Miljövänliga återvinningstjänster - familjeföretag med förtroende bakom en hälsosammare miljö

I 20 år har Lantz Järn & Metall mottagit och återvunnit skrot från privatpersoner och företag. Man har under årens lopp byggt upp ett högt förtroende och blivit en trygg partner att lämna över material till, vilket resulterat i en bättre och hälsosammare miljö.

“Vi är ett familjeföretag som köper och återvinner järn och metaller, vilka sedan säljs och levereras till stålverk och smältverk. Vi betalar för skrotet, därefter sker en sortering samt bearbetning av materialet innan försäljning”, säger Carl-Henrik Bergner, vd på Lantz Järn & Metall.

Sedan starten 1998 har man genom ny teknik och innovativa lösningar konstant utvecklat sin miljömedvetna hållning. Att vara med och skapa ett hållbart samhälle ur en miljömässig synvinkel har varit ett av bolagets mål. Både bolagets ägare och personal har en lång gedigen erfarenhet inom återvinningsområdet.

Lantz Järn & Metall har strävat efter att vara det självklara valet för både privatpersoner och företag som vill återvinna gammalt skrot. För att attrahera en bred kundkrets har man utvecklat ett tilltalande koncept som baseras på en kombination av marknadsledande service och tjänster samt miljömedvetna arbetsmetoder.

“Industrierna vi levererar till behöver inte bryta nya råvaror, vilket gör att de sparar både el och material. Vårt arbete är med och bidrar till minskade utsläpp av fossila bränslen samt bättre hantering av farligt avfall, vilket känns bra”, säger Carl-Henrik Bergner.

Lantz Järn & Metall som riktar sig till både privatpersoner och företag erbjuder sina leverantörer att hämta deras skrot direkt på plats med egna lastbilar. Under åren har bolaget mottagit utmärkelser för sin miljövänliga återvinningsprocess. Bolaget har också medvetet valt att arbeta med såväl miljö som kvalitet vilket gjort att det även är certifierat enligt den senaste ISO standarden 14001:2015 och 9001:2015.

Idag bedriver bolaget sin verksamhet i Sollentuna, Årsta och Nacka i Stockholmsområdet samt har dotterbolag vilka är lokaliserade i Norrköping, Borlänge, Vansbro, Osby och Tierp.

“Anläggningarna har öppet vardagar mellan klockan 7-16 året runt. Vi vill att goda gärningar ska löna sig och därför vill vi betala till de som överlämnar sitt skrot till oss”, berättar Carl-Henrik Bergner.

Bolaget använder sig kontinuerligt av nya och smarta maskiner för att bearbeta materialet. Förutom själva återvinningsprocessen försöker bolaget också att vara så miljömedvetet som möjligt i såväl sin hantering som när det gäller transporterna.

“Vi använder oss av miljövänliga lastbilar. Lastbilsparken är modern och vi försöker hela tiden att maximera lasten så att den är i så komprimerad form som möjligt, allt för att effektivisera in- och uttransporter. Det leder till en win-win-situation för bolaget både ekonomiskt och miljömässigt”, säger Carl-Henrik Bergner.

Lantz Järn & Metall ligger rätt i tiden när miljökraven blir hårdare från myndigheter och samhället. Inom politiken och i media pratas det allt mer om klimatmål och hållbarhet.

“Folk blir allt mer medvetna om miljö och hållbarhet, vilket gör detta till en viktig bransch. Vi ger privatpersoner och företag möjligheten att bli en del av ett oändligt kretslopp och ge kommande generationer en chans att växa upp i en hälsosam miljö”, avslutar Carl-Henrik Bergner.

Presenteras av:

Lantz Järn & Metall
Lantz Järn & Metall erbjuder helhetslösningar för avhämtning, transport och återvinning av förbrukade produkter. Leverantörerna ges också möjlighet att påverka upplägget av arbetsprocessen och kan antingen lämna sitt skrot själva eller få det hämtat. Bolaget finns idag på följande orter: Sollentuna, Årsta, Nacka, Norrköping, Borlänge, Vansbro, Osby och Tierp.

Läs mer här! 

Arbetsgivaralliansen

Socionom Arbetsgivaralliansen är civilsamhällets arbetsgivarorganisation med syfte att genom branschanpassade kollektivavtal men även andra strategiska insatser stötta medlemmarna inom idéburen vård och omsorg till ett gott arbetsgivarskap.

 

Växterna är det senaste vapnet mot föroreningar

I dag finns över 80 000 områden i Sverige som är, eller misstänks vara, förorenade av miljögifter. Många av dessa områden står i dag outnyttjade eftersom det saknas effektiva saneringsmetoder. Nu vill forskare vid Stockholms universitet och företaget PhytoEnvitech AB rensa bort gifterna – med hjälp av växter.

I Sverige finns tusentals platser som står outnyttjade på grund av tungmetaller och andra gifter som lämnats kvar av gamla industrier eller gruvor.

Att åtgärda föroreningarna är i dagsläget både dyrt och komplicerat och oftast görs det genom att den förorenade jorden bara grävs upp och flyttas till deponi. På Institutionen för ekologi, miljö och botanik på Stockholms universitet har en forskargrupp därför utvecklat en ny lösning.

– Den här metoden, som kallas fytoremediering, bygger på att man odlar växter som kan ta upp tungmetaller och andra gifter ur mark, vatten och luft. Metoden är mycket billigare än schaktning och ju större område som saneras desto större blir besparingen. Dessutom förstörs inte jorden, säger Maria Greger som leder forskargruppen.

På universitetet har man forskat på fytoremediering sedan 1992 och forskargruppen har byggt upp en unik kompetens kring vilka växter som fungerar bäst för olika typer av föroreningar. 2014 omsattes denna omfattande kunskap även till praktik när man startade PhytoEnvitech AB, det hittills enda bolaget som arbetar med fytoremediering i Sverige.

PhytoEnvitech AB hjälper företag, kommuner och privatpersoner att exempelvis rena gamla industritomter. Ett annat användningsområde handlar om att minska mängden kadmium i livsmedel. Maria Greger förklarar att nästan hälften av det kadmium vi får i oss kommer från veteprodukter och att höga halter av kadmium är kopplat till både benskörhet och njurproblem.

Genom att varva veteodlingen med odling av en viss sorts markrenande energiskog kan mängden kadmium sänkas kraftigt i både marken och vetet. Liknande insatser har även gjorts med växten ängsull som kan minska utsläppen från gamla gruvområden och vattenmossa som renar vattendrag från arsenik.

– Ämnena tas upp och samlas i växterna och organiska föroreningar bryts ner. När man skördar växterna och förbränner dem kan man separera tungmetallerna från askan, säger Maria Greger.

– Vi jobbar bland annat mot kommuner och landsting som ofta har väldigt många förorenade områden men har väldigt lite pengar för att sanera dem.  Då är det en perfekt lösning som tar hjälp av naturen istället för att bara skyffla bort problemet till tippen, avslutar Maria Greger.

Presenteras av:


PhytoEnvitech AB skräddarsyr en åtgärdsplan för små och stora, förorenade ytor.

Mark och vatten renas samtidigt som platsen kan användas och är vacker att titta på.

Trädgårds- och jordbruksmark kan renas för odling av renare gröda.

Mer information: www.phytoenvitech.com

Arbetsgivaralliansen

Socionom Arbetsgivaralliansen är civilsamhällets arbetsgivarorganisation med syfte att genom branschanpassade kollektivavtal men även andra strategiska insatser stötta medlemmarna inom idéburen vård och omsorg till ett gott arbetsgivarskap.

 

Ellevio vill nå en jämställd energibransch

Energibranschen är mansdominerad och i stort behov av att rekrytera fler kvinnor. Jämställdhet är något många företag strävar efter och med konkreta mål och insatser finns stora möjligheter att uppnå mer balanserade arbetsplatser. Elnätsbolaget Ellevio har genom flera riktade satsningar tagit upp kampen på allvar.

– Vår bransch och vårt företag i synnerhet behöver fler kvinnor. I dagsläget har vi endast 27 procent anställda kvinnor hos oss och målet är att det ska vara jämställt. Samtidigt har vi och andra aktörer ett stort rekryteringsbehov och vi behöver rikta oss till hela befolkningen. Ett jämställt företag är bra för utvecklingen och jämställdhet och mångfald gör att vi kan få in nya idéer och  andra perspektiv, säger Thomas Kult, ansvarig för sponsring på Ellevio.

Ellevio ser jämställdhetssträvan som ett högt prioriterat område och har satt upp konkreta mål kopplat till det. De har bland annat startat initiativet ”Switch” som är ett sponsringsarbete med tre olika organisationer som verkar inom de mansdominerade branscherna fotboll, musik respektive e-sport.

– Tillsammans försöker vi vrida och vända på perspektiven och få in nya sätt att tänka och arbeta för att bli jämställda. Vi inledde arbetet i slutet av förra året och nu har det tagit fart ordentligt. Vi har anordnat hackathon på temat jämställdhet och var bland annat med på Dreamhack för att hjälpa till att sprida budskapet och nå en yngre publik. Detta ska växa med tiden samtidigt som vi parallellt arbetar med frågan internt.

En stor utmaning för energibranschen är att teknik tidigt blir könat manligt redan i unga åldrar, konstaterar Thomas Kult.

– Tjejer uppmuntras inte på samma sätt, eller har inte möjligheten att välja tekniska utbildningar som kan göra att de slutligen hamnar på företag som till exempel Ellevio.

Arbetet mot ett jämställt företag är i sin linda och genom olika projekt har många idéer lyfts som man ska ta till vara på.

– På hacken har vi till exempel fått massor av bra inspel kring vad vi kan göra själva och tillsammans med andra. Vi vill samverka med akademin, skolvärlden och näringslivet i stort. Vår vision är att vi ska bli ett jämställt företag och ett delmål är att vi ska öka andelen kvinnor med minst 1 procent kvinnor per år. I praktiken innebär det att minst varannan person vi anställer ska vara kvinna, avslutar Thomas Kult.

Presenteras av:

Ellevio i Almedalen

Onsdag 4 juli, Södra Kyrkogatan 8

10.00-11.00: Öppet samtal: Väljer unga tjejer bort tekniska utbildningar på grund av dåligt självförtroende. Deltagare från Female Legends, Popkollo, Ellevio och 50/50-fonden.

13.00-14.30: (lunch från 12.30): Seminarium: Står energibranschens image i vägen för en ökad jämställdhet?

15.30-17.00: Öppet samtal och mingel: Brist på kvinnliga förebilder – vad blir konsekvensen? Deltagare från politik, näringsliv, e-sport, fotboll och musik.

Välkommen in på innergården under hela dagen för att träffa representanter från bland annat Female Legends, Popkollo, 50/50-fonden och Kraftkvinnorna samt prova på olika aktiviteter.

Läs mer här

Arbetsgivaralliansen

Socionom Arbetsgivaralliansen är civilsamhällets arbetsgivarorganisation med syfte att genom branschanpassade kollektivavtal men även andra strategiska insatser stötta medlemmarna inom idéburen vård och omsorg till ett gott arbetsgivarskap.

 

Hållbarhet har utvecklats från välgörenhet till affärsnytta

JM vill vara en leverantör av hållbart och klimatsmart boende, oavsett om det är bostadsrätter eller hyresrätter. För såväl villor som flerfamiljshus.
– Just nu slutför vi arbetet med att införa Svanens krav för bostäder i hela koncernen. Och vi ska börja installera solceller på de hus vi bygger, säger Per Löfgren, hållbarhetschef på JM.

Svanen-märkningen handlar bland annat om bra materialval, låg energianvändning och hur man hanterar avfall. För JM innebär det inte så stora förändringar eftersom de flesta krav som ställs redan är inarbetade hos oss.

– Men det är bra att få en värdering av en oberoende part och vi vill gärna kommunicera vårt hållbarhetsarbete till våra bostadskunder och andra intressenter, säger han.

JM har jobbat systematiskt med hållbarhet sedan 1980-talet och har till exempel redan halverat sina klimatutsläpp, jämfört med år 1990. Målet till år 2030 är att JM har klimatutsläpp som är nära noll.

– Under många år har vi byggt hus som använder 25 procent mindre energi än myndigheterna kräver. Vi jobbar på flera fronter och ser över energianvändningen i själva byggprocessen, på våra byggarbetsplatser och på våra kontor, säger Per Löfgren.

JM har exempelvis utvecklat energieffektiva byggbodar tillsammans med sin leverantör. Men hållbarhet handlar också om socialt ansvar och mångfald - något som det finns en helt annan medvetenhet om idag.

– Hållbarhet har utvecklats från välgörenhet till att vara affärsdrivet. Det gynnar både oss och våra intressenter: kunden får en bättre bostad, kommunen en bättre stadsdel, leverantörerna kan jobba effektivare och medarbetarna får en trevligare arbetsplats.

Varje år gör JM flera revisioner för att säkerställa efterlevnad av arbetsrätt och mänskliga rättigheter hos leverantörer runt om i världen.

– Vi vill säkra socialt ansvar i hela leverantörskedjan. Men även hemma jobbar vi mycket med arbetsmiljöfrågor och har bland annat målet noll arbetsplatsolyckor år 2030.

I dag har företaget 32 procent kvinnor bland medarbetarna. Målet är minst 40 procent år 2030. Då behöver bolaget hitta nya vägar, som att exempelvis att rekrytera kvinnor från andra samhällssektorer.

När det gäller avfallshantering har mycket hänt sedan 90-talet, när det mesta gick till tippen. I dag källsorteras allt och JM har tagit beslutet att minska mängden avsevärt.

– Vi ska halvera vårt avfall på fyra år. Därefter ska det ner till en sjättedel. Det långsiktiga målet innebär att nästan eliminera avfallet. Det kommer kräva andra byggmetoder och att vi hittar mer cirkulära materialflöden, säger Per Löfgren.

I framtiden får både byggprocessen och husen allt fler inslag av cirkulär ekonomi. Byggmaterial återvinns och säljs och husen ska kunna monteras ned och byggdelarna återanvändas till nya hus.

Presenteras av:

Arbetsgivaralliansen

Socionom Arbetsgivaralliansen är civilsamhällets arbetsgivarorganisation med syfte att genom branschanpassade kollektivavtal men även andra strategiska insatser stötta medlemmarna inom idéburen vård och omsorg till ett gott arbetsgivarskap.

Insikten HVB

Socionom HVB-hemmet Insikten i Sala har i över 20 år tagit emot pojkar i åldern 14 till 18 år.

 

Fett kostar samhället mer än en miljard kronor per år

I Sverige sker dagligen stopp och igensättningar i ledningsnätet orsakade av fett. Fettavskiljare löser en del av problemet, men att tömma Sveriges alla fettavskiljare är dyrt och skapar dessutom behovet av minst 850 000 tunga transporter varje år.

- Det finns ett sätt att bryta ner fettet redan i avskiljaren - då minskar man transporterna och kostnaderna och slipper dessutom problemet med lukt, säger Niklas Axelsson, vd för Bioteria.

Han pratar om biokonvertering. Att övergå från traditionell teknik till bioteknik. Det handlar om ofarliga bakterier med förmåga att bryta ner fett, som man tar till hjälp i ett patenterat biologiskt reningssteg.

- Kommuner och fastighetsbolag som väljer att biokonvertera har fört in bioteknologiska processer direkt där fettproblemet uppstår - i fettavskiljaren, i storköksventilationen och i matavfallet - och på så vis frigjort pengar och resurser som annars skulle gått till höga driftskostnader, säger Niklas Axelsson.

Problem uppstår nämligen överallt där fett blir till avfall.

- Fett som går upp i storköksventilationer utgör en stor brandrisk och är det största skälet till att så många bränder uppstår i restaurangmiljöer. Fett i ventilation omöjliggör dessutom att ta vara på värdefull värme och det krävs starka kemikalier eller ozon för att hålla imkanaler fria från fett. Fettrikt matavfall som härsknar skapar luktproblem i avfallsutrymmen. Detta brukar också bekämpas med ozon och kemikalier, eller genom kyla.

Men en biokonvertering innebär inte bara att hälla litet bakterier över fettet där det ansamlas. Bakterierna måste trivas för att kunna arbeta. Tekniken som omger bakterierna måste optimera deras miljö och kompensera för tex syrebrist.

Anna Blücher är mikrobiolog och lektor vid Linnéuniversitetet och sitter i Bioterias vetenskapliga råd.

- Att biokonvertera är ett lysande exempel på hur vi kan nyttja bakterier och andra mikroorganismer för att bygga långsiktiga och hållbara lösningar i vårt samhälle. Och vi är bara i början. Under de närmaste 50 åren kommer vi sannolikt kunna lösa många avfallsproblem. Olika bakterier kan bryta ner eller absorbera farliga ämnen, säger hon.

Niklas Axelsson konstaterar att de sammanlagda fördelarna för både miljö och ekonomi gör att många kommuner och fastighetsbolag nu väljer bioteknik som standard.

- Vår erfarenhet från de 1000-tals anläggningar vi har igång är att antalet slamtömningar minskar från cirka 12 till 2 per år och reducerar 90 procent av kostnaderna. På samma sätt gör våra kunder stora besparingar genom att stänga av kylan i soprummen och minska behovet av fettrengöring i ventilationen.

- Vår tjänst innebär en helhetslösning. Det krävs kunskap, rätt teknik och kontinuerligt underhåll av tekniken. Vi bistår med alla delar, säger Niklas Axelsson

Presenteras av:

Arbetsgivaralliansen

Socionom Arbetsgivaralliansen är civilsamhällets arbetsgivarorganisation med syfte att genom branschanpassade kollektivavtal men även andra strategiska insatser stötta medlemmarna inom idéburen vård och omsorg till ett gott arbetsgivarskap.

Insikten HVB

Socionom HVB-hemmet Insikten i Sala har i över 20 år tagit emot pojkar i åldern 14 till 18 år.

Växande efterfrågan på Svanenmärkta villor

  • Innovativa hustillverkaren Movehome gör det enkelt och roligt att bygga hus på webben och få pris direkt.
  • Movehome skapar hållbara hem och är först i Sverige med att erbjuda Svanenmärkta villor. 
  • En Svanenmärkt villa ger dig en garanterat sund boendemiljö, helt fri från hälsofarliga kemikalier.

Intresset för hållbara produkter ökar i hela samhället. Konsumenter ställer krav och vill enkelt kunna välja rätt produkt för miljö, klimat och hälsa. Och det gäller även vid livsviktiga val som att bygga familjens drömhus.

Trygghet för familj och barn
Familjen Ekberg i Norrtälje bygger just nu Sveriges allra första miljömärkta hus inom kategorin stycketillverkade småhus. Miljötänket genomsyrar hela familjens vardag och gäller allt från ekologisk mat till att använda miljövänliga produkter i hemmet. Familjen har valt att bygga ett MOVE #203, ett charmigt och rymligt Svanenmärkt 1,5-planshus från Movehome.

– Att få bygga ett Svanenmärkt hus känns otroligt bra, säger Sophia Ekberg. Framförallt när man har småbarn. Nu vet vi säkert att barnen kommer få växa upp i en sund inomhusmiljö som är fri från farliga kemikalier.

Garanterat sund boendemiljö
Alla Movehomes hus är Svanenmärkta. Så oavsett vilken husmodell man väljer är man garanterad en sund boendemiljö, fri från hälsofarliga kemikalier. Varenda ingående detalj i husen är kontrollerad och godkänd av Svanen, alltifrån betongen i grunden, konstruktionsträ, värmepump till färg och lim, parkettgolv, köksutrustning, kakel, klinker och badrumsinredning. Nordisk Miljömärkning kontrollerar dessutom varje enskilt hus på plats under bygget. När familjen flyttar in i huset får de ett bevis på Svanenmärkningen i form av en liten loggbok och en skylt att sätta på fasaden om de så önskar. 

Först i Sverige
Movehome är en innovativ aktör som ständigt utmanar husbranschen. Movehome var till exempel allra först med att skapa ett interaktivt verktyg för att låta människor forma sitt hus på webben och få pris direkt. Fem år senare och med fler än 500 hus byggda på nätet visar Movehome, genom att Svanenmärka samtliga sina hus, att de också vill vara först på hållbarhetsområdet. 

– Vi skapar hållbara hem och Svanenmärkningen var ett naturligt steg för oss, säger Pernilla Enkler som är hållbarhetschef på Movehome och dess systervarumärke Trivselhus. Vi ser en tydligt växande efterfrågan på hållbara val och vi är stolta över att vara först i vår bransch med att erbjuda det bästa alternativet när det gäller stycketillverkade småhus.

Presenteras av:

Syftet med Svanenmärkningen, som skapades av Nordiska Ministerrådet 1989, är att hjälpa konsumenten att välja de ur miljösynpunkt bästa produkterna på marknaden. Att välja ett Svanenmärkt hus är en garanti för att man bor energieffektivt och i en sund inomhusmiljö.

Läs mer här

Bygg online här

Arbetsgivaralliansen

Socionom Arbetsgivaralliansen är civilsamhällets arbetsgivarorganisation med syfte att genom branschanpassade kollektivavtal men även andra strategiska insatser stötta medlemmarna inom idéburen vård och omsorg till ett gott arbetsgivarskap.

Insikten HVB

Socionom HVB-hemmet Insikten i Sala har i över 20 år tagit emot pojkar i åldern 14 till 18 år.