Värmland driver utvecklingen
av smarta hälsotjänster

Digitaliseringen erbjuder stora möjligheter att skapa jämlika och tillgängliga hälsotjänster som ökar friheten för oss som individer.
Detta förutsätter tvärsektoriell samverkan och utveckling med användaren i fokus.
I Värmland formas nu en unik innovations- och testmiljö för att tillgodose behovet.

Bakgrunden är insikten om att resurserna inom välfärden inte kommer att räcka till alla i framtiden, och att grundstrukturen behöver förändras så att mer fokus läggs på hälsa – i ett vidare perspektiv.
– För att lyckas behöver vi skapa förutsättningarna att utveckla och testa nya lösningar tillsammans med användarna i verkliga miljöer, säger Jeanette Köster, ansvarig för digital innovation på Compare.
Jeanette Köster leder satsningen DigitalWell på Compare med syftet att skapa en nod för användardriven innovation av digitala hälsotjänster.
I Karlstadsregionen finns unik spetskunskap i form av ett framgångsrikt ICT-kluster och excellent forskning inom områden som tjänsteinnovation och datasäkerhet.
– Vi kombinerar modern teknologi, design och hälsa för att ta fram nya lösningar som verifieras under vår process fram till att de är klara att implementera, förklarar Jeanette Köster.

Mot det supersmarta samhället
I DigitalWell samarbetar akademi, näringsliv och offentlig sektor med utgångspunkt i användarens behov för att ta fram nya lösningar, ett arbetssätt som gör det möjligt att testa nya innovationer direkt i verkliga miljöer.
– Nu när vi börjar prata om övergången från industrisamhället till det individbaserade och supersmarta samhället så är det hög tid att transformera välfärden, menar Jeanette Köster.
En transformation innebär mycket mer än att digitalisera analoga funktioner. För att förändra strukturen och skapa hållbara tjänster för framtiden kommer test- och samverkansmöjligheter för näringslivet vara en avgörande faktor. Genom DigitalWell får näringslivet möjligheten att ta sig an de utmaningar som välfärden står inför. 

Presenteras av:

DigitalWell är ett EU-finansierat projekt som ska öka möjligheten för små och medelstora företag att genom systematisk användarinvolvering utveckla innovativa och kommersialiserbara tjänster, som svarar mot behov och utmaningar i offentlig sektor.

Läs mer på: www.digitalwell.eu

 

Så tacklar ditt företag moderna cyberhot

Cyberhoten mot Sveriges företag blir allt mer avancerade och frekventa. Angriparnas mål är att komma över kunskap, information och teknik vilket kan leda till stora konsekvenser både ekonomiskt och i varumärkesskada. När företagen blir mer digitaliserade ökar också behovet av proaktivt skydd.

– I många fall handlar attackerna om att kriminella organisationer kapar data eller information med hjälp av kidnappningsprogramvara. Förut såg man mer större hackningar men nu är det fler mindre attacker på bred front som är specialanpassade. Syftet är att kidnappa information och sedan begära ekonomisk ersättning, säger Ola Wittenby, vd på cybersäkerhetsföretaget Trend Micro.

Organisationerna använder olika metoder. De kan exempelvis kidnappa företags affärsprocesser och låta skadlig programvara styra betalningstransaktioner eller kapa högt uppsatta personers e-post och sedan utge sig för att vara dem i syftet att styra transaktioner åt sitt håll. Företag blir allt mer digitaliserade men ligger samtidigt efter när det kommer till säkerhetsinfrastruktur som kan skydda de digitala affärsprocesserna.

– I en färsk undersökning som vi lät göra i Sverige säger 52 procent av tillfrågade vd:ar på större företag att digitaliseringen kommer att öka företagets affärsmöjligheter. Samtidigt säger över hälften att it-relaterade hot som cyberattacker är den största säkerhetsutmaningen.

För att skydda sig rekommenderas att påbörja säkerhetsarbete tidigt och att använda integrerade och automatiserade säkerhetsfunktioner. Utmaningen med att skilja allvarliga incidenter mot mindre allvarliga kan tacklas med hjälp av en enkel princip.

–  Man ska börja tänka på säkerhetsaspekten tidigt i digitala projekt. Genom ”lager-på-lager”-principen kan man skingra bruset med enkla säkerhetsfunktioner som selekterar bort de kända hoten samtidigt som okända hot identifieras och elimineras med mer sofistikerad teknik.

– Alla beslutsfattare blir påverkade om företaget attackeras. Man kan förlora pengar, anseende och riskera legala konsekvenser.

Presenteras av:

Trend Micro är en global ledande cybersäkerhetsleverantör. Företaget erbjuder skydd mot kända och okända hot genom en modern och framtidssäkrad säkerhetsposition baserad på minskad komplexitet, integration och automatisering i molnet och din traditionella it-infrastruktur.

Läs mer här

 

Accigo fokuserar på hållbara leveranser – och medvetna kunder

Accigo hjälper företag och organisationer att implementera verksamhetssystem.
Nu tar de steget in i nästa våg av digitalisering som bland annat innebär en högre grad av hållbarhetstänk i leveranser inom IT och digitalisering till dagens medvetna kunder.
– Vi sitter i framsätet med våra kunder på deras digitaliseringsresa, säger Jonas Hagen, Partner på Accigo.

En del av den nya digitaliseringsvågen handlar om att företag och organisationer har ett behov av ett långsiktigt partnerförhållande istället för det klassiska leverantörsförhållandet. Enligt Jonas Hagen beror det på att kunder i dag är mer medvetna om den digitala utmaningen i både hastighet och tryck som skapats. Nu finns inget utrymme för ett långsamt och stelt leverantörsförhållande. Detta har gjort att företag och organisationer inte längre vill ha samma beroendeställning till sina leverantörer – och man ingår istället ett partnerskap.

– Till följd av det här har vi nu ett annorlunda förhållningssätt i vårt arbete. Det har tidigare handlat om hur våra kunder ska förstå sitt behov av digitalisering men nu handlar det om hur vi tillsammans med kund kan utnyttja tekniken för att kunna effektivisera sina affärer. Vi sitter därför med i framsätet på våra kunders digitaliseringsresa, säger han.

Maria Lennman, Digital Lead på Accigo, förklarar vidare;

– För att leva upp till våra kunders krav arbetar vi nyskapande, agilt, värdebaserat och väldigt tätt tillsammans med dem. För oss är det viktigt att sätta affärsvärde och effekthemtagning i fokus oavsett om leveransen handlar om ren rådgivning eller en implementation tillsammans med vår it- och verksamhetskunskap på ett tryggt sätt. Det här arbetssättet kallar vi för ”Harmoni satt i system”.

”Det ställer krav på oss att upprätthålla vår kompetens”
På Accigo lägger man mycket tid på kompetensutveckling av sina kunder, i form av workshops, för att ge dem en övergripande förståelse för möjligheter med digitala plattformar och lösningar – men man avsätter också tid för intern kompetensutveckling.

– I och med att digitaliseringen går så fort framåt ställer den krav på oss att upprätthålla vår kompetens. Vi har därför startat upp en pilot för ett kompetensinitiativ som ska hjälpa oss att utvecklas snabbare så att vi sedan kan hjälpa våra kunder med frågor som uppstår när man använder sig av nya teknologier, säger Lisa Lindvall, Digital Lead på Accigo.

”Vår ambition är att alltid sätta ägarskap hos kunden i främsta rummet”
Lisa berättar att Accigo alltid utgår från att skapa värde för specifika individer, team och ledningsgrupper.

– Vi vill att våra kunder ska ha kunskapen och kompetensen när vi som konsulter inte längre är på plats efter avslutat uppdrag. Vår största uppgift är därför att ”skapa” kunder som tar ägarskap och vi brinner för att göra människor och organisationer framgångsrika. Genom harmoni satt i system vill vi skapa värdebaserad förändring med stöd av digitala verktyg, avslutar Lisa.

Presenteras av:

• Vi hjälper företag och organisationer att implementera IT-baserade affärs- och verksamhetssystem såsom ERP-, CRM- eller intranätlösningar i delar eller i helhet.

• Vi har kontor i Stockholm och Oslo.

• Vi är en del av Business Wellness Group AB.

• Vi är medarbetarägt.

Läs mer här

 

Stefan Johansson, Skellefteå kommun:
”Forskning viktig när gamla VA-system förnyas och nya byggs”

Skellefteå växer och förtätas. Nya arbetsplatser, bostäder och infrastruktur växer fram och ska knytas ihop med äldre områden, vilket innebär stora utmaningar för kommunens vatten- och avloppsverksamhet. Forskning blir ett allt viktigare verktyg när gamla VA-system ska förnyas och nya byggas.

– Idag jobbar vi på två fronter samtidigt. Vårt gamla VA-system har stort behov av underhåll och förnyelse. Samtidigt bygger vi ut vatten och avlopp när staden växer och förtätas, berättar Stefan Johansson, avdelningschef för vatten och avfall på Samhällsbyggnad i Skellefteå kommun. Han är också ordförande i kompetensnätverket Dag&Nät:s styrgrupp vid Luleå Tekniska Universitet (LTU).

– Vår verksamhet behöver dessutom tillsammans med resten av samhället hantera klimatförändringar och arbeta för ett mer hållbart samhälle. Det innebär ökade krav på såväl dricks- och avloppsvatten samt dagvatten, som har utmaningar både vad gäller kvalitet och flödesmängder, fortsätter han.

Situationen i Skellefteå är inte unik utan delas av många städer. Sveriges VA-system har sett sina bästa dagar, och det finns ett enormt behov av investeringar i framför allt ledningsnätet. Enligt branschorganisationen Svenskt Vatten behöver investeringarna från och med i år och 20 år framåt öka från tolv miljarder till 16,5 miljarder, det vill säga med 35 procent per år.

Översatt till Skellefteå är investeringsplanen cirka 170 miljoner kronor bara för VA-ledningsförnyelse den kommande femårsperioden, och då är inte investeringsbehoven i övriga VA-anläggningar inräknade. I Skellefteå byggs samtidigt en helt ny grundvattenbaserad vattenförsörjning för centralorten med omkringliggande samhällen till en kostnad av 610 miljoner kronor.

– Utmaningen för varje VA-verksamhet är att skaffa resurser, både ekonomiska och personella konstaterar Stefan Johansson. Vi behöver också hänga med i kunskapsutvecklingen inom många olika områden och nyttja digitaliseringen. Behovs­anpassad forskning blir därför ett viktigt verktyg för att nyttja resurserna effektivt och börja med att förnya de mest kritiska områdena. Han tar upp ett par exempel där forskningen inom Dag&Nät kommit till praktisk nytta.

I ett fall användes en DTS-kabel (Distributed Temperature Sensing) för att identifiera och kvantifiera tillskottsvatten till ett ledningsnät i ett område utanför Skellefteå. I det andra utnyttjades regnsimuleringar för att undersöka svackdikens förmåga att infiltrera regnvatten och förbättra dagvattenkvaliteten.

– Kombinerat med egna undersökningar och statistik ger den här typen av forskning oss ett tillförlitligare beslutsunderlag, avslutar Stefan Johansson.

Presenteras av:

Dag&Nät vid Luleå Tekniska Universitet utvecklar och förmedlar forskningsbaserad kunskap samt bygger nätverk inom dagvatten- och ledningsområdet, med utgångspunkt i samhällets behov, hållbarhet och klokt resursutnyttjande, samt i nära samverkan med privata och offentliga aktörer.

Läs mer här

BioInvent forskar fram innovativa immunonkologiska läkemedel

Baserat på sina spetskunskaper inom immunologi, cancerbiologi och antikroppsbiologi utvecklar BioInvent immunterapier för att förbättra och förlänga cancerpatienters liv.
– Utvecklingen ser positiv ut, säger Björn Frendéus på BioInvent.

De sista 5-10 åren har det skett en revolution kring hur man behandlar flera olika typer av cancer. BioInvent är en del av den revolutionen.

– Våra metoder skiljer sig från hur man använt läkemedel sedan tidigare – och utvecklingen ser positiv ut. När vi forskar fram nya läkemedelskandidater är vi intresserade av att titta på antikroppar som är mer specifika för cancerassocierade immunhämmande celler och regulatoriska celler, istället för i hela kroppens immunförsvar, säger Björn Frendéus, tf vd och forskningschef på BioInvent.

Med hjälp av denna så kallade function first approach kan påverkan på de friska cellerna minskas, vilket är bättre för cancerpatienten.

Så går det till
I BioInvents längst framskridna projekt, som nu testas i kliniska prövningar, har man identifierat antikropps check pointen, Fc gamma receptor IIB, som en attraktiv målstruktur för att förbättra effekten av idag tillgänglig terapi. Ett sätt att motverka resistens mot, och förbättra det redan validerade och effektiva antikroppsläkemedlet Rituxan. Samma tillvägagångssätt används nu i ytterligare forskningsprojekt för att identifiera lämpliga signalvägar och målstrukturer att attackera på cancer-associerade regulatoriska T celler och myeloida celler.

– Vi vill inte att antikroppar ska känna igen celler som är viktiga för att hålla immun­systemet i balans, utan bara de celler som av tumörer programmerats att hämma immunförsvaret mot cancern, säger Björn.

Han tillägger att det är tack vare deras fantastiska forskare som de har möjlighet att forska på det här området.

– Vi har haft en otrolig ära att kunna rekrytera väldigt kompetent personal, och vi har nu ett brett crew med en stark vilja att följa med på resan – att hitta läkemedel som kan hjälpa bota fler cancersjuka patienter, avslutar Björn.

Presenteras av:

  • BioInvent har omkring 60 medarbetare och vårt huvudkontor ligger i Ideon Science Park i Lund.
  • Vi strävar efter att skapa bättre hälsa för cancerpatienter och betydande värden för våra aktieägare.
  • Vi är stolta över att ha en stödjande organisation och att kunna erbjuda många tillfällen för personal från
    olika avdelningar att jobba tillsammans, dela kunskap och lära av varandra.

Läs mer här

RISE – en ledande innovationspartner för näringsliv och samhälle

Tre vassa forskningsinstitut har gått samman i RISE för att näringslivets och samhällets utmaningar har blivit fler och mer komplexa. RISE ägs av svenska staten och har uppdraget att bidra till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Ledord för verksamheten är värdeskapande, samverkande och oberoende.

Vad gör en innovationspartner?
Per-Olof Sjöberg, affärs- och innovationsområdeschef Digitalisering, förklarar att RISE samverkar med alla branscher och samhällsaktörer för att utveckla nya, framtidssäkra lösningar, tjänster och produkter.

– Som en oberoende forsknings- och innovations partner kan vi samla olika aktörer för att gemensamt ta fram hållbara lösningar på utmaningar inom industri och samhälle. Lösningar som fungerar i en bransch kan ofta föras över till en annan bransch.

Pernilla Walkenström som är divisionschef för Biovetenskap och material menar att RISE bidrar till ökad konkurrenskraft och hållbar samhällsutveckling genom att utgå från industrins behov och koppla samman behoven med RISE breda kompetensbas och infrastruktur.

– Vi utvecklar kompetens och lösningar för framtidens utmaningar genom att bedriva tilllämpad forskning i framkant, säger Pernilla Walkenström.

Därför jobbar vi på RISE
På RISE får medarbetarna stort utrymme för personlig utveckling, har varierande arbetsuppgifter inom en bred palett av expertisområden och får arbeta med lösningar på morgon dagens frågor redan idag.

– Att få vara med och påverka utvecklingen av teknik och samhälle och få möjligheten att arbeta med så många smarta människor är verkligen stimulerande för mig, avslutar Per-Olof Sjöberg.

Presenteras av:

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner. I internationell samverkan med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE 2 200 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. Vi erbjuder ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtids-säkra produkter, tekniker och tjänster. RISE Research Institutes of Sweden ägs av svenska staten.

Läs mer här

Merck flyttar fram gränserna för modern medicin


Världens äldsta läkemedelsföretag ser Sverige som en nyckelmarknad när det gäller att bredda sitt erbjudande och ta det bortom mediciner. Digitala verktyg och tjänster kan öka patienternas livskvalitet och möjliggöra en vardag som inte domineras lika starkt av sjukdomsbilden.

Digitalt moget samhälle
Samhället i Sverige ligger långt fram när det gäller digital mognad, berättar Mats Berggren som leder den digitala forsknings- och utvecklingssatsning Merck placerat i Sverige. Vi är vana vid digitala tjänster och har en historia av nytänkande och entreprenörskap som få andra länder kommer i närheten av. Därför har Mercks globala ledning valt Sverige för att utveckla framtidens samarbeten och arbetssätt.

Mats arbetar på Mercks digitala innovationslabb i Stockholm, där han översätter tekniska framsteg och samarbeten till meningsfulla lösningar för patienter med exempelvis multipel skleros.

– MS går ännu inte att bota, säger Mats. Men digitala lösningar, tillsammans med det nya läkemedel Merck utvecklat och som nu blivit godkänt inom EU, kan minska effekten sjukdomen har på patientens liv. 

Ger patienten större kontroll
Merck har redan spel som stimulerar hjärnans kognitiva förmåga. I fokus just nu ligger lösningar som kan göra det enklare för patienten att själv ha kontroll på sin livssituation. Exempelvis utvecklas en ny metod att mäta och öka livs­tillfredställelse och lycka inom kroniska sjukdomar som MS. Detta sker genom att kombinera vetenskapliga dicipliner som ekonomi, psykologi och sociologi med digital utveckling. 

– Alla med en kronisk sjukdom vill förstås leva ett så normalt liv som möjligt, säger Markus Finzsch som är medicinsk chef för Merck Sverige. Men sjukdomen blir ofta en barriär. Med våra digitala lösningar blir det lättare att ta kontroll över vardagen och lära sig känna igen sina egna mönster.

En positiv följd av en ökad trygghetskänsla hos patienterna är att de klarar sig längre utan sjukhusbesök, vilket är närmare ett normalt liv och samtidigt minskar belastningen på sjukvården.

– Vi håller just nu på att utveckla nästa generations tjänster i dialog med patientföreningar och neurologer. Gensvaret hittills är otroligt positivt, säger Markus Finzsch.

Fler tillämpningsområden i pipeline
Naturligtvis är det inte enbart patienter med diagnosen MS som kan dra nytta av ett mer holistiskt förhållningssätt. Fertilitet, diabetes, neurologi och onkologi är andra områden Merck prio­riterar och arbetar med vid innovationslabbet.

– Vår uppgift här är att skapa innovativa samarbeten som resulterar i lättillgängliga verktyg och tjänster, förklarar Mats. Då sätter vi patientens upplevelser och livssituation i centrum. Som läkemedelsföretag är vårt mål att förebygga och få människor att må så bra som möjligt. Och då är vägen med digital utveckling minst lika viktig som medicinsk forskning, menar Mats Berggren.

Presenteras av:

Merck är ett ledande globalt vetenskaps- och teknikföretag inom hälsovård, life science och avancerad materialteknik. Våra 50 000 medarbetare arbetar för att ytterligare utveckla teknologier som skapar, förbättrar och utvecklar liv – från läkemedel inom cancer, multipel skleros och fertilitet, till system för forskning och läkemedelsproduktion till den teknik som ger bildskärmarna på mobiler och läsplattor liv världen över.

Läs mer här

Jakten på miljövänliga solceller

RISE har fått ett anslag från SSF (Stiftelsen för Strategisk Forskning) för att försöka få fram nya sätt att tillverka solceller. I fokus ligger så kallade hybridperovskiter. Ansvarig på RISE är professor Per H. Svensson.

 

Experter på samhällsproblem
– Vi jobbar mycket med stora samhällsproblem inom RISE, förklarar Per H. Svensson. Och ett stort problem idag är framtidens energiförsörjning. Solceller med hybridperovskiter är lätta att tillverka, men de mest effektiva innehåller bly. Det är ingenting vi vill ha i naturen, så vi måste försöka hitta alternativ till det.

Några alternativ känner man redan till, men de har alla någon nackdel jämfört med de rådande materialen. Ett exempel är att jobba med komponenter som ger lite sämre effekt men är helt miljövänliga. Förhoppningen är att Pers forskning ska hitta vägar som inte nödvändiggör den typen av kompromisser. Själv ser han mängder med möjligheter, både i nuet och på sikt.

– I framtiden kanske man försöker framställa solceller av cellulosa, föreslår han. Det skulle möjliggöra både billigare solceller och en miljövänlig återvinning.

Intressant material
Materialet som ligger till grund för Pers forskning kallas hybridpervoskiter. 

– Det är ett material med exceptionella fysikaliska egenskaper och en enastående prestanda inom en mängd olika områden, säger Per. Men trots ett stort vetenskapligt intresse saknas mycket kunskap om dess fundamentala egenskaper. Det är det vi främst ska råda bot på.

Nu jobbar RISE i samarbete med både KTH och MAXIV synkrotronen i Lund. Per försöker utveckla projektet och få in fler samarbetspartners som vill hitta nya miljövänliga vinklingar på solcellstekniken. Detta kan möjliggöra nya spännande forskningsprojekt som stärker svensk industris energiforskning.

– Det händer oerhört mycket på det här området just nu, säger Per. Forskningen har varit explosiv och det kommer ut så många artiklar varje dag att det nästan är omöjligt att hålla sig helt uppdaterad.

En ljus framtid
– Vi har kommit ganska långt under våra första åtta månader, säger Per. Vi har hittat ett mycket intressant perovskitsystem för att ersätta blyet och håller på att testa det just nu för att kunna utvärdera dess effektivitet. Rent vetenskapligt ser det väldigt positivt ut, men sedan är det förstås en stor tröskel kvar när man ska ta det som fungerar rent forskningsmässigt och föra det in i vardagen.

Per är både glad och tacksam över att få vara en del av det spännande projektet, och hoppas att det kommer att leda till att fler företag får upp ögonen för de möjligheter som institutet innebär.

– Jag tror att RISE är en unik möjlighet för många företag att få hjälp i Sverige, säger Per. Vi har en oerhörd kompetens inom institutet som kan hjälpa svenska företag att färdigställa och leverera nya spännande produkter. Det är lätt att köra fast i problemställningar när man arbetar med forskning och utveckling på företag. Där kan vi göra mycket stor nytta, avslutar Per H. Svensson.

Presenteras av:


RISE är ett starkt, samlat forskningsinstitut för Sverige, och består av de tidigare separata enheterna Innventia, SP och Swedish ICT. De har gått samman för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner. I internationell samverkan, med akademi, näringsliv och offentlig sektorn bidrar de till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle.

Läs mer här

Med Microsoft som katalysator för digitalisering

Microsoft är engagerade på alla nivåer av informationssamhället, bland annat som strategisk rådgivare kring den digitala transformationen i Sveriges näringsliv och offentlig sektor. Målet är att säkerställa att Sverige även i framtiden behåller sin position som ett starkt innovationsland med hög välfärd.

En självklar partner
Daniel Akenine är teknik- och säkerhetschef för Microsoft, och understryker vikten av gå in i sitt digitaliseringsarbete med en erfaren och pålitlig partner.
– En effekt av digitaliseringen är att nya aktörer ofta måste börja jobba med varandra men som inte alltid är så vana att göra det, förklarar han. Den nya tekniken gör det möjligt att utveckla nya produkter och tjänster i en hastighet som var helt otänkbar för bara några år sedan, men det förutsätter nya samarbeten som vi gärna hjälper till med.

Case: Innovation Race
Ett exempel är projektet ”Innovation Race for cancer” tillsammans med bland andra Akademiska sjukhuset i Uppsala samt läkemedelsföretagen Abbvie och Bristol-Myers Squibb. Här slöt läkare, sjukvårdspersonal, programmerare, kliniska forskare, digitaliseringsexperter, produktutvecklare och designers upp för att under 52 timmar ta fram prototyper på nya behandlingsmetoder för b.la lungcancer.

– Den här typen av samverkansprojekt bedrivs ofta över stora avstånd och under lång tid, berättar Daniel. Man träffas sällan och diskussionerna strandar ofta vid oklarheter om vad som är möjligt. Men här samlade vi alla på en avgränsad plats under koncentrerad tid, och använde oss av spjutspetsteknologi för att skynda på utvecklingen.

Resultatet var talande – tio projekt var färdiga med affärsplaner efter de 52 timmarna, redo för beslut.

– När man kombinerar en hög, samlad kompetens och digitala molntjänster inom områden som hologram, databearbetning, AI och medicinsk kunskap kan man komma vidare otroligt snabbt. Just överföringshastigheten av kunskap var en nyckelfråga i det här projektet.

Case: Framtidens väktare
Microsoft samarbetade även med Securitas med att ta fram förslag på hur framtidens väktare kan arbeta. Här ligger mycket fokus på hologram och Microsofts glasögon HoloLens, som samarbetar i realtid med väktaren via hologram.

– Ett scenario är t.ex. att väktaren upptäcker ett vattenläckage, säger Daniel. Det kan vara en komplicerad miljö där man i dagsläget kallar på en rörmokare och väntar. Med HoloLens skulle väktaren kunna se hologram framför sig med instruktioner om precis vad som behöver göras. Vi kan alltså överföra specifik kompetens, just där och då den behövs. Det öppnar mängder av möjligheter för bland annat utbildning, avslutar Daniel Akenine.

Presenteras av:

Microsoft är ett av världens ledande IT-företag inom molntjänster, programvara och datorer. Vårt mål är att hjälpa våra kunder att nå sin fulla potential och skapa nya möjligheter med hjälp av digitala verktyg. Bland våra produkter och tjänster finns bland annat Microsoft Office 365, Windows 10, Microsoft Azure, Xbox, LinkedIn, Minecraft, Skype och sökmotorn Bing.

Läs mer här

E-hälsa på riktigt kräver att vi går från ord till handling

Regeringens e-hälsovision slog fast att Sverige ska bli bäst i världen på e-hälsa 2025. Det var för två år sedan – och en hel del arbete har gjorts för att öka takten i digitaliseringsarbetet. Med nyrekryteringar och nya spännande samarbeten satsar CGM stort för att snabbare skapa de innovativa e-hälsolösningar som vården så väl behöver.

-Enbart ny teknik löser inte alla vardagsutmaningar i vården, det är också en fråga om ledning och styrning. Men med stöd av de verktyg som redan finns kan vi vidareutveckla massor av nya, smarta arbetsformer som kan förändra och förbättra på riktigt, säger Karin Pihlgren - General Manager för Regional Healthcare på CGM.

-Det finns många bra pågående innovationsförslag och de bästa är ofta de som kommer direkt från den patientnära verksamheten. Det handlar om små åtgärder i stor volym som förbättrar vardagen för både vårdpersonal och patienter. Ett exempel är nya mobila lösningar. Vi tar upp vår smartphone flera hundra gånger om dagen så om patienter och vårdpersonal kan använda det de redan har lättillgängligt ger det stora vinster. Att snabbt kunna fota en pigmentförändring, föra in data om blodtryck, eller att lättare komma åt information direkt när man behöver.

Just åtkomsten till patientdata är idag ett stort problem där olika system och applikationer ofta inte kan prata med varandra. Här är CGM, som en del av e-hälsans ekosystem, med och skapar bättre förutsättningar.

-Vi har idag en demografisk utmaning och står dessutom inför det faktum att patienter vill bli behandlade mer individualistiskt och ställer krav på bättre information, egenmakt och insyn. Vi behöver tänka nytt och bygga på nuvarande system med fler smarta lösningar.

Innovationsarbetet pågår och inte bara inom landstingen utan också mellan olika aktörer i samverkan med varandra. Som en stor och etablerad e-hälsoaktör bjuder CGM gärna upp till samarbeten för att uppnå kraftfulla resultat.

- En ensam leverantör kan omöjligt göra allt som efterfrågas på egen hand – det kräver samarbete mellan en rad aktörer: leverantörer, akademin, forskningen och professionen. Vi behöver slå våra kloka huvuden ihop, dra ner på prestigen och arbeta tillsammans för svensk sjukvård. Det som är så spännande att dessa samarbeten pågår överallt. En effekt av e-hälsovisionen är nämligen att vi nu ser allianser växa fram som för några år sedan hade varit helt otänkbara.

Karin nämner ett av de många innovativa samverkansprojekt som CGM just nu är involverade i:
-Tillsammans med Frisq – som är en ny aktör på marknaden – hittar vi gemensamt lösningar för att underlätta i psykiatrin. Här bygger vi smarta applikationer som kan läggas ovanpå grundplattformen som både patienter och vårdpersonal kommer åt. Det sparar mycket tid och gör mötena i vården mer kvalitativa, säger Karin Pihlgren.

Presenteras av:

CompuGroup Medical Sweden AB (CGM) är ett världsledande globalt eHälsobolag. Med en kundbas på ca 400 000 kunder arbetar man med läkare, tandläkare, sjukhus, apotek och hälsonätverk i 40 länder. De har 4 300 kvalificerade medarbetare som arbetar i 19 länder för att erbjuda de bästa lösningarna inom eHälsa. Koncernen omsatte 560 miljoner Euro 2016. I Sverige har CGM kontor i Stockholm, Göteborg, Uppsala och Borlänge och har drygt 200 anställda.

Läs mer här