Norrtälje ska bli mest jämställda kommunen

I Norrtälje kommun utbildas alla medarbetare i barns rättigheter, och i skolans värld ska barn och unga med neuropsykiatriska hinder bli väl omhändertagna. Viktiga verksamheter ska hbtq-certifieras för att få bukt med förutfattade meningar och stelnade normer. Vad Räddningstjänsten gjort är en berättelse för sig.

Framtiden kom till Räddningstjänsten som en följd av en skriande brist på brandmän.

– När vi började kommunicera i nya kanaler och berättade om vårt fantastiska jobb, utan att vända oss direkt till män, exploderade det. Ansökningarna från kvinnor ökade med 1 000 procent! Så enkelt var det. Vårt arbete har sen fortsatt med framgångsrika prova-på-dagar för kvinnor, säger räddningschef Magnus Wallin.

Räddningstjänsten blev belönad med en nominering till svenska jämställdhetspriset 2018.  Arbetet ledde också till ett besök av en jublande jämställdhetsminister.

– Norrtälje kommun är ett bra exempel som andra kan följa och sprida, man behöver inte alltid uppfinna hjulet igen. Det visar att jämställdhet inte är någon liten grej som man gör vid sidan av utan det är huvudfåran för att hålla hög kvalitet, sa Åsa Regnér (S), jämställdhetsminister.

I Norrtälje kommun är mångfald och jämställdhet viktiga faktorer för framgång. Jämställdhetsarbetet bottnar i kommunens värdegrund - invånaren först, allas lika värde, höga förväntningar - och den ska genomsyra hela kommunens verksamhet.

– Om vi verkligen visar att vi tror på allas lika värde så får det konsekvenser för hur vi beter oss mot varandra. Genom ett helt jämställt arbetssätt kommer vi att ge bättre tjänster och service till dem vi är till för, nämligen alla invånare i kommunen, säger kommundirektör Ulla-Marie Hellenberg.

Det är också viktigt att komma ihåg att invånaren inte är en och samma sorts person, utan kommunen ska finnas till för alla, både för 4-åringen som håller på att lära sig språket och för 85-åringen som aldrig ägt en smartphone.

Hbtq-personer har ofta lägre förväntningar på bemötandet från myndigheter, och därför är det viktigt undvika diskriminering och härskartekniker både gentemot invånarna och varandra för att ge alla samma möjligheter.

Ett stort arbete pågår med att jämställdhets­integrera verksamheten i Norrtälje kommun, exempelvis genom att skapa strukturer för inkluderande arbetsmöten. Ett normmed­vetet arbete har påbörjats och ska omfatta alla verksamheter, och för att skapa bästa möjliga förutsättningar för alla barn och elever satsar Norrtälje kommun på att vara en NPF-säker skolkommun till 2025.

Presenteras av:


 • Barnkonventionen implementeras under 2018
 • Europeiska deklarationen för jämställdhet (CEMR) är antagen
 • All personal ska kunna upptäcka och agera vid våld i nära relation
 • Alla medarbetare utbildas i normmedvetet arbetssätt och jämställdhetsintegrering
 • Hbtq-certifiering av viktiga verksamheter är påbörjad
 • NPF-säker skolkommun 2025

Läs mer här

Lantbrukarnas riksförbund vill skapa jämställdhet inom de gröna näringarna

Kvinnor och män ska ha likvärdiga förutsättningar för att starta, driva och utveckla företag. Inom de gröna näringarna, såsom jord- och skogsbruk, ser verkligheten annorlunda ut. Hos LRF, Lantbrukarnas riksförbund, är jämställdhetsfrågan högt prioriterad.

Det gröna näringslivet står för nästan nio procent av Sveriges BNP men den ojämställdhet som råder inom jord- och skogsbruksnäringen hindrar potentiella affärsmöjligheter och tillväxt. Kvinnor har det svårare än män för att få finansiering för sin entreprenörsverksamhet inom jord- och skogsbruk och tar sällan ut lön. Det i sin tur påverkar sjukpenning, föräldrapenning och pension. 

– Att kvinnor och män ska ha likvärdiga möjligheter som företagare och entreprenörer inom de gröna näringarna är en viktig fråga för oss, säger Anders Källström, vd på LRF.

Hos LRF, Lantbrukarnas riksförbund, genomsyrar jämställdhetsfrågan hela organisationen. Policys, planer och strategier har ett tydligt jämställdhetsperspektiv och andelen kvinnor och män inom verksamheten ska motsvara andelen kvinnor och män som är medlemmar. Andelen kvinnor och män som är förtroendevalda ska även motsvara andelen kvinnor och män som är medlemmar.

I sitt rekryteringsarbete har LRF som mål att alltid ha en manlig och en kvinnlig kandidat för att skapa förutsättningar för en mer jämställd organisation. I dotterbolagens styrelser är uppdelningen 60/40, tre av sju vd:ar i dotterbolagen är kvinnor och bland chefer är kvinnor i majoritet med 55 procent.

Jämställdhetsakademin
Som ett steg för att nå en dagsaktuell och framtidssäkrad jämställdhet driver LRF sedan 2009 Jämställdhetsakademin. Akademin är en tanke­smedja som ska bidra till opinionsbildning, idéutveckling och forskning för att öka företagandet i de gröna näringarna.

– En av forskningsrapporterna har visat hur de ekonomiska strömmarna ser ut i det gröna näringslivet ur ett genusperspektiv. En andra har belyst män och kvinnors förhållande till arbetstid, fritid, hem och familj, säger Anna Lundell, chef för enheten Ledningsstöd på LRF.

Ledarskapsutbildningar
Internt har LRF ett högt ledarskapsfokus. Ledare inom bolaget och deras dotterbolag får gå ett ettårigt ledarskapsprogram med externa konsulter som stöd. Syftet är att skapa en gemensam nämnare för det interna ledarskapet.

Årligen utser LRF även fyra utvalda kvinnor från verksamheten till ett ettårigt internationellt ledarprogram. Utbildningen är välrenommerad och ska ge en spetskompetens och tillgång till ett värdefullt nätverk som är tänkt att skapa nästa generations kvinnliga vd:ar.

#metoo startar whistleblowerfunktion
I samband med debatten om #metoo och som ett förlängt steg i jämställdhetsarbetet etablerade LRF i höstas en whistleblowerfunktion. Funktionen är bland annat tänkt att ge medarbetare och förtroendevalda medlemmar möjlighet att anonymt ta kontakt med en extern, upphandlad leverantör av samtalsstöd som kan hjälpa den som utsatts för trakasserier eller upplevt något avvikande eller illegitimt beteende inom ramen för verksamheten.

För att LRF ska nå sin vision om en mer jämställd verksamhet och en ökad tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft krävs att jämställdhets­arbetet fortsätter att utvecklas.

– Vi har de senaste åren fokuserat ambitiöst på frågan och tack vare detta framgångsrika arbete tagit stora jämställdhetskliv framåt i hela vår organisation, säger Annica de Jong, HR chef på LRF.

Presenteras av:

”Vi måste spegla våra kunder och 3,8 miljoner människor är inte likadana”

Länsförsäkringar AB toppar nyckeltalsinstitutet Jämix årliga lista över jämställdhet bland finansiella bolag. Att man ligger i framkant bottnar i det kundägda, i att jobba genuint och strukturerat med frågan och i att inse att man aldrig blir klar, menar Carin Dunér som är HR-direktör på Länsförsäkringar AB.

Länsförsäkringar AB ägs av länsförsäkrings­bolagen och är en organisation med kundfokus.

– Följden blir att vi jobbar väldigt proaktivt och långsiktigt. Det gäller allt, även jämställdhetsarbetet. Kundvärde och kundupplevelse är inte trendord hos oss, berättar Carin Dunér. 

Att jobba långsiktigt innebär tydliga mål och nyckeltal, att hela tiden mäta och att stödja arbetet på olika sätt. Exempel är befordringsmöjlig­heter, systemstöd för nolltolerans mot diskriminerande beteenden och det kvinnliga nätverket Qnet. 

– Vi startade Qnet när vi behövde få fram fler kvinnor på ledande positioner. I dag har vi en jättebra balans från företagsledning till gruppchefsnivå, men fortsätter utveckla framtida kvinnliga ledare genom Qnet. Det stärker kulturen hos oss.

Ett fokusområde är balans i arbetsgrupperna.

– I vissa yrkeskategorier finns ibland ett underskott av ett visst kön. Vi tror inte det är bra. Vi har definierat en bra balans till 60/40-principen och alla chefer har som uppdrag att nå dit. Det är en stor fördel med balans och roligare att gå till jobbet om det finns större mångfald.

Mångfald omfattar mer än bara kön, något som är naturligt i en kundägd organisation.

– I en omvärld med ökad förändringstakt måste vi våga tänka olika. Det är nödvändigt för en kultur som tänker nytt och vågar utmana. Vi måste spegla våra kunder för att bygga produkter och tjänster som gagnar dem, och 3,8 miljoner människor är inte likadana avslutar Carin Dunér. 

Presenteras av:

Länsförsäkringsgruppen består av 23 självständiga och kundägda länsförsäkringsbolag. De äger Länsförsäkringar AB som driver gemensamma affärer inom bank och försäkring, strategiskt utvecklingsarbete och hjälper länsförsäkrings¬bolagen att bli framgångsrika. Jobb finns inom t ex bank, försäkring, Compliance, juridik och IT.

Global Graduates – ett sätt för Sandvik att jobba för mångfald

För Sandvik är mångfald ett viktigt verktyg i att skapa goda affärsresultat. Mångfaldhetsaspekten syns också tydligt i företagets Global Graduate Program, som nu är inne på sin tredje årskull.

Mångfald är en självklarhet om man ska verka på en global marknad. För Sandvik med verksamhet och kunder i över 150 länder är det en förutsättning för att fortsätta vara framgångsrika.

– För mig är det väldigt viktigt att vi arbetar med mångfaldsfrågorna från flera olika pers­pektiv. Vi vill vara ett kundnära och inklu­d­erande företag med en blandning av kön, ålder, bakgrund och nationalitet hos dem som arbetar hos oss, likväl som det är hos våra kunder. Jag är övertygad om att det ger oss en bättre verksamhet och att det gör att vi fattar bättre beslut och når bättre affärsresultat. Men för att det ska bli verklighet behövs konkreta insatser, säger Johan Kerstell HR-direktör på Sandvik. 

Sandvik arbetar på flera plan för att öka mångfalden i verksamheten och för att skapa en inkluderande kultur. Ett sätt är genom Global Graduate Program, vilket startades för tre år sedan.

– I höstas efter det att jag tagit min masterexamen, valde jag faktiskt Sandvik tack vare programmet. Jag gillar upplägget och tycker att det erbjuder fler fördelar jämfört med många andra program på marknaden. Dessutom finns en tydlig riktlinje när det kommer till mångfald och inkludering som jag saknade hos andra stor­företag, berättar Lisa Grunning, en av program­deltagarna.

Global Graduate Program löper under 18 månader och de fem kvinnor och fem män med olika nationalitet, ålder och bakgrund som väljs ut får arbeta i tre olika länder under programmets gång. 

– På Sandvik får jag direkt arbeta till­sammans med personer från andra länder och dessutom rotera i verksamheten. Att få möjlig­het att arbeta inom flera affärsområden i en stor koncern tycker jag är unikt och en stor fördel, speciellt när man är ung och kanske inte helt säkert vet vad man vill arbeta med, säger Lisa Grunning som snart är på väg till Sandvik i Chile. 

Presenteras av:

Sandvik är en högteknologisk och global industrikoncern med verksamhet i över 150 länder. Antalet medarbetare är omkring 43 000, varav över 10 000 i Sverige. Forskning och utveckling är en central del av verksamheten och idag har Sandvik över
7 300 aktiva patent.

Läs mer här

 

På Essity är varje karriär unik

Är du ute efter nästa steg i karriären? På Essity erbjuder vi en meningsfull och innovationsdriven miljö för dig som vill vara med och öka välbefinnandet för människor världen över. Varje dag använder hundratals miljoner människor våra produkter och lösningar. Några av våra stora varumärken är Tork, Leukoplast, TENA, Libero och Libresse.

På Essity erbjuder vi många utvecklingsmöjligheter. I Sverige arbetar över 2000 medarbetare inom områden som global marknadsföring, innovation och teknologiutveckling. Med verksamhet i bland annat Stockholm, Mölndal, Falkenberg och Lilla Edet ligger fokus inte bara på att leverera resultat i världsklass - vi ska också ha modet att visa vägen, samarbeta över teamgränserna och bry oss om kunder, konsumenter, miljön och varandra.

Bli en del av oss på Essity
Vi är intresserad av dig som vill göra skillnad och som bidrar med nya och innovativa sätt att tänka. Men vad kan du förvänta dig av oss? Det här erbjuder vi dig.

Utveckling
På Essity förväntas du att driva din egen utveckling framåt med stöd av din chef, och målet är att varje individ ska nå sin fulla potential. Din utvecklingsplan blir en mix av företagets affärsbehov och din egen ambition - där inställning, driv och prestation är avgörande.

En hälsosam balans
På Essity bryr vi oss om dig som medarbetare. Vi strävar efter att skapa en sund och hälsosam arbetssituation och arbetsmiljö så att du får ett hållbart och givande arbetsliv, oavsett var i livet du befinner dig.

Utvecklingsmöjligheter i 60 länder
Upptäck alla de möjligheter dit din karriär kan ta dig med Essity.
Med verksamhet i över 60 länder kan du arbeta med allt från forskning
och utveckling till teknik, marknadsföring och försäljning runt om i världen. 

En meningsfull karriär
På Essity går vi till jobbet varje dag för att vi vet att vi ökar välbefinnandet för människor världen över. Vi anser att alla har rätt till bättre hygien och hälsa, vilket är vår största drivkraft. Som medarbetare på Essity erbjuds du en meningsfull karriär i en öppen och inkluderande kultur.

Presenteras av:

Välkommen till Essity - bättre hygien och hälsa börjar med oss
Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag som ökar människors välbefinnande genom våra produkter och lösningar. Namnet Essity är en utveckling av de engelska orden essentials och necessities, nödvändigheter i vardagen. Vår hållbara affärsmodell sätter värdeskapande för människor och miljö i centrum. Försäljning sker i cirka 150 länder under de globalt ledande varumärkena TENA och Tork samt andra starka varumärken såsom Jobst, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Essity har omkring 48 000 medarbetare och nettoomsättningen 2017 var cirka 109 miljarder kronor (11,3 miljarder euro). Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

Läs om våra medarbetares vardag på Essity i vår blogg här

Lediga jobb
Söker du en ny spännande karriär, ett sommarjobb eller kanske ett graduate onboarding program? På Essity erbjuder vi utvecklingsmöjligheter oavsett var i livet du befinner dig.

Se våra lediga tjänster i vår jobbportal här

För mer information, besök oss här

 

 

Många möjligheter hos Volkswagen Group Sverige

Bilbranschen befinner sig i en förändringsprocess där framtidens mobilitetslösningar står i centrum. I den är det inte längre bilen som är det centrala, utan problemlösning, framtidsanalyser och förändrings¬processer och där behöver kvinnor ta plats.

Bilbranschen går mer och mer från att vara en leverantör av bilar till att erbjuda mobilitet. Inom Volkswagen Group Sverige (VGS) är elbilar, självkörande bilar och digitalisering en levande del av vardagen. Företaget står inför spännande utmaningar och vill vara en del av samtiden. I den processen behövs rätt typ av medarbetare med rätt kompetens. 

– Vill man söka sig till oss ska man veta att flexibilitet, möjlighet att påverka och att ha en balans mellan arbete och privatliv är saker som står högt i kurs i vår värld. Många är idag intresserade av att arbeta internationellt. Det kan  vi som en verkligt global organisation erbjuda goda möjligheter till, säger Claes Jerveland, VD för Volkswagen Group Sverige AB.

Sanna Strömbäck har arbetat inom VGS i snart tio år. Kort efter att hon återvände från sin första mammaledighet, redo att fortsätta anta utmaningen som marknadschef för SEAT, utlystes tjänsten som marknadschef för Porsche. 

– Marknadschef på Porsche är min drömtjänst och jag fick otroligt bra stöttning av HR trots att jag själv nästan kände mig otacksam som sökte tjänsten, säger Sanna. 

– Under de här åren har jag hunnit vara hemma två år sammanlagt och ändå fått möjligheten att ha den här karriären, och jag stormtrivs här. Kanske är det många kvinnor som tror att detta inte är en bransch för dem, men jag skulle verkligen vilja motivera kvinnor att söka sig till bilbranschen. 

Presenteras av:

Volkswagen Group Sverige är Sveriges ledande bil­aktör med varumärkena Porsche, Audi, SEAT, ŠKODA, VW personbilar och VW transportbilar. Målsättningen är att genom hållbar utveckling möta framtidens utmaningar och stora förändringar inom teknologi, digitalisering, elektrifiering och mobilitet.

Läs mer här

 

 

Olikhet gynnar verksamheten

Mjukvaruföretaget Teleopti är verksamma på en global marknad och vill ha en arbetskraft som förstår sin marknad. Lika viktig som mångfald är jämställdheten och för att se till att kvinnor får plats drar de sig inte för att tillämpa positiv särbehandling.
På Teleopti går jämställdhet och likabehandling hand i hand och företagets värdeord och företagskultur bygger grunden för hur de rekryterar och följer upp varje enskild medarbetare.

– Vi är noga med att framhäva våra värdeord redan vid rekryteringsprocessen så att de vi anställer vet vad vi står för, och hur viktiga värdeorden är i vårt arbete, säger Lina Karlsson, Technical Writer på Teleopti.

Att olikhet gynnar verksamheten är Olle Düring, företagets VD, övertygad om. Grupper med olika kompetenser och beteendestilar levererar bäst och företaget använder sig av en metod, IDI, för att identifiera dessa beteendestilar och på så sätt förebygga alltför homogena grupper.

– Vi använder även det verktyget för att förbättra samspelet och öka respekt och förståelse för varandras olikheter, säger Olle Düring.

För Teleopti är mångfald och jämställdhet en konkurrensfördel. Företaget, som arbetar på en global marknad, ser det som självklart att då också ha en global arbetskraft.

– Vi har en stor andel kvinnor anställda här, trots att vi är ett mjukvaruföretag, och bland cheferna är hälften kvinnor. Vi ser att de grupper som har en bra blandning fungerar väldigt bra, påpekar Olle Düring.

– Vi vågar särbehandla kvinnor i våra rekryteringsprocesser, fortsätter Olle. Vi kvoterar inte, men vi är noga med att ifrågasätta våra annonser om till exempel inga kvinnor söker en tjänst vi lagt ut. Och står en rekrytering och väger mellan en man och en kvinna, då väljer vi den som är minst representerad på vår arbetsplats. Det ser vi som positiv särbehandling.

Presenteras av:

Teleopti är ett svenskt mjukvarubolag med 200 anställda. Med kontor över hela världen, från Peking till São Paolo, ser Teleopti mångfald och jämlikhet som viktiga framgångsfaktorer. Har legat på Great Place to Works lista över Sveriges bästa arbetsplatser 4 år i rad.

Läs mer här

 

Vi vill att vår bransch ska spegla samhället

En distributör i en mansdominerad bransch som vill gå i bräschen och öppna upp för mångfald på alla plan. Medarbetare som lovordar de satsningar som görs. Och en i jämställdhetsfrågan väldigt engagerad vd. Det är bilden man får när man pratar med anställda på Ahlsell.
– Här värderas verkligen kunskap och driv. Och input från olika perspektiv berikar både oss som företag och förmågan att möta våra kunder bättre, säger Malin Öster, marknadschef området Betongkomplement på Ahlsell.

För några år sedan blev företaget hon då jobbade på uppköpt av Ahlsell och hon blev engagerad i det stora integrationsarbete som följde.

– Mitt driv uppmärksammades och jag fick efter en tid möjlighet att kliva in i chefsrollen. Jag upplever att det inte bara är fina ord på Ahlsell - här lönar det sig att visa vad man går för och jag har fått jättemycket stöttning i min roll. Det vill jag ge vidare i organisationen, säger Malin Öster.

Andelen kvinnor inom byggbranschen ökar även om det går långsamt, enligt Malin Öster.

– Historiskt har det krävts muskelstyrka och vi jobbar mot gamla ideal men världen förändras hela tiden. Våra värdeord på Ahlsell är ansvar, öppenhet och enkelhet. De blev konkreta inte minst under me too. Då tog vår vd debatten och gick ut väldigt tydligt med sin videoblogg för att förmedla nolltolerans mot oönskade beteenden och diskriminering.

Vd Claes Seldeby uttrycker förundran över att vi 2018 fortfarande behöver ha diskussion om, som han säger, självklarheter. 

– Som företagsledare känner jag ett ansvar och vi är många i branschen som gör samma resa nu - det är viktigt för oss att bli mer attraktiva även för kvinnor. Det håller inte att säga att det inte finns kvinnor att rekrytera. Då får man anstränga sig lite mer. 

Camilla Jacobsson är sedan ifjol marknadschef för området Rör och armaturer och trots att hon nu kan se att hon är given för tjänsten slog det henne inte direkt hon skulle söka.

– Men förändringars vindar blåser hos Ahlsell, det händer saker och internt är det tydligt hur ledningen ser över hela organ­isationen och ger oss möjligheter att förändra. Vi går utbildningar och diskuterar frågor gällande mångfald. Det känns extremt spännande att vara med på resan, säger Camilla Jacobsson.

Claes Seldeby fyller i att både affären i stort och kundnöjdheten påverkas positivt med en jämställd organisation.

– I en blandad grupp blir dynamiken mycket vassare och ger fler perspektiv på allt. Vi menar att mångfald stärker vår konkurrenskraft, bidrar till ett högre medarbetarengagemang samt i slutändan leder till en ökad kundnöjdhet.

Presenteras av:

 • Grundades 1877
 • Dotterbolag till Ahlsell AB (publ) som är börsnoterat vid Nasdaq Stockholm.
 • Ahlsell Sverige AB omsätter 17 miljarder SEK
 • Logistikcentrum i Hallsberg
 • Cirka 3 300 anställda
 • Ett 100-tal butiker och säljkontor runt om i Sverige
 • 1 000 000 produkter kan erbjudas totalt (i koncernen)
 • 100 000 lagerförda produkter
 • 3 500 leverantörer (i koncernen)

Läs mer här

Transportstyrelsen erbjuder moderna beredskapsjobb

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Transportstyrelsen arbetar aktivt med jämställdhet och mångfaldsfrågor. Ett exempel är moderna beredskapsjobb som innebär att myndigheten med ekonomiskt stöd anställer en person som är nyanländ eller står långt från arbetsmarknaden.

Förstärkt mångfald
Mohamad Nadah kom till Sverige från Syrien för två och ett halvt år sedan och är en av dem som fått ett beredskapsjobb på Transport­styrelsen.

– Som medarbetare på fordoninformationsavdelningen utvecklas jag mycket och ställs inför nya spännande utmaningar varje dag. Jag får lära mig hur det fungerar i arbetslivet i Sverige och lär mig det svenska språket, säger Mohamad Nadah, assisterande kundtjänstmedarbetare på Transportstyrelsen.

Mohamad berättar vidare att han känner att han är ett bra exempel på att förstärka mång­falden på arbetsplatsen, vilket är nyttigt både för honom, hans kollegor och Transportstyrelsen. 

– Jag lär mig av mina kollegor och förhoppningsvis har jag erfarenheter med mig som är värdefulla för dem. Det leder i sin tur till nytänkande mellan olika bakgrunder och erfarenheter när vi möts och samverkar, avslutar Mohamad.

Presenteras av:

Teknikintensiva Hiab satsar på mångfald

Det är en traditionellt mansdominerad bransch. Kunderna, som kör lastbilar med styckegodskranar eller andra lasthanterande produkter, är företrädesvis män och det avspeglas även i organisationen. Men något håller på att förändras.
– När jag läste till civilingenjör var hälften kvinnor och vi ser nu att våra kunders döttrar allt mer tar över familjeföretagen. Vi vill möta detta och attrahera fler kvinnor att söka sig till oss, säger Charlotte Sellén, R&D Manager, Structural Calculations.

Hon har varit gruppchef för strukturmekanikgruppen på Hiab:s Hudiksvalls-kontor i två år och har bakgrund inom teknisk design.

– Det var en utmaning att ta på sig en ledarroll med småbarn hemma men jag bestämde mig för att prova och det har jag inte ångrat. Jag trivs otroligt bra, har fått fint stöd av mina chefer och internt har vi både mentors­program och ledarskapsutvecklingskurser. Både jag och mina manliga kollegor med småbarn möts av förståelse och flera av oss jobbar deltid.

Hiab levererar utrustning, intelligenta tjänster och digitala lösningar för vägburen lasthantering. Det innebär bland annat stycke­godskranar, skogskranar och lastväxlare.

– Vi är ett pionjärföretag och jobbar globalt. Det började med produkterna men har utvecklats till att handla om helhets­lösningar, och det är också det som gör oss unika. Vi tar hand om hela kedjan från produkt till service och ligger i teknisk framkant med våra uppkopplade produkter, HiConnect™, säger Charlotte Sellén.

Hiab fick nyligen motta KWF-Vision Award för sitt HiVision™-system där föraren med hjälp av VR-glasögon och kameror kan styra kranen och få full kontroll på vad som sker utanför hytten utan att behöva lämna den. En annan nyhet är kranar som körs på batteri och därmed är tystgående. Det öppnar upp för större effektivitet eftersom man till exempel kan jobba nattetid i stadsmiljö utan att störa. 

– Vi har en otroligt stark utveckling och jobbar väldigt brett med jobbmöjligheter inom alla områden globalt. Vi har redan en stor mångfald inom företaget men vill nu öppna upp för ännu fler kvinnliga talanger, säger Charlotte Sellén.

Presenteras av:

Hiab är en världsledande leverantör av utrustning, intelligenta tjänster och digitala lösningar för vägburen lasthantering. Som branschpionjär fokuserar Hiabs mer än 3 300 medarbetare världen över på vårt åtagande att öka effektiviteten i våra kunders verksamheter och att forma framtiden för intelligent lasthantering. I Sverige har Hiab verksamhet bland annat i Malmö (huvudkontor), Hudiksvall (R&D Center) och i Bispgården (bakgavellyftar-produktion). Hiab ingår i Cargotec Corporation.

Läs mer här