Är din verksamhet redo att hantera den nya säkerhetsskyddslagen?

I april nästa år införs den nya säkerhetsskyddslagen. Det innebär att fler organisationer än förut behöver se över sina rutiner och införa säkerhetsskyddsåtgärder för att säkerställa att de lever upp till kraven, inte minst inom informations- och cybersäkerhetsområdena.

Den nuvarande säkerhetsskyddslagen trädde i kraft 1996. I och med samhällets digitalisering har det nu blivit aktuellt med en ny uppdaterad lag som ställer högre krav på organisationers säkerhetsskydd. Den nya säkerhetsskyddslagen ställer tydliga krav på både offentlig och privat sektor.

– Den nya lagens fokus är fortfarande Sveriges säkerhet vilket innebär det mest skyddsvärda för att Sverige ska fungera som nation. Skyddet omfattar säkerhetskänslig verksamhet och säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som finns inom försvaret, myndigheter, kommuner – men även hos privata aktörer inom till exempel energi- och telekomsektorerna, säger Martin Waern, ansvarig för säkerhetsskyddfrågor på SRS.

För att säkerställa att man uppnår de nya kraven bör företag och organisationer börja med att genomföra en analys för att kunna identifiera sina skyddsvärden och vilka sårbarheter man har i sin verksamhet. Man kan sedan gå vidare med att planera sina säkerhetsskyddsåtgärder.

– SRS kan bidra i såväl analysarbetet som med att utarbeta konkreta åtgärder. Utbildning är en viktig del där vi också kan bidra. Det är avgörande att organisationen som sådan engageras både i analysarbetet och i utarbetningen av åtgärderna. Vi ser att tjänsten är väldigt efterfrågad då många vill ha en bra start när lagen träder i kraft, konstaterar Martin.

SRS är en ledande leverantör av säkerhetstjänster för svenska och internationella intressen i Sverige och utomlands. SRS hjälper sina klienter genom hela riskhanteringsprocessen; allt från hotbild och riskanalys, till kundanpassade lösningar.

Idag är de flesta organisationers största tillgång deras information varmed informations- och cybersäkerhet fått en nyckelroll. Det är viktigt att hindra obehöriga från att få tag på skyddsvärd information samt att snabbt upptäcka ett datorintrång.

– Hotaktörer kan exempelvis bestå av konkurrerande företag, kriminella eller i värsta fall statliga aktörer. Utifrån detta utformar vi sedan åtgärder anpassade efter kundens behov och system, säger Mattias Wallén, Head of Cyber på SRS.

Företag och organisationer är ofta ovetande om att deras personals användarnamn och lösenord säljs på internet. Idag upptäcks dessutom datorintrång i ett nätverk först efter i snitt 100 dagar. Därför erbjuder SRS både en förvarnande tjänst kallad Cyber Threat Intelligence samt möjlighet att övervaka kundernas interna nätverk med stöd av AI. På så sätt kan vi både förvarna när ett hot eller en ny sårbarhet dyker upp på internet som berör kundens skyddsvärden eller när intrång sker i kundens nätverk och därmed ligga steget före hotaktörerna, säger Mattias.

Det är viktigt att skyddsåtgärder anpassas så att de inte hindrar företagens kärnverksamhet eller förmåga att hänga med i den tekniska utvecklingen. Med riskhanteringsåtgärder anpassade efter varje enskilt företags specifika verksamhet och hot kan man nå rätt nivå på skyddet och samtidigt bidra till en ökad affärsnytta för kunden.

Presenteras av:

Scandinavian Risk Solutions (SRS) är en ledande leverantör av säkerhetstjänster för svenska och internationella intressen i Sverige och utomlands. Våra ledord är kvalitet, lönsamhet med principer och tillväxt. SRS affärsidé är att vara en strategisk säkerhetspartner som erbjuder effektiv säkerhetsledning, personsäkerhet, fysisk säkerhet och cybersäkerhet i form av operativ riskhantering och strategiska beslutsunderlag inom ramen för best-practice konceptet Security Risk Management (SRM). SRS har sedan 2004 framgångsrikt levererat säkerhets- och krisstöd till privatpersoner, organisationer, företag och myndigheter.

Kontakta oss
mail@srsgroup.se
08 – 440 90 70

Här är nästa steg för IIoT-kunder

Mängder av intressant data skapas nästintill överallt i våra samhällen och industrier. Informationen kan till viss del behöva sorteras innan den förs vidare och görs tillgänglig för nåbarhet eller bearbetning på annan plats.
Med hjälp av rätt program och utrustning går det att på ett säkert sätt sammankoppla olika datanät med varandra – ett exempel är en gateway.

—Moxa Inc. meddelade den 10 oktober 2018 att de har gateways för det Industriella Internet of Things (IIoT) med förinstallerad Microsoft Azure IoT Edge programvara. Produkterna är tänkta att hjälpa kunder att få en lättanvänd lösning för att utöka befintlig IT infrastruktur och skapa en anslutning mellan OT (driftsteknik) och de industriella applikationerna. För att möjliggöra ytterligare konvergens mellan OT och IT är den specialanpassade industridatorn även utvecklad för IIoT-applikationer inom fabriksautomatisering, för så kallade intelligenta transportsystem (ITS), energieffektivisering, exempelvis övervakning och styrning av strömförbrukning, samt för applikationer inom vind- och vattenkraft.

Moxas IIoT Edge Gateway integrerar också Moxas kompetens inom industriella protokoll, erbjuder 10 års långsiktigt Linux-stöd och underlättar optimerad enhetshantering för storskaliga implementeringar. Moxa demonstrerade sin Azure-aktiverade IIoT Edge Gateway vid IoT Solutions World Congress som hölls i Barcelona den 16–18 oktober 2018. Demonstrationen visade på lösningar som tillhandahåller molnintegration samt flera protokollomvandlingar till IIoT-applikationer i kunders befintliga industriella infrastruktur. För svensk och nordisk publik visades delar av detta redan på Scanautomatic, Göteborg den 9–11 oktober.

Cat AB först ut
– Det är roligt att vi i Sverige får vara med och visa lösningar för framtidens industri och Internet of Things, säger Pontus Lundin, vd för Cat AB.

– Vårt långa och nära samarbete med det numera globalt kända företaget Moxa från Taiwan är naturligtvis en av anledningarna. En annan orsak är att vi visat att svenska företag ligger i framkant att ta till sig och vidareutveckla ny teknik för att effektivisera tillverkning och säkerställa drift av viktiga datasystem, både inom industri och inom samhället i stort, fortsätter Pontus.

Lämplig utgångspunkt, eller nästa steg, för IIoT-kunder
– Vi är glada över vårt samarbete på Azure, eftersom det här gör det möjligt för våra kunder att dra nytta av tre decenniers samlad kompetens av OT, industriella nätverk och hantering av olika protokoll som Moxa erbjuder, samtidigt som det möjliggör en hårdare integration med IT-expertis från Microsoft. Azures Cloud Infrastructure med Azure Stream Analytics, maskininlärning, övervakning av utrustning och säkerhet kombinerat med anslutning av utrustning, konfiguration och industriella protokoll från Moxa erbjuder tillsammans nu en integrerad utgångspunkt för våra IoT-kunder inom industrin, säger Andy Cheng, vd på den strategiska affärsenheten hos Moxa Inc.

Integreringen av Azure IoT Edge med Moxas IIoT-gateway som byggs på Moxa Industrial Linux, gynnar kunder genom att möjliggöra lång produktlivscykel, användarna får säker filsystemskrivning och möjliggör förbättrad säkerhet genom kontinuerliga säkerhetsuppdateringar under en period av 10-årig support. Genom att kombinera detta med Moxas kompetens kring industriella protokoll tillhandahålls molnanslutning även för redan befintliga applikationer och automationssystem.

Microsoft kommenterar
– Moxa har arbetat nära vårt team för att integrera sig i vårt Azure IoT-ekosystem med sina IIoT Edge Gateways. Vi är glada att de kommer att erbjuda förinstallerad Azure IoT Edge mjukvara för att effektivisera kundernas första erfarenhet av utveckling och slutligen utbyggnad av Azure IoT-lösningar. Moxa har tillfört en djup nivå av OT-expertis till vårt Azure-ekosystem, avslutar Sam George, direktör, Azure IoT på Microsoft Corp.

Presenteras av:

Så skapar Stockholms stad trygghet i din vardag

Ett omfattande trygghets- och säkerhetsarbete pågår ständigt för att göra Stockholm till en bättre stad att leva i och besöka. Arbetet handlar om allt från att öka samverkan mellan Stockholms stad och polisen, minska riskerna för terrorhot och skapa trygghet på gator och torg till att säkra infrastrukturen och förbereda staden för framtida klimatförändringar.

Stockholm är en av världens tryggaste städer – men stockholmarnas upplevda otrygghet ökade i den senaste trygghetsmätningen.

I Stockholms stad pågår ständigt ett arbete för att garantera invånare och besökare en fungerande och trygg vardag, där kriser och störningar kan undanröjas och antalet hot, olyckor och brott minimeras.

Staden arbetar med allt från strategiskt säkerhetsarbete till krisberedskap och civilt försvar, som en del i det både kortsiktiga och långsiktiga trygghetsarbetet.

I februari i år antog kommunfullmäktige ett nytt trygghets- och säkerhetsprogram som gäller fram till 2021.

Arbetet börjar redan i skolan
Trygghets- och säkerhetsarbetet tar sitt avstamp redan i skolan.

– Vi måste ge barn och ungdomar sunda värderingar och möjligheter att utvecklas och skaffa sig kunskaper och så småningom ett arbete så att de i slutändan känner tillhörighet och trivs. Där någonstans börjar vårt arbete, säger Jesper Ackinger som är säkerhetsdirektör i Stockholms stad.

Vissa insatser som görs för att öka tryggheten och säkerheten är väldigt uppenbara för invånarna och synliga i stadsmiljön. Det kan handla om att skapa bättre belysning på mörka gång- och cykelvägar, röja upp i en igenväxt skogsbacke eller att ställa upp fordonshinder på gågator.

Mobila ordningsvakter skapar trygghet
Sedan i våras har Stockholms stad ett program med mobila ordningsvakter som två och två i totalt fem bilar snabbt rör sig mellan olika platser som tidigare definierats som potentiellt otrygga.

Vakterna har många års erfarenhet av yrket och har fått en bred utbildning i ämnen som socialtjänstlagen, första hjälpen vid psykisk ohälsa och hur de ska agera vid terrorattentat. Deras bilar är försedda med extrautrustning som till exempel sjukvårdsväska, brandsläckare, hjärtstartare, filtar och behållare för sprutor och kanyler.

– Vi har fått väldigt bra respons, både från stockholmarna och från företag, räddningstjänst och polisen, säger Leila Baksi, säkerhetsstrateg i Stockholms stad.

Minskad risk för översvämning
Andra insatser som görs i trygghets- och säkerhetsarbetet kanske inte är lika tydliga. Den pågående ombyggnationen av Slussen är ett exempel på ett långsiktigt säkerhetsarbete som inte bara påverkar stadens invånare utan alla som bor i Mälardalsregionen.

Det är en mycket viktig insats i arbetet med att anpassa staden till framtida klimatförändringar.

Med ombyggnationen utökas Mälarens avtappningskapacitet. Därigenom minskar risken för översvämningar i hela Mälardalen och dricksvattnet säkras för två miljoner invånare.

– Vi kommer att femdubbla avtappningskapaciteten i Slussen. Då är vi bättre förberedda om det kommer ett skyfall eller om vi får en kraftig snösmältning. Det skulle kunna skapa störningar och orsaka stora kostnader i hela Stockholmsregionen, säger Jesper Ackinger.

Presenteras av:

Stockholms stads trygghets- och säkerhetsarbete delas in i fyra områden:

 • Individens trygghet och säkerhet. Allt utgår från människors liv och hälsa.
 • Stadens funktionalitet. Samhällsviktiga verksamheter ska fungera.
 • Miljö och egendom. Vi ska förebygga skador på miljö, byggnader och infrastruktur.
 • Grundläggande värderingar. Vi ska värna demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.

Vi arbetar till exempel med:

 • riktade stödinsatser för barn, unga och familjer
 • stöd mot våldsbejakande extremism
 • mobila ordningsvakter vid otrygga platser
 • utökad kameraövervakning på strategiskt viktiga platser
 • förbättrad belysning på otrygga platser runt om i staden
 • ökad närvaro av trygghetspersonal i sju prioriterade stadsdelsområden
 • Fryshuset och stöder deras arbete med unga i destruktiva miljöer

dinsakerhet.se kan du läsa om vad du kan göra för att öka din egen beredskap för att hantera en kris.

Framtidens smarta byggnader är redan realitet

Den smarta fastigheten – en byggnad som samlar in data och sedan optimerar arbetsmiljö, säkerhet och underhåll – är redan verklighet. Siemens Building Technologies har levererat helhetslösningar för flera smarta byggprojekt, och det nya svenska huvudkontoret i Arenastaden är byggt som ett showroom för företagets senaste tekniklösningar.

Idén bakom den smarta byggnaden är att samla in tillgänglig data från detektorer, sensorer och teknisk utrustning, och analysera den centralt för att hitta kreativa lösningar och optimera drift och underhåll.

– Många börjar se vilka fördelar den digitaliserade fastigheten erbjuder, säger Johan Grahn, Head Business Line Management på Siemens.

Det kan låta som det krävs stora investeringar – men så behöver det inte bli. Bara man kan förbereda de tekniska systemen i tid.

– Om vi kan komma in i ett tidigt skede öppnas möjligheten att skapa smarta byggnader, säger han.

Det handlar om att kombinera de olika tekniska systemen och låta dem samverka.

– Passersystemets primära uppgift är att skydda mot att obehöriga inte vistas i ett område. Men det kan med fördel även användas till att styra exempelvis både inbrottslarm, brandlarm, belysning och ventilation, säger Johan Grahn.

Allt eftersom medarbetare lämnar arbetsplatsen på eftermiddagen kan belysningen släckas och temperaturen sänkas i just de områden där de varit.

Brandlarmet ställs om så att det blir mer känsligt för att kunna larma i ett tidigare skede.

– Med rätt säkerhetslösning kan man även energieffektivisera. Det spar pengar och miljö, säger han.

För en byggnad som används i 50 till 70 år, finns pengar att spara om man från början byggt smart.

– Bara 20 procent av livscykelkostnaden för en fastighet kopplas till byggandet. 80 procent kommer från drift och underhåll, säger han.

Sensorer i de tekniska systemen kan känna av när det är dags för underhåll och varna i tid.

– Förebyggande underhåll är billigare än att laga när det går sönder, säger Johan Grahn.

Se Siemens arbete med uppmärksammade byggprojektet Lysgården

Se det nya svenska huvudkontoret i Arenastaden

Presenteras av:

 • Siemens är ett globalt företag som arbetar med innovativa lösningar för intelligent infrastruktur, hållbar energiteknik, effektiv produktion samt hälso- och sjukvård genom elektrifiering, automation och digitalisering.
 • Divisionen Building Technologies är världsledande inom säkra, energisnåla och miljövänliga byggnader.

Läs mer här

Nu lanseras certifieringen Cybersäkerhet BAS

Idag utsätts företag för allt fler elektroniska attacker. Syftet är inte sällan att komma åt känslig information eller att förstöra uppgifter. Nu lanserar Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering (SBSC) Nordens första certifiering för grundläggande it-säkerhet; Cybersäkerhet BAS.

När det gäller informations- och it-säkerhet har det tidigare endast funnits certifieringar som har utgått från övergripande ledning och styrning av informationssäkerhet. För många, inte minst små och medelstora företag, kan det vara mer kostnadseffektivt att istället bygga säkerheten nedifrån och upp. Det menar Mårten Wallén, VD på SBSC, som erbjuder certifieringen.

– Vår ambition med certifieringen är att företag ska få ett certifikat som visar att det genomfört de säkerhetsåtgärder som krävs för att skapa en grundläggande it-säkerhet. En certifiering mot Cybersäkerhet BAS är en kvalitetsstämpel och blir ett sätt att höja förtroendet hos företagets kunder och samarbetspartners, samtidigt som man höjer sin egen säkerhet. Med den utveckling av cyberhoten vi ser blir det ett sätt att bidra till att höja samhällets samlade informationssäkerhet, då fler och fler företag väljer att certifiera sig, säger Mårten.

Norm som fokuserar på sex olika områden
Certifieringen utgår från en norm med riktlinjer inom sex områden för vilka säkerhetsåtgärder som krävs för en grundläggande it-säkerhet. Den omfattar datorer, mjukvaror, nätverk, behörigheter, utbildning inom informationssäkerhet och upphandling av it-tjänster.

Annika Brändström är VD för Stöldskyddsföreningen, som tagit fram normen i samarbete med bland andra MSB och Polisen.

– Behovet av att höja kunskapen inom it - och informationssäkerhet är stort och med den här normen hoppas vi kunna bidra till ett säkrare samhälle, säger Annika.

Finlarm vill att deras kunder ska känna sig trygga
Cybersäkerhet BAS lanserades i slutet av oktober och ett av de första företagen att certifiera sig är Finlarm. De var med under normens utvecklingsfas och bidrog med tankar och idéer kring dess utformning.

– Eftersom vi själva arbetar med säkerhetssystem gentemot våra kunder kändes det väldigt viktigt att vi certifierade oss enligt Cybersäkerhet BAS. Vi vill att våra kunder ska känna sig trygga med att vi har ordning på vår it- och informationssäkerhet då vi ofta hoppar in och ut ur kunders nätverk när vi är ute på jobb, säger Lars Alm, VD på Finlarm.

I samband med certifieringen lanseras även webbsidan ssfcybersäkerhet.se. Där kan företag som är intresserade av att höja sin it-säkerhet och av certifiering läsa om de åtgärder de behöver vidta. Ansökan om certifiering sker på sbsc.se och kostar 3 950 kronor med en årlig licensavgift på 1 900 kronor.

Presenteras av:

Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering, SBSC är Sveriges ledande certifieringsorgan inom brand- och säkerhetsområdet, med ackrediteringar av Swedac för certifiering av företag, personer, produkter och ledningssystem.

Läs mer här

På båda sidor om den digitala transformationen

Allt fler av våra vardagsprylar kopplas upp mot internet – och med det ökar både risker och sårbarhet. Men om bara säkerhetstänkandet utvecklas i samma takt kommer det nya smarta samhället vi går mot att erbjuda oanade möjligheter.
– Man ska inte se säkerhet som en bromskloss utan som en möjliggörare för att stärka konkurrenskraften för företag, säger Peter Österdahl, cloud security business manager, på IT-bolaget Tieto.

5g-revolutionen står runt hörnet. Den kommer att göra den trådlösa tekniken för internetuppkoppling mindre, enklare och billigare. Vi kommer allt mer att gå mot det smarta samhället, där Sakernas Internet – Internet of Things – blir en del av vårt dagliga liv.

Vardagsföremål som hushållsapparater, kläder och accessoarer, men även maskiner, fordon och byggnader, kommer att ha internetuppkoppling som gör att de kan styras på distans eller agera autonomt.

Men det finns säkerhetsrisker. Information som sänds och samlas in kan missbrukas eller falla i orätta händer – och här finns utmaningar.

Peter Österdahl berättar att man på Tieto arbetar på båda sidor av den digitala utvecklingen.

– På ena sidan är vi i framkanten och driver på och utvecklar smarta lösningar, men på den andra sidan utvecklar vi också säkerhetsarbetet i alla led, säger han.

Han menar att de båda inte står i motsats till varandra, utan är ett komplement.

– Kan du utveckla en produkt som löser en massa utmaningar samtidigt som du kan visa att den är säker så har du en affärsmässig fördel.

Han förklarar att säkerhetsarbete bör vara både proaktivt och reaktivt, att man ska planera för möjliga hot som kan komma i framtiden, men också ha en beredskap för hot som redan finns. För att stärka sin position på området förvärvade Tieto i april det svenska cybersäkerhetsföretaget NSEC.

– Vi på Tieto kan ta det här ansvaret och hjälpa kunderna att bli mer förutseende. Med hjälp av rätt kompetens, välutvecklade processer, teknik i världsklass och en hög grad av automation, hjälper vi våra kunder att vidareutveckla och förfina säkerhetsarbetet så att de, i sin tur, är redo för ett smartare samhälle.

Presenteras av:

 • Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort.
 • Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter.
 • Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem.

Läs mer här

Tydligare spelregler och bättre IT-säkerhet ger nya AI lösningar.

Digitaliseringen med AI som buzzword är högt placerad på den organisatoriska agendan och möjligheterna är många – men med digitaliseringen kommer också en rad risker i form av ny digital kriminalitet. Genom att använda AI inom säkerhetsområdet så vill Microsoft stärka skyddet mot obehörigt intrång och andra säkerhetsrisker.

Intelligent AI-system ska minska skadeeffekterna av svarta marknader och cyberkriminalitet

Black Markets och cyberkriminalitet finns i många olika skepnader. 832 miljoner malware (1), elaka programkoder, används i dag för att angripa system hos såväl näringsliv som offentlig sektor och på den svarta marknaden säljs 13,4 miljarder personuppgifter (2). Microsoft, en av världens ledande IT-aktörer, har utvecklat ett intelligent AI-system för att skydda kunder och samhället i stort mot sofistikerade och avancerade attackmetoder.

I en rapport som utförts av EY bland svenska storföretag på uppdrag av Microsoft svarar hälften att de tror att AI kommer att ha en stor inverkan på deras kärnverksamhet – och 80 procent förutspår att utvecklingen av AI kommer att innebära nya affärsmöjligheter inom en snar framtid.

Det menar Daniel Akenine, teknik- och säkerhetschef på Microsoft Sverige. Samtidigt ökar, med digitaliseringen, sårbarheten och risken att drabbas av cyberattacker – något som kräver en bättre IT-säkerhet.

AI skyddar ditt företag
Microsoft lägger ner mycket resurser för att göra världen säkrare med hjälp av säkerhetsprodukter och AI-tjänster. Med hjälp av Microsoft Security Graph kan till exempel AI algoritmer lära sig av miljontals datapunkter, bland annat inloggningsförsök, phising-attacker, virus och andra osäkerhetsfaktorer.

– Upptäcker vi något skadligt kan vi stoppa detta tidigt och samtidigt förhindra att andra kunder blir påverkade genom att ta bort bifogade skadliga filer i e-post eller andra åtgärder. Vi kommer att fortsätta att investera i detta framöver och det kommer att behövas. Cyberkriminaliteten tillämpar hela tiden nya metoder och det innebär att vi ständigt behöver vara på tå för att lära AI om nya skadligheter, förklarar Daniel Akenine.

Nästa steg kräver tydlig spelplan för AI
Trots alla möjligheter och bättre system för säkerhet kan bristen på lagstiftning bli ett hinder för framfarten hos AI och riskera organisationers vilja att investera i ny teknologi. För att Sverige ska ha chans att bli världsledande, helt i linje med regeringens mål, krävs tydliga spelregler. – och att Microsoft, som ett av de ledande företagen inom AI, efterlyser mer reglering beror enligt Daniel i huvudsak på en sak.

– Det är vi, våra partners men framförallt våra kunder som efterfrågar en tydlig spelplan. 75 procent av de företag som ligger längst fram inom AI ser bristen på tydliga spelregler för hur hållbara och etiska AI-system ska se ut som en bromskloss. EU-aktörer, lokala myndigheter och politiker behöver sätta sig in i tekniken för att skapa tydliga regleringar och ramar för AI, avslutar Daniel Akenine.

För drygt ett år sedan härjade NotPetya i Ukraina, en datamask, som på 15 sekunder förstörde datorer och servrar den kom i kontakt med. NotPetya sänkte majoriteten av den nationella statsapparaten på rekordtid. Det mest omskrivna exemplet är ett danskt transport- och logistikföretag som slogs ur spel på en dryg halvtimme och beräknade haverikostnaderna till två miljarder danska kronor. Det är bara ett exempel på digital vandalism. Att den nya generationens digitalisering har ökat hotbilden råder det ingen tveksamhet om. Det menar Predrag Mitrovic, Technical Solution Specialist på Microsoft.

– Det blir allt vanligare med sofistikerade och avancerade attackmetoder, som pågår i princip dygnet runt på internet som en gemensam allmänning där aktörer kan nå måltavlor över hela världen.

Två sidor av säkerhetsmyntet
Microsoft arbetar ständigt med att informera kunder om vad som sker för öka skyddet mot intrång och stöld av identiteter och information – och med deras Intelligent Security Graph skapas ett globalt skydd mot kriminella aktiviteter.

– Det rör sig om otroligt avancerade maskinlärande algoritmer som dagligen samlar in över 6,5 biljoner signaler – och som i realtid undersöker och hanterar allt som snuddar vid våra användare. Om ett intrång sker kan berörd användare automatiskt isoleras från sitt nätverk för att inte riskera att det sprids. Dessutom kan en AI-motor automatiskt åtgärda skadan så att den som drabbas snabbt kan fortsätta sitt jobb utan att riskera att tappa arbetstid, förklarar Predrag Mitrovic och fortsätter:

– Men det finns två sidor av säkerhetsmyntet. Det handlar också om att ta reda på var sårbarheten fanns för att förebygga att det händer igen. Det är grunden för en hållbar och effektiv cyber- och informationssäkerhet.

Samarbetar med myndigheter
Microsoft har en separat avdelning, Digital Crimes Unit, som aktivt samarbetar med myndigheter på ett globalt plan för att med olika tekniker förhindra och stoppa kriminella aktiviteter.

– Genom att placera ut lockbeten på internet med till exempel attraktiva tjänster, kan vi säkra spåren till angripare och långsiktigt städa upp i cyberträsket, avslutar Predrag.

 1. Av-test.org
 2. Gemalto breachlevelindex.com

 

Morgan Sellén: ”Nya handelstrender kräver nya betallösningar”

380 000 betalpunkter som processar 700 miljarder årligen gör Verifone till en av nordens ledande aktörer inom betallösningar. Nu lanserar Verifone helt nya betallösningar som följer vår tids handelstrender – men är handlare redo för framtidens betalmöjligheter?

Kontanthanteringen i handeln närmar sig två procent och kortbetalningar som traditionellt har varit det starkaste betalalternativet möter en stark konkurrens av alternativa betalmetoder. Där står detaljhandelsaktörer just nu, menar Morgan Sellén på Verifone.

– Under det senaste året har vi sett en stark uppkomst av nya betalmetoder, som till exempel Swish, men också fakturalösningar som gjort comeback i en ny version och som ger konsumenter möjlighet att betala och finansiera varor och tjänster på ett helt nytt sätt, i såväl den fysiska handeln som online.

Dagens handelstrender ger handlare en stark möjlighet att bättre tillvarata affärsmöjligheter och utveckla sina verksamheter – och enligt Morgan står handlare nu vid ett vägskäl med tre valmöjligheter i sitt betalutbud.

– Handlaren kan fortsätta ta emot kontanter eller kort, en situation som kan resultera i att kunder som förväntar sig en annan betalmetod vänder i dörren. Det andra alternativet är att acceptera merparten av betalningar för att inte missa någon affär, kanske är det kort-, Swish eller Alipay, som är vanligt bland turister från Asien. Det tredje alternativet är att fundera på potentialen vid betalningar generellt genom att ställa sig frågan hur det kan utveckla affären med kunder.

En ny generation betalterminaler
Det svarar Verifones nya generation av betallösningar på – som nu adderas till deras ordinarie betalinfrastruktur.

– En betallösning är ett fönster som är frontad mot konsumenten och som kan nyttjas för att skapa en dialog med konsumenten. I våra nya terminaler kan handlaren till exempel driva kampanjer, mäta kundnöjdheten, samla in pengar till olika välgörenhetsprojekt, erbjuda kundklubbsmedlemskap eller koppla betalningar direkt till medlemskap. Här kan även handlaren erbjuda konsumenten olika delbetalningar, säger han och fortsätter:

– Vi lägger på nya funktioner löpande och det kan dröja en stund innan vi ser en marknadspenetration.

Från konsument till företag
Vidare menar Morgan att det finns potential i att utveckla systemet till att även inkludera företagsbetalningar.

– Till exempel skulle en hantverkare kunna ange organisationsnummer och pinkod direkt i terminalen och automatiskt blir fakturerad sitt byggföretag, avslutar han.

Presenteras av:

Verifone är världsledare på betallösningar, det som är hjärtat i varje affärsverksamhet. I mer än 150 länder levererar vi lösningar för elektroniska betalningar i alla sorters miljöer – från den lilla kvartersbutiken och obemannade automater till stora internationella butikskoncerner och e-handel.

Läs mer här

Innovativa säkerhetslösningar för digitala identiteter ger kostnadsbesparingar och förhöjd användarupplevelse

Affärsstrategier för digitala identiteter har med digitaliseringsvågen seglat högt upp på den internationella företagsagendan. Emil Gullers från konsultföretaget Accenture menar att det finns många fördelar för organisationer som implementerar system för digitala identiteter– men hur upplevs detta bland användarna?

Hälften av världens befolkning använder internet och 2020 beräknas omkring 50 miljarder enheter vara anslutna. Det innebär att hanteringen av personlig data flyttar från den fysiska till den digitala världen– något som möjliggörs av digitala identiteter. För att användare och medborgare ska kunna lita på tekniken och känna sig trygga i sin användning krävs dock ett gediget säkerhetsarbete av organisationer, menar Emil Gullers från Accenture.

– I dag vill konsumenter att e-tjänster ska vara lättillgängliga och användarvänliga men även trygga och säkra. Många gånger är det en paradox som kan vara en stor utmaning, och ofta tar organisationer beslut om en otillräcklig säkerhetsnivå för att möta kravet på enkelhet.

”Avancerade säkerhetslösningar”
Accenture är den största globala aktören inom cybersäkerhet som hjälper organisationer att utforma en strategisk plan för att ligga steget före attacker – varje dag. Från strategi och design till implementering av säkerhetsprocesser för digitala identiteter.

– Vi har en bred kunskap och lång erfarenhet av att hjälpa kunder att utforma lösningar som är så säkra som möjligt samtidigt som de är så enkla som möjligt för användarna. Det gör vi genom att skapa en säkerhetslösning som ger rätt säkerhet utan att användarens upplevelse påverkas negativt, förklarar Maurice Damberg, Nordisk Digital Identity lead på Accenture.

Innovation med automation och AI
Bakom dessa avancerade säkerhetslösningar finns en stark innovationsgrad med inbyggd automation och artificiell intelligens, förklarar Emil Gullers, och tillägger att det finns fler fördelar med Accentures lösningar – bortom en förhöjd säkerhetsnivå och enkelhet.

– När företag kan få en automatiserad övervakning i processer som det mänskliga ögat annars lätt kan missa kan medarbetare och personal lägga tid på mer kvalificerade uppgifter, vilket i sin tur innebär stora kostnadsbesparingar, avslutar han.

Läs mer här

Presenteras av:

Accenture arbetar i gränslandet mellan IT och affär. Som marknadsledare och den största globala aktören inom cybersäkerhet hjälper vi organisationer att ligga steget före attacker varje dag. Genom innovation gör vi världen till en bättre plats.

Läs mer här

Gasellföretaget sätter standarden för it-säkerhet: ”Allas ansvar”

Det finns stora möjligheter med digitaliseringen, men den innebär också ett ökat säkerhetshot. En tilltagande it-närvaro ökar attackytan och höjer hotbilden mot företag, myndigheter, landsting och kommuner. Säkerhetsföretaget Secure State Cyber har utvecklat en unik helhetslösning och utsågs nyligen till Gasellföretag.

– Digitaliseringen skapar en sårbarhet som vi tidigare inte har sett och alla branscher som har värdefull information bör se allvarligt på it-säkerhetsfrågan, säger Jan Karlsson, Co founder Secure State Cyber.

I takt med att företag och myndigheter blir allt mer digitala ökar även sårbarheten inför olika typer av cyberhot – men ofta stöttas inte komplexa molnlösningar upp av ett tillräckligt starkt it-skydd. Många företag hamnar lätt i en teknikfälla när olika lösningar implementeras för att skydda företagsinformation, men ofta räcker det inte till för att undvika att känslig data hamnar i fel händer.

– Man kan inte köpa en applikation och tro att man är skyddad, omvärlden är komplex och föränderlig och det kräver ett kontinuerligt skyddsarbete, säger Jan Karlsson från Secure State Cyber.

”Säkerhet är allas ansvar”
Secure State Cyber’s helhetslösning inom informations- och cybersäkerhet skiljer sig från traditionella lösningar. Lösningen har ett teknikfokus men bolaget utbildar även organisationer i att själva mäta, övervaka och hantera såväl interna som externa cyberhot.

– Företagets säkerhet är allas ansvar och för att upprätthålla en god informationssäkerhet krävs att anställda är medvetna om vad det innebär och att dem även är bättre förberedda på olika typer av cyberhot, säger Moa Malviker Wellermark, Business Manager och Senior Security Advisor Secure State Cyber.

Utsett till Gasellföretag
Secure State Cyber utför även oberoende granskningar hos företag som behöver en opartisk granskning av informationssäkerhet – ett helhetskoncept som har visat sig vara framgångsrikt. Secure State Cyber expanderar nu med kontor i Lund och Kanada – en expansion som ska ge möjlighet att erbjuda övervakningstjänster inom ett större geografiskt område. Nyligen utsågs även bolaget till Gasellföretag.

– Det är en bekräftelse på det jobb vi har lagt ner. Vi paketerar lösningar på ett nytt sätt och branschförändringar och införandet av GDPR har ökat efterfrågan, vilket syns på vår omsättning, avslutar Jan Karlsson.

Presenteras av: