Värmland driver utvecklingen
av smarta hälsotjänster

Digitaliseringen erbjuder stora möjligheter att skapa jämlika och tillgängliga hälsotjänster som ökar friheten för oss som individer.
Detta förutsätter tvärsektoriell samverkan och utveckling med användaren i fokus.
I Värmland formas nu en unik innovations- och testmiljö för att tillgodose behovet.

Bakgrunden är insikten om att resurserna inom välfärden inte kommer att räcka till alla i framtiden, och att grundstrukturen behöver förändras så att mer fokus läggs på hälsa – i ett vidare perspektiv.
– För att lyckas behöver vi skapa förutsättningarna att utveckla och testa nya lösningar tillsammans med användarna i verkliga miljöer, säger Jeanette Köster, ansvarig för digital innovation på Compare.
Jeanette Köster leder satsningen DigitalWell på Compare med syftet att skapa en nod för användardriven innovation av digitala hälsotjänster.
I Karlstadsregionen finns unik spetskunskap i form av ett framgångsrikt ICT-kluster och excellent forskning inom områden som tjänsteinnovation och datasäkerhet.
– Vi kombinerar modern teknologi, design och hälsa för att ta fram nya lösningar som verifieras under vår process fram till att de är klara att implementera, förklarar Jeanette Köster.

Mot det supersmarta samhället
I DigitalWell samarbetar akademi, näringsliv och offentlig sektor med utgångspunkt i användarens behov för att ta fram nya lösningar, ett arbetssätt som gör det möjligt att testa nya innovationer direkt i verkliga miljöer.
– Nu när vi börjar prata om övergången från industrisamhället till det individbaserade och supersmarta samhället så är det hög tid att transformera välfärden, menar Jeanette Köster.
En transformation innebär mycket mer än att digitalisera analoga funktioner. För att förändra strukturen och skapa hållbara tjänster för framtiden kommer test- och samverkansmöjligheter för näringslivet vara en avgörande faktor. Genom DigitalWell får näringslivet möjligheten att ta sig an de utmaningar som välfärden står inför. 

Presenteras av:

DigitalWell är ett EU-finansierat projekt som ska öka möjligheten för små och medelstora företag att genom systematisk användarinvolvering utveckla innovativa och kommersialiserbara tjänster, som svarar mot behov och utmaningar i offentlig sektor.

Läs mer på: www.digitalwell.eu

Högt och hett

19 maj 2011. Himlen skiftar i olika färger – bländande solsken, djupblå sky, vita moln och en blodröd strimma i horisonten. Motorljudet och vindens vinande skiftar i takt med att gasreglaget förs fram och tillbaka med vana rörelser. Bakom spakarna i sportflygplanet sitter piloten och berättar om Stockholms olika landmärken som passeras.

Vingen dippas nedåt och planet kränger till när det svänger och cirkulerar extra över Globen och bygget av Tele2 Arena – piloten berättar i efterhand att hans företag har varit delaktig i att skapa en viktig anläggning  för idrott och underhållning i Stockholm.

Telefoner ringer, människor passerar i korridoren, skratt och konversationer, det är full aktivitet i företaget. Christian Koski, tillika vd för Carl Hanssons rör & värme, har bytt pilotfåtöljen mot stolen bakom skrivbordet.

– Vi siktar alltid högt, högt upp mot skyn, säger Christian och ler. Vår ambition är att vara den bästa rörinstallatören i Stockholm. Vi ska leverera kvalitet, givetvis åt våra kunder men även åt våra anställda och samhället.

– Att få rent dricksvatten ur kranarna är inte en självklarhet. Cirka 29 procent av jordens befolkning saknar det. Så vi har en samhällsviktig funktion utöver det normala. Vi tillhandahåller, förutom vanlig VVS, medicinska gaser som garanterar vården på våra sjukhus, samt oljor och tryckluft som garanterar att infrastrukturen inte stannar.

”Vi bygger framtiden”
Inom företaget finns en stark gemenskap och stolthet hos de anställda över att få tillhöra ett företag vars rötter återfinns över 100 år tillbaka i tiden hos Carl Hansson, en skåning utbildad i Preussen med sinne för teknikinstallationer, ordning och reda.

– Vi växer och söker tekniker, ingenjörer, ledare och montörer så klart. Allt vi gör syftar till att färdigställa kvalitativa och fungerande installationer som kan användas under många år framöver – förhoppningsvis under många generationer. Vi är övertygade om att vi har rätt koncept för byggbranschen och samhället, säger Christian och fortsätter:

– Så alla kunder och intressenter av olika slag, hör av er till oss, tillsammans bygger vi framtiden, avslutar han.

Presenteras av:

Vi är sedan 100 år ett ledande VVS-bolag med fokus på Stockholmsregionen. Vi erbjuder helhetslösningar inom installation, service och underhåll av VVS-anläggningar – alltid med kundens bästa för ögonen.

Med bred kompetens och hög kvalitet i kombination med kostnadseffektivitet och hög leveransprecision fullföljer vi våra uppdrag efter dina önskemål. Vår målsättning är inte att bli störst – utan att vara rätt samarbetspartner för dig.

Kontakt
VD Christian Koski, tel: 08-681 14 13 , christian.koski@carlhanssons.se

Carl Hanssons Rör & Värme AB, Lövholmsvägen 9, Box 47 301, 100 74 Stockholm

Läs mer här

Tillväxtposition på topp trots strukturella utmaningar

Kronoberg är ett produktionslän med en stark entreprenörsanda. Här finns en blandning av små företag och stora världsledande företag som exempelvis Ikea, Nibe, Södra och Fortnox. Bakom Sveriges högsta BRP-tillväxt ligger en stark samverkanskultur och fokus på långsiktig hållbarhet.

– Kronoberg har en ur-småländsk anda och eftersom vi inte är så stora måste näringsliv, akademi och offentlig sektor samarbeta med varandra. Vi präglas av entreprenörskap och korta samarbetsvägar, säger Ola Agermark, näringslivschef i Alvesta kommun.

Samverkan är stark och regionen arbetar med att skapa förutsättningar för ett prestigelöst klimat där aktörer i första hand ser hur man kan komplettera varandra istället för att konkurrera.

– Att vara glesa och små benämns ofta som en svaghet, men för oss är det en styrka. Vi är snabba och prestigelösa, säger Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör i Region Kronoberg.

Gröna Kronoberg
Kronobergs regionala utvecklingsstrategi Gröna Kronoberg 2025 bygger på att skapa social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Tillväxt får inte ske på bekostnad av omsorg om miljön och varandra. Och trots strukturella utmaningar ligger Kronoberg i topp när det gäller export per capita, jobbtillväxt och ekonomisk tillväxt.

– Ett samhälle där människor får växa ger möjlighet för företag att växa. Genom att arbeta långsiktigt för barnens bästa, jämställdhet och attraktionskraft skapas möjlighet för fler jobb. Vårt mål är ett gott liv för alla invånare i ett livskraftigt län. Här är det tydliga och långsiktiga samhällsengagemang som våra regionala företag har, en stor fördel, säger Christel.

Framtida tillväxt
Sett till kompetens i IT-branschen ligger Kronoberg i framkant och många företag har sitt huvudkontor i regionen. Framåt jobbar regionen med kompetensförsörjning och en ökad attraktionskraft för att folk ska kunna leva väl, vilja besöka och driva företag i just Kronoberg.

– Vi arbetar även med de strukturella utmaningar som kommer med digitalisering och automatisering, en omvandling som kanske genererar störst omställning för industrin. Det är en stor utmaning för näringslivet och framförallt i kommuner där de branscherna dominerar, säger Ola.

Nya företag som etableras i regionen kommer in i nätverk, näringsliv och samhälle snabbt.

– Mellan regionens åtta kommuner finns ett näringslivschefsnätverk som ses regelbundet. Vi delar goda exempel och effektiviserar beslut och processer. Genom att vi i nätverket sätter oss över administrativa gränser underlättar vi etableringar. Det viktigaste är att vi attraherar bra etableringar till länet, det gynnar kommunerna, säger Ola.

Kronoberg har under senare tid haft en hög invandring. Det är inte utan utmaningar men ger regionen en möjlighet att möta en ökad försörjningsbörda med fler äldre. Region Kronoberg gör även flera insatser för medvetna studieval och för att möta arbetsmarknadens krav på kompetens, exempelvis att höja intresset för teknik i projektet Mot nya höjder.

Presenteras av:

• Högst varuexport per invånare 2015 och 2016 (UD)
• Högst BRP-tillväxt per invånare 2014-2016 (SCBs regionalräkenskaper)
• Högst jobbtillväxt efter storstadsregionerna 1990-2015 (SCB/RAMS)
• Flest jobb per invånare i arbetsför ålder efter Stockholm 2016 (SCB/RAMS)
• Näst högsta IT-specialiseringen efter Stockholm 2016 (SCB/RAMS)
• Högst invandring 2011-2015 (SCB)

Läs mer här

En tillväxtregion som planerar för framtiden

Borås Stad ska till år 2035 ha växt med omkring 30 000 nya boråsare och planeringen för hur staden ska expandera är i full gång. Med urbana stråk vill man binda ihop nya stadsdelar med den gamla stadskärnan och skapa en stad med småstadens charm och storstadens utbud och affärsmöjligheter.

Mellan 1890-talets slut till 1940-talet var Borås den stad som växte mest procentuellt av alla städer i Sverige. Det bildades nya fabriker och industrier på löpande band utefter Viskan. Under 80-talet skedde en stor förändring och många av industrierna tvingades skära ner på 25 000 jobb. Det bidrog till att många flyttade från Borås och den blomstrande staden gick in i en svacka. Men det är historia och idag är staden Sveriges 13:e största. De som besöker staden idag möts av ett levande kulturliv, en rik flora av funkisbyggnader och en unik byggnadsdynamik.

– Man kan säga att det nya Borås startade 2008 med Jim Dines omdebatterade nio meter höga skulptur Pinocchio. Det blev startskottet till vår konstsatsning och har lett till att vi har 150 konstverk och statyer i staden. Vartannat år ställer vi ut nya skulpturer och vartannat år har vi något som kallas ”No limit” där vi öppnar upp för muralmålningar och bjuder in världsartister, berättar Richard Mattsson, Stadsarkitekt på Borås Stad.

Modern syn på tillväxt
Sträckan mellan Göteborg och Borås är det tredje största pendelstråket i Sverige och arbetet med Götalandsbanan, som bidrar till en ny järnväg framförallt mellan Göteborg och Borås, betyder mycket för regionens tillväxt. En annan stor tillväxtmotor är att den gamla produktionsindustrin som försvann under 80-talet lämnade kvar företagens huvudkontor som idag är ledande utvecklare av e-handel och logistiklösningar.

– Vi har väldigt stark tillväxt på logistik och e-handel och man brukar säga att 50 procent av all e-handel på något sätt rör sig igenom Borås.

Borås Stad har även tagit ett modigt steg för att expandera och bygger ett toppmodernt avloppsverk och ett fjärrvärmeverk utanför staden, vilket ger staden en av de renaste anläggningarna i världen. De båda verken har tidigare legat i centrala Borås med ett skyddsavstånd som nu hävs, saneras och skapar en yta på cirka 120 hektar som nu frigörs till stadsbebyggelse. Kring de nya verken skapas även affärsmöjligheter och yta för småskalig industri.

Framtidens Borås
Utvecklingsområden där man ska bygga blandstad med bostäder, kontor och butiker i norra och södra Borås planeras och förbinds med urbana stråk. Allt som byggs och planeras ska stå kvar länge och man bygger för framtidens boråsare. Utvecklingen har som röd tråd att ta tillvara på de naturresurser som finns och man tittar idag bland annat på möjligheten att bygga en fem kilometer lång park som går genom staden. År 2021 fyller Borås Stad 400 år och tills dess satsar man på att färdigställa många nya parkområden som ingår i den fem kilometer långa parken.

– Det började som en rolig idé men idag har visionen växt fram till en grön oas som ligger med i stadsplaneringen, till viss del inspirerat av The High Line i New York och Superkilen i Köpenhamn. Parken tillsammans med Viskan vill vi visa som exempel på hur vi förädlar platser för framtidens Borås.

Staden står inför en spännande resa och är en attraktiv region för byggherrar och tjänstemän från angränsande kommuner som vill vara med att bygga om Borås. Utvecklingen går fort längst med utvalda stråk och gator och man är mån om att skapa möjlighet till liv mellan husen.

Presenteras av:

Skövde utvecklas med hänsyn till platsens förutsättningar

Skövde växer så det knakar och det byggs på många platser i kommunen. Just nu pågår arbetet med två planprogram som innebär stora förändringar för områdena Södra Ryd och Mariesjö. Områdena, som i dag har olika användning och förutsättningar, ska båda omvandlas till attraktiva stadsdelar att leva, bo och verka i.
– Just nu tittar vi på vilka förutsättningar som finns i stadsdelarna för att ta fram förslag på utvecklingsmöjligheter, säger Linda Kjerfve, fysisk planerare på Skövde kommun.

Tidigare i vår passerade Skövde 55 000 invånare. Visionen är att till 2025 vara en stad med 60 000 invånare. Med en snabb tillväxttakt i sikte startar nu en omfattande stadsutveckling för de vitt skilda områdena Södra Ryd och Mariesjö.

Hållbarhet i fokus
Linda Kjerfve, ansvarig för planprogrammet i Södra Ryd, beskriver hur en stadsdel som byggdes på 70-talet, helt i enlighet med dåtidens ideal, nu översiktligt ska utvecklas utifrån bostäder, infrastruktur, grönområden och verksamheter.

– Vi vill knyta samman bostadsområden som i dag består av olika enklaver, utan att försämra för de som redan bor här. Det är en fin avvägning och ett utmanande arbete.

Utredningsarbetet involverar näringslivsaktörer, andra offentliga aktörer och civilsamhället – och det finns många aspekter att ta hänsyn till i arbetet, menar Linda.

– Vi behöver ta hänsyn till olika befintliga förutsättningar. Till exempel ska vi ta hänsyn till naturvärden, transport av farligt gods, bullerstörningar och markföroreningar. Även parametrar som dagvatten och vad som kan hända med platsen vid extremväder är viktiga att beakta.

Från industri till pulserande stadsliv
Det är aspekter som även gäller för planprogrammet för Mariesjö. Det i dag centralt belägna industri- och handelsområdet ska förvandlas till en blandstad med bostäder, utbildning, kontor och service – en levande stadsdel med hög puls.

– Jämfört med Södra Ryd, där avsikten är att förtäta och förädla den redan bebyggda miljön, är uppdraget i Mariesjö att gradvis helt ställa om dagens användning till något helt nytt. En av de största frågorna för oss i Mariesjö blir därför också genomförandet som måste ske i nära samverkan med fastighetsägare och utifrån deras önskemål om utveckling, säger Ingemar Frid, planarkitekt och ansvarig för planprogrammet i området, och fortsätter:

– Hittills har det varit en bra dialog och vi har lyssnat till fastighetsägarnas framtidsplaner och beskrivit vårt uppdrag.

Viktigt för hela Skövdes utveckling
Omställningen av Mariesjö kommer även ha betydelse för Högskolan i Skövde samt för den för Skövde viktiga innovationsmiljön Gothia Science Park (GSP).

– Genom att skapa en attraktiv, urban och, i bästa fall, unik miljö kan vi hjälpa GSP som teknikpark och högskolan att bli ännu mer intressanta och ge dem goda förutsättningar att expandera sina verksamheter. Detta kommer även gynna Skövde i stort, avslutar Ingemar.

Presenteras av:

Invånare: ca 55 000
Restid med tåg: Stockholm 2h, Göteborg 1h
Exempel på stora utvecklingsprojekt i kommunen:

  • Billingens fritidsområde (skidspår och besöksmål)
  • Hertig Johans torg (centrum)
  • Norra Ryd (verksamhetsområde
  • Trädgårdsstaden (bostäder)

Finalist i Årets superkommuner 2018

Läs mer här

Gynnsam företagsetablering i gränskommunen Övertorneå

Gränskommunen Övertorneå med närhet till Nordkalottens mest expansiva regioner är en attraktiv ort för företagsetableringar. Peter Juntti, kommundirektör, beskriver närheten till Finland, Luleå och Torneälvens båda sidor som utmärkt för att nå en bred marknad och stark turistnäring. Nu kraftsamlar kommunen för att stärka näringslivet ytterligare.

Bortsett från ett attraktivt geografiskt läge lockar en välutvecklad infrastruktur och goda utbildningsmöjligheter företagare till kommunen. Här finns Utbildning Nord – ett utbildningscenter med professionella yrkesutbildningar anpassade för den nordiska arbetsmarknaden. Tomas Mörtberg, kommunalråd, beskriver centret som en kreativ nordisk mötesplats.

”Sätta Övertorneå på kartan”
Nu görs krafttag för att stimulera företagandet ytterligare. Under hösten öppnar ett nyföretagarcentrum som ska stötta den som vill etablera eller expandera bolag och ett servicekontor inrättas för att bistå med investeringsmedel. Kommunen anställer även en destinationsutvecklare.

– Vi vill sätta Övertorneå som destination på kartan för att nuvarande och potentiella företagare ska upptäcka kommunens möjligheter, avslutar Peter Juntti.

Presenteras av:

Piteå kommun satsar för framtiden

Nya bostäder byggs på flera olika platser i kommunen och med topprankade skolor, växande industri och en blomstrande besöksnäring är Piteå en plats som lockar både boende, företag och besökare.

Piteå har alltid varit en attraktiv besöksstad och är känd av många utanför landets gränser, mycket tack vare Piteå Havsbad, Norrlands riviera och Piteå Summergames – en av världens största fotbollsturneringar för ungdomar. Men Piteå har också ett positivt företagsklimat. Det visar sig inte minst i den årliga rankingen som presenteras av Svenskt Näringsliv där kommunen klättrat 86 platser och var efter Strömstad den kommun som klättrat mest i landet.

– På näringslivsavdelningen jobbar vi stenhårt för en positiv utveckling av vårt näringsliv och även politiskt är det ett av tre fokusområden. Svenskt näringslivs undersökning visar att vi har förbättrat oss på alla punkter, i allt från våra kommunpolitikers attityd till företagande till tillgång på kompetens och service. Ett oerhört glädjande bevis på att vi är på rätt väg. Vårt mål är självklart att bli ännu bättre och genom att jobba tillsammans med våra lokala företag för en gemensam utveckling kommer vi att lyckas, säger Peter Palmqvist, näringslivschef på Piteå kommun.

Stark industristad och växande besöksnäring
Piteås näringsliv erbjuder arbetsmöjligheter inom en mängd områden. Kommunen är en stark industristad med två pappersbruk, framstående företag inom bioenergi och flera husproducenter där till exempel Lindbäcks Bygg räknas till de ledande i landet.

– Piteå är en hamnstad med närliggande utvecklingsbara industriområden. Det betyder att vi har kapacitet för etableringar av industrier med stora markbehov som ser fördelar med att ligga hamnnära. Just nu investerar vi rejält för att förbereda nya industritomter, vi satsar för framtiden helt enkelt.

Även inom besöksnäringen har kommunen tagit stora kliv framåt och lockar fler och fler besökare.

– Antalet gästnätter i Piteå har ökat rejält de senaste åren. Aktuella siffror visar att vi ökade med 17 procent under juni månad och Piteå havsbad hade sin tredje rekordsommar på raken i år. Många gillar att komma hit vilket vi såklart är väldigt glada för.

Till Piteå är alla välkomna.

Presenteras av:

Kooperativa hyresrätter för äldre – smart sätt att lösa kommunens vård- och omsorgsbehov

Tidigare i vår invigdes 20 nya vård- och omsorgslägenheter i den kooperativa hyresrättsföreningen Emådalens Trygga Hem i Högsby. Med det nåddes etapp två av totalt fyra med ny- och ombyggnationer som ska omvandla föreningen till ett modernt och framtidsinriktat äldreboende. Bakom står Riksbyggen som byggherre.

Med kooperativa hyresrätter får kommuner tillgång till trygghetsbostäder och vård- och omsorgsbostäder som uppfyller både kvalitet och långsiktighet utan att kostnaderna belastar den kommunala balansräkningen.

– Det är en bra lösning för kommuner som vill lösa dagens vård- och omsorgsbehov. Kommunen tillsammans med Riksbyggen bildar den kooperativa hyresrättsföreningen och hyr ut bostäderna till äldre människor i behov av vård. Kommunen, eller den kommunen vill, tar hand om omsorgen i huset och Riksbyggen tar hand om skötseln av fastigheten, förklarar Håkan Liljeblad, konceptägare och affärsutvecklare boende för äldre på Riksbyggen.

Ger boende inflytande
En av kommunerna som insett fördelarna med kooperativa hyresrätter är Högsby. 2015 startade en ny- och ombyggnation av Emådalens Trygga Hem i kommunen och tidigare i år, när etapp två av fyra nåddes i byggnationen, invigdes 20 vård- och omsorgslägenheter. Lägenheterna ska uppfylla fler värden och kvaliteter än vanliga omsorgslägenheter. Utemiljön är handikappanpassad och ska med ett promenadstråk och växthus uppmuntra till aktivitet och dialog. För de boende finns ett flertal fördelar med upplåtelseformen, menar Håkan.

– Istället för att vara en passiv hyresgäst i en traditionell förening är boende i en kooperativ förening medlemmar i föreningen och har därmed inflytande att ställa krav och påverka.

”Ett verktyg för att lösa vårdbehov”
Riksbyggen har samarbetat med ett flertal kommuner i utvecklingen av kooperativa hyresrätter sedan tidigt 90-tal och i dag finns cirka 2 500 kooperativa lägenheter i ett 30-tal kommuner runtom Sverige.

– Jag tror att allt fler kommuner inom en snar framtid märker hur upplåtelseformen kan användas som verktyg för att lösa dagens och även framtidens vårdbehov. På kort tid har vi sett ett tilltagande intresse, avslutar han.

Presenteras av:

Personlig assistans med fokus på utbildning och familjär kontakt

Jengla Omsorg har ett stark fokus på utbildning och handledning av assistenter för att säkerställa att assistansen utförs med hög kvalitet. Rickard Grann, HR- och administrativ chef på Jengla Omsorg, berättar att de inte ser några genvägar till assistans med hög kvalitet – och därför erbjuder de verktyg och stöd som ska hjälpa personliga assistenter i deras dagliga arbete.

– Vi har löpande handledning och anordnar betalda, skräddarsydda utbildningar för samtliga av våra assistenter i varje uppdrag, säger Rickard.

Han berättar vidare att man som kund kan känna sig trygg med att anlita Jengla Omsorg då vi organiserat oss så att vi har en nära och familjär kontakt med såväl kunder som assistenter, ingen skall känna sig som ett kundnummer eller anställningsnummer.

– Alla som arbetar centralt hos Jengla Omsorg har antingen egna erfarenheter av personlig assistans eller lång erfarenhet inom olika LSS-verksamheter och vi ser och förstår alla de utmaningar som finns med assistans. Alla har också lång erfarenhet av rekrytering och tillsammans med bra rekryteringsverktyg utför vi träffsäkra rekryteringar.

Presenteras av:

Jengla Omsorg har kontor i Malmö, Stockholm och Stenungsund (Göteborg). 500 medarbetare fokuserar på att genom nära samarbete med våra uppdragsgivare och omfattande utbildning och handledning för assistenter, erbjuda en hög kvalitet i assistansen.

Läs mer här

Full koll på sömnen med digital tillsyn

Många äldre människor har problem med nattsömnen och det påverkar deras hälsa och välbefinnande negativt. Uppsalaföretaget Cenvigo har tagit fram en ny digital tillsynstjänst som registrerar sömnbeteendet hos enskilda individer och som är en hjälp för att arbeta förebyggande med hälsa. För kommunala och privata vårdgivare innebär det att de äldre erbjuds en ökad trygghet och en tillsyn dygnet runt.

– Sömnen har stor betydelse för hur man mår. Det vi gör genom att analysera sömnen och sätta in åtgärder bidrar till att öka den allmänna hälsostatusen hos individen, minska risken för fallolyckor, och optimera läkemedelsanvändningen, menar Kai Widenius, marknadschef på Cenvigo.

För lite sömn eller dålig sömn i kombination med nedsatt syn och balansproblem ökar risken för fallolyckor. Med hjälp av den digitala tillsynstjänsten Kanopy får vårdgivare och omsorgspersonal möjlighet att överblicka sömnen hos enskilda individer. En sensor, liten som en tändsticksask, monteras på sängsidan och fångar de rörelser som hjärtats slag och andning skapar för att registrera när en person ligger i sängen. Det går att visa både hur någon sover och ge en bild av kvaliteten på sömnen.

Hemtjänst- och omsorgspersonal får enkelt information om hur natten har varit för var och en vilket gör att de enklare kan arbeta med förbättringsåtgärder och behovsanpassning på individnivå, berättar Kai Widenius.
Cenvigo vill arbeta för en proaktiv och smart omsorg. Digitala verktyg kan användas för att skapa mervärde för både patient och vårdgivare när resurser i form av tid och personal nyttjas på bästa sätt. Information tillhandahålls dygnet runt. Tekniken stödjer också självständighet då sensorn även kan användas i hemmet för nattlig tillsyn som ett alternativ eller komplement till nattkamera. Målsättningen är att få bo kvar hemma så länge som möjligt och ändå vara trygg och ha en bra tillsyn.

Presenteras av:

Cenvigo bildades 2013 efter flera års samarbete mellan industrin och Uppsala universitet. Visionen är 100 år av god hälsa. Genom att utveckla produkter och tjänster inom digital hälsa skapar de mervärde för både vårdtagare och vårdgivare. Sensorenheten Kanopy möjliggör digital nattlig tillsyn, initialt inom äldrevården.

Läs mer här