Adda Inköpscentral synliggör kvalitén i ramavtalen

Att placera på exempelvis HBV-hem är en komplex process för socialtjänsten och upphandlingarna inom detta område tar stora resurser i anspråk.
– Våra nationella ramavtal, som ger tillgång till vår unika urvalsdatabas, gör det enklare för kommunerna att jämföra kvalitet mellan olika verksamheter och samlar all information som rör ramavtalen på ett ställe, säger Frida Skårner, kategoriansvarig Sociala tjänster på Adda Inköpscentral.

Idag upphandlar Adda Inköpscentral ramavtal för fyra olika placeringsformer inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg: HVB för vuxna, HVB för barn och unga, Konsulentstödd familjehemsvård samt Stödboende.

Branschen inom dessa placeringsformer är stor och har ett brett utbud av olika inriktningar och arbetssätt för att tillgodose de individuella behov som finns. De kommuner som väljer att ansluta sig till de nationella ramavtal som Adda Inköpscentral ansvarar för får stöd hela vägen. Konkret innebär det att Adda Inköpscentral genomför upphandling, uppföljning och håller det digitala stödet för placeringar, urvalsdatabasen, uppdaterad.Den senare ger detaljerad information om vad varje verksamhet erbjuder avseende bland annat bemanning, kompetens, metoder och pris vilket gör det lättare att jämföra verksamheterna.

– Att upphandla, följa upp och förmedla överenskommen kvalitet och pris tar stora resurser i anspråk för Sveriges kommuner. Syftet med urvalsdatabasen är att snabbt och enkelt få jämförbar information om respektive verksamhets kvalitet och innehåll. Urvalsdatabasen ska vara en handläggares främsta verktyg för att underlätta placeringsprocessen utifrån ramavtal. I databasen finns därför stöddokument såsom mallar för placeringsavtal och information om de krav som ställts i ramavtalet, berättar Frida Skårner.

För att bibehålla kvaliteten och skapa förutsättningar för en rättvis konkurrens följer Adda Inköpscentral kontinuerligt upp de upphandlade verksamheterna. Man säkerställer att rutiner och processer finns på plats och kontrollerar att det finns förutsättningar att uppfylla ramavtalens krav – exempelvis att personalens kompetens överensstämmer med vad som utlovats, att efterfrågade rutiner och processer finns på plats samt att alla skatter och avgifter är betalda.

Adda Inköpscentral är idag – med cirka 109 unika kommuner som använder något avtal inom sociala tjänster – den största aktören för samordnad upphandling inom de fyra ramavtalsområdena.

– Vi för en kontinuerlig dialog med kommuner, SKR, myndigheter, branschen och andra sakkunniga för att ramavtalen ska skapa så stor nytta som möjligt för Sveriges kommuner. Vi vill stötta socialtjänsten i sitt viktiga arbete med placering av barn, unga och vuxna och ser fram emot spännande diskussioner under socionomdagarna, säger Frida Skårner.

Läs mer

Adda är ett företag inom SKR-koncernen. Adda Inköpscentral fokuserar på verksamhetsstöd till offentlig sektor och upphandlar nationella ramavtal och dynamiska inköpssystem (DIS) åt kommuner och regioner – både i eget namn och som ombud åt upphandlande myndigheter. Kategorin Sociala tjänster inriktar sig på placeringar inom Individ och familjeomsorgen.

Mer information på www.adda.se/inkopscentralen