Ett enkelt koncept kan motverka skörhet och muskelsvikt hos äldre

Skörhet tillsammans med muskelsvikt och undernäring är ett vanligt överlappande tillstånd bland äldre. Men undernäring inte är en naturlig del av åldrandet. Protein- och energirik mat och rörelse är avgörande för att undkomma detta och även om många ansatser görs inom vård och omsorg så är det sällan tillräckligt. Det finns dock enkla medel som kan göra stor skillnad för att stärka de äldre, öka livskvaliteten och klara fler vardagliga aktiviteter själva. 

Ett påtagligt problem idag är att många äldre inte får i sig den näring och protein som de behöver, särskilt då behovet ökar med ålder och sjukdom. Detta kan bland annat bero på att det är svårt och få i sig den mängd eller typ av mat som krävs för att täcka näringsbehovet. Bristande näringsintag leder på sikt till undernäring, muskelsvikt och skörhet. Denna skörhet gör att individen lättare kan bli sjuk och hamna i ett vårdberoende. 

– Tecken på undernäring, skörhet eller muskelsvikt kan förutom viktförlust vara orkeslöshet, dålig aptit och inaktivitet och det kan vara svårt att upptäcka. Här behöver man öka medvetenheten om undernäringens komplexa uttryck för att kunna upptäcka det i tid och sätta in mer effektiva åtgärder för att motverka det, berättar Anna Ottenblad, dietist och Medical Affairs Manager på Nutricia. 

OPEN-konceptet kan vara lösningen
I den svenska OPEN-studien (Older Person’s Exercise and Nutrition study) infördes enkla men effektiva fysiska övningar tillsammans med intag av två proteinrika medicinska näringsdrycker per dag. Resultatet visade att de som hade hög följsamhet till konceptet förbättrade sitt näringstillstånd samt fick ökad andel muskelmassa jämfört med kontrollgruppen. 

– Med OPEN-konceptet visades att det går att göra stor skillnad med små medel. Fysisk träning i kombination med medicinska näringsdrycker bör därför integreras i den dagliga omvårdnaden. Vi står inför ett demografiskt skifte där befolkningen blir allt äldre. God nutrition och fysisk aktivitet bygger ett hälsokapital för våra äldre och i längden finns både ekonomiska, sociala och hälsomässiga vinster att hämta. Det borde ligga i samhällets intresse att ta till sig och införa den här typen av praktiskt tillämpbara, förebyggande åtgärder som hjälper äldre att bibehålla hälsa och egenkapacitet så länge som möjligt, avslutar Anna Ottenblad. 

Nutricias syfte är att leda utvecklingen och bana väg för användandet av avancerad medicinsk nutrition inom sjukdomsbehandling. Nutricia är ett specialiserat hälsoföretag inom Danonekoncernen, med över 100 000 anställda i över 130 länder.

Näringsdrycker (kosttillägg) är produkter som används i kostbehandling, och klassificeras som Livsmedel för speciella medicinska ändamål. Fortimel är ett känt varumärke av näringsdrycker för vuxna och kan förskrivas av dietist, läkare och distriktssköterska eller köpas receptfritt på apotek.