Nytt program stärker personen bakom missbruket

Ett framgångsrikt forskningsprojekt hos Statens Institutionsstyrelse visar att missbruk kan och bör behandlas i kombination med behandling av psykisk sjukdom.

Som ansvarig myndighet för ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem välkomnar SiS, Statens Institutionsstyrelse, mer individuellt anpassade insatser. Regeringens återkommande utredningar för översyn av missbruksvården har tidigare vittnat om allvarliga brister; bland annat har icke evidensbaserade behandlingsmetoder ifrågasatts. Enligt lag om vård av missbrukare, LVM, upphör tvångsvården när syftet med vården är uppnått och senast när vården har pågått i sex månader – något som Marie Arliden, institutionschef på Runnagårdens LVM-hem i Örebro är kritisk till.

– Vi hinner inleda men ofta inte slutföra behandlingen av de intagna på ett halvår. Man blir inte klar med traumabehandling på sex månader; människor slussas ofta runt mellan instanser och många faller tyvärr mellan stolarna, säger hon.

Hon berättar att en tredjedel av de 1000 individer som årligen omhändertas har fått psykiatrisk vård vid något tillfälle inom sex månader före inskrivningen.

– Vi vet att missbruk och psykiatrisk samsjuklighet är en vanlig kombination. För den enskilda personens skull behöver vi myndigheter bli ännu bättre på samverkan. Det kan handla om att olika vårdinrättningar, polis, psykiatri och socialtjänst måste bli bättre på att se till helheten.

Ingrid Rystedt, läkare och forskare vid Karlstads universitet, har i ett forskningsprojekt på tre av SiS LVM-hem kombinerat missbruksbehandling med psykoedukativa- och psykosociala insatser. Forskningsprojektet omfattade implementering och uppföljning av två olika behandlingsmetoder. Intervjuer med personal och klienter visar på goda resultat.

Positiv till parallell behandling
Runnagården är ett av LVM-hemmen som deltagit i projektet. Det har gett mersmak och nu går man vidare och satsar på ESL – Ett Självständigt Liv. ESL fokuserar på trygghet och stöd, med ambition för vård i öppnare former och sammanhållna insatser där behandling av psykisk sjukdom sker samtidigt som missbruket behandlas.  

Marie Arliden berättar att individen måste få ihop “hela paketet”, från bostad och psykologiskt stöd till rehabilitering och insatser mot missbruk.

– Ofta finns det inte utrymme för att tänka på den mänskliga processen; hur lång tid det faktiskt tar att skapa förtroende, men vi jobbar med detta dagligen och vet att man måste ha psykisk balans för att ens vara mottaglig för hjälp. Statistiken för återfall är för hög. Vi ser fram emot höjda ambitioner för samhällets vård av människor som behöver omfattande stöd och att det ska gå ihop med tiden som krävs för dessa processer och behandlingar.

För den som vill lära sig mer rekommenderar Marie att man medverkar på seminariet där forskningsprojektet presenteras. Tid och plats: Onsdagen 3 juli kl 13:00-13:50, Soberian, Kilgränd 1.

Presenteras av:

• LVM är den sociala lagstiftning som ger möjlighet till tvångsvård vid svårt missbruk

• Uppdraget är att avbryta livshotande missbruk och motivera till frivillig vård

• Statens institutionsstyrelse har elva LVM-hem med 400 platser för män eller kvinnor

• Den genomsnittliga vårdtiden är fem månader

• En stor andel av de som vårdas för missbruk lider också av psykiatrisk sjukdom

• Varje år tas cirka 1000 personer in på ett LVM-hem

• LVM-hemmen har hög personaltäthet och använder metoder med vetenskapligt stöd

 

Läs mer på:
www.stat-inst.se