Undervisningslyftet i Salem en lyckad historia

Ett vanligt önskemål från lärare till rektorer är att få mer tid i kollegiet för att samtala om undervisningen och hur man bättre når alla elever. Barn- och utbildningsförvaltningen i Salems kommun ville möjliggöra detta och skapade Undervisningslyftet, en utvecklingssatsning som visade sig vara både givande och uppskattad.

– Det har varit ett väldigt spännande samarbete som fungerat bra, och varit mycket givande för samtliga parter. Att få vara så nära en kommun och arbeta med ett skräddarsytt program har verkligen varit intressant, berättar Ann S. Pihlgren, forskningsledare vid Ignite Research Institute.

Omfattande arbete
Arbetet påbörjades redan hösten 2014 då rektorerna i Salem närläste böcker om pedagogiskt ledarskap och diskuterade innehållet tillsammans med forskaren Ann S. Pihlgren. Därefter fick alla chefer genomföra ett utvecklingsprojekt på den egna skolan, vilket enligt Katarina Sweding, utbildningsstrateg på Barn- och ungdomsförvaltningen i Salem, visade att många nya perspektiv tillkommit hos rektorerna. Man bestämde sig då för att ge alla lärare i kommunen en liknande kompetensutveckling, som under två år skulle ledas av förstelärarna på skolorna.

Modellen skapar förändring
Katarina Sweding berättar att modellen som Undervisningslyftet baseras på är nödvändig för att få till en faktiskt förändring i lärares yrkespraktik. 

– Forskning visar att man behöver ett mer strukturerat arbete tillsammans med sina kollegor för att utvecklas i sin profession.

Det många lärare lyft fram som positiva effekter av Undervisningslyftet är att kollegiet nu har en samsyn och ett gemensamt professionellt språk för att prata om undervisningen, samt att eleverna upplever att lektionerna är mer varierade.

Fortsätter under kommande år
– Arbetet för att höja kvaliteten i undervisningen löper vidare under läsåren 2019/2020 och 2020/2021 då skolorna i Salem går in i utvecklingsprojektet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, där man utgår från de arbetsformer och utvecklingsområden som behandlats under Undervisningslyftet men nu lägger till ett forskningsperspektiv på sitt arbete, förklarar Katarina.

– Arbetet utvärderas löpande och med ett par större avstämningar för att se att vi går i den riktning vi vill. Målet är förstås att vi genom att utveckla oss själva ska få fler verktyg att utveckla eleverna.

Presenteras av:

Salems kommun är en modern förortskommun med fördelen av att vara en liten kommun med alla dess fördelar samtidigt som det finns goda kommunikationer till den närliggande storstaden. Barn- och utbildningsnämnden i Salem ansvarar för omsorg, utbildning och uppföljning för barn och ungdomar i åldrarna 1-20 år. Vi arbetar systematiskt med kvaliteten och utvecklingen av verksamheterna för att Salems förskolor och skolor ska ge barn och elever goda förutsättningar att förvärva kunskaper och ta ansvar för sin framtida utveckling.