Tryckavlopp – ett klimatsmart och kostnadseffektivt alternativ till självfallssystem

Skandinavisk Kommunalteknik (SKT) har utvecklat en optimal lösning för avlopp i glesbygd och omvandlingsbygd. En hållbar investering för både fastighetsägare och miljö då metoden är kostnadseffektiv och minimerar klimatpåverkan på ett sätt som är skonsamt för närmiljön. 

Skandinavisk Kommunalteknik jobbar med tryckavloppsystem där flera pumpar samverkar effektivt på en gemensam tryckledning. En av systemets stora fördelar ur hållbarhetssynpunkt är att det följer topografin vilket innebär att onödig inverkan på närmiljö och markytskikt undviks.

– Vi är experter på trycksatta avlopp i områden där det är kostsamt för samfälligheter och kommuner att bygga ett självfallsystem. Vi levererar rätt lösning till kunden och hjälper dem hela vägen från rådgivning och projektering till en helhetslösning med det system som passar, säger Tomas Hörman VD på Skandinavisk kommunalteknik.

Hållbart nu och i framtiden
Hundratusentals svenska fastigheter har undermåliga eller olagliga avloppslösningar – ett problem som belastar miljön och kommunernas ekonomi. Ett tryckavloppssystem bygger, till skillnad från traditionella avlopp, på att varje fastighet utrustas med en egen pump som gör att man kan forsla bort avloppsvattnet. En smidigare och mer ekonomisk process för att koppla ihop avlägsna fastigheter med det kommunala avloppssystemet. 

– Vi transporterar avloppsvattnet till ett professionellt reningsverk med ett långsiktigt mål att ha kontroll över miljön. Där kan slammet omvandlas till biogas som ersätter fossila bränslen. Vi kan även reducera ledningsdjupet, halvera kostnaden av grävning och bortforslat schaktmaterial och minska koldioxidutsläpp från fraktfordon. Den här lösningen har mindre kapitalinvestering initialt, då det ledningsnät som man drar ut och själva pumpstationen kan monteras på fastigheter allt eftersom de ansluter sig, säger Torbjörn Jansson, Utvecklingschef.

Som privatperson byter du avloppssystem en gång i livet – FANN VA-teknik hjälper dig göra rätt

De svenska enskilda avloppen står för cirka 10 procent av flödet från landets VA-anläggningar. En kanske mer alarmerande siffra är att de även står för cirka 50 procent av miljöbelastningen från avlopp i Sverige. Skulle fler ta tag i att byta till en anläggning som är hållbar och klimatsmart skulle det göra en stor skillnad för miljön.

Det finns idag cirka 700 000 temporärboenden som har ett vattenbaserat avloppssystem. Hälften av dem fungerar inte som de ska. Ett icke fullgott system bidrar till utsläpp av bland annat kväve, fosfor, sjukdomsframkallande bakterier, läkemedel- och hormonrester. 

Investering med livslång avkastning
Att byta ut sitt gamla avloppssystem kan kännas som ett övermäktigt och kostsamt projekt. Så är det inte! Den engångskostnad bytet innebär höjer värdet på fastigheten och innebär en uppgraderad levnadsstandard med rent rinnande vatten. Det är en investering som kommer ge avkastning under en livstid. FANN ser till så att det blir rätt produkt som installeras och tar hand om hela projektet. 

– Vi installerar en tvåstegsprocess, först en tank, en slamavskiljare, där tyngre partiklar separeras. Därefter ett biofilter som tar hand om de skadliga ämnen och bakterier vi inte vill ha ut i kretsloppet, säger Karl Sohlberg, Koncern VD.

En trygg partner under hela processen
FANN hjälper kunderna hela vägen, från att förstå behovet till att systemet är i bruk. Produkterna behöver inga tillsatta kemikalier och kräver inget löpande underhåll utöver slamtömning vid behov. 

– Vi brinner för miljöfrågan och vill erbjuda våra kunder en produkt som är en livslång klimatsmart investering, utan krångel och utan behov av löpande servicekontrakt och kemikalietillförsel, säger Sohlberg. 

Presenteras av:

Läs mer på www.kommunalteknik.se

 

Läs mer på www.fann.se