Nytt centrum för socialt arbete ger Uppsalas socionomprogram en nystart

Nyligen inrättades CESAR, ett nytt centrum för socialt arbete vid Uppsala universitet. Det ska förstärka Uppsalas socionomutbildning och forskning i socialt arbete. Bemötandet från såväl Region Uppsala som kommunen har varit positivt och planerna för satsningen är stora.

Socionomprogrammet vid Uppsala Universitet firar tio år och vid årsskiftet 2017/18 infördes den nya centrumbildningen CESAR. Centrumet tar över ansvaret för socionomprogrammet och är ett led i en satsning från Uppsala universitet på socionomutbildningen och forskning i socialt arbete.

– Med en forskningsanknuten undervisning kan vi göra vår utbildning ännu bättre och även utveckla metoder för att hantera samhälleliga problem som socionomer har en viktig roll i, säger Siv-Britt Björktomta, socionom, fil.dr. i socialt arbete och föreståndare för CESAR.

Förbereda studenter för yrkeslivet
En av de första åtgärderna har varit att utveckla undervisningen kring studenternas personliga professionsutveckling. Syftet är att hjälpa socionomstudenter att forma en egen yrkesidentitet och att i ett kommande yrkesliv bli tryggare i att hjälpa utsatta människor.

– Vi har anställt yrkesverksamma socionomer som ska förstärka vår lärargrupp. Vi arbetar bland annat med olika typer av värderingsövningar där studenterna får arbeta med sin egen förståelse av olika etiska dilemman samtidigt som de lär sig metoder som de kan ta med ut i yrkeslivet, förklarar Siv-Britt Björktomta och fortsätter:

– På samma sätt pågår nu ett arbete för att utveckla den verksamhetsförlagda utbildningsdelen som ingår i socionomprogrammet i dag.

Forskningsanknuten undervisning
Flera forskande lärare har anställs för att profilera utbildningen i Uppsala som forskningsanknuten.

– Det är viktigt att socionomer får redskap att ta till sig och värdera forskning för att utveckla sin praktik. Dessutom behöver de verktyg för att fortlöpande utvärdera sina insatser, säger Stefan Sjöström, den första professorn i Socialt arbete vid UU, också ordförande i CESARs styrelse.

Inför forskarutbildning i socialt arbete
I takt med att antalet lektorer ökar stärks forskningsmiljön och redan under hösten har en forskarutbildning i socialt arbete startat vid Cesar.

– Vi har anställt två doktorander som kommer att arbeta i ett nära samarbete med doktorander från den sociologiska institutionen. Framöver planerar vi att antagningen av doktorander kommer att ske vartannat år, nästa gång redan till våren, avslutar Stefan Sjöström.

Presenteras av:

- 1 jan. CESAR (Centrum för socialt arbete) bildas, leds av föreståndare.
- 1 mars, professor i socialt arbete anställs.
- 5 lektorer i socialt arbete, varav 2 docenter, 2 bitr. lektorer i socialt arbete.
- 1 okt. forskarutbildningen startar, 2 doktorander.
- 17 okt. Invigningssymposium
- 4 dec. 10 års-jubileum för socionomprogrammet

Läs mer här