Proaktivitet skapar förutsättningar för bättre skolor i Västerås

Vad är nyckeln till att skapa likvärdighet mellan skolor och förebygga brister? I Västerås stad är det tre strategier som lyfter kvalitetsarbetet till nästa nivå.

– Tidigare botade vi symptomen, men nu går vi till botten med vad symptomen beror på. Arbetet tog fart för ungefär tre år sedan, när vi insåg att vi behövde gemensamma utvecklingsstrategier för hela grundskolan för att komma till rätta med de brister som fanns, berättar Mia Lindh, verksamhetschef 7–9/F–9 i Västerås stad.

Hon krokade arm med Erik Johansson, verksamhetschef för F–6, och Fredrik Ignell, biträdande verksamhetschef som blev processansvarig för det systematiska kvalitetsarbetet och skolutvecklingen. Tre strategier som skulle leda till höjd kvalitet för Västerås grundskolor formades.

Förankrade i vetenskap
Den första som kom på plats var GPS (grundskolans gemensamma pedagogiska styrning) – ett ramverk som ger en gemensam bild av vad som ska känneteckna en framgångsrik skola och välfungerande utbildning.

– GPS:en fungerar som ett stöd för skolorna kring hur de ska jobba med ständiga förbättringar med en vetenskaplig grund. Vill en lärare testa ett nytt undervisningssätt uppmanar vi genom GPS:en att hitta forskningsevidens, förklarar Erik Johansson.

Gynnsamma dialoger
GPS:en kompletteras med regelbundna resultatdialoger där representanter från skolorna och verksamhetsledningen möts för att fördjupa kunskapen kring skolornas resultat.

– Det största värdet med resultatdialogerna är att de bygger en tillit mellan oss och personalen på skolorna. Här har vi ett forum där vi kan ställa nyfikna frågor och samla in ett underlag att agera på, vilket är mycket viktigt för att vi ska kunna förbättra förutsättningarna för våra skolor, säger Mia Lindh.

Den tredje strategin är riktade insatser genom den så kallade Västeråsmodellen, där skolor med låga resultat ges stöd i arbetet med att analysera sitt nuläge, samt stöd i att genomföra förbättringsinsatser utifrån vad analysen visar. Detta arbetssätt har inspirerats av Skolverkets ”Samverkan för bästa skola”.

Strategierna ger resultat
Västerås stad ser tydliga effekter av sitt systematiska kvalitetsarbete, berättar Fredrik Ignell. Inte minst en förhöjd kollektiv kompetens – en viktig pusselbit för att nå likvärdighet mellan skolorna och lyfta utbildningskvaliteten.

– Genom våra strategier tillsammans med kompetensen hos lärare, rektorer och övrig personal har vi goda förutsättningar att förbättra undervisningens kvalitet och därmed elevresultaten. Vi har tagit stora kliv framåt sedan vi formulerade strategierna, men vi är långt ifrån klara. Nu fortsätter det viktiga arbetet, säger Fredrik Ignell.

Läs mer om skolutvecklingen i Västerås stad här.

Den kommunala grundskolan i Västerås består av 40 skolor och cirka 13 300 elever. Det finns grundsärskola vid nio skolenheter. Grundskoleverksamheten är organiserad i två verksamhetsområden.

Verksamhetschefer F–6 respektive 7–9/F–9: Erik Johansson, Mia Lindh

Biträdande verksamhetschefer: Maria Hising, Fredrik Ignell