Så kan din magkänsla hota organisationens framgång

Arbetsmarknaden har drabbats av ett enormt talangläckage som många försöker lösa genom mer aggressiv rekrytering. Johan Masironi, tf vd på Assessio Group, konstaterar att företag i stället bör ta vara på sina medarbetares potential och arbeta med ett datadrivet mindset genom hela verksamheten.
– På så sätt är det möjligt att utveckla personalen och omallokera resurser utifrån faktiska förmågor och drivkrafter, säger han.

Ostrukturerade rekryteringsprocesser som tillåter rekryterarens magkänsla att fatta beslut som påverkar organisationen kan bli förödande för bolagets framgång. Den omoderna och manuella rekryteringsmetoden som innehåller CV:n och personliga brev är bevisat dålig och en stor anledning till det stora läckage av talang som arbetsmarknaden ser i dag, menar Johan Masironi, tf vd på Assessio Group.

– Företag bör i större utsträckning ta vara på den potential och kapacitet som finns i organisationen. Rekryterare, rekryterande chefer och HR har traditionellt arbetat osammanhängande med rekrytering och kompetensförsörjning. Beslut om anställningar och befordringar har baserats på magkänsla snarare än de mätbara insikter om individens potential som möjliggör en framgångsrik omallokering och personalutveckling. För att kunna utvecklas behöver företag få ett mer datadrivet förhållningssätt till sin personal.

Inkluderande och tidseffektivt
Det var denna insikt som lade grunden för det svenska bolaget Assessio, som i dag är Nordens ledande assessmentbolag. Deras digitala plattform digitaliserar HR-arbetet och hjälper rekryterare, rekryterande chefer och HR att jobba inkluderande och tidseffektivt med rekrytering och utveckling.

Sedan 50-talet har de utvecklat arbetspsykologiska tester och verktyg och i dag finns deras plattform som består av ett front end- och ett back endsystem, finns på 30 språk och används över hela världen. Plattformens uppsättning möjliggör för användarna att antingen logga in direkt i plattformen eller integrera den mot sitt befintliga system.

Assessio erbjuder flera olika former av tester och verktyg inom personlighet, begåvning och kultur. De svar som samlas in sorteras och kategoriseras för att den rekryteringsansvariga ska kunna fatta beslut baserade på data, i stället för magkänsla.

En datadriven HR-cykel
Emma Engebretzen är Group Operations Manager på Assessio Group. Hon berättar att verktygen kan användas fristående, men att de kombineras för att jämföra kandidaters potential vid rekrytering, kartlägga gruppers dynamik eller analysera specifika beteenden hos individer.

– Ett datadrivet arbetssätt som gör det möjligt att använda sina insamlade insikter genom hela HR-cykeln kan effektivisera både ledarskapet och kompetensförsörjningen. Samtidigt ökar det kvaliteten på nyrekrytering då det blir möjligt att tidigt identifiera talanger utifrån potential, snarare än prestation i tidigare roller. Detta menar är både positivt för affärsnyttan, och det ökar dessutom medarbetarengagemanget internt.

Följer medarbetarresan
Johan Masironi berättar att dagens tekniska möjligheter skapar en helt ny spelplan för HR, där det är möjligt att knyta ihop processer som rör rekrytering, utveckling och i slutändan även prestation i organisationer.

– I takt med att HR-tech utvecklas ser vi att många väljer att arbeta med olika system för exempelvis rekrytering, onboarding och ledarskapsutveckling. Genom att samla allt i samma sömlösa system och återanvända insamlade data genom hela medarbetarresan kan man flytta tyngdpunkten från intuition till evidensbaserat arbete och därmed öka kvaliteten på de beslut som fattas. Det är en win-win för samtliga inblandade och de arbetsplatser som vill bli en del av morgondagen kommer inte att kunna arbeta på något annat sätt.