Daniel Gustafsson, Avdelningschef Kraftsystem på Svenska kraftnät.

Samverkan blir möjliggörare för en snabbare grön omställning

Det pågår just nu en stor industriell förändring i Sverige, när företagen ska skapa nya möjligheter i den gröna omställning som nu pågår. En omställning som gör att det nu mycket snabbt också kommer att behövas mer el i vårt samhälle än vi har tillgång till idag. För att lyckas med det här är nya samverkansformer ett måste för Svenska kraftnät.

När samhället snabbt behöver förändras behöver många goda krafter samverka.

– Vi måste driva den här stora infrastruktursatsningen tillsammans. Och verkligen se till att alla som på något sätt är delaktiga samlas kring utmaningen och den gemensamma vägen framåt, säger Daniel Gustafsson, Avdelningschef Kraftsystem på Svenska kraftnät.

Med ett snabbt ökande behov av el från både nya innovativa gröna industriprojekt och befintlig industri måste tidsåtgången för att bygga nya ledningar och stationer skyndas på avsevärt. Enligt Daniel Gustafsson har det hittills tagit mellan 12-16 år från att man har fattat beslut om en ny ledning tills att den har tagits i drift. Svenska kraftnät har därför som systemansvarig myndighet och med ansvar för transmissionsnätet givit samverkan med andra aktörer en nyckelroll. Av central vikt måste tillståndsprocesserna för nätutbyggnad men även elproduktion påskyndas. I Norrbotten liksom Västra Götalandsregionen har en ny samverkansform skapats.

– Initiativen har regionerna själva tagit. Syftet är att underlätta den gröna omställningen genom att samla aktörer och verksamheter med olika intressen på regional nivå. Därigenom kan aktörer dela erfarenheter och hitta lösningar för att snabba på omställningen, inte minst genom en effektivare tillståndsprocess för nätbyggnad, säger Daniel Gustafsson.

Svenska kraftnät ser även över sina egna processer. Ett sådant är investeringsprogrammet Fossilfritt övre Norrland, FÖN.

– Där tittar vi på hur vi kan jobba smartare, effektivare och testa nya vägar – inte minst genom samverkan – för att kraftigt minska ledtiderna i utbyggnaden av elnätet, berättar Daniel Gustafsson.

Samarbetet gynnar tillståndsprocesser
FÖN, som drivs i Norrbotten och Västerbotten, startade 2021 och blev Svenska kraftnäts pilotprojekt i den förändring som pågår. Det externa samarbetet med andra myndigheter och intressenter är tätare, vilket gynnar framkomligheten och tillståndsprocesserna. Och det behövs, då regionen bland annat fått ansökningar om att ansluta ny vindkraftsproduktion på över 15 000 MW installerad effekt. Att pilotprojektet startades i de norra delarna av Sverige är inte så konstigt då Norrbotten, tillsammans med Västra Götaland, har det största trycket på tillgång till mer el när de stora industrierna i de här regionerna ska elektrifieras.

– Vi har en situation i Sverige där vi har relativt låga elpriser, framför allt i norra delarna och i jämförelse med andra länder i Europa. Vi har en god tillgång till grön el, både fossilfri och förnybar, vilket är helt unikt. Så just den här breda samverkan vi har börjat skapa inom branschen med myndigheter, regionnätsföretag och övriga aktörer inom branschen för att korta ledtiderna är väldigt viktig och kommer möjliggöra att Sverige fortsätter vara konkurrenskraftigt, menar Daniel Gustafsson.

Svenska kraftnät är systemansvarig myndighet, med uppgift att på ett affärsmässigt sätt förvalta, driva och utveckla ett kostnadseffektivt, driftsäkert och miljöanpassat kraftöverföringssystem. Svenska kraftnät utvecklar transmissionsnätet och elmarknaden för att möta samhällets behov av en säker, hållbar och ekonomisk elförsörjning. Därmed har Svenska kraftnät också en viktig roll i klimatpolitiken.

Läs mer på: www.svk.se

Solceller – en god investering för framtiden

Med rusande elpriser börjar allt fler snegla på alternativa energikällor – inte minst solcellsanläggningar. Med dagens moderna teknologi och generösa, statliga bidrag går solcellskalkylen enkelt ihop, menar Per Linder, projektledare på Photonic Power Systems Sweden AB.
– Att sänka elkostnaden i hemmet med solceller har aldrig varit enklare – och en solcellsinvestering i en verksamhet som tillhandahåller elbilar kan löna sig rejält.

Elpriserna är de högsta på länge och ingen sänkning verkar komma i närtid. En investering i solceller kan inte bara minska elpriset och vara en långsiktig lösning ur ett miljöperspektiv, utan även öka värdet på den privata villan eller fastigheten.
– Ett genomsnittligt hustak kan generera cirka 12 000 kWh per år, vilket nästan är tillräckligt för att täcka en generell förbrukning för en standardfamilj, säger Per Linder, projektledare på Photonic Power Systems Sweden AB.

Helhetslösning för solcellsinvestering
Photonic Power Systems Sweden AB är en del av koncernen Rånäs Bruk. De projekterar, installerar och driftsätter helhetslösningar inom solenergi och levererar dessutom laddstolpar och andra tekniska lösningar för att optimera elförbrukning.

– Vi hjälper stora och små kunder inom privatbostäder, bostadsrättsföreningar och företagskunder med allt från energikalkyler och lastberäkningar till montage, installation och driftsättning. Vi kan även hjälpa till med kontakt med myndigheter och elnätsbolag för att förenkla och effektivisera processerna.

Att investera i en solcellsanläggning landar vanligtvis på runt 130 000 kronor, och enligt Per är summan återbetald inom en tioårsperiod.

– Privatpersoner kan dessutom nyttja avdraget Grön Teknik och på så sätt få olika avdragssatser beroende på vad man vill installera i sin fastighet. Att installera solceller ger exempelvis 15 procents avdrag medan laddstationer och batteripaket får 50 procent. Vi hjälper gärna till att diskutera alternativ och upplägg, inga projekt är för stora eller små för oss.

Läs mer om Photonic Power Systems Sweden AB här

 

 

Photonic Power Systems Sweden AB projekterar, installerar och driftsätter helhetslösningar inom solenergi. Utöver detta levererar vi även laddstolpar och andra tekniska lösningar för att optimera er elförbrukning.

Våra projekt är både stora och små, för både privat, brf och företagskunder. Vi har egen personal för alla de olika stegen i ett projekt med solceller. Allt från ingenjörer för energikalkyler och lastberäkningar, till montörer och elektriker för installation och driftsättning. Vi sköter också kontakter med myndigheter och elnätsbolagen.

www.photonic.se

Smarta tjänster kan ge lägre elräkning

Vinterns rekordhöga elpriser har väckt frågor och en del oro hos många konsumenter. Fortum vill hjälpa kunderna sänka sina kostnader och få en smartare elkonsumtion.

Det finns flera bidragande orsaker till vinterns stora elprisupp- och nedgångar i södra Sverige. Planerbar kärnkraft har lagts ned vilket ökat effektunderskottet och minskat överföringskapaciteten från norr. Det har i sin tur gjort att södra halvan av Sverige nu priskopplar mot kontinenten i stället där det är gaspris och väder som styr.

– Inte minst Tyskland har valt att kombinera ökade mängder vind- och solkraft med gas samtidigt som de snart avvecklat all sin kärnkraft. Det har inte bara gjort systemet mer väderberoende utan även kraftigt ökat gasberoendet. Eftersom Europas länder får allt mer sammanlänkande elnät så påverkar detta även Sverige och då särskilt mycket när vårt effektunderskott har ökat senaste åren, säger Johan Bonerfält, Pricing manager Consumer Solutions på Fortum.

– Förra våren var kall och det blåste mindre än normalt. Det ledde till lägre elproduktion än normalt från vindkraft. Då använde Europa mer gas ur lagren som i slutet av sommaren då hade lägre nivåer än normalt. Tysklands begränsade import gjorde att efterfrågan på flytande naturgas, LNG, som transporteras med fartyg ökade och drev upp priserna. Med ökad andel gas för elproduktion drev det upp priserna, säger Johan Bonerfält.

Enklare för kunderna
För konsumenterna har de varierande, volatila, elpriserna, skapat osäkerhet och frågor kring hushållets elleverans. Det märker Fortums kundtjänst som fått många fler frågor än vanligt.

– Vi vill erbjuda all tänkbar information genom vår kundtjänst och den digitala tjänsten Mitt Fortum, säger Anton Gustavsson, Offering manager, Consumer Solutions på Fortum.

Kunderna har alltid tillgång till Mitt Fortum-appen, med smarta tjänster som kan bidra till en mer ekonomisk och effektiv elanvändning.

– Här kan man till exempel jämföra hushållets elkonsumtion med andra, och kanske få idéer till sänkt förbrukning. Allt fler har elbil, och vår tjänst Smartladdning sänka laddkostnaderna med upp till 50 procent.

Fortum vill göra det enkelt för sina kunder att kombinera förutsägbarhet med hållbar utveckling.

– Hos oss får du alltid fossilfri el och med vårt Miljöpaket även förnybar el från sol, vind eller vatten. Du får dessutom tillgång till våra energirådgivare som kan hjälpa dig att göra ditt hushåll mer energieffektivt, som in sin tur kan ge stor effekt på privatekonomin, säger Anton Gustavsson.

 

 

Fortum är ett ledande energibolag som utvecklar och erbjuder våra kunder lösningar inom el, värme, kyla, återvinning och avfallshantering. Vi utvecklar och producerar energi för en hållbar framtid. Vårt mål är att erbjuda våra kunder miljösmarta produkter och tjänster.

https://www.fortum.se/

Grön elektrifiering i fastigheten
med prisbelönt svensk produkt

Ett av Sveriges ledande greentech bolag Ferroamp har tagit fram en innovativ lösning för en långsiktigt hållbar styrning av el i fastigheter. Företagets prisbelönta och patenterade lösningar för sammankoppling av solpaneler, batterilager och elbilsladdning möjliggör för fastighetsägare att på ett smart sätt kontrollera fastighetens gröna elektrifiering.

Omställningen till förnybar energi går snabbt, drivet av klimatförändringar och säkerhetspolitisk oro. Samtidigt ökar efterfrågan på el, bland annat för laddning av elbilar. Det ökade elbehovet ska mötas av kraftigt ökad produktion av grön, förnyelsebar energi med vind- och solkraft i spetsen. Allt detta ställer krav på både privata och kommersiella fastighetsägare att framtidssäkra infrastrukturen kring elektrifieringen i fastigheten.

- Det är en elektrisk revolution som pågår, och i den ska vi och våra kunder spela en avgörande roll, säger Ferroamps vd Krister Werner.

Företagets patenterade likspänningsteknik möjliggör smarta sätt att styra elen i fastigheter och mellan fastigheter.

- Vi gör helt enkelt fastigheter med solenergi kostnadseffektivare, bättre och smartare.

Det unika med vår produkt EnergyHub är att fastigheten får automatisk fasbalansering som maximerar effektuttaget, samtidigt som systemet är flexibelt och skalbart i moduler som kan bytas ut oberoende av leverantör och teknik. Med vårt system kan flera fastigheter också kopplas ihop till större enheter för både produktion och delning av grön solenergi, säger Krister Werner.

Smart elbilsladdning
Den kraftiga ökningen av elbilar skapar stor efterfrågan på laddstolpar och laddboxar, något som Krister Werner märker av:
- Vi ser en kraftigt ökad efterfrågan kopplat till laddlösningar. När laddstolpar och laddboxar kombineras med vår EnergyHub kan överbelastning på huvudsäkringen undvikas, eftersom hela fastighetens elförbrukning balanseras mellan faserna.

Lagring av solenergi
Kombinationen solceller och batterilager ger möjlighet att lagra solenergin och använda den när den behövs som mest. Lagringstekniken öppnar även för kommande funktioner som spotprisstyrning och frekvensstödstjänster, vilket bidrar till att Svenska Kraftnät kan balansera elnätet. Det möjliggör också en väsentligt kortare återbetalningstid på batteriinvesteringen.

- Våra lagringslösningar gör att fastighetsägaren undviker effekttoppar och får en bättre överblick och kontroll över kostnaderna. Samtidigt minskas belastningen på nätet, något hela samhället vinner på, avslutar Krister Werner.

Nästa steg för Ferroamp är utveckling av molnbaserade mjukvarutjänster.

- Genom våra molntjänster hjälper vi fastighetsägare att ta ytterligare steg mot en bättre optimering av både elkonsumtion och elproduktion. Om fem år kommer våra tjänster vara en viktig del av vår verksamhet, med EnergyHub som bas, avslutar Krister Werner.

2010: Ferroamp grundas på basen av en patenterad likspänningsteknik

2015 -16: Produkter för fasbalansering och energimätning samt integrering av solenergi och energilager i fastigheter

2019: Börsintroduktion på Nasdaq First North

2021: Ferroamp utses till ett av de snabbast växande företagen i Europa av Financial Times

2022: Utveckling av nya molnbaserade energitjänster för smarta fastigheter

Läs mer på: www.ferroamp.com

Solenergi gör att vi alla kan bidra till energiomställningen

Det pågår just nu en stor energiomställning på den privata villamarknaden, bara under 2021 installerades 26 500 nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige. Det ser inte heller ut att bli färre framöver då det är ekonomiskt lönsamt, ett bra miljöval och höjer värdet på huset för villaägaren.

Det har varit en stadig utveckling för solcellsanläggningar för privatmarknaden under de senaste åren i Sverige och marknaden har vuxit med nästan 50 procent per år.

– Den efterfrågan vi har haft på solceller mellan oktober och februari har varit enorm. Vi har sett en ökning på 300 procent bara hos oss, i jämförelse med samma period året innan. Den största anledningen till den här stora ökningen är förstås de höga elpriser vi har sett i Sverige under de senaste månaderna som gör att det går ännu fortare att räkna hem investeringen, säger David Sätterman, Head of PV & New Solutions på E.ON Energiinfrastruktur.

Samtidigt som den tekniska utvecklingen av solcellsplattorna har gått framåt har det skett en signifikant prisnedgång under de senaste 10 åren samtidigt som det gröna bidraget från staten finns kvar.

– Det har gjort det betydligt mer lönsamt att installera solenergi för villaägaren. Det har också blivit enklare att installera, de flesta företag erbjuder idag sina kunder en helhetslösning kring installation och anläggningen behöver sedan minimalt med underhåll. Och att solen skiner för lite i Sverige är verkligen en myt som inte stämmer, berättar David Sätterman.

Viktiga saker att tänka på innan installation
Om du har planer på att installera solenergi finns det några saker som det är viktigt att tänka på. Först och främst bör du fundera igenom hur ditt energibehov kommer att se ut framöver, om det kommer att minska eller öka. För den bästa lösningen är om du kan matcha din egen produktion med din egen konsumtion. Du kanske har ungdomar som snart flyttar hemifrån eller så kanske du tänker skaffa elbil, båda sakerna påverkar ditt framtida energibehov. Och om taket behöver renoveras, gör det innan solcellsplattorna installeras.

– Var även noga med att välja en seriös leverantör, för garantitiden spelar ingen roll om företaget inte finns kvar på marknaden när fel uppstår. Det är också viktigt att verkligen se till att installatören har gjort en ordentlig snö- och vindlastberäkning. Glöm inte heller att teckna ett elavtal för att sälja överskottet redan när du beställer installationen, sommartid kommer du sannolikt att sälja en hel del så det är en viktig del av kalkylen.

Vill man öka egenanvändningen kan man investera i ett batteri. Subventionen för batterier är hela 50 procent och de kan vara intressanta ur flera aspekter.

– Förutom ökad egenanvändning kan du optimera mot elpriset, kapa effekttoppar och även hjälpa till och stabilisera elnätet, ur ett ekonomiskt perspektiv blir dock oftast kalkylen bättre utan batteri avslutar David Sätterman.

E.ON sålde under 2021 över 50 000 villaanläggningar i Europa och vill möjliggöra energiomställningen tillsammans med sina kunder. I Sveriges energisystem installerades under 2021 totalt 26 500 nätanslutna solcellsanläggningar, med ungefär 500 MW i installerad effekt. Ackumulerat fanns det vid utgången av 2021 92 360 nätanslutna solcellsanläggningar och totala effekten uppgår till 1,6 GW.

Läs mer här

Enkelt hitta laddplats
med smarta skyltar

Smarta städer satsar stort på laddinfrastruktur för allt fler elbilar. E-ledning med digitala skyltar från Blinkfyrar leder snabbt och säkert fram till närmaste lediga laddplats.

Stockholm, Göteborg, och Malmö är bara några smarta städer med en tydlig vision för många fler elbilar. Det ställer också krav på infrastrukturen för laddning. Om två år ska det till exempel finnas närmare 100 000 laddstolpar i Stockholm. För att lotsa bilister till närmaste laddplats har Blinkfyrar nu utvecklat sin redan etablerade teknik inom digital parkeringsvägledning.

– Vår lösning för parkeringsvägledning med digitala skyltar, p-ledning, finns i hela Sverige, och har stora fördelar för att minska trafiken och därmed CO2-utsläppen. Nu kompletterar vi med e-ledning, digitala skyltar med information om närmaste lediga uppladdningsplats. Smarta städer med e-ledning erbjuder god service, bättre resursutnyttjande, och ökad tillgänglighet, säger Henric Lindén, produktchef på Blinkfyrar.

Henric Lindén framhåller trafiksäkerhet som ytterligare ett argument för e-ledning.

– Visst finns det appar som ska hjälpa förare hitta närmaste parkering eller laddplats, men vad är frustrationsindex för den som försöker följa informationen via sin smartphone och samtidigt ha full koll på stadstrafiken med barn, fotgängare och cyklister?

P-hus en utmaning
Förra året stod elbilarna för 20 procent av nyregistreringen i Sverige. Den andelen lär öka och det ställer nya krav på många parkeringsmiljöer. Bland dem de stora parkeringshusen vid Sveriges alla köpknutar.

– Utan effektiv e-ledning kan det vara en tidskrävande utmaning att hitta en ledig laddplats i stora parkeringshus. Bland annat för att de ofta ligger fördelade på flera våningsplan. E-ledning från Blinkfyrar öppnar också upp för information om andra egenskaper exempelvis om tillgänglighet till handikappanpassade platser eller vilken leverantör som erbjuder laddning, säger Henric Lindén.

 

Specialisten på smarta trafiklösningar
Blinkfyrar är specialisten på produkter och tjänster för trafiklösningar som guidar dig som är på väg. Vi är en helhetspartner inom infrastruktur. Genom att möjliggöra effektiva och säkra trafikflöden är vi en aktiv part i utvecklingen av det moderna och hållbara samhället.

www.blinkfyrar.se

"Folk ska känna att det kommer
lokalsamhället till gagn"

Trolleholmsprojektet är en ny och öppen modell för att gemensamt med lokala företag, energibolag, och myndigheter identifiera och tillgodose behovet av lokalproducerad, förnybar el. Samverkan med lokalsamhället kring ny energiproduktion säkrar industrins behov av grön el och därmed jobben, samtidigt som lokalsamhället kan långsiktigt påverka sina elkostnader.

– Sverige behöver producera mer grön energi. För klimatets skull. För vår försörjningssäkerhets skull, för vår industris konkurrenskrafts och jobbens skull. Det säger Mads Miltersen, vd för Falkenbergsbaserade EnBW Sverige.

Företaget utvecklar, bygger och driver vind- och solkraftsanläggningar. Miltersen förklarar att vindkraften på senare tid mött allt hårdare motstånd på lokal nivå.

– Det är egentligen ingen som tvivlar på den gröna omställningens nytta i sig. Men folk behöver känna att det även kommer lokalsamhället till gagn.

Leder till nya affärsidéer
Han menar att dagens system och debatt inte tar hänsyn till det.

– Om man som kommunpolitiker ska ta ställning till planer på stora vindkraftsparker måste dessa också svara på frågan vad kommunens invånare själva kan få ut av det.

Miltersen är därför övertygad om att det behövs nya modeller för utvecklingen av den gröna lokala energiproduktionen.

– Vi tror att lösningar måste utvecklas i samförstånd. De ska direkt gagna lokalsamhället till exempel genom att påverka lokala elkostnaderna eller stötta omställningen till ett hållbart jordbruk. Det skapar tydliga diskussioner om möjligheterna att förena dessa lokala behov och önskemål med miljömässig och ekonomisk hållbar energiproduktion, säger han och fortsätter:

– Vi kan se att denna modell skapar inte bara nya möjligheter till dialog mellan lokalsamhället och investerare, den leder faktiskt också helt nya och unika affärsidéer – både för oss och för det lokala samhället.

Enligt EnBW Sverige har Trolleholmsmodellen hittills stött på mycket intresse och positivt engagemang både från företag och från lokalpolitik.

– Vi är övertygade om att det här är rätt väg att gå för att göra etableringen av förnybar energiproduktion rätt för lokala samhällen, eftersom denna modell bygger på vad som ligger i allas gemensamma intresse. Lokalt! Det är bara att ta kontakt med oss, så berättar vi mer, avslutar Mads Miltersen.

 

Med huvudkontor i Falkenberg är EnBW Sverige ett dotterbolag till EnBW AG, en av Europas största operatörer och utvecklare av förnybar energi. Företagets mål är det energisystemets omvandling till förnybara och hållbara energikällor.

www.enbw.se

Marcus Sandlund är vd på Ecoclime Group.

Lösningen på fastighetsbranschens stora utmaning

En svenskutvecklad och patenterad teknik för återvinning av värmen i fastigheters spillvatten kan kraftigt minska energiförbrukningen. Ecoclime tar till vara på upp till 90 procent av den energi som idag går rakt ut i avloppet. Det är en unik lösning som innebär fördelar för fastighetsägarnas ekonomi och förbättrade möjligheter att nå FN:s globala hållbarhetsmål.

– Idag finns krav på att minska energiförluster i konstruktion och ventilation, men inte på den som försvinner genom spillvattnet. Vi använder varmvatten när vi duschar, tvättar, kokar ägg… all den värmeenergin går rakt ut i avloppen idag. Det är en av de största energiförlusterna vi har i fastigheter idag, säger Marcus Sandlund, VD för Ecoclime Group.

Fastighetsbranschen har i många år arbetat med energieffektiviserande åtgärder, allt från förbättrad isolering till snålspolande munstycken i kranar och duschar. Trots detta har byggnaders klimatavtryck som helhet ökat och idag står den för 36 procent av de globala CO2-utsläppen. Ecoclime har som mål att vända utvecklingen och har identifierat de områden med störst potential. Värme som försvinner i spillvattnet tillhör ett av dem.

– Tidigare lösningar var inte tillräckligt effektiva för att riktigt motivera fastighetsägare att investera i återvinning. Vi kan garantera våra kunder en återvinningsgrad upp till 90 procent. Det handlar både om stora besparingar, men också om att fastighetsbranschen på det här sättet kan bidra till att vi når sju av FN:s mål för global utveckling till 2030, säger Marcus Sandlund, och fortsätter:

– Det borde vara ett krav att återvinna den här energin och vi hoppas att politiker och beslutsfattare agerar snabbt om branschen ska ha en chans att möta klimatmålen. Besparingspotentialen är enorm.

Cirkulär energi med Ecoclime
Ecoclime hjälper fastighetsägare att framtidssäkra sina byggnader och identifiera de investeringar som ger mest effekt utifrån såväl ekonomi som energi och miljö.

– Vi vill ge fastighetsägare kontroll över den energi som krävs för att skapa en optimal inomhuskomfort. Vi gör byggnader smarta, nyttjar förnybara energikällor och återvinner energi i fastigheternas närhet. Med våra cirkulära energilösningar är vi helt unika i branschen, avslutar Marcus Sandlund.

 

 

Ecoclime i korthet
Ecoclime Group erbjuder lösningar inom smarta byggnader, cirkulär energi och inomhusklimat. Ett flertal av bolagets produkter bygger på svenskutvecklad patenterad teknik och tillverkas i egen fabrik i Vilhelmina. Som koncern bidrar Ecoclime till en hållbar framtid genom att minska fastigheters behov av köpt och tillförd energi, samtidigt som inomhuskomforten förbättras. En övertygelse är att ökat värde och lönsamhet är starka krafter som kan accelerera omställningen till mer hållbara fastigheter.

https://ecoclime.se/

Jenny Odén på Vattenfall E-mobility.

Varför ska du satsa på elbilsladdning i din fastighet?

Marknaden för elbilar ökar stadigt i Sverige. Prognosen är att det år 2030 kommer att finnas 2,5 miljoner laddbara fordon i Sverige*. Nu måste vi tillsammans skapa förutsättningar för laddning och där är fastighetsägare och byggföretag en viktig nyckel.

Det finns redan i dag krav på laddinfrastruktur som har införts i bygglagstiftningen. Denna gäller både för nybyggnation och i vissa fall även ombyggnation. Många fastighetsägare har anammat detta och förberett för elbilsladdning i sin fastighet, och byggföretag lägger in det i sin planering redan vid starten av byggprojektet.

– När det sedan blir dags att välja leverantör för laddstolpar och tjänster är de vanligaste frågorna ’vem äger laddstolpen, hur går laddningen till rent praktiskt, och vem betalar för vad?’ Det här är frågor som vi kan hjälpa till med, säger Jenny Odén på Vattenfall E-mobility.

Flexibelt upplägg är viktigt
Alla har olika förutsättningar. Därför är det viktigt att kunna välja ett enkelt och flexibelt upplägg med skräddarsydda laddlösningar. Att fritt kunna välja mellan olika betallösningar, olika kombinationer av hårdvara och/eller tjänst samt med eller utan installation är nyckeln.

– Hos oss medföljer alltid tjänsten Connect som ger er uppkoppling, support, kundservice och statistik. Du kan också välja om du vill ha en flexibel prissättning efter era förutsättningar och mål, samt slippa administration. Vi hanterar helt enkelt betalningarna. Viktigt är att ni som kund kan välja vad ni vill ha och enkelt ändra er tjänst allt eftersom behoven ökar eller förändras, fortsätter Jenny Odén.

Fastighetsbolaget Diös är en av dem som satsar på elbilsladdning. Ett fastighetsbolag i norra Sverige där elen kommer från förnyelsebara källor och förutsättningarna för att köra elbil är goda. De var tidiga med att byta ut sina egna servicebilar till elbilar och erbjuder nu elbilsladdning även till sina kunder.

– Det är viktigt för oss att vi hjälps åt att nå klimatmålen tillsammans med våra kunder och en kritisk del i det är kunskap. Därför håller vi kontinuerligt webinarier för att hjälpa våra kunder att komma i gång, hålla sig ajour med vad som händer på marknaden och bygga på efter behov, avslutar Jenny Odén.

Källa: *Elbilsstatistik Power Circle

 

 

Ladda elbilen smart och säkert med InCharge
Med InCharge flexibla laddlösningar får du en enkel vardag oavsett om du laddar elbilen hemma, på företaget eller längs med vägen. Tillsammans möjliggör vi i ett fossilfritt liv inom en generation genom att sätta elbilsladdning på kartan.

Här hittar du tips inför installation av laddstationer i din fastighet

Prenumerera på nyheter om fastighet och bygg

 

S&L Access Systems revolutionerar vindkraftsindustrin – kan bli ett nytt svenskt exportunder

S&L Access Systems, med Stena AB som huvudägare och Vestas Ventures A/S som delägare, bygger en kostnadseffektiv och säkrare lyftkran som är helt anpassad för vindkraftsindustrin. Den lyfter högre och tyngre, minskar installationstiden avsevärt och kapar transporterna med upp till 75 procent. Målet är nu att snabbt gå från prototypstadium till export och bli ett stort exportbolag inom green tech.

Vindkraftsindustrin växer så det knakar. I hela världen finns det idag nästan en halv miljon vindkraftverk och i Sverige över 5 000 stycken. Inom bara några år spås vindkraftens produktion motsvara en tredjedel av dagens elanvändning i Sverige.
Teknikutvecklingen går också snabbt. Den tydligaste trenden är att vind-kraftverken blir större i alla avseenden såväl när det gäller installerad effekt, högre torn och längre rotorblad.

Från prototyp till serieproduktion på bara några år
Som en del i denna trend professionaliseras branschen. Nu effektiviseras installationen av vindkraftverken. Innovatören Mikael Strandberg, som grundade S&L Access Systems i Örnsköldsvik 2017, har uppfunnit en ny sorts lyftkran som är anpassad för installation och service av vindkraftverk.

– Man har hittills använt traditionella kranar vid uppförandet av vindkraftverk. Det var först när Mikael och hans kollegor 2019 kom till Stena och presenterade den här idén, som inte kräver lika mycket transporter och som gör att det går betydligt snabbare att uppföra ett vindkraftstorn, som man förstod att han var något verkligt intressant på spåren, berättar Marcus Dahlinder, vd på S&L Access Systems.

Därefter har resan gått snabbt. En första prototyp av Salamander-kranen såg dagens ljus under våren 2020. I dag är Mikael Strandberg innovationsansvarig i företaget som har ett 20-tal anställda och konsulter. S&L är en del av Stenakoncernen. I juni förra året gick även världens största vindkraftsbolag Vestas in som delägare. S&L har även fått stöd av Energimyndigheten.

– Efter några års intensivt arbete känns det helt fantastiskt att vi nu närmar oss serieproduktion och kan börja berätta om kranen för omvärlden. Vindkraftsindustrin är på stark frammarsch i omställningen mot fossilfri el, och vår kran passar in perfekt i utvecklingen mot allt högre torn för bättre energieffektivitet, minskad miljöpåverkan och en kortare installationstid, berättar Marcus Dahlinder.

Stora investeringar och starka partners
Målet är att S&L ska vara en världsledande krantillverkare för vindkraftsindustrin redan inom ett par år – minst 75 kranar ska byggas och tas i bruk under de närmaste åren.
– Vi kommer att investera cirka fem miljarder kronor i projektet under de närmaste åren, så vi går verkligen in med full kraft. Vi har starka ägare i bakgrunden – både vad gäller finanser och teknisk kompetens. Bland S&L Access Systems välrenommerade partners märks bland annat – förutom Vestas och Stena – Machtech, Pichano, Motala Verkstad, Eurosteel, MPA Måleriproduktion, Camatec och Prevas.

Just nu genomförs slutester av lyftkranen i Örnsköldsvik, samtidigt som rekryteringen av nya medarbetare pågår. Den första serieproduktionen beräknas vara i gång under andra halvåret 2022. Målet är att vara 100 anställda och ha en omsättning på 3 miljarder inom fem år.
– Företaget är i en mycket expansiv fas, och vi behöver snabbt hitta fler som vill vara med på vår spännande resa. Vi ser oss själva som ett green tech-bolag som kommer att spela en viktig roll i den framtida energiförsörjningen med en säker, kostnadseffektiv och miljövänlig lyftkran, avslutar Marcus Dahlinder.

Korta fakta om den ”självklättrande” kranen:
• En vanlig kran kräver 50-80 lastbilar för att frakta alla delar till vindparken. Sedan tar det upp till en vecka att bygga upp den, innan byggnationen av vindkraftverket kan påbörjas. Den här lyftkranen klarar sig med 15 lastbilar, och tack vare att monteringen av kranen sker parallellt med vindparksbygget reduceras installationstiden avsevärt.
• En installation med Salamander-kranen innebär 75 procent lägre CO2-utsläpp tack vare färre transporter.
• Kranen kan lyfta 150 ton upp till 200 meters navhöjd. Tekniken är modulbaserad och bygger på att kranen trycks upp underifrån, sektion för sektion. Lyftkranen greppar runt vindkraftstornet under installationsförloppet. På det sättet byggs kranen och tornet upp samtidigt, och säkras hela tiden mot varandra.
• Konceptet ökar säkerheten avsevärt vid tunga lyft samt minskar uppehåll i vindparksbygget på grund av kraftiga vindar.

S&L Access Systems är ett svenskt greentech-bolag som bidrar till energiomställningen genom att tillhandahålla en revolutionerande kran som kortar installationstiden och minskar miljöpåverkan vid nyetablering och service av vindkraftverk. Kranens utformning gör att man kan minska installationen vid nyetablering av vindkraftverk med 30 procent och minska tiden vid service med 50 procent.

Läs mer om S&L Access Systems på https://www.sl-access.com