AddSecure säkerställer att kritisk information når fram och når rätt

Behovet av säker kommunikation ökar ju fler uppkopplade tjänster och produkter vi använder. Att kunna säkra att kritisk information når fram till rätt personer kan vara livsavgörande vid exempelvis incidenter på skolor, i hissar och vid brandlarm. AddSecure har levererat säkra kommunikationslösningar sedan 70-talet med målet att tillsammans med sina kunder öka tryggheten i samhället.

Säker kommunikation är något vi ofta tar för givet och som generellt blir uppmärksammat först när något inträffat och  kommunikationslösningen inte har fungerat.

– Vi kräver numera att kommunikationen ska vara säker, snabb, enkel och framför allt att det alltid ska fungera. Många har sett exempel på nyheterna där personer suttit fast i hissar i dygn för att nödknappen inte fungerat, eller äldre som ramlat och blivit liggande eftersom trygghetslarmet inte fungerat, och fler sådana fall dyker upp i takt med att vi blir allt mer uppkopplade. Där har vi en betydelsefull roll då vi säkrar att kommunikationen fungerar i fall där varje sekund räknas, säger Stefan Albertsson, vd på AddSecure.

Ser till att signalen kommer fram
AddSecure har sedan början av 70-talet levererat säkra kommunikationslösningar som hjälper till att rädda liv, skydda egendom och säkra viktiga samhällsfunktioner. De övervakar sina kunders larmkommunikation och gör det enkelt för uppkopplade enheter att kommunicera säkert med varandra. Lösningarna säkrar kommunikation inom allt från IoT och larm till hälsa och skola. I lösningen Hisslarm säkerställer AddSecure att signalen faktiskt kommer fram när något inträffar.

– Det finns idag  en EU-regel som bara säger att det måste finnas en nödknapp i hissen, inte något om att kommunikationen ständigt ska fungera. Det räcker att kommunikationen kontrolleras var 72:a timme. Det är lång tid för den som sitter fast i en hiss. Vi kan hela tiden mäta kommunikationsvägen och vi ser till att nödsignalen fungerar och når fram dit den ska  oavsett om det är till SOS Alarm eller en fastighetsägare. Skulle kommunikationen  inte fungera så larmar vi om detta så felet kan åtgärdas omgående.

Lär dig mer om larmkommunikation för hiss här

Antalet incidenter i skolan fördubblade
Säkerheten vid skolor är något som uppmärksammats i medierna i stor utsträckning. Antalet incidenter i Europa ökar och i Sverige har antalet rapporterade fall av våld, hot och rån fördubblats under de senaste fem åren. Störst skada sker oftast redan under första tio minuterna – innan extern hjälp hunnit fram.

– Om en incident inträffar ser AddSecures lösning inom Skolsäkerhet omedelbart till att rätt personer får rätt information. Det gör att rätt åtgärder kan sättas in och att rätt säkerhetsnivåer aktiveras i passersystem och liknande. På det viset kan man förhindra eller mildra ödesdigra konsekvenser fram till att polis, vakter eller brandmän hinner anlända.

Vill du veta mer om skolsäkerhet? Läs AddSecures whitepaper här      

I takt med digitaliseringen och en ökad användning av IoT-enheter blir företagen också mer mottagliga för dataintrång och cyberattacker – något som kan ha förödande konsekvenser för verksamheten. I en rapport framtagen av AddSecure svarar åtta av tio företag att IoT-säkerhet är centralt men endast drygt hälften anser att de själva tar vara på marknadens säkerhetslösningar.

– Vi försöker undvika alla potentiella risker och våra lösningar ligger därför utanför det vanliga internet i egen VPN-tunnel eller egenbyggda nät, avslutar Stefan Albertsson.

 

Presenteras av:

AddSecure är en ledande europeisk aktör inom säkrad kritisk kommunikation. Vi förser över 50 000 kunder och partners runt om i Europa med säkra kommunikationslösningar inom övervakade larm och kritisk IoT-kommunikation. Totalt har vi levererat närmare 400 000 uppkopplingar och en miljon enheter.

Våra lösningar - som hjälper till att rädda liv, skydda egendom och säkra viktiga samhällsfunktioner - är flexibla, lätta att installera och bidrar till att öka våra kunders konkurrenskraft.


Stefan Albertsson, vd, AddSecure

 


Lokalt läkemedelsföretag med fokus på utveckling, samarbete och hållbarhet

Orion Pharma har funnits i läkemedelsbranschen i över hundra år och de senaste 50 åren har verksamheten vuxit och breddat sig i hela Skandinavien. Med lokal närvaro, en bred läkemedelsportfölj och klinisk forskning arbetar de för att skapa mervärde för samhälle, vård och patient.
– Samarbetet med hälso- och sjukvård är otroligt viktigt för oss, säger Jesper Qvist-Pedersen, VD Orion Pharma Scandinavia.

Orion Pharma grundades år 1917 i Finland och grundfilosofin som genomsyrat verksamheten sedan dess har varit att skapa kostnadseffektiva läkemedel. Idag finns de över hela världen och nyligen öppnades ett dotterbolag i Sydostasien. Hemmamarknaden är dock Finland och Skandinavien. Portföljen består av över 300 produkter – nya innovativa läkemedel såväl som generika, biosimilarer och receptfria läkemedel.

– Vår bredd är en styrka och vi sätter en stor ära i att kunna erbjuda både innovativa och kostnadseffektiva generiska alternativ. Kostnaden för ett läkemedel kan med generika minska med 90–95 procent, vilket innebär att kostnaden för samhället, patienten och vården minskar och vi får möjlighet att investera mer i innovation i Sverige, säger Peter Åkerlund, Country Manager Sweden.

En viktig aktör under coronapandemin
Till skillnad från många andra läkemedelsföretag sker en stor del av produktion och distribution på en lokal nivå vilket har många fördelar. Under coronapandemin har Orions nordiska närvaro varit oumbärlig för intensivvården då efterfrågan av vissa läkemedel ökat lavinartat.

– Tack vare närheten till huvudkontoret i Finland är våra beslutsprocesser korta och vi har kunnat leverera intensivvårdsläkemedel snabbt till IVA, vilket har varit väldigt viktigt, säger Mikael Sörberg, Medical Director Scandinavia.

Hållbarhet i fokus
Det lokala arbetet är en vinst även hållbarhetsmässigt. Med egna fabriker i närområdet så kan exempelvis onödigt långa transporter minskas för att ge så lite miljöavtryck som möjligt. Hållbarhetsarbetet löper som en röd tråd genom den dagliga verksamheten och vidare än så. Orion är huvudpartner för John Nurminen Foundation, vars syfte är att rädda Östersjön och dess kulturarv för framtida generationer.

– Det är ett naturligt fokus för oss på Orion att fokusera på skyddet av Östersjön, eftersom vi har verksamhet i alla länder runt om, säger Jesper.

– Ett av våra stora områden är lungmedicin och vi tillverkar bland annat inhalatorer för astma- och KOL-patienter, även här är hållbarhet en viktig ledsagare i arbetet. Fördelen med pulverinhalatorer är att de är drivmedelsfria och har ett betydligt lägre koldioxidavtryck och miljöpåverkan jämfört med de sprayinhalatorer som finns idag. Beräkningar visar att koldioxidavtrycket generellt från en pulverinhalator är mellan 10-40 gånger lägre än från en sprayinhalator. Generellt i hela verksamheten vill vi reducera det som har stor påverkan på klimatet för att i framtiden bli klimatneutrala. Vårt mål är att ha reducerat vårt CO2-avtryck med 75% år 2025, och redan nu är vi uppe på 55%, säger Carl-Gustav Fabiansson, Marketing & Market Access Director Scandinavia.

Fokus på utveckling och samarbete
Hos Orion Pharma är patientens hälsa och livskvalitet alltid i prioritet. Forskning och utveckling fokuseras främst inom neurologiska sjukdomar, onkologi, intensivvård och andningsområden såsom KOL och astma och ofta i samarbete med svensk sjukvård.

– Genom att alltid se till att ligga i framkant med hållbara, tillgängliga och innovativa läkemedel samt säkerställa patientsäkerhet, och hög leveranssäkerhet är Orion Pharma en självklar samarbetspartner till den svenska hälso- och sjukvården, avslutar Mikael.

Moderbolaget grundades 1917 i Finland och det skandinaviska huvudkontoret finns i Stockholm. I portföljen finns specialistläkemedel, generika och egenvårdsprodukter.

  • Medarbetare: 95
  • Produkter i portföljen: över 300

Läs mer på www.orionpharma.se

Carl-Johan Glans, Vatroslav Mateljic och Sanna Venetvaara på Takeda.

De vill innovera vården genom sektoröverskridande samarbeten 

Sverige har en lång tradition av innovationer inom sjukvården och i synnerhet när det kommer till den medicinska forskningen. Men vi – och resten av världen  kan bli ännu bättre på att ta tillvara på de innovationer som finns.  läkemedelsföretaget Takeda är man övertygade om att innovation måste lyftas från teori till praktik, från pilotprojekt till ny standard. Detta kräver ett brett samarbete tvärs över olika sektorer. 

Med sina 240 år i branschen är det japanska läkemedels- och biofarmaceutiska företaget Takeda ett av de största företagen i världen. På Takeda Sverige fokuserar man på forskning och utveckling särskilt inriktat på fyra områden: onkologi, gastroenterologi, centrala nervsystemet och sällsynta diagnoser. I synnerhet är arbetet fokuserat på att utveckla innovativa läkemedel som bidrar till att göra verklig skillnad för människor.

– Vår främsta uppgift är att stötta och öka livskvaliteten hos patienten, igenom hela processen. Det innebär att även möjliggöra för patienten att ta kontroll över sin situation och sin hälsa. Tekniska innovationer kan hjälpa till med detta, säger Vatroslav Mateljic, General Manager Takeda Sweden.

– Jag ser de här målsättningarna uppfyllas varje dag. Vi utgår alltid från patienten och hur vi långsiktigt kan hjälpa dem men också hjälpa sjukvårdssystemet som helhet. Det är detta som är startpunkten i vårt arbete, säger Sanna Venetvaara, Head of Nordic Innovation Hub.

Innovation genom korssektoriella partnerskap
Takedas team arbetar dagligen med frågor som hur vi kan möta framtidens utmaningar inom svensk hälso- och sjukvård genom användandet av ny teknik och innovativa lösningar. En möjlighet är korssektoriella partnerskap, det vill säga att man helt enkelt tittar utanför sin egen sektor i syfte att utveckla den egna verksamheten. Carl-Johan, Public Policy Lead på Takeda, utvecklar:

– Vi tror att alla företag behöver bredda sig och se utanför sin egen bransch för att förnya sig, och för att bygga en hållbar sjukvård behöver vi alla samarbeta. Kan vi kanske använda bilbranschens AI-lösningar inom sjukvården? Vi måste utvecklas framåt och titta på alla möjligheter.

En förutseende vård
En annan viktig del i Takedas arbete är att få fram vilka policyförändringar som behövs för att möjliggöra implementeringen av nya lösningar. Essentiellt är en digital, nationell, infrastruktur. Detta är grundbulten för att skapa lösningar som kan identifiera och förebygga patientproblem innan de uppstår. Att vara förutseende är centralt för att skapa en patientcentrerad och bra vård, menar Sanna.

Tekniken finns redan
Förutom att lyfta och stärka patienten vill Takeda även vara en framstående aktör då det gäller utvecklandet av nya innovativa, tekniska möjligheter.

– De tekniska lösningarna finns redan - vi alla har antagligen bara inte förstått hur vi kan använda dem för att hjälpa patienten, sjukvården och samhället på bästa sätt, avslutar Carl-Johan.

 


Läkemedelföretaget Takedas vision för att uppnå en hållbar vård i partnerskap är att man behöver skapa ett gemensamt, holistiskt synsätt inom vården och dess element i alla led – från patient och anhöriga till alla vårdinstanser, vidare till betalare och samhället i stort: 

Läs mer om vår vision i ”Hållbar vård i partnerskap” 

 C-ANPROM/SE/EYV/0033 jan-21 

Klara förbättringar när Qvalify granskar äldrevården 

Det har länge larmats om de allvarliga brister som finns inom äldrevården. Qvalify är Sveriges ledande certifieringsorgan för ledningssystem och enligt den så kallade Äldrestandarden utför de oberoende granskningar av äldreomsorgstjänster med klara förbättringar som resultat.

I och med covid-19 har de många bristerna inom äldrevården skoningslöst blottats. De höga dödstalen på äldreboenden i spåren av pandemin är enligt Folkhälsomyndigheten ett misslyckande. Syftet med Qvalifys granskningar och certifieringar är att ge vårdgivare eller verksamhetsansvariga en fingervisning om hur äldrevården kan förbättras. 

– Vi vill inte strö salt i några sår och vi kommer absolut inte att peka finger, men det fanns många larm om allvarliga brister inom äldrevården även före pandemin. Vid tidigare IVO-granskningar har det framkommit bland annat att bristande kunskap bidrar till att äldre personer utsätts för allt från otrygghet till missförhållanden och allvarliga vårdskador, säger Magnus Göthberg, revisionsledare på Qvalify

Påtagliga förbättringar
Först ut i landet var Sigtuna kommun och äldreboendet Ymer som i september 2018 verifierades enligt SS 872500:2015 - eller Äldrestandarden som den också kallasStandarden finns till för att skapa tydlighet om vad som karaktäriserar god kvalitet för äldre med behov av vård och omsorg i hemmet respektive i särskilt boende. Den utgår ifrån den äldres behov och syftar till att öka den äldres livskvalitet och känsla av trygghet.  

På Ymers äldreboende har förbättringarna varit påtagliga efter granskningen och de nyinförda rutinerna har gjort att de ökat mest av alla särskilda boenden i kommunen när det gäller fokusområdena trygghet, förtroende, bemötande och delaktighet.  

– Äldrestandarden har underlättat arbetet med att få rutiner och processer på plats. Nu är det ordning och reda och alla vet vad de ska göra. Det skapar ett lugn och arbetet blir mer brukarcentrerat. Dessutom har samverkan och samarbetet inom boendet ökat på alla nivåer, säger Lena Bjuhr Erngren, Kvalitetschef, omsorgsförvaltningen Sigtuna kommun. 

Förbättringarna på boendet har alltså tagits emot väl och inte endast av de boende, utan även de anställda och anhöriga har varit väldigt positiva. Men arbetet slutar förstås inte där. Lena understryker att kvalitetsarbete är en ständigt pågående process: 

– Man måste följa upp så att de positiva resultaten inte börjar dala. Med en årlig, extern och oberoende granskning måste man tagga till och följa ledningssystemet, så att det inte blir personberoende. 

Sigtuna kommun är så nöjda att de kommer införa Äldrestandarden på ytterligare tre boenden.

– Det viktiga när det gäller kvalitet och förbättringsarbete är trots allt att gå från tanke till handling. Inte minst för våra äldres skull, avslutar Magnus.

Qvalify är Sveriges ledande företag för certifiering av ledningssystem. Som oberoende part kan vi även ge dig en ärlig bild av organisationens förmågor, resurser, risker – eller i princip vad som helst där du behöver en oberoende granskning. 

Läs mer på www.qvalify.se 

Johannes Helin arbetar som SOS-sjuksköterska i Malmö.

SOS-sjuksköterskan:

”Mitt jobb är ett detektivarbete”

Varje dygn ringer cirka 10 000 personer till larmnumret 112. Det handlar om ungefär 3,8 miljoner samtal varje år. Bakom den statistiken finns SOS Alarms medarbetare, även kallade SOS:are, som ser till att personer i nöd får rätt hjälp oavsett vad som har inträffat.

Johannes Helin är en av 50 SOS-sjuksköterskor i Sverige som hjälper till med bedömningar, prioriteringar och medicinsk rådgivning under akuta larmsamtal. Arbetsuppgifterna är mycket varierande. Man genomför telefonbedömning, triagering samt rådgivning i väntan på ambulans över telefon. Det kan vara allt ifrån akuta vårdbehov hos alla, barn som vuxna, allvarliga sjukdomar, olyckor och ibland oro. SOS-sjuksköterskorna bemannar också det virtuella väntrummet där inringaren väntar innan ambulans är på plats. Johannes Helin började på SOS Alarm i Malmö efter att ha arbetat som sjuksköterska på en akutavdelning.

– Jag hade faktiskt aldrig tänkt på SOS Alarm som ett ställe där jag som sjuksköterska kunde söka jobb. Det kändes som en väldigt spännande arbetsplats och ett naturligt steg från en akutavdelning, och jag fick verkligen rätt. Det är ett spännande jobb och det känns givande att få vara med och hjälpa till när någon befinner sig mitt i en svår situation, säger Johannes Helin.

Ett detektivarbete
Som SOS-sjuksköterska kopplas du in i ärenden där SOS-operatörerna känner att de behöver stöttning från en kollega med vårdbakgrund. När Johannes Helin kommer in i samtalet har operatören redan hunnit ställa en del frågor, så här handlar det om att snabbt bilda sig en uppfattning.

– Vårt jobb är ett detektivarbete. Vi måste använda sinnet vi har tillgång till, hörseln, extra mycket när vi inte kan känna, se eller mäta vad som är fel. I mina samtal försöker jag utmana patienten att sätta sig upp exempelvis. Hur patienten hanterar den uppgiften kan ge mig ledtrådar till vilken prioritet ärendet ska få, förklarar Johannes Helin.

En öppen och sammansvetsad arbetsplats
Han beskriver SOS Alarm som en väldigt öppen arbetsplats. Efter ett utmanade eller jobbigt samtal kan han alltid bolla med kollegor och chefer som kommer med handfast feedback. Trots att SOS-sjuksköterskorna sitter på 15 olika platser från norr till söder jobbar de som ett gemensamt team och har daglig kontakt med varandra. Målet är att hela tiden bli lite bättre, och den utvecklingen gör alla tillsammans.

– Som SOS:are är du del av ett företag där vårdpersonal arbetar sida vid sida med många andra yrkeskategorier, vilket känns väldigt unikt. Trots olika arbetsområden är vi sammansvetsade och driver SOS Alarm framåt. Gemensamt har vi ett stort fokus på patienten, säger Johannes Helin.

Fakta SOS Alarm
På SOS Alarm arbetar cirka 1200 medarbetare spridda över hela landet. Tillsammans har SOS Alarm utarbetat en tydlig företagskultur som bygger på en gemenskap, värme och starka värderingar. SOS-sjuksköterskorna är en del av kedjan som skapar ett tryggare Sverige för alla.

Läs mer på www.sosalarm.se