Träning av diafragman kan ge stora vinster för samhälle och individ

Symtom som halsbränna, slem i halsen, sväljsvårigheter och uppblåst mage har ofta sin orsak i en försvagad diafragmamuskulatur. Men bristen på riktig diagnos och effektiv behandling är stor.

–IQoro är den enda behandling som inte kräver vare sig medicinering eller operation. 97 procent av användarna upplever en tydlig förbättring, säger Linda Joneland, kommunikationschef på MYoroface.

Man räknar med att 20 procent av Sveriges befolkning lider av refluxrelaterade besvär. Det behöver inte nödvändigt vara sura uppstötningar eller smärta i maggropen som är symtomen.

– Ibland söker patienten för slem i halsen och får slemlösande medicin eller för bubblig mage och utreds för IBS. Är besvären mer tydliga ordineras oftast syradämpande medicin. Detta behandlar vissa symtom, men man kommer inte åt grundproblemet, säger Linda.

Kunskapen behöver spridas
En försvagad diafragmamuskulatur kan vara medfödd, bero på munandning eller uppstå efter infektion, graviditet eller tunga lyft. Ofta upptäcks problemet av tandläkaren som ser syraangrepp på tänderna eller av en logoped som behandlar svälj- och talsvårigheter.

– Generellt behöver vården mer kunskaper om hur musklerna mellan munnen och magen samverkar. Då skulle fler patienter kunna få rätt diagnos och behandling, fortsätter Linda.

Träning av muskulaturen
IQoro är den enda behandlingsmetod som kommer åt grundorsaken utan kirurgiskt ingrepp. Behandling med IQoro kräver endast 90 sekunders behandling per dag och många får resultat redan efter några månader.

– Vi är duktiga på att gå på gymmet och träna de synliga musklerna. Men den inre muskulaturen behöver också tas om hand, menar Linda.

Vetenskapligt bevisad effekt
Forskaren och innovatören bakom IQoro är Mary Hägg, docent inom experimentell forskning i öron- näs- hals-sjukdomar vid Uppsala Universitet. Produkten har utvecklats i samarbete med forskare vid universiteten i Umeå, Uppsala och Linköping. Att symtomen minskar för 97 procent av användarna bevisas av 17 internationellt publicerade och granskade studier.

– Men vi är tydliga med att det är bra att ta kontakt med läkare för att utesluta andra orsaker till problemen, säger Linda.

Idag säljs IQoro till konsumenter i hela Europa via företagets hemsida. Då ingår livslång support i form av coachning, träningsforum, liveevents, webbinars samt en gratis träningsapp där man enkelt kan logga sina symtom och sin träning och få tillgång till värdefulla tips och råd. Dessutom erbjuds alla kunder en sex månaders resultatgaranti.

Försäljning sker också till vissa svenska sjukhus och vårdinrättningar. I Storbritannien är IQoro upphandlat av världens största hälsoorganisation, National Health Service, vilket ger brittiska läkare möjlighet att skriva ut behandlingen direkt till sina patienter.

Samhällsekonomiska vinster
Ylvali Gerling, VD och medgrundare av MYoroface, ser att produkten har en enorm potential.

– IQoro har inga biverkningar och flera symtom behandlas samtidigt. Resultaten är långsiktiga och produkten kan också användas preventivt för att människor ska hålla sig friska. På sikt minskar risken för allvarliga följdsjukdomar och man kan komma ifrån en ofta livslång medicinering och många onödiga kontakter med vården. Så de samhällsekonomiska vinsterna är mycket stora!

Här kan du läsa mer

 

IQoro hjälper personer att återfå sin livskvalitet genom att behandla grundorsaken till de vanliga folksjukdomarna som påverkar vardagen – utan negativa bieffekter eller omvägar.

Marie Wickman Chantereau, chefläkare och ansvarig för ackrediteringen på Sophiahemmet.

Ackrediteringssystem garanterar förstklassig vård 

Sophiahemmet använder sig av en unik ackrediteringsmodell för sina vårdgivare. För att säkerställa vårdkvalitet och patientsäkerhet har man byggt ett system som grundar sig på systematik, ordning och reda samt ömsesidig tillit.
– Med ackrediteringssystemet har vi en gemensam nämnare som säkerställer att samtliga vårdgivare bedriver vård enligt samma regelverk och värderingar, säger Marie Wickman Chantereau, chefläkare och ansvarig för ackrediteringen på Sophiahemmet. 

Sedan 1880-talet har Sophiahemmet strävat efter att erbjuda vård i världsklass. Utöver den vård som bedrivs i egen regi finns även ett drygt 30-tal självständiga vårdgivare i den stora verksamheten, något som kräver systematik och kontroll för att säkerställa hög vårdkvalitet. Sedan 2017 finns det därför ett unikt ackrediteringssystem för samtliga vårdgivare, där de förbinder sig att förutom gällande lagar och föreskrifter följa Sophiahemmets regelverk, policys och värdegrund. 

– Sjukvård är komplext med många olika delar som alla måste fungera. Systematik är en förutsättning för att upprätthålla patientsäker och högkvalitativ vård. Ackrediteringen fungerar som en del av ett årshjul, där varje vårdgivare försäkrar att man följer alla delar. Ackrediteringen följs upp med patientsäkerhetsdialoger med vårdgivarna där de olika fokusområdena diskuteras, förklarar Marie Wickman Chantereau. 

Verksamhetschefer involveras
Ackrediteringen genomförs varje år under mars och april. Verksamhetschefen hos de olika vårdgivarna får digitalt ett frågebatteri rörande basala hygien- och klädregler, läkemedelshantering, hållbar utveckling, informationssäkerhet, etiska riktlinjer för professionerna och ansvars- och patientskadeförsäkring. Frågorna varierar från år till år beroende på vårdutveckling och omvärldsfaktorer.  

Utöver arbetet med ackreditering genomförs kontinuerligt patientenkäter, där patientnöjdheten konstant ligger över 90 procent. Under 2022 svarade över 8000 patienter på enkäterna, vilket ger ett fantastiskt underlag för fortsatta förbättringar. 

Marie Wickman Chantereau betonar att upprätthållandet av förstklassig vård är ett ständigt arbete.  

– Kvalitetssystem är inte statiska, vi får mycket beröm men också förbättringsförslag från patienterna. Vi gör allt för att försäkra oss om att våra patienter får ett professionellt, säkert och personligt bemötande, avslutar hon. 

Sophiahemmet Ideell Förening grundades av Drottning Sophia 1884 för sjuksköterskeutbildning. Sjukhuset tillkom 1889 och har alltid utfört vård med högsta kvalitet. Sophiahemmets nuvarande vårdgivare ackrediteras årligen enligt högt ställda krav, där policys om värdegrund och bemötande ingår. Ackrediteringen säkrar att patienterna får ett professionellt, säkert och personligt bemötande och följs regelbundet upp med patientsäkerhetsdialoger enligt en internationell förlaga. 

www.sophiahemmet.se/ 

Stefan Nilsson, präst och direktor på Ersta diakoni.

Med erfarenhet och innovation utvecklar Ersta diakoni idéburen vård och omsorg 

I Sverige utgör den idéburna sektorn en förhållandevis liten del av välfärden, något som Ersta diakoni vill ändra på. Med ett ben i diakonin och ett i vetenskapen spänner de över många olika områden, allt från sociala verksamheter till sjukvård och forskning. 
– Varje människa är född med en given rätt att leva ett gott liv, det är vår utgångspunkt, säger Stefan Nilsson, präst och direktor på Ersta diakoni. 

I dag drivs svensk välfärd antingen i offentlig eller privat regi, varav idéburen vård och omsorg endast utgör 3 %. I andra länder är siffran betydligt högre. Det här vill Ersta diakoni tillsammans med kolleger i idéburen sektor ändra på. Tack vare ny lagstiftning ges från och med i år upphandlande myndigheter rätten att välja mer idéburet.  

Ett stort uppdrag
Ersta diakoni vilar på en lång tradition av att ta hand om människor. De grundades för 170 år sedan, och har därmed funnits längre än det svenska välfärdssamhället. 

– Att ta hand om varandra är en av de saker som gör oss till människor. Hur kan vi hjälpa den enskilda människan och samtidigt ha respekt för individens rätt och integritet? Man talar ofta om patienters delaktighet i sin egen vård, jag vill vända på det: det är vården som får förmånen att vara delaktig i en människas liv. Det är ett stort uppdrag vi har, att möta människor, menar Stefan Nilsson. 

Fokus på det nya sjukhuset
Ersta diakoni återinvesterar mycket av sitt överskott i ny forskning som ska utveckla välfärdstjänsterna. På så vis är verksamheten både beprövad och vetenskaplig, det är en viktig balans, menar Stefan Nilsson. Innovationskraften ligger i det idédrivnas natur, att ständigt vilja bli bättre och utveckla metoder inom alla områden. Just nu är det stort fokus på det nya sjukhuset som byggs på Folkungagatan i Stockholm. 

– Behovet av vårdplatser växer hela tiden och vi vill vara med och bidra. Med vårt nya sjukhus får vi möjlighet att bredda och utveckla våra specialiteter och växa ytterligare. 

Ersta diakoni har utvecklat och arbetat med vård och omsorg sedan 1851. Vi har en stark gemensam tro på att hjälpa människan och bidra till ett bättre samhälle. Vi ser hela människan och vill skapa en värdig välfärd för alla. Som idéburen aktör återinvesteras vår vinst i verksamheten – alltid med syfte att kunna hjälpa fler. 

https://www.erstadiakoni.se/ 

Ingrid Martens, Tommy Mossberg och Andreas Åstrand på Skola24.

Skola24 lyfter frågan om nationell frånvarostatistik 

Hög skolfrånvaro riskerar att leda till hemmasittande och psykisk ohälsa. För att stävja en utveckling där elever inte fångas upp i tid krävs exakthet vad gäller frånvarorapporteringen – och korrekt uppföljning. 

Skolverket driver frågan om att etablera ett frånvaroregister på nationell nivå vilket Skola24 ser mycket positivt på. Det ger möjligheten till uppföljning och insatser baserat på frånvarostatistik på nya sätt. I många av Sveriges kommuner görs ett jättefint arbete med uppföljning av frånvaro. Det finns kommuner som samkör frånvarostatistik med annan data för att kartlägga vilka elever som löper störst risk att få problematisk frånvaro. 

 Vi behöver på statlig nivå samla ihop statistisk för att kunna se mönster, dra slutsatser och rikta insatser rätt, säger Andreas Åstrand, vice vd på Skola24. 

 Skola24 grundades 1985 och fokuserade initialt på schemaläggning för att med tiden utveckla tjänster för resursoptimering, tjänstefördelning samt närvaro- och frånvarohantering. Just närvaro och frånvaro kan vara utmanande att följa upp, av flera olika anledningar – men inte desto mindre viktigt. 

 – Faktorer som försvårar kan vara ett lektionstillfälle som ställs in och ändå räknas in i frånvarostatistiken eller en elev som byter grupp – då behöver det följa med i hanteringen. Att lärarna har så hög rapporteringsgrad som möjligt är viktigt så att frånvarounderlaget är korrekt. Alla små justeringar som inträffar i vardagen inom skolan måste finnas med för att skapa ett tillförlitligt underlag med hög kvalitet, förklarar Tommy Mossberg, produktchef på Skola24. 

Skola24 erbjuder funktionalitet för aggregerad frånvaro som kan användas till nationell frånvarostatistik.

 Viktigt att uppmärksamma frånvaron
Synen på frånvaro har förändrats över tid. Tidigare låg fokus på ogiltig frånvaro medan man idag tittar mer på den totala frånvaron, giltig och ogiltig frånvaro. 

 – Det är oerhört viktigt att uppmärksamma frånvaron innan det går för långt, genom att följa mönstren och tolka dem på rätt sätt. Det finns alltid en historia bakom frånvaro och varje situation är unik. Ju tidigare man kan komma med åtgärder, desto bättre, säger Ingrid Martens, produktspecialist på Skola24. 

 Skolfrånvaro är ett symtom på att något är problematiskt i elevens liv. Därför är det viktigt att flera instanser samarbetar runt frånvaron. Det finns många goda exempel på hur kommuner organiserar detta, exempelvis samarbete mellan förvaltningar, polisen samt barn- och ungdomspsykiatrin. 

 Hög frånvaro som inte följs upp riskerar att skapa dåliga förutsättningar senare i livet. Det är viktigt att kunna följa ett barn från tidig ålder och genom hela skolgången, säger Andreas Åstrand. 

 Nationell frånvarostatistik behövs
Skola24 erbjuder funktionalitet för aggregerad frånvaro som kan användas till nationell frånvarostatistik, något som de anser behövs för att kunna adressera problemet på rätt sätt. 

 – Digitaliseringen av samhället har skapat bra förutsättningar för planering och uppföljning men det krävs mer av alla system, att de kan prata med varandra på ett naturligt sätt. Vi behöver samverkan mellan leverantörer och ett enhetligt fokus där eleven alltid är i centrum, säger Tommy Mossberg. 

Skola24 är ett marknadsledande SaaS-bolag med produkter som har utvecklats för att fungera i en öppen IT-miljö där de kan integrera med andra lösningar i skolvärlden, enligt standard SS12000. Skola24 bedriver också aktiv samverkan med branschkollegor där de utvecklar och testar nya integrationsmöjligheter som kunderna kan ha nytta av. Med Skola24 som bas för planering och uppföljning av undervisning så finns en riklig verktygslåda för att följa upp frånvaro från den enskilde eleven och upp till huvudmannens ansvarsnivå och vidare till nationell uppföljning. 

www.skola24.com 

 

Krisberedskap är mer än att bara köpa prylar

Vi har i närtid sett allt från kraftiga skogsbränder, översvämningar och strömavbrott till pandemier och nu krig i närliggande länder. Många väljer därför att förbereda sig inför värsta tänkbara scenario men i brist på kunskap och planeringen leder det ofta till att man panikhandlar prylar. Peter Ekelund, vd på XMOMS som också driver beredskapsfabriken.se, vill lyfta fram vikten av inte bara låta plånboken göra jobbet.

– Det är lätt att tro att beredskap handlar om att skaffa sig så många prylar som möjligt, men det är egentligen viktigare att ha kunskap och planera för olika kriser. Först då vet du vilka prylar du verkligen behöver, säger Peter Ekelund.

Det finns många företag som säljer färdiga krislådor men Peter Ekelund tycker inte att man ska köpa första bästa låda som en slags snabbfix i hopp om att man då ska vara förberedd när krisen kommer. Fundera först igenom ditt behov ordentligt innan du väljer vad du ska investera i.

– Det är viktigt att man får in det här beredskapstänket i sin vardag utan att det blir en panikkänsla. Att till exempel ha bra matreserver hemma som man använder och byter ut. Sedan kommer nästa steg i förberedelserna. Vad gör du om du måste utrymma din bostad, eller om du inte ens är hemma när krisen händer? Hur håller man kontakt utan mobiltelefon? Var samlas vi i familjen då?

Oavsett typ av kris så kan våra liv förändras snabbt och helt utan förvarning. När den globala pandemin lamslog världen under 2020 blev det särskilt påtagligt att den allmänna beredskapen var låg. På bara några dagar hade toalettpapper sålt slut runtom i landet och många hyllor i mataffärerna gapade tomma.

– När en kris inträffar ska man redan vara förberedd. Beredskap handlar om otroligt mycket mer än att bara bunkra upp med lite mat och förnödenheter. Det gäller att ha kunskap, en tydlig plan för vad som ska göras när vardagen plötsligt ändras och ett visst mått av fantasi och kreativitet för att lösa situationen, förklarar Peter Ekelund.

Läs mer här

Alla sorters kunder
Peter Ekelund har via X MOMS, som varit aktiva i profilbranschen sedan 2002, hjälpt företagskunder att ge bort exempelvis beredskapsprodukter i julklapp. Webbutiken Beredskapsfabriken.se har många års erfarenhet av att erbjuda privatkunder smarta, genomtänkta val kring krisberedskap. Sortimentet genomsyras av ett noga utvalt sortiment. Dessutom tillverkar man vissa egna produkter som tidigare saknats på marknaden.

– Just nu håller vi på att leverera krislådor och utrustning till kommuner som stärker sin initiala beredskap på till exempel LSS- och äldreboenden. Här ställer innehållet i krislådorna andra krav mot den låda man har hemma.

Ett tryggt val
Det är inte bara hotbilden i öst som innebär en utmaning, vintern har även visat att den svenska elförsörjningen är mer sårbar än vad de flesta av oss kunde tänka oss och elransonering gick från ett osannolikt till ett troligt scenario. Ett planerat strömavbrott är det enklaste att hantera eftersom du vet när det börjar och slutar. Plötsliga störningar som kraftiga stormar, översvämningar, torka, is- och solstorm kräver en annan typ av planering och beredskap eftersom de kan slå till med kort varsel och det är svårt att förutse omfattningen på dem.

– Tänk till innan, det är mitt bästa råd. ”Bättre att vara förklok än efterklok." På MSB:s hemsida finns bra tips och råd under fliken ”Råd till privatpersoner”. Vi har också mycket information på vår hemsida beredskapsfabriken.se. Med lång erfarenhet av kvalitativa produkter är vi ett tryggt val i osäkra tider, säger Peter Ekelund.

Få mer information hos Beredskapsfabriken här

Vi kanske inte är som alla andra profilföretag – för vi kommer inte från det hållet. Vi har ett gediget friluftsförflutet och har fokus på varumärken, bra och rejäla saker. Ett stort hjärta att hitta miljösmarta alternativ som mottagaren vill använda.

Testet som avslöjar diabetesrisken – och andra hälsoproblem

Är man överviktig och har insulinresistens riskerar man att utveckla diabetes och en rad följdsjukdomar. Genom hormonanalys kan rätt åtgärder vidtas.

– Vi kan hjälpa patienten gå ner i vikt med medicinsk behandling, säger Michel Tagliati, läkare och grundare av Proaktiv Hälsa.

Insulinresistens är förstadium till typ 2 diabetes. De allra flesta som har övervikt har också olika art och grad av insulinresistens.

– Detta är man ofta omedveten om tills man verkligen blir sjuk, säger Michel Tagliati.

Standardiserade blodprov visar bara blodsockernivån, inte vilka nivåer av insulin som krävs för att hålla blodsocknernivåerna normala. Proaktiv Hälsa erbjuder så kallad hormonanalys som verkligen mäter insulinnivåerna.

– Det är vår erfarenhet att prediabetes är underdiagnostiserat och underbehandlat tillstånd och det går att fånga upp dessa patienter innan de utvecklar typ 2 diabetes eller drabbas av en hjärtinfarkt, säger Michel Tagliati, som drivit verksamheten i tre år.

Visst typ av övervikt kan medicineras bort
Det finns många orsaker till att människor utvecklar övervikt. Graviditeter, p-piller, antidepressiva, skiftarbete är några orsaker. När övervikten väl är ett faktum är det inte längre ett kost- eller motionsproblem utan ett hormonproblem.

Om patientens analyser visar på att det föreligger en insulinresistens eller prediabetes kan Proaktiv Hälsa starta läkemedelsbehandling som sänker insulinnivåerna. Det leder till att patienten går ner i vikt. Patienterna tappar 2-4 kilo i månaden, upp till mellan 20 och 40 kg på ett år.

– När viktnedgången är ett faktum och patienterna ser resultaten är de redo att göra livsstilsförändringar på ett helt annat sätt och först då går vi in tillsammans och tittar på andra faktorer kring livsstil, kost och motion. Vår erfarenhet är att det är mer effektivt. Patienterna uppskattar det upplägget, avslutar Michel Tagliati.

Läs mer om Proaktiv Hälsa här

Allmänläkaren om sjukvårdsförsäkringar: “Vi vill vara en stark partner inom hälsa”

Olika former av sjukvårdsförsäkringar blir allt vanligare, i hela landet och inom alla yrkesgrupper. Det är ett system som fungerar väl för sin målgrupp, menar Zaklina Milenkovski, VD för Capio Medicinskt Centrum och specialist i allmänmedicin.
– Vi får väldigt fin feedback från våra patienter och samarbetspartners. Det gör mig otroligt stolt över vår verksamhet och hur vi jobbar.

Capio Medicinskt Centrum är en allmänmedicinsk mottagning i hjärtat av Stockholm. Här jobbar läkare med specialistkompetens och lång klinisk erfarenhet, och bland patienterna finns en stor variation – både yrkesmässigt och geografiskt.

– Vi vill vara en stark partner i hela sjukvårdssystemet, oavsett vem som behöver vår hjälp. Många företag har just privata sjukvårdsförsäkringar för att den anställda ska få vård snabbt, och kunna fortsätta jobba, säger Zaklina Milenkovski.

Det medicinska behovet styr
Zaklina började på Capio Medicinskt Centrum år 2019, efter en lång yrkesbana där hon testat på både det privata och offentliga. I sin nuvarande roll känner hon en frihet i att ingen ifrågasätter det medicinska beslutet och hon tillåts göra det hon gör bäst – att vara allmänläkare.

– Vi behöver hitta orsaken till symptomen. Att vara allmänläkare är som att vara detektiv, det är humaniora och naturvetenskap på en och samma gång, säger hon.

På mottagningen utreds och behandlas några av våra vanligaste sjukdomar och åkommor, som hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, stress och sköldkörtelproblematik.

– Det är alltid det medicinska behovet hos patienterna som står i fokus. Det är det som driver hur vi arbetar, berättar Zaklina.

Patienten i fokus
Capio Medicinskt Centrum samarbetar med de flesta försäkringsbolag, men det går också att söka vård privat eller som företag. I nära anslutning till mottagningen finns laboratorium och röntgen, allt för att kunna erbjuda ett smidigt och tryggt vårdbesök. Och mottagningen har höga patientnöjdhetssiffror.

– Vårt mål är att ta hand om människor så som man vill att någon ska ta hand om ens mamma, syster eller barn. Har man det fokuset tappar man inte bort sig, avslutar Zaklina Milenkovski.

Läs mer om Capio här

Capio Medicinskt Centrum, tidigare GHP Medicinskt Centrum, bildades sommaren 2018. Mottagningen har nio anställda. Samtliga läkare är erfarna specialister i allmänmedicin. En sjuksköterska och två undersköterskor.

Mottagningen i Stockholm ligger på Rådmansgatan 48, nära bussar och T-bana.
Tel: 08-425 011 50.

Innovativt rapporteringsstöd som underlättar för omvårdnadspersonal

Företaget Evig erbjuder möjlighet till stor kvalitetshöjning i vård och omsorg. Med en snabb och effektiv lösning via nya appen Evig™️ får omvårdnadspersonal stöd genom frågor att besvara före rapportering till sjuksköterska.

Med ett ökat antal seniorer i samhället krävs också bättre kunskap och samverkansmöjligheter för att kunna ge kvalitativ vård åt alla. Enligt Emma Grundström, distriktssköterska och grundare av företaget Evig, fanns det ett stort behov av ett rapporteringsstöd som kunde öka patientsäkerheten inom vård och omsorg men samtidigt vara ett kunskapsstöd och hjälp i rapporteringen till sjuksköterska.

– Vi erbjuder rapporteringsstöd i bokformat och numera det digitala rapporteringsverktyget Evig™ som är en app. Vi erbjuder även utbildningar för implementering av rapporteringsstödet i verksamheten, berättar Emma.

Faktagranskad av medicinsk sakkunnig
Evig™ utgår från kommunikationsmodellen SBAR. Med hjälp av SBAR blir rapporten tydlig och risken för att viktig information tappas bort eller missuppfattas minskar.

– Appen är faktagranskad av medicinskt sakkunnig och är skapad för utbildad såväl som outbildad omvårdnadspersonal, till exempel inom hemtjänsten, förklarar Emma. I den användarvänliga och lättnavigerade appen kan omvårdnadspersonalen enkelt informera och rapportera detaljer när symptom uppstår hos person.

– Omvårdnadspersonal kan svara på olika frågor om personens tillstånd som: Har personen feber? Bör jag ta patientens blodtryck? och när alla värden och svaren på frågorna i appen är ifyllda är det bara att skicka i väg det till ansvarig sjuksköterska som då kan ta ställning till om det är akut eller inte och vad som behöver göras, förklarar Emma.

Ökar patientsäkerheten
Evig™ baseras på boken Rapporteringsstöd, ett verktyg som på ett strukturerat sätt säkrar informationsöverföringen från omvårdnadspersonal till sjuksköterska. Den kan användas i många olika verksamheter, överallt med samma syfte – att öka patientsäkerheten med en säker rapportering. Och appen fyller samma funktion.

– Jag ville satsa på en app som man alltid kan ha med sig och som snabbt går att använda. Får jag som sjuksköterska rätt information om patienten i förväg så kan min tid och mina resurser också frigöras, menar Emma.

Tack vare appen ser Emma god tillväxt för företaget framöver.

– Jag vill att Evig™ är med och påverkar vård och omsorg till det bättre. En stor åldersboom väntar härnäst där antalet 80+ inom loppet av tio år kommer öka med 50 procent. Vi vill hjälpa till med arbetet att möta dagens och framtidens utmaningar inom vården, både för personalen och för patienten, avslutar hon.

Läs mer på: www.evigutveckling.se

Evig utveckling erbjuder möjlighet till stor kvalitetshöjning i vård och omsorg.

Jag har genom mina erfarenheter i arbetet som undersköterska,distriktssköterska och FoU-ledare fått kunskaper om vad man som omvårdnadspersonal kan och vad man behöver kunna för att skapa god omvårdnad, där den enskilda individen är i centrum.     

Genom att erbjuda ökad kunskap och metoder för omvårdnadsarbetet vill jag vara med och bidra till ökad kvalitet och vara ett stöd i arbetet att möta dagens- och framtidens utmaningar.

Bildtext: Fredrik Rehnström, vice vd på Rote Consulting

Därför är kontinuiteten avgörande för landets cybersäkerhet

Digitaliseringen och omvärldsläget innebär att svenska myndigheter och företag behöver ett mer systematiskt angreppssätt kring cybersäkerhet än tidigare. Och det finns mycket att göra på området.

Cyberangrepp är attraktiva för främmande makter då risken för att bli upptäckt är låg, medan den potentiella utdelningen är hög. Angrepp på myndigheter och företag som tillhandahåller samhällsbärande infrastruktur är extra intressanta, då man även kan skada medborgarnas tilltro till samhället och dess förmåga att hantera angrepp.

Finns fortfarande en hel del att göra
Under de senaste åren har digitaliseringen bidragit till en ökad sårbarhet. Även om många myndigheter har ökat sitt cybersäkerhetsarbete så finns fortfarande en hel del att göra. Det menar Fredrik Rehnström, vice vd på Rote Consulting, som bland annat jobbar med informations- och cybersäkerhet i totalförsvaret.

– Den främsta bristen är att man saknar ett systematiskt angreppssätt, att man inte gör en kontinuerlig verksamhetsanalys. Man vet inte var man har sina största tillgångar, vem som är ansvarig, hur kritisk informationen är. Man vet inte hur effektiva säkerhetsåtgärderna i praktiken är och hur man kan förbättra sin motståndskraft, säger han.

Riskbedömning måste ske kontinuerligt
Att känna till hoten och göra en kvalificerad riskbedömning är något som måste ske kontinuerligt, menar Fredrik Rehnström.

– Man kanske vidtar förbättringsåtgärder. Men det krävs kontinuerlig genomlysning. Det svåra är inte att ta initiativet – utan att behålla det.

Ett annat vanligt misstag rör outsourcing, där man måste vara vaksam. Vem är huvudman hos en outsourcingpartner?

– Det kan vara exempelvis amerikanska, kinesiska eller ryska intressen. Här måste man göra en leverantörskontroll och utvärdera löpande, säger Fredrik Rehnström.

Viktigt med beredskapsanalys
Ett annat uppdrag som Rote Consulting hjälper organisationer inom totalförsvaret med är att identifiera behov av och relevanta åtgärder för försörjningstrygghet under kris och höjd beredskap. Det handlar om att säkra tillgången till exempelvis el, värme, kyla, personal, sjukvård, vatten och IT-system, även vid höjd beredskap och i värsta scenariot ett krig.

– Det är viktigt att man gör en analys och tittar på hur man säkerställer tillgången till dessa kritiska resurser och tjänster även under kris- och beredskapsskeden. Det kan till exempel finnas force majeur-klausuler som gör att man plötsligt står utan leveranser, säger Fredrik Rehnström.

Läs mer om Rote här

Om Rote
Rote är ett leverantörs-oberoende företag med över 30 år i branschen. Personalen har 20–40 års erfarenhet från chefs och specialistbefattningar inom totalförsvar, säkerhetsskydd eller cybersäkerhet. Rotes konsulter jobbar alltid i par (en rote). Det ger bredare kompetens, naturlig kvalitetssäkring och redundans för garanterad leverans.

Katerina Adam, affärsområdeschef på Cleerit.

Så kan företag enklare uppfylla EU:s nya krav för hållbarhet

EU:s nya direktiv för hållbarhetsrapportering, CSRD, kommer att kräva en stor arbetsinsats av företagen.
Cleerit har utvecklat en SaaS-lösning som förenklar det arbetet.
– Med vårt verktyg blir det mycket lättare att ta sitt hållbarhetsarbete i mål, säger Katerina Adam, affärsområdeschef på Cleerit.

CSRD skärper kraftigt kraven på företagens hållbarhetsrapportering. Målsättningen är att den ska nå samma nivå som den finansiella redovisningen men på mycket kortare tid. Införandet kommer att ske i fyra steg med start i januari 2024 för de bolag som är först ut med rapportering 2025.

Det nya direktivet är utmanande. Rapportering ska ske enligt nya obligatoriska standarder för hållbarhetsrapportering, ESRS, där över 1000 datapunkter ingår. Företagen måste dessutom kunna redovisa strukturerade, transparenta och framåtblickande hållbarhetsprocesser och strategier.

Verktyg från Cleerit förenklar arbetet
Förändringarna innebär ett stort steg för att främja hållbarhet, men arbetet är omfattande och det är viktigt att förbereda sig redan nu.

– För att lyckas behöver hållbarhetsteamen moderna verktyg. Ingen skulle i dag drömma om att låta ekonomichefen hantera ekonomin ensam med bara ett Excelark. Detsamma gäller nu hållbarhetsteamen, säger Katerina Adam.

Cleerit har utvecklat SaaS-lösningen Cleerit ESG som hjälper företagen att möta det nya direktivet och ta hållbarhetsarbetet i mål.

– Med vår lösning får företagen effektivt stöd för att möta de nya lagkraven och hjälp att snabbt komma igång. Vi har integrerat grundprinciperna i ramverket ESRS och skapat en heltäckande lösning som hjälper våra kunder att göra skillnad på riktigt, avslutar Katerina Adam.

Läs mer på: www.hallbarhetsrapportering.com

Med digitala inkluderande ledningsmodeller förbättrar Cleerit både finansiella och icke-finansiella resultat och gör verklighet av strategierna genom tydliga mål, inkluderande handlingsplaner och agil resursfördelning.