Malin Källbacka, utbildningsledare på SIS.

Från ord till handling – så blir du en hållbarhetsledare och får med dig hela organisationen

För många organisationer kan hållbarhetsfrågan kännas alltför komplex och bred. Mycket finns att läsa om exempelvis Agenda 2030 och de globala målen, men det kan vara svårt att få det praktiskt tillämpbart. Därför har Svenska institutet för standarder, SIS, tagit fram en ny utbildning inom hållbarhet, Workinar for Change Makers. Syftet är att ge organisationer verktygen för att kunna orientera sig i ämnet och arbeta strategiskt med hållbarhetsfrågor.

I dag står många inför utmaningen att rusta sin organisation inför de ökade kraven på hållbarhet och samhällsansvar. Med hjälp av en omfattande marknadsundersökning som SIS har genomfört där svenska företag och organisationer har fått definiera utmaningar och lösningar inom hållbarhet har SIS tagit fram utbildningen Workinar for Change Makers.

– Vi vill hjälpa organisationer att gå från orientering till verifiering. Till skillnad från en traditionell utbildning där man får lyssna och ta anteckningar är den här workshopbaserad. Den består av fem tillfällen där vi ger inspiration, verktyg och praktisk vägledning. För många kan det också bara handla om att få en second opinion, säger Malin Källbacka, utbildningsledare på SIS. 

Skapa en hållbar affärsmodell och bli konsultfri
Inom hållbarhet brukar det ofta talas om något som kallas för Sustainable Readiness Index som används för att mäta hur långt en verksamhet kommit i frågor som rör hållbarhet. Längst ner på skalan handlar det om att vara medveten om betydelsen av hållbarhet i relation till den egna verksamheten.

– Efter dessa fem tillfällen ska du vara på nivå åtta, vilket är den näst högsta. Här ska du ha format en långsiktigt hållbar affärsmodell som skapar värde. När du lämnar oss ska du ha verktygen att sätta igång utan konsulthjälp på hemmaplan. Utbildningen ger alltså en hög return on investment, säger Malin Källbacka. 

Utbildningen är baserad på standarder
För att säkerställa att utbildningen ger effekt är den utformad av experter inom ISO 26000, vilket är den internationella standarden för organisationers samhällsansvar. Standarden har direkt koppling till de globala målen och rör exempelvis frågor som cirkulär ekonomi, mänskliga rättigheter, resurseffektivitet och miljö. 

– Utbildningen baseras även på standarder som hjälper till att koppla fokusområden till mål och delmål. Det kan du göra med hjälp av egendeklarationen som ingår i utbildningen med tydliga rubriker och underfrågor. Sedan får du även med dig en standard som anger kraven på en oberoende verifiering av din egendeklaration.

– Det har länge funnits utbildningar inom miljö och socialt ansvarstagande. Men vi har velat ta det till nästa nivå för att få saker att hända. Vi kan inte vänta en enda dag till, avslutar Malin Källbacka. 

Läs mer och anmäl dig till utbildningen här.

Om SIS
Svenska institutet för standarder, SIS, är en del av ISO och CEN, ett nätverk av experter som arbetar för att skapa internationella standarder. Hos SIS kan aktörer ta initiativ till standardisering som främjar Sveriges konkurrenskraft och ger smart och hållbar samhällsutveckling. Läs mer på sis.se

Art Clinic vid Sophiahemmet bedriver plastikkirurgi i världsklass - med patientens säkerhet i fokus

Många av de plastikoperationer som tidigare gjordes under Regionernas regi görs idag av privata aktörer. Samtidigt är kontrollen av de privata aktörerna undermålig, vilket många privatpersoner inte känner till. 1 juli trädde en ny lag i kraft gällande estetiska behandlingar, men den räcker inte menar Ronnie Pettersson, VD på Art Clinic, den enda privata plastikkirurgiska verksamheten i Sverige som har en ISO certifiering.

– Vi får nu en ny lag, men den borde ha varit mycket skarpare. För oss är det självklart att våra patienter ska ha samma säkra vård som Regionerna kan erbjuda och att operationerna utförs av kompetent personal i säker miljö. Det tycker vi att alla patienter som genomgår privat plastikkirurgi i Sverige har rätt att kunna kräva, säger Ronnie Pettersson, VD på Art Clinic.

Genom att kvalitetssäkra sin verksamhet och ha fokus på omsorg, trygghet och utveckling vill Art Clinic vara en ledande aktör inom privat plastikkirurgi.
– Vi har byggt upp en helhetslösning som vi ständigt utvecklar kompetensmässigt för att kunna ge patienterna, från första konsultation till sista återbesök, en bra kvalitetssäkrad vård. Vi satsar stort på kompetensöverskridning, mellan yngre och äldre mer erfaren personal. Vid Sophiahemmet har vi byggt en av Sveriges modernaste operationssalar för plastikkirurgi där vi använder den senaste teknologin kring ren luft för att minska smittspridning av infektioner, berättar Anders Liss, specialist i plastikkirurgi och koncernansvarig plastikkirurg inom Art Clinic.

Anders Liss och Ronnie Pettersson

Art Clinic, som idag har kliniker i Stockholm, Uppsala, Göteborg och Jönköping, har avtal med Regionerna och bistår många av dem som underleverantör.
– Det ställer stora krav på oss som koncern och är samtidigt en kvalitetssäkring för våra privata patienter, fortsätter Anders Liss.

Kliniken i Stockholm är en del av Sophiahemmet Sjukhus vårdgalleria. Interiören går i mörka och välkomnande kulörer, allt för att skapa en mer rofylld miljö.
– Vi vill att inte bara att vår vård utan även vår miljö ska ge våra patienter en känsla av omsorg och trygghet, det som är våra ledord i hela vår verksamhet, förklarar Ronnie Pettersson.

Art Clinic Stockholm vid Sophiahemmet är en specialistklinik med fokus på omhändertagande och personlig service. Kosmetiska ingrepp blir allt vanligare och klinikens målsättning är att erbjuda plastikkirurgi på hög estetisk nivå. Samtliga av Art Clinic Stockholms kirurger är specialister inom plastikkirurgi och dess leg. sjuksköterskor har specialistkompetens inom operation, IVA och narkos. Art Clinic Stockholm är stolta över att alltid eftersträva naturliga och livsförhöjande resultat för sina patienter.

www.artclinic.se

Lönsam affärsmodell – nyckeln till en lyckad omställning

Elektrifieringen är en av vår tids stora kraftsamlingar mot klimatförändringar och omställningen berör alla. Men omställningen baseras på teknikutveckling och är extremt kostsam, vilket gör att få etablerade bolag mäktar med att försvara sin position.

– Bolagens utmaning ligger i ett adaptivt förhållningsätt till affärsmodeller beroende på marknadernas olika förutsättningar, samtidigt som de måste ha en tydlig plan. Företag står sig ofta frågande hur de ska navigera denna omställning, säger Tomas Grendal, affärsstrateg inom energi och elektrifiering, KPMG.

Endast en lönsam affärsmodell är hållbar – Tomas Grendal och Filippa Strandänger lyfter fram att företag behöver säkerställa en tydlig strategi, marknadsfokus, och värdekedjeposition över tid. För att lyckas med omställningen krävs dessutom kompletterande partnerskap tvärs ekosystemet där man samverkar för värdeskapande i relationen till kund, ägare och kapitalmarknad.

Filippa Strandänger, Ansvarig för hållbara finanser, KPMG.                                 Tomas Grendal, affärsstrateg inom energi och elektrifiering, KPMG.

Strategi
Just nu ser vi att det är få etablerade storbolag som har resurser att själva upprätthålla sin nuvarande värdekedjeposition och dagens affärsklimat är fullt av avgörande frågor, som hållbarhet och digitalisering. Det är affärsmässigt inget nytt då en långsiktigt hållbar affärsmodell alltid har inneburit ett aktivt förhållningssätt till marknaden och omvärlden.

– Men till följd av tvärsgående teknikutveckling som ger överlappande värdekedjor är det viktigare än någonsin att agera utifrån en tydlig strategi, säger Tomas Grendal.

– Här blir det jätteviktigt med ett faktadrivet förhållningssätt utifrån förutsättningar och även att visa intressenter, som investerare, var man är på väg, säger Filippa Strandänger, Ansvarig för hållbara finanser, KPMG.

Partnerskap
För att framgångsrikt navigera omställningen behövs ofta partnerskap för att uppnå en affärsmodell som klarar av att balansera dagens affär med morgondagens.

– Exempelvis så kräver elektrifiering inom mobilitet ofta partnerskap för att säkra access till teknologi, så som batteri och AI för energieffektivisering och självkörningsfunktionalitet. Utöver det krävs statliga insatser för att säkerställa att utbyggnaden av förnybar elproduktion och laddningsinfrastruktur kompletteras med mer baskraft, exempelvis kärnkraft, och nätkapacitet för att kunna tillgodose efterfrågan samtidigt som klimatmålen möts, säger Tomas Grendal.

Utrullningen av elbilar har stor potential, dock så har bara halva den globala marknaden de ekonomiska och infrastrukturella förut- sättningarna för att anamma helelektrifierade fordon.

Säkerställa relationen till kapitalmarknad och finansiering
I en global ekonomi där befolkningen växer och klimatet är en av våra största risker behöver energikonsumtionen bli effektivare. Energiomställningen med effektivisering och övergången till hållbar elektrifiering är tidskrävande och måste hanteras på ett sofistikerat sätt. Här har finansiell sektor och kapitalmarknaden en viktig roll.

– Vi träffar många aktörer som har tydliga klimatmål, både absoluta och forskningsbaserade. I en studie vi tagit fram över världens 250 största bolag rapporterar 46 procent att de har mål om nollnettoutsläpp. Vi ser att utmaningen för många aktörer är hur de ska nå målen, givet deras förutsättningar, säger Filippa Strandänger

En förutsättning för att vi ska nå en transformation mot ett mer hållbart klimat är att kapital allokeras till hållbara affärsmodeller och att lösningar för klimatomställningen finansieras.

– För kapitalmarknaden handlar det om att identifiera och hantera risker och finansiera lösningar. Vad man inte får glömma är även hur effektiv lösningen är och vilken kostnad den har. För den systemförändring som måste ske behöver såväl finansiella som icke-finansiella aktörer ha en tydlig färdplan att agera utifrån, säger Filippa Strandänger.

Bland sina kunder ser KPMG en ökad efterfrågan på att gå från punktanalyser till att löpande agera på interna och externa förutsättningar
– Genom bredare, mer frekvent och mer detaljerad dataanalys hjälper vi bolag att snabbare förstå vad som sker så att de löpande kan ha en mer faktadriven approach. Detta handlar om att kombinera intern data (finansiell, affärs, operativ) med extern data (marknad, klimat, geopolitik) för att underbygga den bästa handlingsplanen, avslutar Tomas Grendal.

Om KPMG

KPMG är ett globalt nätverk med fler än 219 000 revisorer och rådgivare i över 147 länder. Tillsammans är vi ett av världens ledande kunskapsföretag med en mission att tillsammans med våra kunder skapa trygghet och bidra i förändring. Vi drivs av att förmedla affärsmässiga insikter och erbjuder branschspeci- fika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. KPMG AB består av 2000 medarbetare i Sverige, Lettland och Litauen.

Läs mer på: kpmg.se

Place your billion dollar bets wisely
Towards net zero: How the world’s largest companies report on climate risk and net zero transition

Smart Traffic – vi erbjuder trafikljus, gatubelysning, VMS, digitala skyltar, kommersiella LED-displayer, parkeringsvägledning och detektering, automatiska fordonshinder, sensorer, kameraövervakning, radar, bil- & cykeldetektering med mera.

Blinkfyrars intelligenta transportsystem (ITS) skapar bättre trafikflöden och minskade utsläpp

Tack vare digitala vägmärken kan bilister idag få uppdaterad information om hur de på bästa sätt ska ta sig fram i trafiken på ett helt annat sätt än tidigare. ITS är en viktig del i arbetet med den smarta stadens infrastruktur och kommer med många fördelar som ökad säkerhet, bättre trafikflöden och minskade utsläpp.

Vi har ett högt tryck på många av våra vägar i Sverige. Som ett led i att skapa bättre trafikflöden i den smarta staden ökar nu behovet av digitaliserade vägmärken. 

– Digitala vägmärken (VMS), där informationen kan uppdateras kontinuerligt, gör det enklare att styra trafiken, oavsett om det är för att skapa bättre flöden på de stora vägarna eller att guida bilisten till närmaste parkeringsplats. VMSer är en viktig del i den smarta staden och ger ökad säkerhet, färre trafikstockningar och minskade utsläpp samtidigt som det underlättar för bilisten att ta sig från A till B, säger Elisabeth Nagy, vd Blinkfyrar. 

Blinkfyrar, som funnits sedan 1960, är marknadsledande inom vägmärken, trafikavstängningsmaterial, trafiksäkerhetsutrustning och digital vägmärkeshantering. 

– Vi har, tack vare våra kunders ökade behov av digitala hjälpmedel, gjort en förändringsresa. Idag är vi en helhetsleverantör som jobbar långsiktigt nära kunden och tar ansvar för hela kundprocessen och produktens livscykel. Vi säkerställer, tack vare vår långa erfarenhet, att alla riktlinjer och regelkrav från Trafikverket efterlevs, berättar Peter Tilly, produktchef Blinkfyrar.

Hållbarhetsarbetet är en viktig del i Blinkfyrars förändringsarbete och företaget har bland annat lagt om produktionsprocessen så att materialet resursoptimeras vilket ger minskat spill. 

– Vi ser till att varje vägmärke tillverkas så resursoptimerat som möjligt, för både hållbarhet och ekonomi. Våra kunder ska känna sig trygga i att vi är en pålitlig, trygg och säker leverantör. Att vi ständigt utvecklar vår verksamhet och våra hållbarhetsmål, exempelvis har vi som mål att andelen ton koldioxid på externa transporter i förhållande till företagets omsättning ska ha minskat med 10 procent senast 2023, förklarar Elisabeth Nagy.

Blinkfyrar är specialisten på produkter och tjänster för trafiklösningar och digital skyltning som guidar Dig som är på väg. Vi är en helhetspartner till alla aktörer inom infrastruktur. Genom att möjliggöra effektiva och säkra trafikflöden är vi en aktiv part i utvecklingen av det moderna och hållbara samhället.

Läs mer om Blinkfyrar här

Kenneth Stenberg, operativ chef, och Sara Galli, utbildningschef, ses vid Trafikverkets arbetsplats Häggvik där ATA ansvarar för trygga trafikomläggningar och bättre flöden i trafiken.

ATA arbetar för att utveckla säkerhet och skapa tryggare trafikmiljöer som värnar liv

De flesta vägarbeten bedrivs samtidigt som trafikanter ska kunna passera vilket innebär risker både för vägarbetare och trafikanter. Genom utbildning, rådgivning och olika typer av säkerhetslösningar bidrar ATA till säkra miljöer vid vägarbeten.

Vid stora infrastrukturprojekt som tex förbifart Stockholm är det en utmaning att bedriva arbetet samtidigt som trafiken ska kunna passera dygnet runt, året om. ATA levererar lösningar både i Kungens Kurva samt vid Trafikplats Häggvik norr om Stockholm. 

– ATA:s uppdrag är att se till att Trafikplats Häggvik är avstängd på ett sätt som skapar en trygg arbetsmiljö, samtidigt som det ska vara säkert för trafikanterna att passera. Det innebär att vi ansvarar för all trafikplanering, tillståndsansökningar och säkerhetsmateriel, säger Kenneth Stenberg, operativ chef på ATA.

Linus Hylén, försäljningschef på ATA

Som helhetsleverantör av trafiksäkerhet levererar ATA trygga trafikomläggningar och bättre flöden i trafiken. Bland ATAs kunder finns såväl stora som små entreprenadföretag, kommuner och statliga verk.

– Vi är en av få aktörer i Sverige som kan följa kunden från planeringsstadiet till färdigt projekt. Vi levererar säkra lösningar vid vägarbeten genom vår expertis kring lagar och tillstånd. och vi erbjuder den senaste tekniken för att värna liv, berättar Linus Hylén, försäljningschef.

ATA bedriver en omfattande utbildningsverksamhet. Under 2020 utbildades drygt 8 000 personer inom olika typer av säkerhetsutbildningar. ATA har bl.a. uppdraget av Stockholm Stad att utbilda alla entreprenörer som ska arbeta på stadens mark.

– Våra utbildningar utgår alltid ifrån två perspektiv. Det ena är att öka kompetensen hos varje individ för att uppnå en säker arbetsmiljö. Det andra är förståelsen för väghållarnas krav på trafikanternas framkomlighet samt regelverk som påverkar utformningen av ett säkert vägarbetsområde, säger Sara Galli, utbildningschef.

ATA grundades i samband med högertrafikomläggningen 1967 och är idag ett dotterbolag i den brittiska industrikoncernen Hill & Smith Holdings PLC. ATA är experter på att lösa komplexa trafiksituationer vid vägarbeten, på att utveckla trafiksäkerhetslösningar, på skydd mot fordonshot och på utbildning. Allt med ett gemensamt mål – att värna liv.

www.ata.se

Förskola banar väg för fler miljömärkta byggnader

I dag är Moelven Byggmodul AB en av få aktörer som kan leverera Svanenmärkta skolor och förskolor. Just nu genomför de tio nya Svanenprojekt där skolbyggnader och flerbostadshus byggs klimatsmart.

Svanenmärkta förskolor och skolor är en relativt ny företeelse, men i takt med att intresset från beställare ökar spås de hållbara byggnaderna bli allt vanligare. Att bygga miljömärkt är bättre för klimatet och resulterar i mer hälsosamma inomhusmiljöer.

Förskolan Boängen utanför Knivsta centrum är med och sätter standarden för framtidens byggprojekt. Förskolan stod klar 2020 och uppfyller Svanens hårda krav på låg energianvändning, god ventilation och dagsljusinsläpp.

– När man bygger Svanenmärkt är det mycket fokus på energi, ljud och ljus. Men den stora biten handlar om materialval. Vi väljer byggmaterial som klarar tuffa krav kring miljö- och hälsoskadliga ämnen. Målet är att skapa en bättre innemiljö för barnen och de vuxna som ska vistas i lokalerna, säger Johan Nilsson, säljare på Svanencertifierade Moelven Byggmodul AB som byggt och levererat förskolan.

Ola Klinterhäll, projektchef på Turako AB som beställde projektet, berättar att förskolebarnen och personalen är nöjda med sin nya förskola. Förutom tydliga vinster för slutanvändaren ser han även att det finns ekonomiska incitament för att bygga mer miljömärkt. 

– Huvudskälet till att jobba med hållbarhet är naturligtvis att alla måste hjälpas åt med det vi kan. Men när det gäller finanseringsbiten kan man nog konstatera att miljöcertifiering kommer att vara helt avgörande för att få finansiering överhuvudtaget framöver, säger Ola Klinterhäll.

Möjligheten att bygga Svanenmärkt finns också för andra typer av byggnader, som äldreboenden och flerbostadshus. 

– Eftersom vi är Svanencertifierade har vi goda möjligheter att ta oss an den här typen av projekt, och vi sitter på ett stort kunnande kring hållbart byggande i trä, säger Johan Nilsson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moelven Byggmodul AB
Ingår i koncernen Moelven Industrier ASA, är Nordens ledande producent av industri-framställda trämodulbyggnader, och levererar allt från arkitekturprisvinnande flerbostadshus till skolbyggnader, verksamhetslokaler och samhällsfastigheter på ett kostnads- och tidseffektivt sätt.

Mer information: moelven.se/byggmodul

Kontakt: byggmodul@moelven.se

Mia Åberg, ansvarig arkitekt Equator, Anders Blomkvist, Equator Fastighetsutveckling och Lisa Grosselius, en av de framtida boende, på plats i Lovisedal, Nacka

Equator bygger framtidens bostäder

Equators nya radhusprojekt i Nacka visar att det finns ett nytt och bättre sätt att bygga bostäder. De boende är med från start för att tillsammans med arkitekterna forma sin framtida bostad, från tidiga skisser till färdigt hus. Det här är hållbar bostadsutveckling ekonomisk, socialt och miljömässigt som skapar högre kvalitet för mindre pengar. Så här har det gått till: 

– Idén kom ifrån viljan att förändra bostadsproduktionen. Vi studerade liknande projekt i bland annat Tyskland och Frankrike och insåg att vi ville göra det här i Sverige, säger Anders Blomkvist, vd på Equator Fastighetsutveckling. Equator bestämde sig för att rita upp något unikt utifrån de boendes önskemål. 

Alla lär känna sina grannar under hela processen
– I vårt projekt med sex radhus i massivträ på Lovisedalsvägen i Nacka har vi och de boende haft en nära och ständig dialog. Vi har kunnat ge råd om vad som är möjligt att bygga och vad som håller i längden, berättar Mia Åberg, ansvarig arkitekt, på Equator Stockholm. I ett vanligt bostads- eller radhusprojekt känner de blivande boende inte varandra och har ingen kontakt med arkitekterna. Här har vi träffats under hela processen.

Hållbarhet i flera dimensioner när arkitekten driver och bygger
– Vi har arbetat med hållbarhet i flera dimensioner. Exempelvis har många gipsväggar utgått, bostäderna har istället den massiva trästommen synlig. På så sätt reduceras miljöavtrycket, man sparar tid och pengar och vinner dessutom lite golvyta. Det ger dessutom ett bättre boendeklimat. Bostäderna har också en speciell isolering som är mer energieffektiv. Det blir både mer hållbart och kostnadseffektivt för de som kommer att bo här, berättar Mia. Ambitionen är att bostäderna byggs för att hålla länge och att de boende ska vilja bo där under lång tid eftersom de har fått vara med och bestämma från start. På så sätt skapas ett hem som är format efter sina boende redan vid inflyttning. 

Att forma sin egen bostad ger högre kvalitet till ett lägre pris
– När man utvecklar ett byggprojekt tillsammans så blir det dessutom billigare över tid samtidigt som man bibehåller eller till och med höjer kvalitén. Vi ritar och bygger det som de boende faktiskt vill ha och då behövs inga kostsamma tidiga renoveringar. Förhoppningsvis kan vi utföra fler liknande projekt i framtiden, säger Anders Blomkvist. 

– Alla som har deltagit i projektet har varit positiva till det här upplägget, de boende och vi själva. Alla tycker att det har varit fantastiskt roligt att kunna forma sin egen bostad. För en månad sedan sågs vi för första gången på tomten - det var spännande, berättar Mia.

Nacka kommun har tagit ett grönt och modigt beslut
Utmaningarna för Equator har handlat om att få branschens alla aktörer att inse att det här faktiskt är en möjlighet och att man inte behöver göra som man alltid har gjort. När de boende tidigt tillsammans med arkitekten arbetar fram gemensamma lösningar så kan man både spara pengar och höja kvalitén, något som annars inte alltid går hand i hand. 

EQ Living grundades 2018 av Equator Fastighetsutveckling och erbjuder skräddarsydda och klimatsmarta bostäder till ett konkurrenskraftigt pris. Vår affärsidé är att hjälpa våra kunder hela vägen från drömmar och behov till en nyckelfärdig bostad.  

Kontakt: www.eqliving.se 

Adam Linder och Ulrika Knutsson tog initiativ och startade Sepsisfonden 2015. 2020 vann fonden Global Sepsis Awards, för sina insatser att öka kännedomen om sepsis i Sverige.

Sepsis – den okända folksjukdomen

Sepsis är ett livshotande tillstånd som uppstår när immunförsvaret överreagerar på en infektion i kroppen. Ca 40000 personer drabbas av sepsis varje år i Sverige. Av dessa dör närmare 20%. Tidig diagnos och behandling är avgörande vid sepsis, och ökar chanserna att det går bra.  

När du drabbas av en infektion kan ibland immunförsvaret överreagera, eller reagera fel på annat sätt, man kan beskriva det som att du får en inflammation i hela kroppen. Blodkärlen börjar läcka, vilket leder till att blodtrycket sjunker och kroppen får svårt att transportera syre till viktiga organ, vilket i sin tur gör att organ som hjärta, hjärna, lungor, njurar eller levern kan skadas. Du har fått så kallad organdysfunktion och drabbats av sepsis.

Tiden är viktig när det kommer till sepsis, varje timme utan diagnos och vård kan få avgörande konsekvenser. 

– Vi vet att tidig diagnos och tidigt påbörjad behandling minskar dödligheten markant. Därför är det viktigaste är att skaffa sig kunskap. Den som lär sig känna igen sepsis kan också söka vård i tid, säger Adam Linder, infektionsläkare och ordförande i Sepsisfonden. 

90% av alla sepsisfall börjar med en bakteriell infektion, vanligast är lunginflammation, urinvägsinfektion eller sårinfektion. Men även virus kan trigga sepsis, som exempelvis influensavirus eller coronaviruset SARS-CoV-2, man brukar då tala om viral sepsis. De som blir svårast sjuka i covid-19 drabbas av just sepsis. 

Ökad kännedom nyckeln i kampen mot sepsis
Att ökad kännedom kring sepsis är nyckeln till att minska dödligheten i sjukdomen, det slog WHO fast i sin sepsisresolution 2017. Att öka kännedomen hos allmänheten, inom vården och bland beslutsfattare har också varit ett prioriterat område för Sepsisfonden, sedan starten 2015. Ulrika Knutsson, Sepsisfondens grundare och kommunikationschef, säger: 

– För hundra år sedan visste alla vad sepsis var, det var en av de vanligaste dödsorsakerna på den tiden. Sen kom antibiotikan och sepsis blev på många sätt en okänd folksjukdom. Att lära sig känna igen sepsis kan rädda liv, jag rekommenderar därför alla att gå in på sepsisfonden.se och skaffa sig mer kunskap.

Om Sepsisfonden
Sepsisfonden grundades 2015 med två huvudsyften: att öka kännedomen och kunskapen runt sepsis hos allmänheten, inom vården och bland beslutsfattare, samt att samla in medel till forskning som kan förbättra diagnostik och behandling av sepsis, och även ge sepsisdrabbade bättre livskvalitet.

Läs mer på sepsisfonden.se