Polis – ett drömyrke med stora utmaningar

Polisyrket är ett yrke med enorm bredd i arbetsuppgifter. Men dagens poliser är för få och många lämnar yrket.
– Just nu pågår Sveriges kanske viktigaste avtalsrörelse som handlar om polisers löner och arbetsvillkor, säger Lena Nitz, ordförande i Polisförbundet.

Att få hjälpa och stötta människor i svåra situationer är en stark drivkraft för många som vill bli poliser.

– Att vara polis är ett drömyrke för många. Vi måste ta tillvara på det här engagemanget och se till att det finns utvecklings- och karriärvägar som gör att poliser också stannar i yrket, säger Lena Nitz.

Så ska man satsa på polisyrket
För att ligga i fas med brottsutvecklingen – gärna steget före – måste teknikutvecklingen inom Polismyndigheten ligga i framkant. Men för att Polisen ska kunna uppfylla alla sina uppdrag och vara samhällets viktigaste trygghetsbärare behövs inte bara kompetensutveckling och erfarenhet utan också att antalet poliser ökar.

– Det är viktigt att satsa på Polisen eftersom vi nu tappar erfarna poliser på grund av bristande förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb. Detta sker samtidigt som befolkningsmängden ökar och brottsligheten blivit mer komplex och svårutredd, säger Lena Nitz, ordförande i Polisförbundet.

Det finns nu också ett ökat stöd och intresse från både allmänheten och från politiska partier i att polisen behöver bättre förutsättningar.

– Att vi har politiker och allmänheten med oss i vårt arbete att vända utvecklingen är viktigt. Nu pågår Sveriges kanske viktigaste avtalsrörelse där Polisförbundet driver frågor om bättre arbetsvillkor och höjda löner. Det krävs för att få fler unga att söka sig till yrket och få fler erfarna poliser att stanna kvar i sitt drömjobb, avslutar Lena Nitz.

Presenteras av:


  • Polisförbundet är ett fackligt yrkesförbund som organiserar Sveriges poliser
  • De har cirka 20 500 aktiva medlemmar vilket inkluderar studerande vid polisutbildningarna och aktiva och pensionerade poliser
  • Cirka 1 300 personer är förtroendevalda och 30 anställda arbetar med att skapa goda arbetsvillkor för medlemmarna

Läs mer här

RISE – en ledande innovationspartner för näringsliv och samhälle

Tre vassa forskningsinstitut har gått samman i RISE för att näringslivets och samhällets utmaningar har blivit fler och mer komplexa. RISE ägs av svenska staten och har uppdraget att bidra till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Ledord för verksamheten är värdeskapande, samverkande och oberoende.

Vad gör en innovationspartner?
Per-Olof Sjöberg, affärs- och innovationsområdeschef Digitalisering, förklarar att RISE samverkar med alla branscher och samhällsaktörer för att utveckla nya, framtidssäkra lösningar, tjänster och produkter.

– Som en oberoende forsknings- och innovations partner kan vi samla olika aktörer för att gemensamt ta fram hållbara lösningar på utmaningar inom industri och samhälle. Lösningar som fungerar i en bransch kan ofta föras över till en annan bransch.

Pernilla Walkenström som är divisionschef för Biovetenskap och material menar att RISE bidrar till ökad konkurrenskraft och hållbar samhällsutveckling genom att utgå från industrins behov och koppla samman behoven med RISE breda kompetensbas och infrastruktur.

– Vi utvecklar kompetens och lösningar för framtidens utmaningar genom att bedriva tilllämpad forskning i framkant, säger Pernilla Walkenström.

Därför jobbar vi på RISE
På RISE får medarbetarna stort utrymme för personlig utveckling, har varierande arbetsuppgifter inom en bred palett av expertisområden och får arbeta med lösningar på morgon dagens frågor redan idag.

– Att få vara med och påverka utvecklingen av teknik och samhälle och få möjligheten att arbeta med så många smarta människor är verkligen stimulerande för mig, avslutar Per-Olof Sjöberg.

Presenteras av:

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner. I internationell samverkan med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE 2 200 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. Vi erbjuder ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtids-säkra produkter, tekniker och tjänster. RISE Research Institutes of Sweden ägs av svenska staten.

Läs mer här

Den senaste välfärdstekniken för äldreomsorgen

Äldreomsorgen berör många. I över 25 år har Telenta varit med och förbättrat vården genom att ge äldre människor ett tryggt och självständigt liv – med hjälp av de senaste tekniska lösningarna.

– Vi kan erbjuda ett komplett larmsystem med samtliga välfärdsteknologi integrerade i en lösning- Allt uppkopplat som en molntjänst via en app­likation på mobilen säger Olof Göransson, vd.

”Trygghet och spänning”
Med lång historik och erfarenhet tillsammans med egen utveckling av tekniska lösningar skapar vi trygghet för de äldre såväl som spännande utvecklings­möjligheter för verksamheten i stort. 

Samtliga tillbehör kommunicerar till app­likationen som enkelt kan används i en smart­telefon kopplad till kundens trådlösa nätverk. En utförare app som underlättar strukturering av information i takt med att mängden data växer. 

– Den här informationen är värdefull för ledningen eftersom det ger en möjlighet att läsa av och analysera allt som sker när det gäller larmhändelser med angivelse av tidpunkt, åtgärd och identifiering av larm­sändare och larmmottagare. Vi ser att det fungerar med våra tekniska innovationer och vill fortsätta ge trygghet även i framtiden, säger Olof Göransson, vd.

Presenteras av:

Södertälje kommun skapar arbeten som berör

Att bli äldre kan innebära förändringar fysiskt, psykiskt och socialt – delar som även kan påverka den som har en funktionsnedsättning. För att få den omsorg, vård och det stöd som behövs kan de behöva bo i rätt kommun.

– Vi bedriver ett starkt fokus på både äldre och personer med funktions­nedsättning, säger Helena Flodqvist, arbetshandledare på Södertälje kommun.

Att åldras kan innebära en fysisk, psykisk och social påverkan – delar som även kan påverka den med en funktionsnedsättning. Olika kommuner väljer att bedriva olika typer av arbeten gentemot dessa grupper.

– Jag tror att allt fler kommuner väljer att arbeta med dessa två grupper. Det är viktigt att leva tills man dör, säger Lars Ahlin, kultur­mäklare på Södertälje kommun.

Södertälje kommun bedriver ett aktivt fokus inom äldreomsorg och för barn, unga och familjer med funktionsnedsättning. Genom olika projekt, företagsplaceringar och verksamhets­platser vill de stimulera äldre och de med olika typer av funktions­variationer, så som asperger, autism och utvecklingsstörningar.

”Motverka själsliga liggsår”
Lars Ahlin arbetar med olika projekt inom äldre­omsorgen som ämnar skapa kultur och nyfikenhet. Kultur 365 är det projekt inom vilket kommunen arrangerar olika typer av resor för seniorer och genom projektet PlaymÄkers anordnas möten mellan den yngre och äldre generationen.

– När olika generationer integrerar med varandra, främst genom dagens teknik, stimuleras både minnen och sinnen och det uppstår ofta en stor nyfikenhet hos de äldre. Ofta kan det motverka de själsliga liggsåren. Förutom att öka livs­kvalitén för äldre i omsorgen så  lockar nya arbetssätt fler ungdomar att söka sig till äldreomsorgen.

”Kläs på för arbetslivet”
Helena Flodqvist, arbetshandledare på Södertälje kommun, matchar de med funktionsvariation mot arbetsplatser. För arbetsgivarnas trygghet görs kontinuerliga uppföljningar.

– Vi brukar säga att vi klär på personer med funktions­variation för arbetslivet och mottaglig­heten har hittills varit mycket positiv. Som anställd är du med och bidrar i vårt arbete att stödja människors strävan efter ett själv­ständigt liv.

Om det inte är möjligt att företagsplaceras kan en verksamhetsplats erbjudas. Monika Broo-Wiklund, Resultatenhetschef för daglig verksamhet, berättar om en populär verksamhetsplats: polis­caféet. Det är ett café där individer med funktions­nedsättningar arbetstränas tack vare metodstöd. Med fokus på delaktighet, självständig­het och utveckling kan det efter avslutad tid bli aktuellt med en företagsplacering.

– Enligt lag har du rätt till sysselsättning och en meningsfull dag och just poliscaféet är en väldigt trivsam verksamhetsplats. Arbetarna har ett bra samarbete med poliserna och är väldigt stolta över sitt jobb. Det är en win-win-situation för Södertälje där verksamhetsplatserna får en god service och arbetarna får arbetsplatser.