Forskning som gör skillnad för barn och unga

Barns och ungas psykiska ohälsa uppmärksammas alltmer, inte minst av de unga själva och deras närstående. Köerna till vården, både till Första linjen och Barn- och ungdomspsykiatrin, är långa. Samtidigt är det viktigt att se barnen och de unga i sitt sammanhang och inte endast fokusera på individuella diagnoser och åtgärder.

Gisela Priebe, professor i psykologi och föreståndare för CBU, berättar:

- För att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och erbjuda stöd och behandling behövs kunskapsbaserade underlag där både det individuella barnet och uppväxtvillkoren beaktas. Annars är risken stor att resurser används på fel sätt eller att insatser inte hjälper. CBU kombinerar akademisk kompetens inom flera olika områden och många forskare har arbetat praktiskt som exempelvis psykolog, socionom, lärare eller sjuksköterska.

Carolina Jernbro är lektor i folkhälsovetenskap och biträdande föreståndare för CBU:

- FN:s barnkonvention har varit lag i Sverige sedan 2020 och handlar om att tillvarata barns och ungas rättigheter i samhället. Ett viktigt inslag är barnens rätt till en god och trygg psykisk hälsa som fortsätter in i vuxenlivet. Vår forskning bidrar med nya kunskaper som sprids till praktiker och beslutsfattare. För oss är samarbeten med till exempel vård, socialtjänst och skola viktiga. Vi vill även lyfta betydelsen av barns och ungas delaktighet både i insatser och i forskningen.

CBU vid Karlstads universitet har funnits sedan 2021 och är en forskningsmiljö med fokus på barns och ungas psykiska hälsa och uppväxtvillkor. CBU arbetar flervetenskapligt med forskare från psykologi, socialt arbete, folkhälsovetenskap, omvårdnad och pedagogik.

Syftet är att genom forskningen medverka till att barn och unga får en bra start i livet, med stöd från både familj och samhälle.

Läs mer på www.kau.se/cbu!

Mäns våld mot kvinnor ökar: “En ny förståelse av könat våld behövs”

Mer än varannan kvinna har i vuxen ålder utsatts för våld av en man, och det har bara blivit värre de senaste 20 åren. Det visar en omfattande studie gjord på uppdrag av Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks. Den 16 november släpps den för allmänheten.
– Vi menar att en ny förståelse av våld behövs. En förståelse som lyfter våldets könade karaktär, säger Roks ordförande Jenny Westerstrand.

År 2001 släpptes studien Slagen dam, vilken bland annat visade att 46 procent av alla kvinnor utsatts för våld av en man. Nu släpps den uppföljande studien Kvinnors trygghet, och siffran har stigit till 55 procent.

– På 20 år har mäns våld mot kvinnor ökat ytterligare. Och våldet har konsekvenser, det påverkar kvinnors livskvalitet och rätt till fria liv, förklarar Jenny Westerstrand.

Ökning av sexuellt våld
Även det sexuella våldet har ökat de senaste 20 åren. Var fjärde kvinna uppger i studien att hon har erfarenhet av grövre sexuellt våld, som våldtäkt eller att en man har försökt tvinga henne till sexuell aktivitet eller att han fått henne att delta i en sexuell aktivitet fast hon visade att hon inte ville.

– Unga kvinnors rapportering om sexuellt våld har ökat tydligt, och inte minst från relationer till pojkvänner. Mängden sexuellt våld och sexuella trakasserier som unga kvinnor rapporterar om är svårt att smälta, säger Jenny Westerstrand.

Viktigt att förstå våldets omfattning och könade karaktär
Med studien Kvinnors trygghet vill Roks synliggöra våldet men också lyfta vikten av att samhället måste förstå våldets könade karaktär, erkänna våldets omfattning och giltiggöra dess konsekvenser för kvinnor.

– Att växa upp till kvinna eller att leva med en man ska inte få vara så fyllt av våld, som vår studie visar att det faktiskt kan vara, säger hon och avslutar:

– Vi tycker att man ska tillsätta en kommission som backar från reformivern på området och istället arbetar med hur vi ska förstå mäns våld mot kvinnor och hur vi ska förstå vårt samhälle.

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks, är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som arbetar mot mäns våld mot kvinnor. I över 40 år har Roks arbetat med att tillvarata jourernas intressen och att stötta dem i deras viktiga arbete, men även att verka opinionsbildande och bidra till feministisk forskning.

Läs mer här!

Britta Björkholm, generaldirektör för SBU. Foto: Magnus Glans.

Alltmer forskning om socialtjänst

En jämlik socialtjänst baserad på välgjord forskning står i fokus för SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. SBU tar fram vetenskapliga underlag utifrån denna tanke.

– Att socialtjänstens insatser bygger på välgjord forskning om vad som fungerar, det är viktigt för hela samhället. Men forskning om insatser och metoder i socialt arbete sker utifrån delvis andra förutsättningar än inom exempelvis sjukvård och tandvård.
Det säger Britta Björkholm, generaldirektör för SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.
SBU hjälper till att sortera fram pålitlig vetenskap för vården och socialtjänsten.
SBU gallrar. Och granskar. Och värderar. Inte sällan blir det bara ett fåtal pålitliga studier kvar att dra slutsatser från av de – ibland tiotusentals artiklar – som fångas upp i SBU:s sökning. Som kan gälla allt från familjehemsvård till äldreomsorg.

Granskning av kvalitet är viktigare än någonsin i den allt stridare strömmen av forskningsartiklar. SBU har verktygen och spetskompetensen, konstaterar Britta Björkholm.

– Vi tar oss an forskningsfrågor som vi bedömer som extra angelägna. Men SBU får också specifika uppdrag, till exempel från regeringen. Vi gör även underlag till andra myndigheter, till exempel Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd och Socialstyrelsen. Som en del i den statliga kunskapsstyrningen tar Socialstyrelsen fram vägledningar för socialtjänsten. Dessa görs i enlighet med evidensbaserad praktik (EBP). I EBP är det vetenskapliga underlaget en del av flera. Andra aspekter kan vara beprövad erfarenhet och vilka förutsättningar som finns praktiskt och organisatoriskt. Även om det saknas vetenskapligt underlag för en insats så behöver det inte betyda att insatsen är verkningslös, vi vet bara inte säkert. EBP innebär även att man tar hänsyn till den enskilde individens behov av stöd.

Årligen tar cirka 800 000 personer del av insatser inom svensk socialtjänst. Det gäller till exempel äldre, barn och unga, familjer och personer som behöver försörjningsstöd. Men hur mycket evidens finns det för att effekten blir den önskade? När SBU till exempel undersökte vilka insatser som användes för barn och unga som behöver socialtjänstens stöd identifierades 102 insatser. Av dem var det bara nio som hade ett starkt vetenskapligt stöd.

Men kunskapen över hela området förbättras, berättar Knut Sundell, sakkunnig inom socialtjänst på SBU:
– Nu publiceras ungefär en studie i veckan där man mäter effekten av en insats, det är en dramatisk ökning sedan 1990-talet då det publicerades en handfull om året.
Forskning och evidens blir alltmer efterfrågat i socialtjänstens utveckling. SAVRY, TFCO, ILS, IPS – alla dessa förkortningar är exempel på granskade metoder och insatser som håller på att förändra praxis i svensk socialtjänst.
– Socialtjänsten behöver bra underlag för att kunna välja effektiva insatser och metoder och inte lägga resurser på sådant som inte fungerar, säger Knut Sundell.
SBU har utvärderat forskningen inom socialtjänstens områden, bland annat om våld i nära relationer, insatser för barn och unga, äldreomsorg, substansbruk samt insatser vid funktionsnedsättning.

Läs mer på vår webbplats www.sbu.se

Förkortningar:

SAVRY, Structured Assessment of Violence Risk in Youth, är ett instrument för bedömning av risk för våldsamt beteende eller annat allvarligt kriminellt beteende bland ungdomar
TFCO, Treatment Foster Care Oregon, är en modell för förstärkt familjehemsplacering för barn och ungdomar
ILS, Independent Living Services, ger stöd till unga som ska flytta från placering i social dygnsvård
IPS, Individual Placement and Support, innebär individanpassat stöd till arbete

Läs SBU:s rapporter på www.sbu.se

Evidensbaserad metod mot ungdomskriminalitet – så funkar det

Kriminalitet bland unga är ett samhällsproblem som tycks svårt att få bukt med. Politiker talar om strängare straff och hårdare tag – men dessa lösningar saknar vetenskaplig grund. MST, multisystemisk terapi, är en evidensbaserad metod som enligt Socialstyrelsen bör användas när det kommer till ungdomskriminalitet. Några som har haft positiva erfarenheter av detta är Isac och hans familj.

Isac, som idag är 13 år gammal, umgicks för ett år sedan i kretsar som bidrog till att hans beteende förändrades, han rymde hemifrån och begick kriminella handlingar. Som tur var har en familj som märkte av att Isacs förändrades och agerade.

– Isacs beteende ändrades helt. Han brukade lyssna på oss i familjen och vara duktig i skolan men sen vände han 180 grader. Vi försökte prata med honom men han ville inte lyssna och även om vi fick bra hjälp från skolan hamnade vi i ett läge där vi inte visste vad mer vi kunde göra, berättar Isacs storasyster.

Ett avgörande möte
Efter ett möte med Socialtjänsten bestämde sig familjen att tacka ja till MST som riktar in sig på ungdomar mellan 12 och 17,5 år som exempelvis inlett ett droganvändande eller börjat utföra kriminella handlingar. Det är en hemmabaserad behandling som kräver att ungdomen har vuxna omkring sig som kan och vill axla ansvar för att hjälpa till med att åstadkomma förändring som också håller över tid. Man riktar in sig på den individuella ungdomen som är omgiven av olika system som hänger ihop och behöver samarbeta för att nå resultat. Dessa inkluderar ungdomen själv, familjen, kompisarna, skolan och närområdet.

Ridwana Yahaya är en del av ett MST-team och är den terapeut som hjälpt Isac och hans familj.

– MST handlar om att analysera vilka faktorer som bidrar till beteendet och vad vi behöver arbeta med. Isac hade aktiva beteenden såsom kriminalitet och drog- och skolproblematik när vi klev in, vilket ger goda förutsättningar för att vi kan göra nytta utifrån MST-modellen.

Isac vågar idag drömma om framtiden till skillnad från när MST startade.

– Jag mådde inte så bra innan Ridwana kom in helt ärligt. Efter en intensiv period med hårt arbete har situationen blivit avsevärt bättre. Isacs familj har varit involverade hela vägen och idag, ett halvår efter avslutad behandling, är han på en bättre plats. Stressen och otryggheten är borta, han är drogfri, inte involverad i kriminalitet, det går mkt bättre i skolan och han vågar drömma om framtiden.

– Målet är att börja på gymnasiet, avslutar han.

Av de drygt 3 800 familjer som MST arbetat med i Sverige bor 91% hemma och 84% uppvisar ingen kriminalitet efter avslutad behandling.  Kvalitetssäkring och datauppföljning är ett krav i alla behandlingar. Över 70 studier är gjorda på MST både Sverige och internationellt.

Mer information: www.mst-sverige.se

Alexander Wilson van Deurs, förbundsordförande för den ideella organisationen jagvillhabostad.nu, vill se en ny social bostadspolitik.

Unga vill se en statlig social bostadspolitik för att lösa bostadsbristen

Idag bor 240 000 unga mellan 20-27 år hemma, 85 procent av dem ofrivilligt. Svårigheter att skaffa sig ett tryggt boende leder i sin tur till ökade stressnivåer, sämre ekonomi och minskade möjligheter att bilda familj, jobba och studera.

Alexander Wilson van Deurs är förbundsordförande för den ideella organisationen jagvillhabostad.nu som verkar för ungas rätt till en trygg bostad.
- Unga saknar både kapitalet och inkomsten som krävs för att köpa en bostad, och har inte tillräckligt med kötid för ett förstahandskontrakt. Det gör att de tvingas in på en otrygg andrahandsmarknad, med ockerhyror och oseriösa hyresvärdar.

Den ideella organisationen vill se en statlig social bostadspolitik som säkerställer goda bostäder utifrån behov, inte betalningsförmåga.
- Staten måste ta ett ansvar och finansiellt stötta kommunerna och byggföretagen i bostadsbyggandet. Vi föreslår förmånliga statliga bygglån till byggföretagen med motkravet lägre hyresnivåer.

Alexander Wilson van Deurs är oroad över att den nya regeringen inte verka lägga fokus på bostadsfrågan.
- Statsministern nämnde ingenting om bostadspolitiken i sin regeringsförklaring och det står heller inget i Tidöavtalet. Vi är rädda för att frågan inte tas på allvar.

jagvillhabostad.nu är en ideell medlemsorganisation med lokalavdelningar över hela landet. De arbetar på flera plan för att förbättra bostadssituationen för unga, bland annat genom upplysningsarbete, föreläsningar, guider och tips. De träffar även politiker och aktörer inom byggbranschen för att lyfta problem som berör unga och föreslår lösningar.
- Idag har 204 av 290 kommuner bostadsbrist. Var tredje ung vuxen tvekar att bilda familj på grund av ett otryggt boende samtidigt som nya siffror från Skatteverket visar att vinsterna för andrahandsuthyrning av privatbostad ökat dramatiskt de senaste åren. En ny social bostadspolitik kan inte vänta, säger Alexander Wilson van Deurs.

Läs mer

Grundades: 2001.
Förbundsordförande: Alexander Wilson van Deurs
Arbetar för: Att alla unga ska ha en trygg bostad.
Vill se: En social bostadspolitik nu!
Fungerar: Nationell förbundsstyrelse med lokalavdelningar runt om i Sverige.
Hemsida: jagvillhabostad.nu

Maria Johansson, utredare på Barnafrid och programansvarig för socialtjänstprogrammet, och Laura Korhonen, centrumchef för Barnafrid och professor i barn- och ungdomspsykiatri.

Sprider kunskap för en uppväxt fri från våld

Enligt en nationell kartläggning uppger 44 procent av barnen i Sverige att de utsatts för någon form av våld. På uppdrag av regeringen jobbar det nationella kunskapscentrumet Barnafrid vid Linköping universitet med att samla in och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn, för att ge fler barn en fredad uppväxt.

– Vi är länken mellan forskning och praktik. Vi genomför en rad olika utbildningsinsatser och organiserar nationella nätverk för exempelvis socialtjänsten och hälso- och sjukvården, där vi ger möjlighet till erfarenhets- och kunskapsutbyte, berättar Laura Korhonen, centrumchef för Barnafrid och professor i barn- och ungdomspsykiatri.

För att nå alla yrkesverksamma som möter barn och unga i sin profession eller som tar beslut som rör barn och unga har Barnafrid organiserat sig i olika program. Det nystartade socialtjänstprogrammet är ett av dem.

– Alla vuxna har ett gemensamt ansvar för att uppmärksamma barn som far illa, men socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att se till att barn och unga ska få växa upp under trygga och goda förhållanden, säger Maria Johansson, programansvarig för socialtjänstprogrammet, och fortsätter:

– Socialtjänstprogrammets syfte är, såsom alla Barnafrids program, att arbeta för att yrkesverksamma har den kunskap och de verktyg som behövs. Det är viktigt att dessa barn upptäcks så att utsatta barn kan få sina rättigheter tillgodosedda.

Inom socialtjänstprogrammet anordnas olika kunskapshöjande insatser såsom nätverksträffar och webbinarier. I början av nästa år startar inspirationsluncher där yrkesverksamma kan få ta del av goda exempel från olika verksamheter.

Stor spridning av utbildningsprogram
Ett annat exempel på en kunskapshöjande insats är Barnafrids Basprogram om våld mot barn och unga. Denna digitala och kostnadsfria utbildning ger bland annat kunskap om hur man kan förebygga, upptäcka och identifiera barn som kan vara utsatta för olika typer av våld samt hur samhällets skydd, stöd och behandlingar för utsatta ser ut.

– I dag har vi 20 000 användare av basprogrammet, som jobbar i olika sektorer och i hela Sverige. Vi uppmanar verksamheter att integrera basprogrammet i den egna introduktionsutbildningen och i kompetensutvecklingsprogram, så att alla som jobbar med barn och ungdomar har aktuella och evidensbaserade kunskaper om våld mot barn, säger Laura Korhonen.

Tydligt mål med alla insatser
I februari nästa år kommer Barnafrid att lansera en ny digital utbildning gällande sexuell beteendeproblematik hos barn och unga, som i första hand kommer att rikta sig mot yrkesverksamma inom socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Insatserna som Laura Korhonen, Maria Johansson och deras kollegor på Barnafrid gör har ett tydligt mål och utgår ifrån evidensbaserad kunskap och en tvärprofessionell kompetens.

– Alla som möter barn, möter barn som utsätts för våld. Därför är det viktigt att alla yrkesverksamma som möter barn känner en trygghet i hur de ska bemöta och agera för att ge fler barn en fredad uppväxt, säger Laura Korhonen.

Läs mer om Barnafrids arbete här.

Barnafrid är ett nationellt kunskapscentrum med uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Det är ett regeringsuppdrag som tilldelades Linköpings universitet under 2015. Barnafrid riktar sig till yrkesverksamma som i sitt arbete möter barn och unga. Barnafrid har en tvärprofessionell kompetens inom bland annat psykiatri, medicin, utbildning, socialt arbete, rättsväsende och sociologi.

Läs mer om Barnafrids arbete här

Sara McGowan, enhetschef samt Eva-Lena Arnesen, verksamhetschef och ägare Frodea.

Motivation och personlig kontakt i fokus för Frodea

Frodea är ett fristående behandlingshem som ligger naturskönt i Värmland. Här erbjuds
avgiftning och abstinensbehandling för personer med alkohol-, narkotika- och läkemedelsberoende med individen i centrum.

– Att ställa om från missbruk till att vara nykter är skrämmande och medför att trauma och svåra minnen kommer upp till ytan. Många bär också på starka känslor av skuld och skam och det hjälper vi dem att bearbeta, säger Sara McGowan som är enhetschef på Frodea Rehabilitering.

Behandlingshemmet arbetar med ett individuellt planerat förlopp och behandlingen sker efter en vetenskapligt beprövade metoder under kontrollerade former. Nedtrappning görs med hjälp av ett personligt utformat medicinskt schema under översyn av behandlare och medicinsk personal. Men det som Frodea verkligen fokuserar på är att skapa trygghet och att minska skuld och skam.

– Att åka på avgiftning kan innebära du får medicin och sedan är klienten på sitt rum, så fungerar det inte hos oss. Vi hjälper våra klienter som individer och är duktiga på att få våra klienter att känna sig sedda, säger Eva-Lena Arnesen, verksamhetschef och ägare.

Trygghet och bekräftelse
En viktig del i att bli fri från ett missbruk är att abstinensbehandlingen fungerar så att klienterna vill gå vidare till nästa steg. Där är en trygg och avslappnande miljö avgörande, liksom bra mat, trevlig omgivning och ett personligt bemötande.

– Det finns så mycket socialt stigma kring människor med en beroendeproblematik. En tendens att se dessa individer som några med sämre karaktär, att det bara handlar om att ”växa upp och skaffa sig ett jobb”. Det stigmat måste bort. Det här är en utsatt, marginaliserad och lågt prioriterad grupp med ett beroende som är svårt att ta sig ur, säger Eva-Lena Arnesen och får medhåll av Sara McGowan.

– Vi som arbetar med abstinensvård ser hur djupt detta ligger och hur omfattande problematiken är, som att missbruket ofta är kombinerat med olika diagnoser. Det som gör att vi lyckas hjälpa våra klienter är att Eva-Lena och Leif Arnesen som driver företaget, gör det med hela hjärtat och att vi verkligen bryr oss. Det ger våra klienter styrkan att orka igenom en många gånger mycket tuff avgiftning och ta nästa steg, avslutar hon.

Läs mer på: www.frodea.se 

Frodea Rehabilitering AB, en abstinensbehandlingsklinik med flera års erfarenhet av abstinensbehandling fristående från andra behandlingshem. Som stödjer uppdragsgivarens och er plan för efterföljande behandling oavsett om det är öppenvårdsinsatser, slutenvårdsbehandling eller annat.

Läs mer på: www.frodea.se 

Monica Persson, riksstyrelsens ordförande och Anna Burston, ordförande region Skåne, Föreningen Sveriges socialchefer.

En tillgänglig socialtjänst förebygger sociala problem

Det pratas om hårdare tag i samhället, men enligt Föreningen Sveriges socialchefer (FSS) behöver debatten fokusera mer på det förebyggande arbetet för att komma åt de grundläggande problemen. En viktig pusselbit är socialtjänstens tillgänglighet.
– Vi vill införa första och andra linjens socialtjänst för att kunna hjälpa fler i ett tidigt skede, säger Monica Persson, ordförande i FSS och socialdirektör i Karlstad kommun.

En debatt gällande ökad kriminalitet och fler utsatta samhällsgrupper florerar i dag. Socialtjänsten har en viktig funktion i att stötta de som far illa – men Monica Persson, ordförande i Föreningen Sveriges socialchefer (FSS) och socialdirektör i Karlstad kommun, berättar att en allt för stor del av socialtjänstens tid går åt till utredningar och administrativt arbete.

– För att kunna ge snabb hjälp i ett tidigt skede vill vi att samhället ska kunna erbjuda en första och andra linjens socialtjänst. Genom att sänka tröskeln för en första kontakt med socialtjänsten ser vi att arbetssättet kommer att kunna förebygga en växande, framtida problematik.

Tids- och resurskrävande arbete
Anna Burston är ordförande i FSS region Skåne och verksamhetschef för socialpsykiatri i Lunds kommun. Hon konstaterar att socialtjänsten i dag till största delen tvingas arbeta med den tunga, lagstyrda myndighetsutövningen som är både tids- och resurskrävande.

– Vi vill få till ett paradigmskifte i socialtjänsten där det ska vara lika lätt att komma till oss med sina problem som det är att gå till vårdcentralen. Man ska kunna få snabb hjälp där man befinner sig, utan långa utredningstider. Sedan behöver vi en andra linje, som tar vid när grundlig utredning och samverkan behövs.

Krävs omorganisation och ett utökat lagstöd
För att kunna arbeta på detta sätt krävs en omorganisation av socialtjänsten, och samtidigt ett utökat lagstöd. I utredningen om en ny socialtjänstlag lyfts förebyggande och kunskapsbaserat stöd, som kan ges utan myndighetsbeslut, fram som centrala delar.

– Det är när vi kommer in i tid, innan problem vuxit sig stora, som vi har störst möjlighet att verkligen göra skillnad. Ju fler vi kan ge stöd tidigt i första linjen, desto fler kan vi stödja med de samhällsresurser vi har, menar Monica Persson och fortsätter:

– Det kommer alltid att finnas både barn och vuxna som behöver långvarigt och omfattande stöd. För dem behövs andra linjen med tvärprofessionella team och samverkan med andra. Men låt oss minska den gruppen!

Läs mer här.

Föreningen Sveriges socialchefer (FSS) är en oberoende socialpolitisk förening som utifrån vår profession och tillgänglig kunskap verkar för utveckling av den svenska välfärden. Första linjens socialtjänst är vårt bidrag till en reformering av socialtjänsten som syftar till ett inkluderande och hållbart samhälle.

Läs mer här.

Fotograf: Lovisa Schiller, Riksförbundet Attention.

Kunskapsbrist om NPF inom socialt arbete: ”Viktigt att vi sprider vår kunskap”

Barn och vuxna med adhd och autism är kraftigt överrepresenterade bland de som på olika sätt behöver stöd och hjälp från socialtjänsten. Det är en särskilt utsatt grupp. Trots detta saknas det kunskap om NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, inom socialtjänsten och samhällsvården - något Riksförbundet Attention vill ändra på.

– Vi har många tillvägagångssätt för att påverka och öka medvetenheten kring NPF, allt från att driva projekt till att ha dialog med högskolor och universitet, berättar Fanny Eklund och Jacqueline Hellman Treschow, ansvariga för projekt på Ung Dialog som drivs av Riksförbundet Attention och som är finansierat av Allmänna arvsfonden.

Personer med NPF är kraftigt överrepresenterade inom samhällsvård, psykiatri, missbruk, kriminalitet och i kontakt med socialtjänsten – men kunskapen kring ämnet är långt ifrån där den borde vara. Trots överrepresentationen, så är inte NPF en integrerad del i Sveriges socionomutbildningar. Attention har därför gjort en skrivelse till alla högskolor och universitet i landet om att föra in kunskap om NPF. De flesta skolorna är positivt inställda och Attention har blivit inbjudna för att föreläsa på ett flertal högskolor och universitet.

– Det är uppenbart att det både finns ett behov och efterfrågan och att NPF har en självklar plats på socionomutbildningen. Vi vet att kunskap gör skillnad och är därför glada för att kunna bistå skolorna med vår kompetens, säger Elisabeth Sundström Graversen, kanslichef på Riksförbundet Attention och författare till boken NPF och socialtjänsten.

Attention gör dock mer än så. På regelbunden basis anordnar och erbjuder Attention helt egna utbildningar. I december anordnas öppna utbildningar till socialtjänsten och det finns redan idag flera webbutbildningar att genomföra baserat på ens yrkesroll.

– Vi har tagit fram skräddarsydda webbutbildningar för dig som arbetar inom socialtjänst och på HVB. Eftersom att socialarbetare och behandlingspersonal ofta har hög arbetsbelastning och ett tight schema, har vi satsat på tillgänglighet och flexibilitet, förklarar Fanny Eklund och Jacqueline Hellman Treschow.

Placerade barn och unga med NPF
Inom samhällsvården ser vi en särskild kunskapsbrist, trots att barn och unga med NPF är kraftigt överrepresenterade. Inom SiS har över 50% av de unga adhd och/eller autism. Det är en särskilt utsatt grupp, med ökad risk för våldsutsatthet, psykisk ohälsa, skolmisslyckanden och sociala problem. Det här handlar om barn som bär med sig ett tungt bagage av tidigare erfarenheter som har rätt till kärlek, trygghet och att få stöd och hjälp med deras problem. Men i stället har samhället brustit i sin omsorg.

Det menar Fanny Eklund och Jacqueline Hellman Treschow som tillsammans ansvarar för Attentions arvsfondenprojekt ”Ung Dialog”.

– ”Ung Dialog” är ett tre år långt projekt med en vision om att placerade barn och unga ska bli mer delaktiga, ha ett större inflytande och en bättre livskvalitet. Tillsammans med ungdomar med egen erfarenhet och professionella aktörer vill vi skapa bättre förutsättningar för de unga och höja kunskapen inom samhällsvården.

Medverkar på Socionomdagarna
Likt tidigare upplagor av Socionomdagarna kommer Attention medverka även i årets upplaga mellan 22-23 november. Förutom att finnas tillgängliga vid sin utställningsmonter kommer Fanny Eklund och Jacqueline Hellman Treschow att hålla föredrag om just projektet ”Ung Dialog”.

– Vi kommer prata om de placerade ungdomarnas idéer och förslag på förbättring och hur vi ska omsätta detta i praktiken. Dessutom kommer en ungdom att medverka och prata om sin egen upplevelse och vad som var av stor betydelse när hen själv var placerad, säger Fanny Eklund och Jacqueline Hellman Treschow och avslutar:

– Kunskapen om NPF måste öka rejält, från individnivå ända upp till socialtjänsten. Just därför blir det oerhört viktigt att sprida vår kompetens.

Läs mer om Riksförbundet Attention www.attention.se

Läs mer om Riksförbundet Attention här!

Så arbetar Hemstaden för ett tryggare och stabilare liv

Samhällssituationen i dagsläget är besvärlig. En stor mängd människor upplever hot och våld, framför allt i sitt eget hem. Många som hör ordet våld förknippar kanske det i första hand med fysiskt våld. Men vi hanterar klienter som är utsatta för både psykiskt, fysiskt, ekonomiskt, latent och sexuellt våld. Bland de utsatta finns framför allt kvinnor och barn men även män, säger Jonas Göransson, verksamhetschef på Hemstaden.

Hemstaden är en verksamhet vars tillkomst grundades i en vilja att hjälpa till med att hitta lösningar på uppkomna samhällsproblem som politiker, media och människor i allmänhet pratar om. Stora fokusområden är mäns våld mot kvinnor och gängkriminalitet. Hemstaden arbetar för att förbättra människors livsvillkor och ge dem förutsättningar att leva ett liv fritt från hot och våld.

– Vi är socialtjänstens förlängda arm och arbetar på uppdrag av dem. Men vi har även tätt samarbete mot andra myndigheter som polis, familjerätt, advokater, Skatteverket, Kronofogden och Arbetsförmedlingen. Vi jobbar även nära förskola och skola, sjukvård, hyresgivare och arbetsgivare. Hos alla dessa aktörer finns en vilja och ett engagemang att hjälpa och finna lösningar på problemen, säger Jonas Göransson.

Hemstaden arbetar pedagogiskt och stödjande för att klienterna ska hitta och upprätthålla sin egen förmåga. Vid placeringar av utsatta förälder och barn är barnets behov och mående en extra viktig del i arbetet.

– Många gånger hamnar barnen i skymundan. Dem blir minst lika utsatta i ett hem där det förekommer våld, även om våldet primärt inte är riktat mot dem. Vi tar barnens mående och hälsa på största allvar och tillsammans med socialtjänsten värnar vi om barnens rätt att växa upp i trygga förhållanden utan risk för våld eller försummelse. Vi på Hemstaden ser att skyddet för barnen har ökat i rättssammanhang tack vare den nya lagen om barnfridsbrott, vilket är mycket positivt och värt att belysas, avslutar Linda Ohlquist, barnansvarig, behandlingspedagog på Hemstaden.

Läs mer på: www.hemstadenab.se

Hemstaden har hög kompetens och lång erfarenhet av skydd. Personalstyrkan består av socionomer, socialpsykologer, samt social- och behandlingspedagoger och talar över 10 olika språk. Boendena är fräscha och moderna, belägna i trygga områden.

Läs mer här