Daniel Gustafsson, Avdelningschef Kraftsystem på Svenska kraftnät.

Samverkan blir möjliggörare för en snabbare grön omställning

Det pågår just nu en stor industriell förändring i Sverige, när företagen ska skapa nya möjligheter i den gröna omställning som nu pågår. En omställning som gör att det nu mycket snabbt också kommer att behövas mer el i vårt samhälle än vi har tillgång till idag. För att lyckas med det här är nya samverkansformer ett måste för Svenska kraftnät.

När samhället snabbt behöver förändras behöver många goda krafter samverka.

– Vi måste driva den här stora infrastruktursatsningen tillsammans. Och verkligen se till att alla som på något sätt är delaktiga samlas kring utmaningen och den gemensamma vägen framåt, säger Daniel Gustafsson, Avdelningschef Kraftsystem på Svenska kraftnät.

Med ett snabbt ökande behov av el från både nya innovativa gröna industriprojekt och befintlig industri måste tidsåtgången för att bygga nya ledningar och stationer skyndas på avsevärt. Enligt Daniel Gustafsson har det hittills tagit mellan 12-16 år från att man har fattat beslut om en ny ledning tills att den har tagits i drift. Svenska kraftnät har därför som systemansvarig myndighet och med ansvar för transmissionsnätet givit samverkan med andra aktörer en nyckelroll. Av central vikt måste tillståndsprocesserna för nätutbyggnad men även elproduktion påskyndas. I Norrbotten liksom Västra Götalandsregionen har en ny samverkansform skapats.

– Initiativen har regionerna själva tagit. Syftet är att underlätta den gröna omställningen genom att samla aktörer och verksamheter med olika intressen på regional nivå. Därigenom kan aktörer dela erfarenheter och hitta lösningar för att snabba på omställningen, inte minst genom en effektivare tillståndsprocess för nätbyggnad, säger Daniel Gustafsson.

Svenska kraftnät ser även över sina egna processer. Ett sådant är investeringsprogrammet Fossilfritt övre Norrland, FÖN.

– Där tittar vi på hur vi kan jobba smartare, effektivare och testa nya vägar – inte minst genom samverkan – för att kraftigt minska ledtiderna i utbyggnaden av elnätet, berättar Daniel Gustafsson.

Samarbetet gynnar tillståndsprocesser
FÖN, som drivs i Norrbotten och Västerbotten, startade 2021 och blev Svenska kraftnäts pilotprojekt i den förändring som pågår. Det externa samarbetet med andra myndigheter och intressenter är tätare, vilket gynnar framkomligheten och tillståndsprocesserna. Och det behövs, då regionen bland annat fått ansökningar om att ansluta ny vindkraftsproduktion på över 15 000 MW installerad effekt. Att pilotprojektet startades i de norra delarna av Sverige är inte så konstigt då Norrbotten, tillsammans med Västra Götaland, har det största trycket på tillgång till mer el när de stora industrierna i de här regionerna ska elektrifieras.

– Vi har en situation i Sverige där vi har relativt låga elpriser, framför allt i norra delarna och i jämförelse med andra länder i Europa. Vi har en god tillgång till grön el, både fossilfri och förnybar, vilket är helt unikt. Så just den här breda samverkan vi har börjat skapa inom branschen med myndigheter, regionnätsföretag och övriga aktörer inom branschen för att korta ledtiderna är väldigt viktig och kommer möjliggöra att Sverige fortsätter vara konkurrenskraftigt, menar Daniel Gustafsson.

Svenska kraftnät är systemansvarig myndighet, med uppgift att på ett affärsmässigt sätt förvalta, driva och utveckla ett kostnadseffektivt, driftsäkert och miljöanpassat kraftöverföringssystem. Svenska kraftnät utvecklar transmissionsnätet och elmarknaden för att möta samhällets behov av en säker, hållbar och ekonomisk elförsörjning. Därmed har Svenska kraftnät också en viktig roll i klimatpolitiken.

Läs mer på: www.svk.se

Maria Swedin COO på Waybler.

Så ska elen räcka till alla – ladda elbilen smart istället för bara snabbt 

För att kunna förse Sveriges alla laddbara bilar med drivmedel krävs smartare laddning – och gemensamma insatser. Waybler har utvecklat en helhetslösning där fastighetsägare och bostadsrättsföreningar kan erbjuda laddning till sex gånger så många fordon som en konventionell laddlösning.
– Vi behöver arbeta tillsammans för en hållbar framtid, bland annat genom att börja ladda smart istället för bara snabbt, säger Maria Swedin COO på Waybler. 

I takt med att allt fler väljer elbil ökar också behovet av optimerade laddmöjligheter på de platser där bilar står parkerade större delen av tiden – till exempel där människor bor eller arbetar. 

– I Sverige finns idag ungefär 400 000 laddbara bilar – en siffra som bara ökar hela tiden. Vi tror att ju fler elbilar det finns, desto smartare måste vi tänka kring hur vi laddar, menar Maria Swedin. 

En unik lösning för laddning av elbilar
Waybler var tidiga med att se hur elektrifieringen skulle kunna se ut och vilka behov som skulle skapas. Sedan starten 2015 har de utvecklat en smart laddlösning som gör att laddningen sker under den tid som elbilen är stillastående en längre period, som över natten eller under en arbetsdag. Maria Swedin förklarar att genom att nyttja parkeringstiden kan elen fördelas på fler fordon. 

– Vi har en riktigt bra effektstyrning som möjliggör fler laddplatser på den befintliga strömmen. Med vår produkt kan man ladda upp till sex gånger så många fordon som konventionella laddlösningar på samma effekt. 

Ibland uppstår situationer då man inte hinner eller kan planera sin laddning. I de fallen fyller snabbladdning en viktig funktion, och Maria Swedin poängterar att även den infrastrukturen behöver utvecklas. 

– Men i vardagen, där man tar bilen till jobbet och allt flyter på – då är det ju bekvämt att slippa åka iväg och snabbladda.  

Ett stort men viktigt steg
Elektrifieringen av samhället kommer med såväl möjligheter som skyldigheter och personligt ansvar. På Waybler talar man om vikten av solidaritet och att jobba tillsammans mot en mer hållbar framtid. Att byta ut fossila bränslen mot el är ett stort men viktigt steg. Finns det då goda och effektiva möjligheter till laddning är chansen större att man gör den konverteringen, menar Maria Swedin. 

– Vi vill vara med och bidra till den utvecklingen. För sju år sedan när vi började utveckla vår produkt var samhället i en helt annan situation, men nu har massmarknaden börjat växa fram. Det är nu det händer, avslutar hon.

  • Grundades 2015 
  • Med på Deliottes Top 50 lista över snabbast växande tech-bolag i Sverige 
  • Kontor i Stockholm, Göteborg och Frankfurt 
  • Verksamma i Sverige och Europa 

Läs mer här 

Negativa elpriser – jackpott för elkunderna eller ett tecken på ett energisystem ur balans? 

Att vädret påverkar elpriset är inget nytt. De år vi haft mycket nederbörd och mycket vatten i vattenkraftens magasin har vi historiskt haft lägre elpriser. Samtidigt har riktigt kalla vinterdagar pressat priserna uppåt när mer el använts för inte minst uppvärmning. Med mer vindkraft i systemet så blir vädrets betydelse för elpriset allt större och balansen allt svårare att hålla. För konsumenterna märks det genom att elpriset varierar oftare och mer.

Under påsken var det några nattimmar negativt elpris på grund av kraftiga vindar i hela Norden, medan det på morgonen den första februari låg över två kronor per kilowattimme – en skillnad på tusentals procent. För del flesta hushållskunder som har små möjligheter att flytta på sin elanvändning gör sådana svängningar att kostnaderna blir svårare att förutsäga. Kunder som kan flytta på sin elanvändning eller lagra energi får däremot bättre möjligheter att dra nytta av prisvariationerna på dagens elmarknad.  

Möjligheten att hålla balansen är avgörande
För samhället i dess helhet, inte minst då just elektrifiering inom alla sektorer är avgörande för att nå klimatmålen, är en bra balans mellan planerbar, flexibel och väderberoende produktion viktig. Flera studier visar att ett energisystem som i grunden har en bra balans mellan dessa egenskaper är betydligt billigare än alternativen.  

På dagens nivåer klarar vattenkraften av att matcha vindkraftens variationer även när nästan all vindkraftsproduktion upphör, det skedde senast i januari. Svenska kraftnät har också avtal med stora kunder som kan kopplas ifrån om det behövs för att kunna hålla balansen, exempelvis pappersbruk som stänger ned vid behovÄven om vätgasen ökar i betydelse är det i första hand för att ersätta fossila bränslen i industrin och i andra hand som en flexibel resurs för att ta hand om elöverskottmen den bidrar inte med elproduktion. 

Skenande prisskillnader
Förändringarna i vårt energisystem gör balanseringen mer utmanande och förmågan att transportera elen från norr till söder allt viktigare och svårare. Vi saknar både i dag och för många år framåt tillräcklig överföringskapacitet. Det här syns i prisskillnaderna mellan elområdena2018-2019 betalade Skånes elkonsumenter nära en miljard kronor mer för sin el jämfört med norra Sverige. 2020 var den summan över nio miljarder och i år passerades fyra miljarder redan nu i april. Detta kommer öka.   

Mer fokus på system och egenskaper
För att klara klimatomställningen kommer elanvändningen att behöva nära nog dubbleras på tjugo år. Så det vill till att vi använder elen smart, men också att elsystemet fungerar. Negativa elpriser kan låta väldigt attraktivt för elkunderna, men det är tyvärr mer ett tecken på att systemet är i allt kraftigare obalans. Elsystemet är ett av de mest komplicerade system vi har och att marginalerna i systemet har krympt och fortsätter att krympa är varningssignaler vi bör ta på stort allvar. 

Fortum är ett ledande energi­bolag som utvecklar och erbjuder våra kunder lösningar inom el, värme, kyla, återvinning och avfalls­han­tering. Vi tillhan­da­håller också tjänster för andra företag i energi­bran­schen.

Läs mer på https://www.fortum.se/

 

Hanna Larsson, Chef Personalledning på Nobina Sverige och Andres Diago, Teknisk chef på Nobina.

Ett långvarigt samarbete med gröna resultat 

Kollektivtrafiken har under många år legat i framkant i den gröna omställningen och på Nordens största kollektivtrafikföretag Nobina drivs 99 procent av bussarna med förnybara drivmedel eller ren el. Men de nöjer sig inte där, och tack vare det långa samarbetet med techföretaget Drivec får de ner bränsleförbrukningen ytterligare. – Drivec skapar tekniska lösningar som löser riktiga problem, säger Hanna Larsson, Chef Personalledning Nobina Sverige.

 Drivec utvecklar system som ökar lönsamheten, höjer säkerheten och minskar miljökonsekvenserna för bussoperatörer, lastbilsåkerier och andra fordon inom transportindustrin.  

– Genom att bearbeta insamlad data från styrsystem kan vi med hjälp av algoritmer ta fram och presentera viktiga fordonsrelaterade mätetal och nyckeltal för kunden, säger Mikael Gabrielsson, Sales & Marketing Director, Drivec. 

Tack vare sin expertis och förmåga att skräddarsy lösningen efter varje unik kund är de idag ledande inom sitt skrå.  

Ecodriving och Fordonshälsa
Med Drivec:s system Ecodriving och Fordonshälsa är ambitionen att på riktigt uppnå viktiga miljömål; framför allt genom att möjliggöra Nobinas satstning Den Gröna Resan (DGR). Genom att utbilda, coacha och möjliggöra mätning och analys är syftet att minska koldioxidutsläppen. Och man ser redan resultat. År 2020 genererade DGR en utsläppsminskning om 15 476 ton koldioxidekvivalenter, säger Hanna. 

Med Fordonshälsa har man koll på fordonets status och kan agera innan den går sönder. Tack vare machine learning (AI) så kan vi nu vara preventiva och se avvikelser ombord på fordonet och avvikelserna larmas till rätt mottagare hos kund som kan sätta in rätt insatser, säger Mikael 

–Med Fordonshälsan så kan vi också ta reda på om ett visst fordon är kostnadseffektivt och är rätt för den körcykel som det faktisk används i, detta kan ge data till kunden för kommande inköp av nya fordon. 

– Det är en häftig teknisk utveckling som gör att vi kan erbjuda en säkrare färd för våra resenärer, minimera störningar samt vara proaktiva i att möta våra resenärers behov, säger Andres Diago, Teknisk chef på Nobina.  

Ett starkt samarbete
Samarbetet mellan Nobina och Drivec startade 2005. Det är ett starkt samarbete som pågått i många år eftersom det skapar värde, menar Mikael.  

– Vårt samarbete är ett bra exempel på hur teknik, kunskap och engagemang kan uppnå fina resultat. Det är därför vi jobbat tillsammans så länge – för att vi ser tydliga resultat, avslutar Andres. 

Drivec finns idag på cirka 8000 installerade fordon runt om i Norden. Med våra tjänster och oberoende av energikälla förbättrar vi ekonomi, miljö och säkerhet för vår kund och deras verksamhet. 

Läs mer på www.drivec.se