Svensk Exportkredits vd om klimatet:
”Industrins omställning är en motor för svensk export”

För att nå målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser 2045 krävs stora investeringar, inte minst när det gäller att ställa om industrisektornFör att återstarta svensk ekonomi efter coronapandemin satsar Svensk Exportkredit därför på att finansiera industrins klimatomställning – även på hemmaplan. 

– Vi har lång erfarenhet av att finansiera internationella projekt inom förnybar energi och infrastruktursatsningar. Nu vill vi använda den erfarenheten och kunskapen för att bidra till industrins omställning i Sverige, säger Catrin Fransson, vd på Svensk Exportkredit (SEK). 

Intresset för klimatsmarta lösningar ökar
Många svenska företag jobbar aktivt med att ställa om sina verksamheter för att minska utsläppen av fossila bränslen. Något som ofta kräver stora investeringar, men som samtidigt kan bidra till framtida exportframgångar. Intresset för svenska klimatsmarta lösningar ökar i resten av världen och SEK:s vd tror att det finns en stor potential att göra Sverige till en grön exportnation. 

 – Omställningen kommer att vara en motor för nya klimatsmarta innovationer och affärsmöjligheter vilket kan bidra till gröna exportframgångar globalt, inte minst inom miljöteknik, säger Catrin Fransson. 

 Detta blir särskilt viktigt när coronapandemin har dragit ner världsekonomin på sparlåga och många företag kämpar för att klara en period av minskad efterfrågan. 

 Det handlar om att ta tillfället i akt och ställa om till en mer hållbar produktion, och därmed kunna stå starkare och mer konkurrenskraftiga när krisen är över, säger Catrin Fransson.

Ger industrier bra förutsättningar
SEK finansierar omställning inom en rad områden, till exempel förnybar energi såsom vind-, sol- eller biokraft. Två andra områden är transporter, inklusive kollektivtrafik och sjötransporter, samt återvinning och avfallshantering.  

 – Våra finansieringslösningar ger industrin mycket bra förutsättningar för att ställa om. Det kan handla om lån till nya energilösningar eller till hållbara transporter. I Sverige behöver vi till exempel en större andel transporter på järnväg, vatten och elektrifierade vägar, säger Catrin Fransson. 

 – Ofta handlar det om stora projekt som kräver långfristig finansiering och en förståelse för att hantera projektrisker.  

 Med utlåning i 65 länder har Svensk Exportkredit spjutspetskompetens när det kommer till exportfinansiering och är vana att jobba i stora projekt med många företag, finansiärer och investerare.   

 – Ska svensk exportnäring fortsätta vara konkurrenskraftig behöver företagen ställa om, och det arbetet vill vi främja genom gröna finansieringslösningar, avslutar Catrin Fransson. 

Det statliga bolaget SEK finansierar exportföretag, deras underleverantörer och internationella köpare av svenska varor och tjänster. Finansiering från SEK ger företagen möjlighet att växa och bidrar till jobb och tillväxt i Sverige.

Läs mer på www.sek.se

KTH tror inte på digitaliseringen som ensam framgångsfaktor

De flesta pratar om hur nya teknologier ska leda samhället till ”Industri 4.0”. Verkligheten är betydligt mer komplex än så, menar Mauro Onori, Professor på KTH, vars institution inom industriell produktion forskar i ämnet.
– Att utveckla en teknologi som inte stödjer det framtida samhället är slöseri med resurser. Vi behöver utveckla ett produktionssätt med affärsmodeller som stödjer en cirkulär ekonomi och nya teknologiska standarder.

Att digitaliseringen enskilt kommer förbättra produktionsprocesser, öka det upplevda kundvärdet och leda samhället till en ny industriell era är något Mauro Onori, Professor på KTH, ifrågasätter. Hans institution inom industriell produktion forskar i frågan och menar att verkligt viktiga är att anta ett holistiskt angreppssätt för framtida industri­produktion.

– Det är slöseri med resurser att utveckla en teknologi som försöker optimera dagens sätt att producera och inte har en synergi med det framtida samhället och dess natur. Framtiden kommer inte att representeras av dagens kunder, samhället kommer inte att ha obegränsat med råvaror och produktionsprocesserna kommer behöva anta nya produktionssätt.

Krävs en förändring i produktionsprocesser
Mauro menar att det behöver ske en förändring i hur varor och tjänster produceras – med affärsmodeller som stöttar en cirkulär ekonomi och nya teknologiska standarder.

– Det som produceras behöver kunna återanvändas. Det kan exempelvis ske när ett bilföretag efter tio år tar tillbaka en bil för att byta ut bildelar och därefter åter sätta bilen i funktion. Även maskinerna behöver vara återanvändbara, ett företag ska inte behöva köpa nya maskiner utan ska istället kunna hyra eller leasa maskiner och för att det ska fungera måste nya teknologiska standarder kommer till stånd.

Hjälper företag med deras transition
KTH har en tydlig vision för hur de ska hjälpa produktionsindustrin att göra en transition till det nya produktionssättet – och ett helt nytt ekosystem.

– Vi har startat en sammanslutning av företag och forskare där vi ser över upplevda problem hos särskilda industriföretag och testar våra idéer i kontrollerade miljöer innan lösningen slutligen lämnas över, säger Mauro Onori.

”Avgör vem som kommer stanna”
När företag öppnar upp sina ögon menar Mauro att framtida fabriker kommer kunna vara mindre och mer flyttbara och där producerade produkter ges en betydligt längre livslängd – något han vidare beskriver vara fördelaktigt ur ett ekonomiskt och även miljömässigt perspektiv. 

– Det kommer att avgöra vem som i framtiden kommer att stanna och vem som kommer att dö ut, avslutar Mauro Onori.

Presenteras av:

Kontakt
Hållbara produktionssystem: Prof. Lihui Wang,lihuiw@kth.se 
Cirkulär Ekonomi: Prof. Amir Rashid,amirr@kth.se 
Affärsmodeller: Asst. Prof. Antonio Maffei, maffei@kth.se 
Automation/Styrsystem: Prof. Mauro Onori, onori@kth.se 

Läs mer här

 

Carolina Talsma, VD Perimeter Protection Group.

Svenska kraschtestade fordonshinder säkrar byggnader och människoliv över hela världen

Det finns en ökad medvetenhet hos myndigheter och företag om vikten av att skydda den miljö de verkar i och att vårt öppna globaliserade samhälle har gjort oss mer sårbara. En viktig del i detta skydd är kraschtestade fordonshinder som säkerställer att inga fordon kan ta sig fram och orsaka allvarlig skada. Något som svenska Perimeter Protection Group är världsledande på.

Fordonshinder skapar trygghet och ökad säkerhet i vårt öppna samhälle. De ser till att skydda miljöer där man inte vill få in fordon som kan medföra allvarlig skada, som exempelvis vid regeringsbyggnader eller på gågator som exempelvis Drottninggatan i Stockholm. Med över 65 års erfarenhet skapar svenska Perimeter Protection Group kraschtestade fordonshinder som skyddar människor och byggnader mot attentat både här i Sverige och internationellt. 

– Vi möter upp våra kunders ökande behov av säkerhet och trygghet både på ett personligt plan och för deras byggnader. Vi säkrar idag fler miljöer i samhället än tidigare, allt från samhällskritiska byggnader och företags kontor och fabriker till arenor, torghandel och p-garage, säger Carolina Talsma, VD Perimeter Protection Group. 

Design som smälter in
Perimeter Protection Group har egen tillverkning i Sverige och satsar mycket på utveckling av produkterna. En tydlig trend nu är att fordonshindren ska smälta in i miljön och inte skrämma bort folk så designen vi ser idag går mer mot utseende som parkbänkar, cykelställ och papperskorgar. För att säkerställa att fordonshindren verkligen klarar av att stoppa fordon på bästa sätt finns det idag tre institut, i England, Tyskland och USA, som kraschtestar produkterna. Certifieringen är ett led i att säkerställa att det är en produkt som verkligen håller vad den lovat.

– Vår egen forskning och utvecklingsavdelning gör det enklare för oss att säkerställa att ny design och säkerhet hela tiden går hand i hand. Vi är den enda leverantören i Sverige som har egen tillverkning och egen expertis och vi har idag flest certifierade produkter av alla leverantörer på den internationella marknaden. Vi tar ett helhetsansvar för områdesskydd och säkrar allt som är utanför fastigheten, och våra kunder kan känna sig säkra med våra produkter, menar Caroline Talsma, VD Perimeter Protection Group. 

Perimeter Protection Group är världsledande inom kraschtestade fordonshinder, industrigrindar och äkta Gunnebostängsel. Vi erbjuder ett brett sortiment av produkter, kompletta säkerhetssystem, omfattande service och individuell rådgivning för att säkra städer, hamnar, flygplatser, datacenters, och samhällsviktiga byggnader och rädda liv.

Läs mer här