Maria Khorsand, vd på SOS Alarm

Nu digitaliserar och innoverar SOS Alarm akutvården

I en samtid där digitaliseringen gör stora avtryck jobbar SOS Alarm aktivt med innovativa lösningar för att skapa nästa generations alarmeringstjänst. Tjänsterna är redan många till antalet och väntas bli allt fler – samtidigt som det inom företaget genomförts en omfattande strategisk resa.

Förnyelseresan har pågått under en längre period hos SOS Alarm och har resulterat i mycket positiva resultat. Maria Khorsand, vd på SOS Alarm, berättar att hon började på företaget för drygt fyra år sedan och att de då stod inför stora utmaningar.

– Enligt oss hade vi höga svarstider, en hög personalomsättning och det ekonomiska läget var inte stabilt. Vi var tvungna att lägga en plan och sätta upp höga ambitiösa mål, något som innebar en otrolig kulturresa. Vi lyckades nå samtliga mål, trots att det i början kändes helt onåbart.
Förtroendet har förändrats till det bättre, både internt och externt, och har lagt en stabil grund för att fortsatt kunna innovera, anser Maria Khorsand.

Flera lösningar
De innovativa tjänster som tagits fram är flera. I fjol lanserades 112-appen som tillsammans med mobiltelefonens GPS möjliggör en exakt positionering, och som även kan skicka ut snabb och viktig samhällsinformation till din mobil. SOS Alarm kommer i höst att börja använda sig av AI vid bedömningar av hjälpsökande patienter. AI:n kommer bland annat kunna identifiera ett hjärtstopp snabbare än vad som sker idag.

– Vi har också tagit fram ett sensorlarm för motorcyklar i form av en app. Många motorcykelolyckor är singelolyckor som inte sällan inträffar på platser där hjälpen kan vara långt borta. Sensorlarmet kan känna av rörelser som indikerar en olycka och snabbt koppla ihop den skadade med en larmoperatör, förklarar Maria Khorsand.

Hjärtstartare via drönare
Utöver detta har SOS Alarm tillsammans med Karolinska Institutet och företaget Everdrone utvecklat drönare för akutmedicinska transporter - ett projekt som är världsunikt.

Vid samtal som handlar om ett hjärtstopp är varje sekund dyrbar och under tiden ambulansen är på väg kan en drönare snabbt ta sig till platsen. Drönaren vinschar ned en hjärtstartare till där hjärtstoppet inträffat, och den syns tydligt tack vare ljud och ljus kombinerat med ständig information hela vägen från operatören.

– Våra medarbetare är direkt avgörande i vår verksamhet. Teknik och innovation är fantastiska verktyg som ger oss helt nya möjligheter att leverera effektiva säkerhetstjänster. Men även fortsättningsvis är det människan som står i centrum. Det mänskliga samspelet kommer alltid vara grunden i vårt arbete med att skapa ett tryggare Sverige för alla, avslutar Maria Khorsand.

SOS Alarm skapar ett tryggare Sverige för alla genom att dygnet runt larma ut hjälpresurser när olyckan är framme. Varje dag hos oss är intressant, viktig och utmanande.

Läs mer här

Ann-Sofie Fahlgren, PTS enhet för konsumenträttigheter.

PTS vill att fler ska äntra det digitala samhället

Vårt samhälle digitaliseras allt mer och för att kunna ta del av bättre tjänster och kommunikationsmedel är uppkoppling ett måste. Trots att Sverige har ett väl utbyggt telenät och infrastruktur för internet saknar drygt 300 hushåll möjligheten att koppla upp sig. De utgörs till stor del av äldre och personer som bor långt bort från samhällen. Myndigheten Post- och telestyrelsen (PTS) hjälper de som saknar möjlighet till uppkoppling med stöd som man enkelt kan ansöka om.

Kärnan i Post- och telestyrelsens uppdrag utgörs av målet att alla ska kunna kliva in i det digitala samhället. De som har möjlighet att koppla upp sig ska kunna göra det för att ta del av nya tjänster och sätt att kommunicera på. Många har bättre möjligheter än man tror att skaffa internet via mobilnät. Där arbetar PTS för att öka kunskapen, särskilt bland äldre och anhöriga till äldre som kan föra informationen vidare. Ofta handlar det om att sprida kunskapen om att skaffa en riktantenn för att få en stabil uppkoppling inomhus.

– Idag är det ungefär 300 hushåll och företag som saknar möjlighet att koppla upp sig till 10 mb/sekunden. Många befinner sig på ställen där det är som mest utmanande att bygga infrastruktur, som till exempel i fjällen. I de fallen kan PTS köpa in en uppkoppling av den platsen, säger Ann-Sofie Fahlgren, PTS enhet för konsumenträttigheter.

Kunskap till äldre och anhöriga
Under två år har PTS haft uppdraget att bevilja ansökningar för stöd att få uppkoppling men få vet om att möjligheten finns. Primärt för att målgruppen till stor del inte kan ta del av information digitalt.

– Vi försöker delvis rikta oss till anhöriga till vår målgrupp för att nå ut bredare samtidigt som vi skickar ut brev och har lanserat en filmsatsning med information till exempel.

Så ansöker man
För att få hjälp med att koppla upp sig bör man börja med att ta reda på vilka möjligheter till uppkoppling som finns där man bor. Man kan gå in och titta på operatörernas kartor eller ringa deras kundtjänst. Fungerar mobilnätet dåligt där man befinner sig kan man behöva installera en antenn som förstärker signalerna. Kan man inte göra detta kan man vända sig till PTS för att få stöd.

– När man skickar in en ansökan till oss utreder vi möjligheterna till uppkoppling på platsen. Till exempel i de fall som mobiloperatörernas täckningskartor visar att det saknas täckning på platsen kommer vi på hembesök för att göra egna mätningar. Vi upphandlar en lösning till de som inte har möjlighet till uppkoppling. Vårt mål är att alla som vi ska kunna skaffa en uppkoppling, avslutar Ann-Sofie Fahlgren.

Hitta mer information på pts.se/kopplaupp

Presenteras av:
Post- och Telestyrelsen

Post- och telestyrelsen är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige.

Begreppet elektronisk kommunikation rymmer telekommunikationer, it och radio.

Vår vision är att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post.

PTS generaldirektör är Dan Sjöblom.

BAGA arbetar med modern markbaserad rening

Inom ämnet avloppslösningar har miljöfrågan under de senaste decennierna varit en av de mest förekommande. I skymundan finns smittskyddet som det inte ofta talas om, men som är av minst lika stor vikt. När hanteringen av dricksvatten förbättrades ökade befolkningen i antal och en högre medellivslängd med den.

Så gott som alla kan skriva under på vikten av att ha vattenhantering i samhället, men att det sker på korrekt sätt är viktigare än vad många kan tro. Markbaserad rening togs i första hand fram för att ha ett bra smittskydd liksom skyddsavstånd mellan dricksvattenbrunnar och avloppsanläggningar på landsbygden för att säkerställa detta skydd.

– Det har inneburit bättre livskvalitet och bättre hälsa för människor och djur, främst i den utvecklade delen av världen, berättar BAGA Water Technologys marknadschef Patrik Ellis.

– Kolla till exempel på när rent vatten kom in till Stockholm i mitten av 1800-talet då vattenbrunnarna var förorenade av avskräde som slängdes på gatorna. Folk blev inte sjuka på samma sätt som förr. När vattentoaletten kom in på tidigt 1900-tal innebar det med tiden badförbud på olika ställen, med den enkla anledningen att det var dåligt för hälsan att bada där, berättar han. Först när avloppsvattnet ledes bort för rening kunde badförbudet i Stockholms centrala delar hävas.

Överlägsna vad gäller smittskydd
På senare tid har minireningsverk blivit en allt mer populär lösning på landsbygden; ofta efterfrågade på grund av att de tar upp mindre yta.

– Att använda sig av markbaserad rening är dock av större vinning och kommer med många fördelar, menar Patrik Ellis.

– Ett minireningsverk sitter inte på samma smittskydd som de traditionella markbaserade systemen gör. Lägger vi till ”moderna” markbaserade system så uppnås ett överlägset smittskydd med långt bättre vattenkvalitet för vad som krävs för badvatten. När det kommer till miljön har vi dessutom ett minst lika bra miljöskydd med hög reduktion av fosfor och kväve till en lägre energikostnad.

Ökad livslängd
BAGA lägger också stora belopp för fortsatt utveckling på sina reningsprodukter. Förutom att ge ett mycket bra smittskydd är det enligt Patrik Ellis även en mer prisvärd lösning driftmässigt. Sett till hållbarheten har de även lyckats höja effektiviteten sett till livslängden på anläggningarna, samtidigt som de fortsättningsvis möter samtliga krav inom miljöområdet.

– Målet för oss är att förbättra tekniken och göra den hållbar för både miljö och människor.

Presenteras av:
BAGA Water Technologies

BAGA har nu funnits i över 28 år på marknaden för vatten- och avloppsrening. Verksamheten startade med dricksvattenrening i Estland samtidigt som utveckling av avloppslösningar påbörjades. Företagets första egenproducerade produkt är den slamavskiljare som fortfarande är bolagets flaggskepp. Tillväxten har sedan dess varit explosionsartad och framgångsrik. BAGA Water Technology har byggt upp marknadens bredaste sortiment av avloppslösningar för våra svenska behov.

Peter Gustafsson, ansvarig för Barracuda Networks i Norden.

Allt fler cyberattacker riktas mot sjukvården – så bygger man upp ett digitalt försvar  

Cybersäkerhet är numera något som berör oss alla. Privatpersoner, företag och i synnerhet offentliga institutioner måste vara medvetna om riskerna som finns och aktivt arbeta för att förebygga allvarliga incidenter. När Covid-19 nu tar upp en stor del av de globala sjukvårdsresurserna passar cyberkriminella på att utnyttja säkerhetshål och attacker och bedrägerier har stadigt ökat under pandemin. IT-säkerhetsföretaget Barracuda Networks vill se en ökad medvetenhet kring hoten så att fler kan undvika potentiellt förödande säkerhetsintrång. 

IT-säkerhet handlar inte längre bara om att ha en stabil brandvägg på plats. Cyberhot består numera ofta av en kombination av attacker och bedrägerier vilket kräver att man skyddar sig på annat sätt och analyserar beteendemönster för att upptäcka hot. För att lyckas med det krävs en ökad medvetenhet hos användare och hela organisationer. Man måste betrakta varje person som en del av skyddet och se bortom tekniken. För sjukvårdsinrättningar är detta särskilt aktuellt med tanke på den ökade aktiviteten man nu ser från cyberkriminella som utnyttjar deras svagheter.

– Tyvärr tar många cyberkriminella ingen hänsyn till att världen plågas av en allvarlig pandemi. Tvärtom drar de fördel av att sjukvården nu är extra sårbar. Förutom hög beläggning och ett pressat schema arbetar personal i en del fall med helt nya uppgifter. Det kan också bidra till att IT-säkerheten försämras. I det rådande läget riskerar driftstörningar att bli ännu allvarligare än tidigare, förklarar Peter Gustafsson, ansvarig för Barracuda Networks i Norden.

Simulera attacker och utbilda nyckelmedarbetare
En stor del av ansvaret ligger på organisationerna själva. Man måste utbilda sin personal och kartlägga hur kunskapen kring IT-säkerhet ser ut. När medarbetarna har en medvetenhet kring hoten kan de undvika att falla offer för exempelvis bedrägerier där länkar och fejkade mejl skickas ut till enskilda anställda. För att lyckas upptäcka välplanerade attacker i tid och samtidigt leva upp till dagens regler och säkerhetskrav behöver man bygga en högre digital motståndskraft.

– Du behöver börja med att definiera vilken grupp av medarbetare du ska prioritera, till exempel de som har extra känsliga positioner och arbetsuppgifter. Sedan kan du kartlägga hur personalen beter sig genom att simulera olika typer av digitala attacker. Med den informationen kan du analysera deras beteende över tid för att förstå vem som gör vad, hur och varför.  Den kunskapen kan du slutligen omvandla till något konkret som hjälper medarbetarna att blir ännu bättre, exempelvis genom utbildningspaket.

Oannonserad simulering är effektivare
Effekten av en simulering blir bättre om man inte berättar något i förväg, menar Peter Gustafsson. Det handlar inte om att hänga ut någon enskild person utan om att skapa en större medvetenhet hos alla som deltar.

– Behovet är verkligen stort. Vi genomförde en simulering på ett medelstort svenskt företag och på bara några dagar hade flera hundra personer lämnat ut sina lösenord, avslutar han.

Läs mer

Presenteras av:
Barracuda

Barracuda gör det säkrare att använda IT. Företaget erbjuder branschledande och kostnadseffektiva IT-lösningar inom nätverks- och applikationssäkerhet, e-postskydd, informationssäkerhet och arkivering – allt med egen kundsupport. Barracudas innovativa säkerhets- och dataskyddslösningar stödjer hårdvarubaserade, virtuella och molnbaserade IT-miljöer. Det gör det enkelt för organisationer av alla storlekar att införa och arbeta med en övergripande säkerhetsstrategi som täcker alla aspekter av deras nätverk, applikationer och e-post.
Bland de över 200 000 företag och organisationer som använder Barracudas lösningar finns Boeing, BT, Microsoft, IKEA, MIT, FN, Volvo och SAS samt små och medelstora företag i över 100 länder. Barracuda arbetar med en uttalad kanalstrategi och säljer sina tjänster och lösningar genom mer än 5 000 partner. Huvudkontoret ligger i Campbell, Kalifornien (Silicon Valley) och företaget ägs av det privata investmentbolaget Thoma Bravo. För mer information besök ​www.barracuda.com.

Ola Winqvist, vd ISR professor i klinisk immunologi.

Forskningsbolaget ISR ett steg närmare att finna botemedel mot HIV

Sedan 2012 har det svenska läkemedelsutvecklingsbolaget ISR, Immune System Regulation Holding AB, utfört kliniska studier på immunsystemet för att hitta botemedel mot HIV.

Bolaget började sin forskning efter att ha observerat katter som lider av Feline Immuno-deficiency Virus och kan dö i AIDS, likt människor. Två av katterna kastrerades och levde mirakulöst vidare, medan samtliga okastrerade katter dog inom några månader. Studien visade då att hormonet GnRH får T-celler – en typ av vita blodkroppar i immunförsvaret som innehåller HIV-viruset – att synliggöra viruset för immunsystem. Immunsystemet kan då eliminera de smittade T-cellerna och förstöra dem.

– Vid en klinisk studie gjord på 26 patienter i Sydafrika kunde vi se att efter en månads behandling med GnRH var antalet aktiverade T-celler fler och HIV-nivåerna hade sjunkit i blodet. Vanligtvis när man slutar med bromsmedicin går HIV-nivåerna upp men här fortsatte de nedåt en månad efter avslutad behandling, förklarar Ola Winqvist, vd ISR professor i klinisk immunologi.

Vill lura ut infekterade celler
Just nu driver ISR en unik klinisk studie inom HIV med målet att hjälpa immunsystemet identifiera var i kroppens egna celler HIV-viruset gömmer sig.

– Förhoppningen är att vi ska kunna lura ut de infekterade cellerna och avlägsna dem genom att engagera immunsystemet i större omfattning. Detta kan också appliceras på till exempel hepatit B, bröstcancer, malignt melanom eller tjocktarmscancer. Förhoppningen långsiktigt är såklart att bota patienterna.

Immunolid som stimulerar immunsystemet
ISR har den senaste tiden tagit flera stora steg framåt i utvecklingen av olika immunstimulerande substanser. Så sent som förra året presenterade bolaget en immunolid baserad på en makrolid antibiotika.

– Vi vet sedan tidigare att olika antibiotika kan ha viss effekt på virus eftersom molekylerna i den makrolida antibiotikan har en immunstimulerande effekt. Därför har vi strukturerat om den molekylen så att den kraftigare stimulerar immunsystemet. Just nu är vi i det finala steget innan vi får ansöka till FDA om att göra de första kliniska experimenten för att behandla hepatit och cancer. Detta är något vi är oerhört stolta över och vi ser verkligen fram emot framtiden, avslutar Ola.

Läs mer

Presenteras av:
ISR

ISR är ett innovationsdrivet läkemedelsutvecklingsbolag inom immunterapi. Bolaget har fokus på klinisk och preklinisk forskning med syfte att utveckla en bredspektrum antiviral terapiplattform inom immunreglerande läkemedel.

 

Trelleborgs kommun har återupptagit sin totalförsvarsplanering

Sverige återuppbygger totalförsvaret, varav kommunen utgör den högsta civila totalförsvarsmyndigheten på lokal nivå. Det nya civila försvaret innebär dels att många olika aktörer inom privat och offentlig sektor måste samverka, men även att medborgare engagerar sig i kommunernas frivilliga resursgrupper och försvarsorganisationer.

Vi ser idag många osäkerhetsfaktorer i samhället samtidigt, stora klimatförändringar som har lett till skogsbränder och översvämningar och ett utökat terrorhot mot Sverige med terrordåd i Stockholm. En annan faktor är den ökande och allt mer sofistikerade organiserade brottsligheten.
– Sedan visar även den samhällskris vi befinner oss i med Corona pandemin att vi behöver bygga upp en god samhällsberedskap och ett civilt försvar igen, säger Stefan Jönsson, Samordnare för civilt försvar.

Svensk samhällsberedskap på god väg att förbättras
Totalförsvarsplaneringen ska återupptas vilket innebär att försvarsmakten planerar för beredskap i Sverige och de civila totalförsvarsmyndigheterna bygger upp ett nytt civilt försvar. För kommunens del innebär det att höja kunskapsnivån inom ett ämne som inte varit prioriterat under många år, och sen påbörja resan med att anpassa och säkerställa att de samhällsviktiga verksamheterna kan upprätthållas under höjd beredskap. I Trelleborgs kommun har det även varit prioriterat att starta upp en frivilligverksamhet för att kunna stötta kommunen i händelse av en samhällskris, men även att få kommuninvånare att se över sin egen hemberedskap.

Trelleborgs kommun bygger upp sin totalförsvarsförmåga med krisberedskapen som grund, där de ser vad som kan användas inom det nya civila försvaret och vilka resurser och kompetenser som även kan hjälpa till vid andra samhällskriser.
– För oss innebär det att vi behöver upprätta en intern planering för den återupptagna totalförsvarsplaneringen där vi bland annat ska ta fram en krigsorganisation. Redan idag gör vi kontinuitetsanalyser där vi tittar på vad verksamheter har för förutsättningar att fungera i ett utsatt läge och vilka funktioner som är avhängiga för att verksamheten ska kunna upprätthållas. Sedan jobbar alla myndigheter internt med att hitta beröringspunkter där vi kan mötas i en planering för en förstärkt samhällsberedskap. Samverkan med andra kommuner, Länsstyrelsen, MSB och Försvarsmakten är viktig för oss och vår gemensamma hantering av framtida samhällskriser, säger Stefan.

Presenteras av:
Trelleborgs kommun

Trelleborgs kommun har 35 km kust och är Sveriges sydligaste stad. Cirka 20 procent av utrikeshandeln går via Trelleborg vilket gör staden till en viktig industri- och hamnstad. Sveriges andra största hamn finns i Trelleborg som dessutom är Skandinaviens största RoRo-hamn. Här finns utgångspunkt för bland annat Europavägar och färjetrafik till övriga Europa. Trelleborg har många nya spännande projekt på gång, är den kommun i Sverige som har störst andel åkermark och sedan 1984 pryder palmer sommartid Trelleborg - här börjar kontinenten!

www.trelleborg.se

Trygghet hela vägen med Gleerups digitala läromedel

Den här våren blev inte som någon hade tänkt sig. Många elever har behövt ta del av sin skolundervisning på distans, vilket aktualiserat vikten av tillgång till kvalitativa, strukturerade och flexibla läromedel i undervisningen.

Med Gleerups digitala läromedel får du och dina elever tillgång till ett ständigt aktuellt innehåll av hög kvalitet som täcker de flesta ämnen och kurser i grundskolan och gymnasiet.

Vill du veta mer om hur digitala läromedel kan bidra till en tryggare höst på din skola?
Läs vidare på gleerups.se


Vår målsättning är att Gleerups läromedel ska ge det bästa tänkbara stödet för framgångsrikt lärande i skolan. Därför utvecklar vi dem i ett nära samarbete med elever, lärare och skolledare runt om i landet. När vi testar och utvärderar digitala läromedel tar vi hjälp av pilotskolor och pilotklasser. Gleerups erbjuder även brett utbud av kurslitteratur för universitet och högskola, kursböcker skrivna av de bästa författarna om den senaste forskningen.  Vill du också vara med? Bli pilotskola, författare eller granskare!

Martina Lundström, produktchef Axiell Sverige.

Så ser det nya moderna skolbiblioteket ut

Skolbiblioteken har förändrats och använder digitala resurser och tjänster i större utsträckning. Elever läser inte längre bara fysiska böcker utan använder också e-böcker och ljudböcker under sin skolgång. Det digitala skolbiblioteket WeLib ger skolor en samlad plattform i molnet där allt från vanliga böcker till elevers egna publikationer finns tillgängliga på ett och samma ställe. 

Digitaliseringens utveckling har bidragit till enklare tjänster och sätt att arbeta på även inom skolan. När elever och skolpersonal nu använder digitala resurser för lärande och undervisning ser också skolbiblioteken annorlunda ut. Det digitala skolbiblioteket WeLib som företaget Axiell utvecklat togs fram med målet att användarna inte bara ska vara passiva mottagare. Man ska aktivt kunna nå och använda olika typer av resurser, på olika sätt.

– Idag läser eleverna både fysiska böcker, e-böcker och ljudböcker via WeLib. Där kan de också vara aktiva genom att skriva recensioner, gilla böcker och själv författa och publicera böcker som andra kan läsa. Eleverna kan hitta populära böcker med recensioner och sådant man själv publicerat i skolan, säger Martina Lundström, produktchef Axiell Sverige.

Ökad kunskap kring rättigheter
WeLib kan också bidra till att elever får ökad kunskap om vilka rättigheter och regler som gäller när man själv publicerar ett verk, förklarar Martina Lundström.

– Eleverna måste få träning i att använda bild och text på rätt sätt. Om man får plocka bilder eller ej från exempelvis internet är inget man lär sig automatiskt. Genom att ge dem möjligheter att praktisera olika rättigheter som finns när man publicerar online så får de ökade kunskaper. I WeLib finns inbyggd funktionalitet som stöder detta arbetssätt. De kan också tala om för andra hur deras verk får användas genom plattformen och de får lära sig om vilka rättigheter som finns när man publicerar online.

Positiv respons
Plattformen är molnbaserad och enkel att komma igång med. Ingen utbildning krävs för varken elever eller lärare. För skolbibliotekarierna som administrerar erbjuder Axiell en onlineutbildning.

– Många huvudmän ser till att ett uppdaterat elevunderlag alltid finns i tjänsten. Då behöver bibliotekarien inte lägga in något manuellt vilket sparar tid på skolorna. Vi erbjuder också single-sign-on så att man kan gå sömlöst mellan olika tjänster. Vanligtvis tar det lång tid att lägga in de fysiska böckerna i skolans bibliotekssystem, men i WeLib har vi sett att en lärare eller bibliotekarie kommer igång snabbt med att lägga in böcker och kan komma igång med utlånen. Responsen har varit enormt positiv, avslutar Martina Lundström.

Läs mer

Presenteras av:
Axiell

Axiell är ett svenskt bolag som var först i Norden med att skapa ett bibliotekssystem. Vår kärnverksamhet är att utveckla mjukvara som hjälper våra kunder att uppmuntra till läsning, hantera sina samlingar och förbättra förutsättningarna för lärande. För mer information om oss, besök www.axiell.se

Prowise ger skolor en helhetslösning för interaktiv undervisning

Teknologi har fått en viktig roll i dagens klassrum. Numera är interaktiva skärmar, datorer, läsplattor och smarta digitala lösningar en del av vardagen för många elever. Prowise erbjuder skolor en helhetslösning som kombinerar hårdvara och mjukvara, som sömlöst integreras i utbildningen. Lösningen skapar delaktighet, interaktion och lust att lära – samtidigt som den är säker och prisvärd. 

Redan för elva år sedan grundades Prowise med ambitionen att lösa några av skolans stora utmaningar. De såg att skärmarna som användes var av dålig kvalitet, hade många kablar, samlade damm samt att projektorer som köptes in snabbt behövde lagas. Lösningen blev ett helhetserbjudande som kombinerar hårdvara i form av bland annat touch screens, webbkameror och läsplattor med inbyggd mjukvara.

– Vi insåg att det fanns ett enklare sätt. Vår totala helhetslösning och portfölj är unik och vi arbetar med kollegor inom utbildning – som lärare, rektorer och IT-ledningar – för att få input från de som pratar samma språk som användarna. Idag finns vi i fler än 24 länder, är tredje största leverantören i Europa och nästan 1 miljon lärare använder vår lösning, berättar Erik Neeskens, vd och en av grundarna av Prowise.

Kostnadsfri mjukvara
Helhetslösningen består av en Touchscreen med inbyggda dolbyhögtalare, mikrofoner och 3-in-1 MOVE-kamera som fungerar som en webbkamera som är förinstallerad på skärmen. Denna är integrerad med Microsoft Skype och gör det möjligt att undervisa på distans och bjuda in experter som befinner sig på annan plats. I lösningen ingår även iPro-stativ och en inbyggnads-PC som enkelt kan monteras och man kan sedan tilta skärmen och rulla den mellan olika rum. Mjukvaran Prowise Presenter är helt kostnadsfri och ger verktyg och innehåll för lärares undervisning.

– Med en helt digital miljö kan lärare kontrollera elevernas arbete på distans och spara mycket tid, oavsett var i världen man befinner sig. I Prowise Presenter kan lärare lägga upp lektioner, inspirera varandra och använda varandras material. Lösningen gör det enkelt att engagera eleverna och vi uppmuntrar dem att komma fram till skärmen, vända och vrida på den och jobba tillsammans med spel och table tools. Det är ett roligt, interaktivt sätt att lära sig på.

Säkerhet i fokus
Gaming i undervisningen är ett unikt sätt för eleverna att lära sig på. De kan spela mot varandra och med kameran på skärmen så skannas rörelser automatiskt och eleverna kan spela spel utan att ens behöva röra skärmen. När en stor del av undervisningen sker digitalt blir säkerheten en viktig fråga, förklarar Erik Neeskens.

– Vi utvecklar allt in house och kan garantera att all data är säker i alla uppdateringar. Vi är de enda i världen som utvecklar allt i Europa och kan kontrollera att data stannar i landet om det behövs. Samma typ av säkerhet har vi givetvis gällande all vår hårdvara, fortsätter han.

Stuart Blackmore är Director of IT and Digital Learning på British International School of Stockholm som har använt Prowise’s lösningar för att skapa ett mer kollaborativt klassrum.

– Vi rör oss bort från ett klassrum där lärare enbart överför information till att de samverkar med elever och andra lärare. Där använder vi teknologi så att vi kan mäta och se att lärandet faktiskt förbättras. Vi använder Prowise whiteboard som verkligen är i centrum för barnen och gamify-funktionen. De olika funktionerna är något både barnen och lärarna verkligen uppskattar. Utvärderingen av marknadens alla touchskärmar var enkel, studenterna fick själva testa hårdvara och mjukvara och därefter föll valet på Prowise.

Läs mer

Presenteras av:
Prowise

 

  • 5 års garanti, uppgraderbar till 8.
  • Prowise Sweden erbjuder kunder 30 dagar att utvärdera produkten
  • Tel  084463720
  • Info@prowisesweden.se

Europeiska CBRNE-centret bidrar
till ett säkrare samhälle

Hur väl förbereda är vi som samhälle för en kris eller katastrof som involverar farliga ämnen? Det är händelser som är ovanliga, men väldigt allvarliga om de skulle inträffa. På Europeiska CBRNE-centret vid Umeå Universitet samlas forskning, utveckling och utbildning som ger myndigheter, organisationer och företag bättre beredskap, både nationellt och internationellt.

Allvarliga olyckor eller attacker med farliga ämnen som exempelvis skadliga kemikalier, allvarliga smittoämnen och radioaktiva, nukleära och explosiva ämnen är tack och lov sällsynta i vårt samhälle. Men skulle en sådan olycka ske, i Sverige eller i vår närhet, kan den få stora konsekvenser för både samhället och enskilda individer. Därför måste beredskapen vara hög. Räddningstjänst samt övriga myndigheter, organisationer och företag som kan tänkas bli involverade behöver vara förberedda och veta hur och när de ska agera.

– Centret är idag en ledande aktör inom CBRNE. Jag tycker att vi i Sverige är hyggligt väl förberedda för att klara en större katastrof, men eftersom de här olyckorna sker så sällan ligger de inte alltid högst upp i vårt medvetande. Det gör att vi kanske inte agerar så snabbt som vi borde göra om en katastrof verkligen skulle inträffa. Där tycker jag att det behövs mer utbildning, både ur ett sjukvårds- och ledarskapsperspektiv samt kring hur de som kommer först till plats ska skyddas på bästa sätt, säger Per-Erik Johansson, föreståndare på Europeiska CBRNE-centret.

Per-Erik Johansson (t.h.), föreståndare på Europeiska CBRNE-centret. Fotograf: Simon Öhman Jönsson.

Europeiska CBRNE-centret initierar och koordinerar nationella och internationella EU-finansierade forsknings- och utvecklingsprojekt. Och att centret finns i Umeå är ingen tillfällighet.

– Att alla våra sex medlemsorganisationer finns verksamma här i Umeå och bidrar till de olika projekten har gjort att vi har kunnat bygga upp en mycket hög samlad forskningsexpertis. Den kan myndigheter, organisationer och företag nu dra nytta av i sitt förebyggande riskarbete, berättar Per-Erik Johansson.

En viktig del i centrets verksamhet är utbildningsinsatser och centret har bland annat på uppdrag av FN vid fyra tillfällen varit med och organiserat utbildningar av gruppledare för vapeninspektörer inom biologiska och kemiska ämnen.

— Vi är väldigt stolta över att ha fått FN:s förtroende att agera värd för dessa utbildningar och för vår förmåga att få fram en säker infrastruktur. Det vi gör på centret inom utbildningsinsatser, forskning, och kompetensutveckling bidrar till ett säkrare samhälle för oss alla, oavsett var man bor.

När det gäller framtiden säger Per-Erik Johansson att han skulle vilja se ett ökat samarbete med flera svenska myndigheter.

– Vi har lyckats väl med att positionera centret i Europa och deltagit i många stora och mellanstora projekt inom EU. Och ju närmare de svenska myndigheterna vi jobbar, desto bättre rustade är vi att lyfta fram deras behov och önskemål i ett internationellt sammanhang. Då kan vi också hjälpa till att ta fram mer relevant forskning anpassad för just deras specifika frågeställningar.

Läs mer här

Presenteras av:
Europeiska CBRNE-centret

CBRNE är den samlade förkortningen av Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and Explosive. Europeiska CBRNE-centret bildades vid Umeå universitet 2008 och centret består av 6 medlemsorganisationer: Umeå universitet, Umeå kommun, Region Västerbotten, Totalförsvarets skyddscentrum, Totalförsvarets forskningsinstitut och Fortifikationsverket. Centret har 6 personer anställda och har sedan starten varit involverade i 21 olika EU-projekt.

Läs mer här