This content is password protected. To view it please enter your password below:

"Med våra två boendeformer stöttar vi barn och ungdomar med olika behov"

I Bålsta utanför Stockholm har Kämpe byggt upp en kvalitativ verksamhet för barn och ungdomar, från hela Sverige, som behöver extra stöd för att lyckas i sin vardag. Här erbjuds både familjehem och ett LSS boende för barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd.

– Kämpe har länge varit ett etablerat varumärke i Håbo kommun, och kommunen drev tidigare ett eget boende under det namnet mellan 2009–2016. För oss som driver verksamheten idag var det självklart att föra namnet vidare och namnet står idag som då för kvalitet, långvarighet, delaktighet och hängivenhet, berättar Christopher Hugo, boendecoach och delägare.

Med två boendeformer stöttar Kämpe idag barn och ungdomar med olika behov i vårt samhälle.
– Våra konsulentstödda familjehem riktar sig till både barn och ungdomar med allt från missbruk till psykisk ohälsa medan vårt ungdomsboende, som är ett LSS boende 9.8 §, är inriktat på barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd, AST, berättar Christopher.

Kämpe har satsat mycket på att skapa en mysig hemmamiljö på ungdomsboendet i Bålsta.
– Det är så långt man kan komma från en institutionell boendemiljö. Här har ungdomarna dessutom tillgång till en skola med AST-program, Fridegårdsgymnasiet. Det gör att vi kan ge de här barnen och ungdomarna en bra och trygg tillvaro som gör att de kan lyckas i vardagen, berättar Mikael Andersson, boendecoach/delägare på Kämpe.

En stor fördel med ungdomsboendet är att det bryter den isolering som många av de här barnen och ungdomarna ofta hamnar i, menar Mikael.
– Här hamnar de i en social tillvaro, de träffar jämnåriga vänner och får en rik meningsfull fritid, berättar Mikael Andersson.

Kämpe driver sin verksamhet idag i ett nära samarbete med flera kommuner i Sverige.
– Våra samarbetspartners vet att vi kan erbjuda en hög kvalité. Vi som är delägare arbetar själva inom verksamheten, vilket inte är speciellt vanligt, och har jobbat med ungdomar i minst 20 år. Vi märker att det är ett lyckat koncept och vi har fått många förfrågningar kring vårt LSS boende. Det gör att vi nu kommer att utöka boendet med ytterligare sex platser och ser gärna samarbeten med flera kommuner i Sverige i framtiden, avslutar Mikael.

Om Kämpe AB
Vi bedriver två olika verksamheter riktade mot barn och ungdomar i vårt samhälle som behöver olika former av stöd, dels ett LSS boende 9.8, dels konsulentstödda familjehem. Vi har funnits sedan augusti 2016 i Håbo Kommun, bedriver socialtjänst och har ett nära samarbete med flera kommuner i Sverige.

Du når placeringsansvarig och avtalsansvarig Mikael Andersson, 0708932626, mikaelandersson@kampeab.se och marknadsföringsansvarig och planeringsansvarig Christopher Hugo, 0704079957, christopherhugo@kampeab.se.

www.kampeab.se

Art Clinic vid Sophiahemmet bedriver plastikkirurgi i världsklass - med patientens säkerhet i fokus

Många av de plastikoperationer som tidigare gjordes under Regionernas regi görs idag av privata aktörer. Samtidigt är kontrollen av de privata aktörerna undermålig, vilket många privatpersoner inte känner till. 1 juli trädde en ny lag i kraft gällande estetiska behandlingar, men den räcker inte menar Ronnie Pettersson, VD på Art Clinic, den enda privata plastikkirurgiska verksamheten i Sverige som har en ISO certifiering.

– Vi får nu en ny lag, men den borde ha varit mycket skarpare. För oss är det självklart att våra patienter ska ha samma säkra vård som Regionerna kan erbjuda och att operationerna utförs av kompetent personal i säker miljö. Det tycker vi att alla patienter som genomgår privat plastikkirurgi i Sverige har rätt att kunna kräva, säger Ronnie Pettersson, VD på Art Clinic.

Genom att kvalitetssäkra sin verksamhet och ha fokus på omsorg, trygghet och utveckling vill Art Clinic vara en ledande aktör inom privat plastikkirurgi.
– Vi har byggt upp en helhetslösning som vi ständigt utvecklar kompetensmässigt för att kunna ge patienterna, från första konsultation till sista återbesök, en bra kvalitetssäkrad vård. Vi satsar stort på kompetensöverskridning, mellan yngre och äldre mer erfaren personal. Vid Sophiahemmet har vi byggt en av Sveriges modernaste operationssalar för plastikkirurgi där vi använder den senaste teknologin kring ren luft för att minska smittspridning av infektioner, berättar Anders Liss, specialist i plastikkirurgi och koncernansvarig plastikkirurg inom Art Clinic.

Anders Liss och Ronnie Pettersson

Art Clinic, som idag har kliniker i Stockholm, Uppsala, Göteborg och Jönköping, har avtal med Regionerna och bistår många av dem som underleverantör.
– Det ställer stora krav på oss som koncern och är samtidigt en kvalitetssäkring för våra privata patienter, fortsätter Anders Liss.

Kliniken i Stockholm är en del av Sophiahemmet Sjukhus vårdgalleria. Interiören går i mörka och välkomnande kulörer, allt för att skapa en mer rofylld miljö.
– Vi vill att inte bara att vår vård utan även vår miljö ska ge våra patienter en känsla av omsorg och trygghet, det som är våra ledord i hela vår verksamhet, förklarar Ronnie Pettersson.

Art Clinic Stockholm vid Sophiahemmet är en specialistklinik med fokus på omhändertagande och personlig service. Kosmetiska ingrepp blir allt vanligare och klinikens målsättning är att erbjuda plastikkirurgi på hög estetisk nivå. Samtliga av Art Clinic Stockholms kirurger är specialister inom plastikkirurgi och dess leg. sjuksköterskor har specialistkompetens inom operation, IVA och narkos. Art Clinic Stockholm är stolta över att alltid eftersträva naturliga och livsförhöjande resultat för sina patienter.

www.artclinic.se

Adam Linder och Ulrika Knutsson tog initiativ och startade Sepsisfonden 2015. 2020 vann fonden Global Sepsis Awards, för sina insatser att öka kännedomen om sepsis i Sverige.

Sepsis – den okända folksjukdomen

Sepsis är ett livshotande tillstånd som uppstår när immunförsvaret överreagerar på en infektion i kroppen. Ca 40000 personer drabbas av sepsis varje år i Sverige. Av dessa dör närmare 20%. Tidig diagnos och behandling är avgörande vid sepsis, och ökar chanserna att det går bra.  

När du drabbas av en infektion kan ibland immunförsvaret överreagera, eller reagera fel på annat sätt, man kan beskriva det som att du får en inflammation i hela kroppen. Blodkärlen börjar läcka, vilket leder till att blodtrycket sjunker och kroppen får svårt att transportera syre till viktiga organ, vilket i sin tur gör att organ som hjärta, hjärna, lungor, njurar eller levern kan skadas. Du har fått så kallad organdysfunktion och drabbats av sepsis.

Tiden är viktig när det kommer till sepsis, varje timme utan diagnos och vård kan få avgörande konsekvenser. 

– Vi vet att tidig diagnos och tidigt påbörjad behandling minskar dödligheten markant. Därför är det viktigaste är att skaffa sig kunskap. Den som lär sig känna igen sepsis kan också söka vård i tid, säger Adam Linder, infektionsläkare och ordförande i Sepsisfonden. 

90% av alla sepsisfall börjar med en bakteriell infektion, vanligast är lunginflammation, urinvägsinfektion eller sårinfektion. Men även virus kan trigga sepsis, som exempelvis influensavirus eller coronaviruset SARS-CoV-2, man brukar då tala om viral sepsis. De som blir svårast sjuka i covid-19 drabbas av just sepsis. 

Ökad kännedom nyckeln i kampen mot sepsis
Att ökad kännedom kring sepsis är nyckeln till att minska dödligheten i sjukdomen, det slog WHO fast i sin sepsisresolution 2017. Att öka kännedomen hos allmänheten, inom vården och bland beslutsfattare har också varit ett prioriterat område för Sepsisfonden, sedan starten 2015. Ulrika Knutsson, Sepsisfondens grundare och kommunikationschef, säger: 

– För hundra år sedan visste alla vad sepsis var, det var en av de vanligaste dödsorsakerna på den tiden. Sen kom antibiotikan och sepsis blev på många sätt en okänd folksjukdom. Att lära sig känna igen sepsis kan rädda liv, jag rekommenderar därför alla att gå in på sepsisfonden.se och skaffa sig mer kunskap.

Om Sepsisfonden
Sepsisfonden grundades 2015 med två huvudsyften: att öka kännedomen och kunskapen runt sepsis hos allmänheten, inom vården och bland beslutsfattare, samt att samla in medel till forskning som kan förbättra diagnostik och behandling av sepsis, och även ge sepsisdrabbade bättre livskvalitet.

Läs mer på sepsisfonden.se

”Såvitt vi vet är FHabian och den digi-fysiska vårdkedjan ett världsunikt sätt att screena för FH", säger Lovisa Schalin, medicinsk rådgivare inom kardiovaskulära sjukdomar på Amgen.

Över 30 000 riskerar hjärtinfarkt och stroke – utan att veta om det

Ny teknik gör det möjligt att hitta personer med ärftligt höga blodfetter innan de drabbas av hjärt- och kärlsjukdom.

Personer med odiagnostiserad – och därmed sannolikt obehandlad – familjär hyperkolesterolemi, FH, har ärftligt höga kolesterolnivåer och riskerar att drabbas av hjärtinfarkt innan de fyllt 40. I Sverige beräknas över 30 000 personer bära på de farliga anlagen, men bara något tusental vet om det. 

Det är känt att föräldrar, barn och syskon till personer med FH löper en 50-procentig risk att själva ha sjukdomen, något som är relativt enkelt att kontrollera med hjälp av några frågor och ett blodprov. Problemet är att vården inte får söka upp släktingar till patienter – så hur ska man hitta dem innan det är för sent? 

Lovisa Schalin, medicinsk rådgivare på bioteknikföretaget Amgen, hade noterat läkarnas frustration över att inte kunna hjälpa de människor som intet ont anande går omkring med en tickande kolesterolbomb i sina blodkärl. 

– Jag såg en smart lösning som hälsoteknikföretaget Health Solutions hade utvecklat inom ett helt annat sjukdomsområde, och började fundera på hur man skulle kunna göra något liknande inom FH, säger hon. 

Hon inledde diskussioner, dels med FH-experter på Karolinska Universitetssjukhuset, dels med Health Solutions. En idé började ta form. 

Resultatet heter FHabian, en interaktiv webblösning för FH-screening. Personer med känd FH loggar in på den säkra webbplatsen FHabian.nu med Bank-ID där de kan bjuda in släktingar till screening. Släktingen får en länk till FHabian.nu, besvarar några frågor och erbjuds att ta ett blodprov. Baserat på svaren och blodfetterna gör en läkare sedan en bedömning av huruvida personen har FH eller inte. 

FHabian är knutpunkten i en så kallat digi-fysisk vårdkedja som gör att fler kan screenas, diagnostiseras och få sin behandling på ett effektivt sätt som också sparar sjukvårdens resurser. På tre år uppskattar läkarna på Karolinska Universitetssjukhuset att de ska kunna hitta och diagnostisera hälften av alla med FH i Region Stockholm, cirka 3 700 personer. 

Läkarna på Karolinska menar att det farligaste med FH är att det inte ger några symtom förrän det är för sent, men att de allra flesta kan få en tillräcklig kolesterolsänkning med läkemedel som bara kostar en krona om dagen. 

Arbetssättet implementeras nu på Karolinska och förhoppningen är att fler regioner ska kunna dra nytta av arbetssättet. I ett nästa skede planeras screening för FH i ytterligare en population, personer med kranskärlssjukdom där man vet att en av 17 har FH. 

Den fortsatta utvecklingen av FHabian fick nyligen finansiering från Vinnova och Region Stockholms Innovationsfond.

Har du frågor eller funderingar? Läs mer på FHabian.nu

Porträttbild: EdelPhoto

Nu måste regeringen ta ansvar för äldreomsorgen

Bristen på geriatriker, geriatrisk kompetens och medicinsk ledning i många kommuner leder till helt ohållbara brister i den kommunala äldresjukvården, menar SPF Seniorerna. Behovet av läkare med specialistkunskap om äldres sjukdomar ökar stort när befolkningen åldras. SPF Seniorerna kräver att staten tar ett större ansvar för systemfelen i äldresjukvården.

En fråga som SPF Seniorerna drivit under decennier handlar om betydelsen av att vård- och omsorgspersonal har kunskap om åldrandet och om äldres sjukdomar. Bakgrunden är att äldre vård- och omsorgstagare ofta är i behov av särskilt komplicerade vårdbedömningar och åtgärder. Genom åren har alla partier intygat relevansen i kravet. Men utfallet i verkligheten är inte tillräckligt – även om det är de flesta eniga.

– Tillgången på personal med specialistkompetens inom geriatrik är mycket dålig, säger Gösta Bucht, SPF Seniorernas sakkunnige i vård- och omsorgsfrågor. Utbildningar och kompetens inom geriatrik har inte ökat i takt med att det blir allt fler äldre. Andelen geriatriker inom hälso- och sjukvården har varit oförändrad under årtionden, mellan 5 och 6 geriatriker per 100 000 invånare. Mellan 2013 och 2018 minskade antalet med 2 procent. Trots att Socialstyrelsen redan 2011 bedömde att det skulle behövas cirka 700 nyutbildade geriatriker fram till 2025 har utbildningstakten inte ökat alls.

En annan stor brist är den ojämna geografiska fördelningen, enligt Gösta Bucht. I flera regioner fanns det 2018 enstaka eller inga geriatriker – medan regionen med Sveriges yngsta befolkning, Stockholm, har dubbelt så många geriatriker som rikssnittet. SPF Seniorerna kräver att staten tar ett större ansvar för systemfelen i äldresjukvården, i både regioner och kommuner. Kvaliteten på vården och omsorgen av äldre får inte bestämmas utifrån var man bor. Sjukvården måste anpassas efter verkligheten. Vi vill att regeringen gör en särskild satsning för att kraftigt öka antalet geriatriker, regionerna ska tvingas prioritera och planera för fler utbildningsplatser i geriatrik.

SPF Seniorerna kräver:
Anställ fler läkare, sjuksköterskor, vårdbiträden och undersköterskor med högre kompetens – utbildningen ska vara lika i hela landet. Inför en kontinuerlig och flexibel kompetenshöjning som anknyter till aktuella vård- och omsorgsproblem. Den medicinska kompetensen måste höjas i den kommunala sjukvården, både på ledningsnivå och hos dem som arbetar närmast de äldre.

Läs mer på www.spfseniorerna.se

Hos Stjärnkliniken finns den nya tidens företagshälsovård genom teamwork och att ha roligt på jobbet.

De tar privat- och företagshälsa till elitnivå 

Med lång erfarenhet av att arbeta med högpresterande elitidrottare bakom sig grundade Fredrik Brännström Stjärnkliniken i Norrköping för tolv år sedan. Idag finns 14 kliniker med multidisciplinära team på nio orter i Sverige tillgängliga för privatpersoner och företag.

De multidisciplinära teamen består av legitimerade naprapater, fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer, hälsocoacher och massageterapeuter som utför behandling inom manuell medicin för både fysisk och psykisk hälsa. 

  För oss är kundens hälsa och behov nummer ett, samtidigt satsar vi på att hela tiden utveckla oss i vår profession. Därför är vårt arbetssätt att varannan vecka i 90 minuter stänga klinikerna och jobba med internutbildning för att stärka sammanhållningen och kompetensen i våra multidisciplinära team, säger Markus Hast, VD.

Stjärnkliniken har utvecklat fem olika kundsegment och finns för privatpersoner, förening och landslag, privat sjukförsäkring, Regionssamarbeten och företagshälsovård. Strategin är att fortsätta växa nationellt och sista halvåret har kliniker öppnats i Örebro, Göteborg och Stockholm. I samband med det knyts även kompetens inom grupp-, individ- och ledarskapsutveckling till klinikerna för att stärka erbjudandet till företagskunder. 

Satsar på att revolutionera företagshälsovården
– Vår vision är att vi vill skapa ett friskare Sverige, med prägling av elitidrotten. Hela vårt arbetssätt är hämtat ur elitidrott och landslagssammanhang där det är väldigt viktigt med en god både fysisk och psykisk hälsa för att kunna prestera. Vi ser företagshälsovård som en förebyggande satsning som skapar högpresterande och välmående team på jobbet som även spiller av sig privat, säger Markus. 

En aspekt som gör Stjärnkliniken unik är att de tydligt kopplar sina insatser mot företagets affärsmål. För det krävs en nulägesanalys baserad på en djup förståelse för kundens utmaningar och målbild. Med nulägesanalysen på plats drivs utvecklingen framåt med hjälp av alla olika professioner från Stjärnkliniken som tillsammans krävs för att leverera det kunden behöver på kort och lång sikt. 

  Vi säkerställer att vår leverans ger en långsiktig effekt och gör inte kortsiktiga och effektlösa punktinsatser. Mycket handlar om att ta reda på vad det betyder för vår kund att ”ta guld” och sedan arbeta fram en strategi för att ta dem dit med hjälp av våra team, säger Markus Hast.

 

Läs mer på: www.stjarnkliniken.com

Eller besök oss på:
Instagram
Facebook

Labbanalyser hjälper vården att rädda liv

Under pandemin har behovet av utrustning som mäter hälsotillståndet hos allvarligt sjuka patienter ökat kraftigt. Vården har också behövt tester som snabbt kan påvisa covid-19, så att smittade personer kan få rätt hjälp. Diagnostikföretaget Triolab hoppas att fler inser vilken samhällsnytta snabba och tillförlitliga provsvar ger.

– Tid är superviktigt i vården, ett snabbt och tillförlitligt test kan vara skillnaden mellan liv och död. Jag är stolt över mina medarbetare, som i samarbete med våra kunder bidragit med en välfungerande diagnostik under krisen. Jag tror inte folk förstår vilka hjältar de är på landets laboratorier och vilket engagemang som finns på Sveriges intensivvårdsavdelningar, säger Fredrik Brandt, vd på diagnostikföretaget Triolab.

Under pandemin har blodgasanalys varit ett viktigt verktyg på landets intensivvårdsavdelningar. Med detta instrument mäts kontinuerligt centrala överlevnadsparametrar, som till exempel koldioxid-, ph- och syrenivåer. I de mest kritiska perioderna, när antalet inlagda patienter på IVA sköt i höjden, ökade efterfrågan på testning kraftigt.

En annan produkt som kommit till stor nytta under pandemin är det nya analysinstrumentet VitaPCR. PCR-tester är säkrare än så kallade antigentester men tar generellt längre tid att analysera. Just VitaPCR ger dock ett tillförlitligt covid-19-provsvar inom 20 minuter. Detta är effektivt både för vården och den som ska ut och resa, som snabbt kan få sitt reseintyg.

Fredrik Brandt är övertygad om att efterfrågan på tester kommer att öka framöver.

– Pandemin har gjort hela samhället mer uppmärksamt på vikten av att få en snabb och säker diagnos. Förhoppningsvis kan vi tillsammans med våra kunder bidra till förbättrad och utökad testning för till exempel alzheimer, blodförgiftning, cancer och hjärtinfarkt, säger han.

Fakta: Om Triolab
• Sveriges största distributör av laboratoriediagnostik med en årsomsättning på cirka 400 miljoner kronor.
• Ägs av den svenska koncernen AddLife, noterad på Nasdaq Stockholm.
• Förser sjukvård, livsmedelsindustri och djurvård med analysinstrument och tester, samt tillhörande utbildning och service. Har under pandemin varit en viktig partner inom covid-19-testning och diagnostik på IVA.

www.triolab.se

Psykologisk vård digitalt, som iKBT, är väl beprövat sedan ca. 20 år tillbaka och har visat sig ge samma resultat som vård via fysiska möten.

Här blir det enkelt för alla att få professionell psykologhjälp online

Den psykiska ohälsan i Sverige ökar och beräknas kosta samhället 345 miljarder 2030 (1). Att få professionell vård på ett lättillgängligt sätt blir i och med det allt viktigare. Vårdgivaren pratamera.nu erbjuder psykologhjälp online just för att kunna hjälpa så många som möjligt till bättre psykisk hälsa.

Idén till Pratamera föddes 2016 efter en familjediskussion om hur psykisk vård kan vara svårtillgänglig för många. Visionen om att skapa en digital plattform som förenar teknik och psykologi tog form och idag är Pratamera en engagerad och lättillgänglig vårdgivare, specialiserad inom psykisk hälsa, och sedan 2018 en del av den offentliga hälso- och sjukvården.

– Psykologisk vård digitalt är väl beprövat sedan cirka 20 år tillbaka och det finns forskning som visar på att digital vård som iKBT ger samma resultat som den traditionella. Det som kommer ta vården till nästa steg är att våga vara nytänkande och få in fler funktioner och värden i den digitala vården, både utifrån vad patienter behöver och utifrån hur man som behandlare vill och kan arbeta, säger Anna Kinnander, chefspsykolog på pratamera.nu.

Det var här det började. Pratamera grundades 2017 av kliniker med en vision om att göra professionell hjälp för psykisk ohälsa tillgänglig för så många som möjligt.

Digitala forum guidar till rätt vård
Psykisk ohälsa är vanligt - nästan 1 miljon svenskar i arbetsför ålder har någon form av psykisk ohälsa och upp till 1 av 2 kommer någon gång i livet att drabbas (2). Det vanligaste är att man själv söker vård när man inte mår bra, men det är även viktigt, och många gånger eftersatt, att ge stöd och sprida kunskap till närstående.

– Vi försöker att göra skillnad för att ge stöd till alla som drabbas, till exempel via våra öppna och kostnadsfria webbinarier om olika aspekter av psykisk (o)hälsa. Med ökad kunskap ser vi att det blir lättare att våga hjälpas åt att prata om psykisk ohälsa, med varandra men även i samhällsdebatten, säger Anna.

Ny teknik som grund för vårdplattform
Att automatisera delar av processen och skapa plattformar som förebygger, utbildar inom och behandlar psykisk ohälsa är viktiga pusselbitar. Digital vård är en bra grund då detta forum har potential att nå ut till många människor och ge dem tillgång till både enklare strategier och mer djupgående behandlingsformer för att vända en utveckling mot psykisk ohälsa till bättre mående.

– Blickar vi framåt ser vi att den tekniska utvecklingen kan korta sträckan till att hitta rätt hjälp och vård ytterligare. Även om vi är effektivare och tröskeln till digital vård är relativt låg idag jämfört med för några år sedan, så går det ändå att göra mer för att underlätta för fler att ta steget att söka vård. Genom att fortsätta utveckla nya plattformar med hjälp av ny teknik förhindrar vi att fler hamnar i ett dåligt mående som gått ett steg för långt, säger Patrik Hast, grundare och vd för pratamera.nu.

Patrik Hast, grundare och vd för Pratamera och Anna Kinnander, chefspsykolog på Pratamera.

Många härdar ut för länge
Ett problem Pratamera ser idag är att många ”härdar ut” för länge och det är därför viktigt för dem att utveckla en tillgänglig plattform där man enkelt kan få vård när man mår dåligt. En tidig kontakt underlättar också att vända måendet till det bättre, förkortar lidandet och i många fall även behandlingstiden.

– Till oss kan man vända sig för hjälp och vård av alla varianter av psykisk ohälsa. Om man känner sig osäker på om man behöver stöd för sitt psykiska mående eller vilket behandlingsupplägg som är relevant kan man snabbt och enkelt boka en drop-in tid, så hjälper vi till att guida dig rätt, berättar Anna.

 

1; https://www.regeringen.se/48ddbb/contentassets/906430d9feb248e984afbed18a37e65c/for-att-borja-med-nagot-nytt-maste-man-sluta-med-nagot-gammalt---forslag-for-en-langsiktigt-hallbar-styrning-inom-omradet-psykisk-halsa-sou-2018_90.pdf

2; källa: https://www.oecd.org/employment/mental-health-and-work-sweden-9789264188730-en.htm

Om oss
Pratamera grundades 2017 med visionen att göra psykologisk hjälp tillgänglig för så många som möjligt. Idag har Pratamera över 60 legitimerade psykologer, psykoterapeuter och läkare som behandlar patienter via chatt-, röst-, videosamtal och iKBT-program. Pratamera svarar under Socialstyrelsens föreskrifter, IVO:s tillsyn och omfattas av hälso- och sjukvårdslagen.

En vårdkontakt kostar 100kr (kostnadsfritt fram till året man fyller 20, för 85+ och om man har frikort).

Boka tid eller läs mer på www.pratamera.nu

Grön framtid inom vården med Medclair

Lustgas är en vanligt förekommande smärtlindringsmetod inom förlossningsvården i Sverige, även många andra vårdområden använder den för dess effekter. Lustgas har en positiv patientpåverkan, är enkelt att administrera och patienten får en snabb återhämtning. Dock har gasen en negativ miljöpåverkan om den inte omhändertas, faktum är att 1 kg lustgas motsvarar 298 kg koldioxid i negativ miljöpåverkan. EUs nya klimatmål för 2030 är att minska utsläppen av växthusgas med 55 %, ett mål som sätter stor press på en skarp klimatomställning.

Lustgas är en lätt anestesigas som reducerar smärta och dämpar ångest hos patienten. Den är enkel att administrera, kostnadseffektiv och patientens återhämtning är snabbare mot jämförbara metoder. Lustgasanvändning är vanligt genom hela vårdkedjan; förlossning, barnkliniker och akutmottagningar - områden som alla har stor nytta av lustgasens positiva effekter. Det är en optimal lösning för kliniker som söker en säker och enkel process för sina patienter. Alternativen är ofta mer komplicerade, invasiva och kräver andra resurser av kliniken såsom uppvakningsvård och specialistkompetens. Även om den inte alltid kan ersätta andra metoder, så är fördelarna med lustgasen tydliga.

EUs nya klimatmål
Över hela Europa finns ett ökat fokus på förbättrad arbetsmiljö, gränsvärden för lustgasexponering för vårdpersonal har sänkts. Utöver det så har kraven från myndigheter skärpts gällande minskning av växthusgasutsläpp till atmosfären. Lustgas är en kraftfull växthusgas som behöver omhändertas och destrueras i samband med användning. Lustgas är 298 gånger mer potent än koldioxid och behöver tas om hand i anslutning till användandet. Utmaningen med EUs skarpa målsättning kring miljön kräver en omställning till mindre miljöpåverkande gaser och mer miljövänliga tekniker och processer.

Hållbarhetsarbete blir vanligare och viktigare för varje år. Vårdgivare har redan tidigare sett att konsekventa, genomtänkta strategier avseende planering av tillgängliga resurser sparar tid och pengar samtidigt som det ger en tydlig patientnytta. Oavsett om man är en stor vårdkoncern eller en mindre fristående aktör behövs ett klimatperspektiv i det strategiska arbetet.

Medclairs världsunika lösning
En av de mest intressanta tekniska lösningar inom lustgas är Medclairs patenterade katalytiska process som renar uppsamlad luft till mer än 99 %, där de enda restprodukterna har samma beståndsdelar som vanlig luft. Framtiden för vården är tydlig, det finns en stor vilja till en grön omställning i hela Europa. Medclair har dels en världsunik mobil lösning för att samla upp och destruera lustgas var helst behov av smärtlindring finns, samt centrala enheter som lämpar sig för större miljöer såsom förlossningskliniker eller hela sjukhusavdelningar.

– Trenden inom vården är att gå mot enklare och snabbare anestesimetoder som till exempel lustgas. Det är både enklare, mer effektivt, patienten återhämtar sig snabbt och kan lämna vårdinrättning snabbare än efter andra metoder. Sammantaget är lustgas på frammarsch, säger Medclairs VD Jonas Lundh.

Medclair är ett svenskt greentech bolag som utvecklar säkra och klimatsmarta produkter och processer för att samla upp, mäta och destruera lustgas (N2O). Bolaget är världsledande på att lösa arbets- och utsläppsproblem relaterade till användningen av lustgas.

www.medclair.com