Samverkan gör skillnad för familjer

I Sverige finns flera verksamheter som hjälper barn och föräldrar till en fungerande familjesituation. Det kan handla om olika utmaningar i föräldraskapet eller livssituationen. I perioder kan många föräldrar känna sig otillräckliga och behöva vägledning framåt – då kan en familjecentral vara helt rätt.
– Det finns nog ingen förälder som aldrig upplevt svårigheter i sitt föräldraskap. Vi kan ge stöd i krävande situationer, säger Moa Mellbourn, socionom på familjecentralen Söder i Helsingborg och styrelseledamot i Föreningen för familjecentralers främjande (FFFF).

När en familjesituation skaver kan det för många familjer kännas som ett stort steg att kontakta socialtjänsten men det kan däremot vara enklare att söka vägledning hos en familjecentral. Det är en hälsofrämjande verksamhet som arbetar generellt och förebyggande för att stötta föräldrar och barn.

– Vi är anställda av socialtjänsten och samverkar med barnmorskemottagningen, barnavårdscentralen och öppna förskolan för att kunna ge stöd efter varje familjs behov, förklarar förklarar Eva Vilhelmsson, socionom på familjecentralen i Hammarö kommun och styrelseledamot i FFFF.

– Genom öppna förskolan träffar vi många familjer och skapar relationer i en avslappnad miljö. Ofta underlättar det att kontakta en socionom som man redan har en relation med – till exempel från en sångstund på öppna förskolan, säger Moa Mellbourn.

Stort fokus vid relationsbyggande
Verksamheterna sitter vägg i vägg under samma tak vilket enligt Moa och Eva kan innebära en trygghet för familjerna. Det blir lätt att förmedla kontakter och att tillsammans hjälpa och stötta familjer.

– Vi lägger stort fokus vid relationsbyggande vilket gör att föräldrar återvänder till oss när en ny situation uppstår, berättar Eva Vilhelmsson.

– Det kan handla om en separation eller kanske att ett nytt syskon är på väg. Vissa föräldrar har jag haft kontakt med till och från i flera år. När man bygger en god relation blir det lätt att höra av sig igen när det dyker upp ett nytt behov, tillägger Moa Mellbourn och förklarar att alla ibland kan känna sig vilsna i sitt föräldraskap.

– Vi försöker synliggöra föräldrarnas kompetenser och där kan några få samtal göra stor skillnad. Många gånger krävs bara en mindre insats, avslutar Eva Vilhelmsson. 

 

Presenteras av: 

En familjecentral är en verksamhet där barnmorskemottagning, barnhälsovård, öppen förskola och förebyggande socialtjänst samverkar i gemensamma lokaler. Socialtjänstens representant är oftast socionom till yrket, men titeln varierar. Familjecentralens verksamhet är hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande och riktas till blivande föräldrar, föräldrar och barn samt andra viktiga vuxna kring barnen. ldag finns drygt 270 familjecentraler eller familjecentralslikande verksamheter i landet. Föreningen för familjecentralers främjande (FFFF) stöder utveckling, forskning och spridning av familjecentraler i landet.

Läs mer här

Resan mot ett nyktert liv börjar här

Ända sedan begynnelsen 1995 vill Dennicketorp finnas till hjälp för den med beroendesjukdom. Med hela vårdkedjan till hands, med medicinsk nedtrappning till eftervård, och en lång erfarenhet jobbar de dagligen efter sina patienters enskilda behov.

Vill du veta mer om Dennicketorp? Klicka här

Dennicketorp är ett av få behandlingshem i landet som erbjuder övergripande vård och behandling för den som lever i missbruk. Föreståndare och socionom på behandlingshemmet, Elísabet Bjarnadóttir, förklarar att behandlingarna är många, genomgående och ofta välfungerande.

– I grundbehandlingen tar vi hand om den fysiska sjukdomen, i form av motivation och avgiftning med full medicinsk vård. Efter det startar primärbehandlingen; med mer fokus på konsekvenser, känslor och psykisk beroende.

Dennicketorp är fortsatt en utsträckt hand även när behandlingarna är slut. Eftervård erbjuds i sex månader utan kostnad, och skulle klienten hamna i återfall under eftervårdstiden har den även sex kostnadsfria garantidagar.

– Vi gör allt vi kan för att klienten ska leva nyktert efteråt, och vår vision är att klienten ska få grunden till ett meningsfullt och värdigt liv, avslutar hon.

Läs mer om Dennicketorps behandlingar

Presenteras av:

Bergslagens Behandlingshem är ett av landets få behandlingshem för narkotikamissbruk, drogmissbruk, alkoholmissbruk och läkemedelsberoende som erbjuder patienter övergripande vård och behandling med alla steg från medicinsk abstinensbehandling till utslussning. Målsättningen för vistelsen här på vårt behandlingshem är ett liv fritt från alkohol och droger, med fysisk och psykisk rehabilitering som grund för ett meningsfullt och värdigt liv.

Kontakta Bergslagens Behandlingshem

Drömmar, Mod och Möjligheter på 9vB

Ungdomar som hamnar snett i livet kan behöva professionellt stöd för att hitta tillbaka. Många upplever att de blivit svikna av samhället och kanske trängt undan sitt hopp om framtiden. Företaget 9vB består av flera verksamheter med HVB, stödboende och öppenvård som utgör en komplett vårdkedja för att hjälpa ungdomar tillbaka till en fungerande vardag – och tillbaka till sina drömmar.

Ungdomarna som kommer i kontakt med 9vB har en bakgrund inom kriminalitet, missbruk eller psykosociala problem. Oavsett individ ligger fokus på drömmar, mod och möjligheter.

– Ungdomarna ska få verktygen och förutsättningarna som passar just dem. Vi skapar detta med en strukturerad systemisk behandlingsmodell, där ungdomen är delaktig i sin behandling och upplägget, berättar Moa Lundbrant, biträdande föreståndare och behandlare på 9vB.

Diana Koroknai Palmgren, biträdande föreståndare och behandlare på 9vB, berättar att det bland annat handlar om att ge möjlighet till projekt utifrån ungdomarnas intressen. Förhoppningen är att uppmuntra till kreativitet för att skapa en meningsfull tillvaro. Hon exemplifierar med projekt där några ungdomar med bilintresse fått begagnade bilar att mecka med.

– Projekten ska ge glädje och stärka ungdomarnas självförtroenden, säger hon.

Kännedom på riktigt
Värdeorden genomsyrar och styr verksamheten i alla led – gentemot ungdomarnas familjer och socialtjänster samt inom personalgruppen. På 9vB finns inga hierarkier, istället ses verksamheten som en människokropp där alla organ är lika viktiga.

– Varje behandlare har sin egen handlingskraft och mandat att fatta beslut, samtidigt som det alltid finns utrymme att bolla med kollegor. Det är ett ömsesidigt förtroende kollegorna emellan, säger Diana Koroknai Palmgren.

– Det gäller att ha en fingertoppskänsla eftersom vår bransch varken innehåller rätt eller fel. Något som funkar ena dagen kanske inte funkar dagen därpå. Den organiska organisationen, vår behandlingsprocess och vår värdegrund ger oss tillit att fatta beslut i stunden – och det är att ha kännedom på riktigt, fortsätter Moa Lundbrant. 

Presenteras av:

Det finns flera svenska aktörer som arbetar med HVB, stödboende och öppenvård, men det som särskiljer oss är att vi inte är så stora men ändå inte så små. Vi är en platt & organisk organisation som inte tror på hierarkier utan fokuserar på behandlarens kompetens. Vår arbetsgrupps olikheter är vår styrka och vi är alla livsviktiga för verksamheten! Vårt fokus är inte på vinstmaximering utan på hållbar maximering av insatserna för de i vår omsorg.

För att komma i kontakt med oss kan ni:
Ringa 010-1502130
Maila info@9vb.se

Läs mer här

 

”Det är en konstform att bygga relationer”

Att utreda familjesituationer och föräldraförmågor är känsligt för många klienter eftersom de ofta brottas med tankar av skuld och skam. Förutsättningen för ett lyckat arbete är förtroende – och det har Deltagruppen koll på med sin långa erfarenhet av att skapa relationer på klienternas hemmaplan.

Relationsbyggande är viktigt i de allra flesta arbeten, i synnerhet när det kommer till fältet socialt arbete. Deltagruppen är en ny privat verksamhet med en tidigare skepnad som det kommunala bolaget Vårljus. Deltagruppen tog över befintliga ramavtal och startade ett privat företag som arbetar på uppdrag av socialtjänsten utan externt vinstintresse. Här erbjuds sociala insatser såsom familjebehandling, akut utredning för familjer, träningslägenheter med boendestöd samt jour- och familjehem. Fokus är kvalitet och kompetensutveckling – hela tiden med ett barnperspektiv.

– Vi vidareutvecklar personal genom utbildningar, konferenser och handledning. Vi vill erbjuda kvalitativa insatser som innefattar kompetens, flexibla insatser utifrån det kunden efterfrågar samt genomarbetade rutiner och strukturer. Det kan även inkludera det lilla extra till våra uppdragsgivare; transporter, särskilda önskemål gällande dokumentation, följa med på möten eller vara snabba i insatser, säger Ann Åberg, familjebehandlare, utredare och mentor på Deltagruppen.

Intensivt och flexibelt
Deltagruppen finns tillgängliga dygnet runt och arbetar flexibelt i klienternas hem. Ann Åberg förklarar att många av behandlarna har lång erfarenhet och att personalomsättningen är låg. De trivs på sin arbetsplats, helt enkelt, vilket tycks färga även klienternas upplevelse.

– Trots våra klienters livssiuation, når vi ofta ett tillitsfullt samarbete, och vi skapar bra relationer. Det är speciellt att arbeta i klienternas hem – de måste välkomna oss och anförtro sig till oss. Det är en konstform att bygga relationer men också att alltid ha bra relationer till våra uppdragsgivare, säger Amira Shaaban, vice vd och enhetschef på Deltagruppen.

Hög kulturkompetens
Vd:n Martin Krook förklarar att Deltagruppen har en hög kulturkompetens vilket de ser som en stryrka. De arbetar inom olika samhällskikt samt med familjer med olika etnisk bakgrund.

– Det gör att vi alltid kan matcha ärende med rätt behandlare, säger han. 

Presenteras av:

Deltagruppen erbjuder kvalitativa insatser till barn, unga och deras familjer med flexibla tjänster där barnperspektivet alltid är i fokus. Vi erbjuder:

• familjebehandling

• utredning på hemmaplan

• intensivutredning

• specialinsatser i öppenvård eller HvB

• jour- och familjehem

• träningslägenheter med boendestöd

• särskilt kvalificerade kontaktpersoner

• akut, utredning och behandling för familjer med barn 0-12 år i HvB lägenheter.
Ensamplacerade ungdomar från 12 år.

Läs mer här

Familjerådslag ett starkt verktyg för ökat medborgarinflytande

– Att samla alla personer som kan bidra med kunskap, erfarenhet och stöd när ett barn eller en vuxen behöver förändra sin livssituation är helt naturligt och vem behöver inte ett socialt nätverk i form av familj, anhöriga och vänner, säger Karin Frank, en av individ och familjeomsorgens tre enhetschefer vid Höörs kommun.

– När jag som socialarbetare möter en person, för att hen ansöker om stöd eller då en orosanmälan gjorts, kan jag bidra med min professionella kunskap och erfarenhet samtidigt som jag ser till att lagstiftning följs. Dock är det den enskilde och dennes familj som är expert på hur just deras planering ska se ut, fortsätter Karin Frank.

Familjerådslag skiljer sig från andra typer av nätverksmöten genom att man gör upp en planering utan att socialsekreterare och andra professionella är närvarande. Innan familjerådslaget lämnar socialsekreteraren den information som behövs.

Alla familjerådslag är unika och det kan handla om allt från att faster ska hjälpa barnet med läxorna till att föräldrarna ansöker om familjebehandling. Barnens möjlighet att göra sig hörda är en av många positiva effekter av familjerådslag som också bekräftas av nordisk forskning inom ämnet.

Den fristående samordnaren
Annasophia Tomej har arbetat som samordnare sedan 1995.

– Mitt uppdrag är att hjälpa familj och nätverk att skapa så goda förutsättningar för ett konstruktivt möte som möjligt, berättar Annasophia.

– Förberedelsearbetet är viktigt, fortsätter hon. Det är då vi planerar för vilka personer som ska delta och hur vi ser till att alla fokuserar på huvudpersonen och lägger eventuella konflikter åt sidan.

Fokus för ett familjerådslag är att planera för framtiden. Forskning bekräftar dock ett par positiva bieffekter. Ett exempel var ett barn som återfick kontakt med en frånvarande förälder medan rådslagets planering egentligen bara rörde hur skolgången skulle fungera. Slutligen har det visat sig att en av de stora vinsterna med att delta i familjerådslag att många fått känslan av att vara en del av ett socialt sammanhang, att inte vara ensam.

Presenteras av:

JUNO förenklar arbetet för Sveriges kommuner

Norstedts Juridiks digitala informationstjänst JUNO är gränslöst populär i den juridiska världen. Nu finns det även tillgängligt för kommuner och offentliga verksamheter – och användningsområdet är både stort och enkelt.

– Det kan verkligen förenkla arbetet. All information som kan tänkas behövas finns i en enda tjänst, säger Peter Krohn, produktägare för JUNO för kommuner.

Att byta system inom verksamheten kan verka svårt; både rent praktiskt och att lära sig helt nya funktioner. Det kan leda till att systemen aldrig byts ut, trots att bättre alternativ finns på marknaden. Johan Qvinth jobbar som kundansvarig för tjänsten JUNO och menar att omställningen är mycket enklare än vad många tror.

– Man behöver inte göra någonting, så länge man köper systemet är det bara att logga in. Tjänsten gör det enklare att samarbeta och ta del av värdefull information.

En säker källa
Johan Qvinth liknar JUNO vid de typiska sökmotorerna på internet, men en stor skillnad är att alla sökresultat är korrekta. En så säker källa har gjort JUNO till huvudleverantör till den absoluta majoriteten av de som fattar juridiska beslut i dag, och nu finns även möjligheten för kommuner att ta del av informationen.

– Det förenklar alla processer. Att komma in i en databas förr innebar många jobbiga steg – något som kunde ta flera dagar. Det slipper man nu.

I kommunernas version av JUNO får de dels de juridiska aspekterna, med expertkommentarer efter varje paragraf. Dessutom får de tillgång till rätt förarbeten och möjlighet att söka och bevaka sökord i alla rättsfall.

– Socionomyrket är i grunden också juridiskt; det grundar sig i vad som faktiskt är rätt och fel, säger Johan.

Tjänsten erbjuder också analyser och guider utifrån konkreta problem från till exempel förvaltningar. Även här finns möjligheten att ställa frågor till experter inom området och få ett omfattande handläggarstöd.

”Väldigt spännande”
Peter Krohn, produktägare, berättar att Norstedts Juridik vill fungera som en brygga mellan kommuner och juridiska frågor.

– De är ju experter på det som de dagligen jobbar med; inte nödvändigtvis reglerna bakom det. Där finns vi som stöd, säger han och avslutar:

– JUNO är en historisk produkt som varit väldigt framgångsrik. Nu är det dags för ett nytt kapitel som kommer bli väldigt spännande att följa.

Presenteras av:

JUNO är unikt anpassad för dig som arbetar med frågor inom social omsorg och familjerätt. Här hittar du all information berör och reglerar ditt arbetsområde som handläggare, utredare eller beslutsfattare. Du kan enkelt fördjupa dig i den information som är relevant för just dig genom våra lagkommentarer, tidskrifter och digitala bibliotek.


Anders Tengström, leg. psykolog och docent vid Karolinska Institutet (KI), Ali och Adam Tengelin, föreståndare och verksamhetsansvarig för MDFT Sverige.

Behandlingsmetod för ungdomar med missbruksbeteende: ”Applåderar som forskare”

Den psykiska ohälsan ökar bland unga och det finns flera tänkbara orsaker. Nu utmanas den klassiska svenska behandlingsmodellen med nya sätt att bemöta problemet. En av utmanarna är MDFT Sverige – som med en manualstyrd behandlingsmodell inkluderar hela familjesystemet.

– Det applåderar jag för som forskare, säger Anders Tengström, leg. psykolog och docent vid Karolinska Institutet (KI).

En ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor visar att den psykiska ohälsan ökar bland unga. Bakom dessa alarmerande siffror finns flera orsaker och det krävs ett krafttag för att vända denna negativa trend. Arbetet når lokal nivå och insatserna är i dag flera bland Sveriges kommuner, men förbättringspotentialen är stor. Det menar Adam Tengelin, föreståndare och verksamhetsansvarig för MDFT Sverige (Multidimensional Family Therapy) som arbetar med MDFT i en svensk kontext.

– När en socialsekreterare möter en ungdom med psykiska problem eller till exempel drogproblem anser vi att MDFT ska vara den självklara metoden, säger Adam Tengelin.

MDFT är i dag den metod som rekommenderas i socialstyrelsens nationella riktlinjer vid missbruksbehandling. Anders Tengström, leg. psykolog och docent vid KI, var en av de som stod bakom den utredning som undersökte vilka metoder som skulle ligga till grund för riktlinjerna.

– Vi tittade på vilka metoder som kunde hjälpa ungdomar och MDFT är pionjärer som förändrat synen på behandling av ungdomar med missbruksbeteende. Det applåderar jag för som forskare, det är lite grann den nya tiden som kommer.

Det rör sig om en manualstyrd öppenvårdsbehandling, utvecklad för ungdomar under 18 år och med begynnande eller pågående missbruk, NP-problematik, psykisk ohälsa, kriminalitet och andra avvikande beteenden.

– När vi introducerade vårt arbetssätt för socialstyrelsen 2009 var det ett nytt sätt att arbeta på. I dag utbildar vi socialtjänst, HVB-hem, öppenvård och andra institutioner i att använda metoden, berättar Adam Tengelin.

Olik traditionella behandlingar
Behandlingen skiljer sig från den svenska modellen och traditionella behandlingar på flera sätt. Det menar Anders Tengström.

– Sverige har en tradition av familjeterapi inom socialtjänsten för att hjälpa ungdomar med missbruk och andra sociala svårigheter. Den terapin är dock tvärtom mot moderna metoder.

Särskilt lyfter han det faktum att MDFT är en evidensbaserad rammanual-modell som talar om vad terapeuter ska göra, från ett till tio.

– Den klassiska terapin kan vara bra men har aldrig blivit satt under lupp. Utan manual går det inte att generalisera och den kan därför inte utvärderas på gruppnivå. Den manualbaserade är omvänt systematisk och går att utvärdera.

Smart manualbaserad metod
För terapeuter är manualen enkel att följa och kan även höja lägstanivån i kollektivet.

– Terapeuterna vet exakt vad de ska göra i varje session. Då kan de fokusera på de riskfaktorer som finns mot ungdomen och i systemet för att se vad som driver fram ett beteende och senare hantera dem genom att sätta in olika insatser.

Det innebär att hela systemet kan involveras med ungdomen och anhöriga i samsjuklighet – föräldrar, familj och utomfamiljära parter.

– Det är nödvändigt. Istället för att diagnostisera ungdomen kan vi uppmärksamma, utbilda och använda styrkor och resurser hos föräldrar, familjer och sociala nätverk, förklarar Adam Tengelin.

Relationer och samverkan är således centralt i behandlingsmetoden som är uppbyggd i fyra domäner; en ungdomsdomän, en familjär domän, en interaktionell domän och en extrafamiljär domän.

Neuropsykiatrisk utredning
Adam Tengelin berättar att en behandling kan starta med en neuropsykiatrisk utredning – en viktig utredning som ingår i helhetspriset. Den görs tillsammans med psykolog och psykiater. Det gör att man snabbt kan formulera en genomförandeplan och sätta in rätt insatser direkt.

– En bra behandling måste inte kosta skjortan och för oss är det viktigt att göra en helhetsbedömning. Det finns ett multiproblem och det är inte så enkelt att kalle röker cannabis. Vi måste fråga oss varför. Det som börjar som ett cannabisärende kan ganska fort vara ett ärende som innefattar droger och samsjuklighet till exempel.

Behandlingsperioden sträcker sig över sex månader och inkluderar sex månaders efterbehandling. Den kan ges i hemmet, på kontor, institution eller i öppenvården, tilldelas ungdomen en behandlingsansvarig och en behandlingsassistent som stöttar ungdomen.

– Det kan vara allt från dagligt umgänge till fritidsaktiviteter, förklarar Adam Tengelin.

Verkar över hela landet
I dag verkar MDFT i Stockholms- och Skåneregionen och har ramavtal med flertalet kommuner. Socialtjänsten i Malmö har arbetat med MDFT i över tio år. Här är Fredrik Bavand sektionschef och beskriver hur metoden tillämpas i de svåraste fallen med utsatta familjer och ungdomar med en multiproblematik.

– Det är i fall där ungdomen har stora svårigheter och är på gränsen till att placeras men kan bo kvar hemma med en intensiv insats. Annars finns en risk att ungdomen får det bättre och sen flyttar hem till samma problematiska system.

De handlar således om att inte enbart korrigera ett beteende.

– Ungdomen existerar i ett system och det kan inte redas ut individuellt utan fungerar i förhållande till något annat. Många har problem med känslouttryck, obearbetade trauman, uppväxtförhållanden eller relationer. Ofta kämpar föräldrar på fel sätt och det behövs vägledning. Jag har sett detta göra underverk.

”Allergisk mot stuprör”
Att involvera utomfamiljära parter stärks av Kjell Gardeland, familjeterapeut på MDFT. Han besitter lång erfarenhet från socialförvaltningar och har publicerat en forskningsrapport som visar att den som går in i ett avancerat missbruk har psykisk sjukdom i sin familj över tre generationer.

– Ungdomar är födda in i ett system som påverkar positivt eller negativt. Ungdomen blir ett symptom på något annat. Jag är allergisk mot stuprör, vi måste titta på helheten.

Även Agneta Björck instämmer i sättet att arbeta brett. Med över 30 års erfarenhet av att arbeta med ungdomar med diverse problem är hon särskilt intresserad av hur tonårshjärnan påverkas av missbruk och hur man upptäcker ungdomarna i tid och gör rätt saker.

– Det gäller att våga stå mitt i familjen men också hos psykiatrier, socialtjänst, skola eller syskon. Först då kan glappet tätas och man kan se vad ungdomen behöver och undvika att se ungdomen som en isolerad företeelse. Det gäller att hitta nyckeln till vad ett missbruk fyller för funktion.

”Jag var emot socialmöten”
Nadja, mamma till Ali, är en av de familjer som fått erfara resultatet av MDFT. Det var efter att hennes son i grundskolan började umgås i kriminella kretsar. Familjeproblemen avlöste varandra, även besöken på socialen och på ett vård- och omsorgsboende i trakten. Det var först när familjen kom i kontakt med MDFT som vändningen kom.

– Vi behövde hjälp av någon som kunde förstå Ali och bara efter några få träffar med Adam som behandlingsansvarig fick Ali förtroende och accepterade hjälpen, förklarar Nadja.

Ali instämmer.

– Jag var emot socialmöten och kände ingen förståelse. När Adam kom in i bilden vände mitt liv.

Både Nadja och Ali menar att helhetsaspekten var skillnaden mot den hjälp de tidigare fått men inte upplevt fungera som en förbättringsfaktor.

– Adam tittade på helheten och varför Ali blev påverkad. Han gav oss uppgifter att jobba på och stöttade Ali. Personalen tog till exempel ut honom på ishockeymatcher och andra aktiviteter. De har en passion för vad de gör.

Från kriminell till ambulanssjukvårdare
Efter behandlingsperioden fick Ali styrka att avsluta grundskolan med godkända betyg. I dag har han ett stadigt förhållande, har börjat arbeta inom vården, utbildar sig till undersköterska och har siktet inställt på att i framtiden titulera sig ambulanssjukvårdare.

– Hjälpen blev en totalvändning för mig. Från att ha varit den som gör skada vill jag hjälpa andra människor, precis som jag själv blev hjälpt, avslutar han.

Läs mer om MDFT Sverige här

Presenteras av:

Vill du träffa oss under Socionomdagarna på Stockholmsmässan 20 till 21 november? Varmt välkomna till oss i vår monter (A06:36).


Elin Sylvan, kvalitetsutvecklare och Gentiana Hajdari, socialsekreterare.

Nacka kommun satsar för att vara en arbetsgivare i framkant

Digitalisering och systematiskt kvalitetsarbete är numera en självklar del av arbetet i den sociala omsorgen. I Nacka kommun arbetar Omsorgsenheten aktivt för att ge medarbetare möjlighet att utveckla välfärdstjänster för framtiden. Gentiana Hajdari, socialsekreterare, beskriver en modern arbetsplats, med plats för engagemang, delaktighet och klientfokus.

Systematiskt kvalitetsarbete och digitalisering är förutsättningar för en god välfärd och en växande befolkning. I Nacka kommun arbetar Omsorgsenheten med att utveckla båda delar och ambitionen är tydlig; här vill man vara bäst på att vara kommun.

– För oss är det viktigt att säkerställa kvalitet och service till våra klienter, då behöver vi tillsammans ta ansvar och tänka framåt för att skapa smartare arbetssätt, menar Gentiana Hajdari.

Digitala tjänster ger ökad självständighet
Digitala tjänster hjälper klienterna till ökad självständighet, delaktighet och ökat inflytande, berättar Gentiana, därför testas just nu flera digitala tjänster.

– Vi vill kunna möta fler av våra klienter och därför har vi bland annat introducerat videomöten. Att möta fler klienter systematiskt är bra för både tillgänglighet och rättssäkerhet, och nio av tio tycker att det är positivt, visar våra mätningar. Vi hoppas att videomötena bidrar till att stigmat försvinner. Dessutom är det ju bra för miljön.

Höjd kvalitet för klienterna
Elin Sylvan, som är kvalitetsutvecklare i Nacka kommun, och arbetar med systematiskt kvalitetsarbete och digitalisering, berättar;

– Tidigare jobbade jag som handläggare, men nu kan jag på en strukturell nivå bidra till att höja kvaliteten för våra klienter. Vi tittar på alla insatser som utförs i den dagliga verksamheten och säkerställer att socialsekreterare har rätt verktyg för att systematiskt följa upp alla insatser som görs på individ- och gruppnivå.

Ökad arbetsglädje
Att Nacka kommun har en socialtjänst som vill framåt är tydligt. Här är kvalitetsarbetet avgörande, menar Johanna Lundqvist, gruppledare i LSS-gruppen.

– Nacka kommun präglas av att vi hela tiden utvecklas, höjer kvaliteten, systematiskt följer upp våra insatser och testar nya arbetssätt. Kollegorna som arbetar med kvalitet hjälper oss att driva arbetet framåt. Alla medarbetare kan vara med och utveckla och bidra till att verksamheten ständigt blir bättre. Det känns jätteroligt och har utan tvekan ökat arbetsglädjen, avslutar hon.

Läs mer om Omsorgsenheten i Nacka kommun här

Presenteras av:

Omsorgsenheten utreder och fattar beslut om insatser för barn och vuxna i behov av insatser enligt LSS, vuxna med beroende- och socialpsykiatrisk problematik samt unga vuxna i behov av stöd.

Omsorgsenheten kan hjälpa till på många olika sätt. Det vanliga är att man kommer överens om vilket stöd som passar bäst. Som exempel kan nämnas: Stöd i hemmet, annan boendeform, hjälp att komma ur ett beroende.

Inom enheten arbetar vi också med att säkerställa att vi har utförare och anordnare som svarar upp emot våra målgruppers behov av stöd och insatser både nu och i framtiden.

Enheten ansvarar bl.a. för kvalitetsfrågor, översyn och utveckling av kundval, uppföljning av anordnare och kvalitetsgranskningar och framtagande av nya insatser.

Jämtlands HVB – ett närmare boende

Jämtlands HVB tar emot familjer för utredningar och stöduppdrag gällande barns behov och föräldrars omsorgsförmåga. Med en liten personalgrupp ges möjlighet till en nära kommunikation. Detta ökar förutsättningarna för en vistelse där man kan bygga tillitsfulla relationer.

Då det kommunala HVB-boende som socionomerna Linda Hansen och Jenny-Ann Ljungström arbetade på genomgick stora omorganiseringar och växte kraftigt, var det en grupp av de anställda som visste att de hellre ville fortsätta att arbeta i en mindre skala. Den övertygelsen ledde till starten av Jämtlands HVB, ett mindre HVB-boende där fokus ligger på barnen och relationerna inom familjen.

– Vi tar emot barnfamiljer upp till tolv år efter beslut från Socialtjänsten. Ofta är det en förälder eller två föräldrar som bor med barnen, men det kan också vara en annan vårdhavare. Generellt är vistelsen omkring sju veckor lång och då försöker vi så långt det bara är möjligt att tillgodose familjens behov och gå in med stöd gällande barnet, berättar Linda.

Två kontaktpersoner
Familjerna kommer till Jämtlands HVB för antingen stödinsatser eller utredning, både planerat och i akuta situationer. Vid en utredning riktar medarbetarna i huvudsak in sig på observation för att se hur familjen fungerar i sin vardag och journalför alla sina intryck. Då det ska ges stöd finns personalen tillhands för familjen dygnet runt, så att det alltid finns någon att vända sig till – det ger en personlig och nära stämning.

– Varje familj brukar få två kontaktpersoner som ser till att uppdraget vi har fått från Socialtjänsten genomförs till fullo. De håller i trådarna och sköter alla möten och samtal som behövs.Varje medarbetare här har barnsamtalsutbildning, så de barn som är pratbara har också någonstans att vända sig. Tanken är att familjen i så stor utsträckning som möjligt ska kunna fortsätta med sina vardagliga liv, säger Jenny-Ann.

Vill skapa förtroende
Både Linda och Jenny-Ann betonar att arbetat ofta handlar om att skapa förtroende, och att de flesta föräldrar är väldigt nöjda efter sin placering på Jämtlands HVB.

– De har fått tid över, blivit sedda och haft någon som lyssnar på dem och ger dem verktyg för att bättre kunna interagera med sina barn. Ibland kanske föräldrarna inte håller med om våra utredningar eller inte ens vill vara här. Vissa hyser misstro mot Socialtjänsten och litar inte på dem, konstaterar Jenny-Ann.

Vill alltid bli bättre
Det är alltid barnet och dess behov som är i fokus och målet är ofta att stärka anknytningen mellan förälder och barn. Ibland kan det dock uppstå utmaningar, vilket åter belyser vikten av att skapa tillit hos de familjer som vistas på Jämtlands HVB.

– Självklart kan man alltid bli bättre och det strävar vi efter, men vi är både glada och stolta över vårt arbete här, avslutar Linda.

 

Presenteras av:

Vi har varit verksamma i tre år i ett stort enplanshus i lantlig miljö mellan Krokom och Östersund. Med barnen i fokus genomför vi utredningar och stöduppdrag gällande barns behov och föräldrars omsorgsförmåga. Med barnet i fokus, respekt, hjärta och omtanke om hela familjen utformar vi vistelsen.

E-post: info@jamtlandshvb.se
Tel. 073-600 19 91

Läs mer här

 

Idéburen vård i Sverige har som ambition att växa i volym

Arbetsgivaralliansen är civilsamhällets arbetsgivarorganisation med syfte att genom branschanpassade kollektivavtal men även andra strategiska insatser stötta medlemmarna inom idéburen vård och omsorg till ett gott arbetsgivarskap.

Idéburen vård och omsorg existerar vid sidan av offentlig sektor och privata aktörer. Verksamheterna är djupt rotade i en värdegrund och har som sitt primära mål att bedriva en verksamhet som leder till förbättringar för människor.

– Det är idén om att alltid ha människan och samhället i fokus som förenar oss, säger Lotta Säfström, Göteborgs kyrkliga stadsmission och som också är ledamot i Arbetsgivaralliansens styrelse.

Tio procent 2030!
Idag har idéburen vård och omsorg cirka tre procent av marknaden i Sverige. År 2030 har man som ambition att vara uppe i tio procent. Med den ambitionen ställs man inför ett behov av att rekrytera.

– Vi efterfrågar många kvalificerade medarbetare med adekvat utbildning och ofta även arbetslivserfarenhet. Vad vi som idédrivna vårdgivare kan erbjuda är ett sammanhang där värderingar och människor står i fokus varje dag, från styrelse ner till enskild medarbetare. I regel har vi en långtgående delegation och korta beslutsvägar, säger Lotta.

Presenteras av:

Arbetsgivaralliansen är en fristående arbetsgivarorganisation som organiserar idéburna verksamheter, bland andra Idéburen Vård och Omsorg.

Vi sluter branschspecifika kollektivavtal och ger professionellt arbetsgivarstöd baserat på kunskap om det civila samhället.

Läs mer här