Kommunikationsvägar som står starka även i osäkra tider

I tider då naturkatastrofer och ett osäkert omvärldsläge påverkar vårt digitala samhälle har vikten av uthålliga kommunikationsvägar blivit uppenbar. Genom Teracoms samhällsnät kan uppkopplingen för de som skyddar och hjälper samhället i kris och krig garanteras och medborgares grundläggande behov av information och kommunikation med nära och kära säkras.

Teracom grundades 1992 i syfte att säkra den statliga kontrollen över marknäten för radio och tv eftersom de är en kritisk del av svensk beredskap. Uppdraget var redan då att driva nät som kan fortsätta fungera vid alla typer av samhällsstörningar. Med höga master vars räckvidd varken hindras av berg eller bebyggelse hade de från start möjlighet att nå samtliga platser i hela Sverige med sina utsändningar. Sedan 2019 äger Teracom ett mobilnät som drar nytta av samma infrastruktur och egenskaper som bolagets övriga nät.

Robusthet och säkerhet
Kriget i Ukraina har tydliggjort vikten av denna typ av motståndskraftiga kommunikationsvägar. Roland Svensson, CTO på Teracom, menar att både samhällsviktiga aktörer och befolkningen har ett ökat behov av tillgången till internet, då det inte längre räcker med envägskommunikation via radio eller TV.
– I dagens samhälle är tillgång till internet nästan lika vitalt som tillgång till mat och vatten. Situationen i Ukraina har även visat på att det ofta är privatpersoner som har möjlighet att informera omvärlden om vad som sker. Samtidigt behöver de ha tillgång till information från både samhället och nära och kära. Vi har grundförmågan att tillgängliggöra detta viktiga behov för hela landet.

I en krissituation där många ringer, smsar eller använder internet samtidigt kan vanliga kommunikationsvägar lätt bli överbelastade. Teracoms nät kan fungera oberoende av extern elförsörjning och har så många vägar att det skulle fungera även om Sveriges alla stora fiberstråk blev avgrävda. Åsa Sundberg, vd på Teracom, menar att detta är fundamentalt när någonting allvarligt händer i samhället.
– I nära samarbete både med uppdragsgivare och leverantörer ser vi till att teknologin i våra nät levererar på samhällets behov och är skapad för att alltid fungera. Om exempelvis elnätet är utslaget kan vi säkerställa att samhällsbärande aktörers uppkopplade kritiska funktioner kan fortsätta fungera, och att privatpersoner har tillgång till kommunikation och viktig information som bidrar till en ökad trygghet.

I ständig beredskap
Den robusthet som krävs, och finns, i Teracoms verksamhet innebär att bolaget till exempel kan utföra de flesta åtgärder med egen personal och egna reservdelslager. Om en reparation krävs på någon enhet har Teracom en egen fältorganisation som kan åtgärda felet – oavsett när på dygnet och var i Sverige problemet uppstår.

Åsa menar att den egna fältorganisationen är avgörande både för en effektiv drift, och för integriteten och säkerheten för verksamheten i stort.
– Teracoms verksamhet kräver en hög integritet eftersom datan som transporteras har stor vikt för samhällen och nationen i stort. Därför väljer vi att inte förlita oss på externa aktörer på samma sätt som andra telekombolag kan göra. Alla medarbetare är säkerhetsklassade och det är endast vi som känner till samtliga rutiner, säger Åsa och avslutar:
– Vårt arbete är en viktig del av Sveriges säkerhetsarbete. Vi möjliggör ett uppkopplat totalförsvar och kommunikation till och mellan befolkningen genom hela hotskalan.

Läs mer om Teracom här

Med utgångspunkt i våra uppdragsgivares behov utvecklar Teracom Samhällsnät hållbara lösningar för ett uppkopplat totalförsvar

Läs mer om Teracom här!

Johan Modigh och Lars-Erik Bergwall utanför Djursholms bibliotek, en av kommunens trygghetspunkter.

Danderyds kommun i framkant med krisberedskap: “Mycket kan göras med resurser vi redan har” 

I takt med att världsläget blir allt mer sårbart behöver krisberedskapen i samhället höjas. I Danderyds kommun har de gjort mycket på väldigt kort tid – ett arbete som fortgår och utvecklas hela tiden.
– Det behövs inte alltid stora investeringar och resurser för att komma igång, menar Lars-Erik Bergwall, säkerhetschef Danderyds kommun. 

Arbetet med att höja samhällets krisberedskap har pågått i några år på nationell såväl som lokal nivå. 

– Samhället är mer utmanat idag, såväl ur miljö- och naturkatastrofsperspektiv som ur krigsaspekt. Det finns ett antal lagar och överenskommelser i Sveriges kommuner och regioner som vi behöver förhålla oss till, och i Danderyd har vi varit tidigt ute, berättar Johan Modigh, beredskapssamordnare i Danderyds kommun. 

– Det har funnits överenskommelser sedan 2018 men det var före pandemi och krig i Europa. Omvärlden har accelererat och det förväntas av oss att vi hänger med, fyller Lars-Erik Bergwall i. 

Den mentala beredskapen är viktig
I Danderyds kommun utgår mycket av arbetet från sitt geografiska områdesansvar med fyra trygghetspunkter, placerade i varje kommundel. Alla medarbetare kommer få besked om krigsplacering, kommunen arbetar över tiden med kontinuitetsplanering och därtill har de även startat ett krishanteringsforum med deltagare från näringslivet och frivilligorganisationer. Johan Modigh vill belysa att man kan göra mycket i en kommun utan överdrivet mycket resurser men med stöd från engagerade individer inom Danderyds frivilliga resursgrupp, Röda Korset Danderyd och Företagarna Danderyd. 

– I ett första steg kan man tänka till hur man kan använda det som redan finns! Det kan handla till exempel om byggnader eller förmågor som kan få en annan funktion i en krissituation, säger han. 

Lars-Erik Bergwall betonar att det handlar mycket om att ändra mindset och ta ett steg i taget. 

– Den mentala beredskapen är viktig men kan vara svår att greppa efter 200 år av fred. Att jobba med de här frågorna i en kommun är en stor och svår sak. 

“Då krävs mer resurser”
Att starta upp arbetet med krisberedskap kräver alltså inte så mycket – men för att upprätthålla en krisberedskap som håller i skarpt läge, där krisen kanske pågår i tre månader – då krävs mer resurser. Både ifråga om pengar, men också i samarbete över kommunerna. Och det borde ligga i allas intresse, menar Lars-Erik Bergwall. 

– Till syvende och sist handlar krisberedskap om att invånarna ska kunna behålla normalitet genom sin hemberedskap för en vecka, även i en akut situation, avslutar han. 

Antal invånare: cirka 32.800.
Antal anställda i kommunen: ca 1.500
Politiskt styre: M/L/KD
Kännetecken: Utbildningsnivå, företagsklimat, trygghet. 

https://www.danderyd.se/ 

Krisberedskap är mer än att bara köpa prylar

De senaste åren har vikten av krisberedskap visat sig tydligare. Vi har sett allt från kraftiga skogsbränder, översvämningar och strömavbrott till pandemier och nu krig i närliggande länder. Många väljer nu att förbereda sig inför värsta tänkbara scenario genom att panikhandla – men utan att se över sin situation ordentligt och planera strategiskt, något som Peter Ekelund, vd på XMOMS som också driver beredskapsfabriken.se, vill lyfta fram.

– Det är lätt att tro att beredskap handlar om att skaffa sig så många prylar som möjligt.

Många företag i branschen vill gärna göra prepping till en materialsport. Det är inte den som har skaffat sig flest prylar när krisen kommer som nödvändigtvis kommer att klara sig bäst, förklarar Peter.

– Viss utrustning krävs men planering, kunskap och samarbete är minst lika viktigt.

Peter Ekelund betonar att man inte ska göra en ”quick fix” och köpa en krislåda i panik. Fundera först igenom ditt behov ordentligt. – Det är viktigt att man får in det här beredskapstänket i sin vardag utan att det blir en panikkänsla. Att till exempel ha bra matreserver hemma som man använder och byter ut. Sedan kommer nästa steg i förberedelserna. Vad gör du om du måste utrymma din bostad, eller om du inte ens är hemma när krisen händer? Hur håller man kontakt utan mobiltelefon? Var samlas vi i familjen då?

Oavsett typ av kris, så kan våra liv förändras snabbt och helt utan förvarning. När den globala pandemin lamslog världen under 2020 blev det särskilt påtagligt att den allmänna beredskapen var låg. På bara några dagar hade toalettpapper sålt slut runtom i landet och många hyllor i mataffärerna gapade tomma.

– När en kris inträffar ska man redan vara förberedd. Beredskap handlar om otroligt mycket mer än att bara bunkra upp med lite mat och förnödenheter. Det gäller att ha kunskap, en tydlig plan för vad som ska göras när vardagen plötsligt ändras och ett visst mått av fantasi och kreativitet för att lösa situationen, förklarar Peter Ekelund.

Läs mer här

Alla sorters kunder
Peter berättar vidare att X MOMS, som varit aktiva i profilbranschen sedan 2002, hjälpt företagskunder att ge bort exempelvis beredskapsprodukter i julklapp. Webbutiken Beredskapsfabriken.se har många års erfarenhet av att erbjuda privatkunder smarta, genomtänkta val kring krisberedskap. Sortimentet genomsyras av ett noga utvalt sortiment. Dessutom tillverkar man vissa egna produkter som tidigare saknats på marknaden.

– Just nu håller vi också på att leverera krislådor och utrustning till kommuner som stärker sin initiala beredskap på t.ex. LSS- och äldreboenden. Här ställer innehållet i krislådorna lite andra krav mot den låda man har hemma.

Ett tryggt val
Just nu befinner vi oss i utmanande tider bland annat till följd av en hotbild österifrån, men också i form av olika typer av elransoneringar. Ett planerat strömavbrott är kanske det enklaste att hantera, då man vet när det börjar och slutar. Det är alla andra plötsliga störningar som kraftiga stormar, översvämningar, torka, is- och solstorm som du inte har en aning om när de slår till eller hur länge de varar, som kräver eftertanke.

– Tänk till innan. ”Bättre förklok – än efterklok”, säger han och avslutar:

– Ta del av tips och fakta via msb.se hemsida under fliken ”Råd till privatpersoner” samt på beredskapsfabriken.se. Med lång erfarenhet av kvalitativa produkter är vi ett tryggt val i osäkra tider.

Få mer information hos Beredskapsfabriken här

Vi kanske inte är som alla andra profilföretag – för vi kommer inte från det hållet. Vi har ett gediget friluftsförflutet och har fokus på varumärken, bra och rejäla saker. Ett stort hjärta att hitta miljösmarta alternativ som mottagaren vill använda.

OneMore Secures grundare; Robert Willborg och Matti Olofsson.

De hjälper företag få cyberhotskontroll på 30 minuter

För ett litet eller medelstort företag är risken att gå i konkurs överhängande om verksamheten drabbas av en cyberattack. Samtidigt är bristen på kunskap stor. OneMore Secure har tagit fram en säkerhetsdeklaration som hjälper företag få kontroll över sin cybersäkerhet.

OneMore Secure vill underlätta för företag och verksamheter att göra säkerhet lätt – och rätt. De har tagit fram en säkerhetsdeklaration bestående av 38 kontrollpunkter som ger en tydlig och pedagogisk bild över hur cybersäkerheten ser ut - och vilka områden som bör förbättras.

– Många är medvetna om cyberhoten, men vet inte var de ska börja. Vi vill göra det lätt och enkelt för att fler ska kunna säkra sin verksamhet. Därför har vi tagit fram en lättförståelig säkerhetdeklaration med verifierade kontrollpunkter inom IT-säkerhet, Informationssäkerhet, GDPR och Säkerhetskultur, säger Matti Olofsson, CEO OneMore Secure.

Deklarationen består av 38 punkter och tar cirka 30 minuter att fylla. Utifrån det skapas en skräddarsydd åtgärdslista och en kundansvarig från OneMore Secure finns med som stöd under arbetet.

Viktigt säkra leverantörskedjan
En utmaning som många företag har är att säkra leverantörskedjan. Det är inte sällan cyberattackerna kommer in via andra kanaler.

- Idag är inget företag är en autonom enhet, alla är uppkopplade mot varandra. Genom säkerhetsdeklarationen får man kontroll över hela sin leverantörskedja, säger Robert Willborg, CSA OneMore Secure.

Och riskerna för företag och verksamheter är stora om cybersäkerheten är låg.

– De flesta små eller medelstora bolag klarar inte att verksamheter ligger nere ens en kortare tid, många som drabbas går i konkurs inom ett halvår. Det systematiska cybersäkerhetsarbetet är viktigt för att klara konkurrens och vara motståndskraftiga, säger Robert Willborg.

Vill du veta mer om OneMore Secure?

OneMore Secure är ett Saas bolag inom cybersäkerhet. Med vår tjänst Säkerhetsdeklaration får företag en enkel översikt hur de gör säkerhet och vad de kan göra för att öka sin cybersäkerhetsförmåga.

Kontakta OneMore Secure: www.onemoresecure.se
Info@onemoresecure.com

 

Svensk mjukvara skapar ökad säkerhet på våra vägar

Samhällets snabba digitalisering och en allt större flotta av uppkopplade fordon som rullar på våra vägar kommer med många fördelar. Med sin avancerade mjukvara blir svenska Carmenta Automotive en möjliggörare för fordonsindustrin att förbättra trafikflöden, skapa effektivare och mer miljövänlig körning samt minska olyckorna på våra vägar.

Prognosen från branschen är tydlig, 2030 kommer alla nya bilar vara uppkopplade mot externa system och på så sätt också förberedda för autonom körning.

– Fordonets egna sensorer kan idag tillföra mycket information till föraren, men än så länge bara inom ett begränsat avstånd kring fordonet. Det är här vår mjukvara kommer in som gör att föraren kan få utökad kännedom om vad som händer på vägen framför och med tidiga varningar ta smartare beslut, menar Björn Berndtsson, President och CEO på Carmenta Automotive.

Säkrare vägar och ökad transporteffektivitet
Svenska Carmenta Automotive, som härstammar från försvars- och säkerhetsindustrin, arbetar med att utveckla avancerad mjukvara för fordonsindustrin. En mjukvara till stor del redan beprövad och använd i skarpt läge inom försvarsindustrin. Företagets smarta moln-mjukvara kan hantera en stor mängd data i realtid. Som exempelvis data om väderförhållanden, vägarbeten, olyckor med mera

– Vår mjukvara är unik i och med att den integreras i biltillverkarnas IT-system. Det gör att vi kan kombinera en mängd olika externa informationskällor med fordonens egna för att på så sätt skapa bättre beslutsunderlag. Det skapar säkrare vägar och ökad transporteffektivitet som inte minst är viktigt inom dagens tunga trafik.

Det här gör att det blir enklare för fordonstillverkarna att följa de regelkrav som nu introduceras, som exempelvis krav på att fordon ska ha tillgång till Intelligent Speed Assistance.

– Vår mjukvara är en möjliggörare för att fordonsindustrin snabbare ska kunna nå en nollvision och snabbare kunna utveckla självkörande fordon och få ut dem på våra vägar. Redan idag används vår mjukvara i system kring outdoor robotics och självkörande fordon i inhägnade ytor som är enklare att kontrollera som exempelvis hamnar och flygplatser. Teknik som kommer att användas av självkörande fordon på våra stora vägar och i våra städer, avslutar Björn Berndtsson.

Få mer information om Carmenta Automotive här

Om Carmenta Automotive
Vår teknik ger fordon lägesuppfattning långt bortom sina egna sensorer och skapar beslutstöd till uppkopplade och automatiserade fordon för ökad effektivitet och säkerhet. Med över 35 års erfarenhet från försvar och 112 erbjuder vi avancerad mjukvara för ledning av uppkopplade och automatiserade fordon.

Företag behöver en mer mångsidig arbetsstyrka för att möta cyberhoten

I takt med att cyberattacker ökar i omfattning och svårighetsgrad ökar också efterfrågan på folk som kan förhindra dessa. Men många bolag står idag med stora kompetensbehov när det kommer till cybersäkerhet. - Att det saknas så mycket folk inom cybersäkerhet är ett allvarligt hot mot Sveriges digitaliseringsresa. Speciellt oroande är bristen på mångfald, det säger Gabriel Fogelsjöö, vd på The Upskill Company.

Mångfald föder innovation, vilket är nödvändigt även inom cybersäkerhet som gått från att vara ett avgränsat område till att bli en central fråga i alla bolag.

- Att få in människor med nya perspektiv och bakgrunder i sina team är nödvändigt idag, för det handlar inte bara om brandväggar och säkra lösenord längre, det handlar om beteenden. Och vill man jobba övergripande med att förstå dessa och kunna förutse vad de kommer leda till, ja då behövs kompetenser och kvaliteter som är något annat än rent tekniska, säger Gabriel.

The Upskill Company samarbetar just nu med Microsoft Sverige för att skola om människor som vill och har rätt förutsättningar för att jobba inom cybersäkerhet.

- Branschvana är något alltför många fäster för stor vikt vid. Cybersäkerhet är ett levande område som hela tiden förändras, så viktigast är att hitta människor som vill och kan utvecklas i samma takt.

Så hur hittar man dessa människor?
- Det handlar om att tänka om, att sluta begränsa kandidatpoolen till ditt nätverk och de som redan verkar i branschen och börja rekrytera människor baserat på potential istället för tidigare meriter.

Identifiera de egenskaper som behövs
- Vi har under året pratat med många representanter i branschen, och när vi ställer frågan om vad som krävs för att jobba inom cybersäkerhet svarar de flesta att kommunikation, att kunna prioritera och att ha en etisk kompass är viktigast. Leta efter dessa egenskaper och personer som har lätt för att lära.

Testa alla sökande direkt
- Genom att testa logisk förmåga och personliga egenskaper redan i det första steget i rekryteringsprocessen ser du direkt vilka som har potential bortom formella meriter.

Undersök kandidatens motivation
- Missa inte att ställa frågor om motivation och fundera på vilka personliga drivkrafter som krävs för att långsiktigt trivas och prestera i den tilltänkta rollen.

Titta inom den egna organisationen
- Glöm inte leta efter motiverade och nyfikna personer som har de egenskaper du letar efter internt.

Var inte rädd att ta hjälp utifrån
- Vi på The Upskill Company är vana vid att leta efter potential och att hitta dolda egenskaper och förmågor, och hjälper våra kunder både med rekrytering och med utbildningsprogram som möjliggör den här typen av rekryteringar.

Här kan du läsa mer om The Upskill Company

Om The Upskill Company
The Upskill Company jobbar med kompetenslösningar inom tech och hjälper företag och organisationer att rekrytera nya medarbetare eller omvandla intern kompetens genom företagsspecifika upskill- & reskillprogram.

Läs mer på www.theupskillcompany.se

Så kan AI-robotar öka IT-säkerheten – och skydda mot nya hot

Cyberkriminella har börjat använda AI-robotar för att massproducera skadlig kod – men hotet kan mötas med en egen AI-robot.

– Vår AI-robot har varit aktiv i åtta år och har en enorm erfarenhet av hur ett IT-system ska försvaras, säger Mikael Johansson på IT-säkerhetsföretaget Acronis.

Detta är en av trenderna inom IT-branschen som företaget kommer att berätta mer om på Stockholm Tech Show 3-4 maj.

En trend inom cybersäkerhetsområdet är att både kriminella och IT-säkerhetsansvariga använder AI-robotar för sina mål – att ta sig in i, respektive skydda, IT-verksamhet.

En vanlig förekommande cybersäkerhetsteknik i dag är att upprätta så kallade svarta listor på skadlig kod. Att få upp ny skadlig kod på listan kan dock ta upp till 24 timmar. Detta 24-timmarsfönster – Zero Day – kan cyberkriminella utnyttja i en så kallad Zero Day Attack.

– Med AI-robotar kan kriminella massproducera ny skadlig kod så ofta som var tredje sekund. Därför måste vi som skapar IT-skydd tänka lite annorlunda, säger Mikael Johansson, som är Regional Sales Director Nordic på Acronis.

Lösningen är att ha en egen AI-robot som hela tiden söker av IT-systemet efter förändringsbeteenden.

– Sker något onormalt så stannar AI-roboten processen omedelbart så att ingen skada uppstår, förklarar han.

Acronis listar de största hoten för 2023
Acronis konstaterar i sin nyligen släppta Cyber Protection Operation Centers Report att hoten bara blir fler, och att ransomware och phishing tillhör de metoder som är vanligast förekommande.

Att ha flera lager skydd och använda multifaktorautenticering är en bra start för att skapa ett grundläggande försvar, menar Mikael Johansson.

– Det behöver inte vara dyrt. Det handlar om 15 till 20 kronor per användare och månad, förklarar han.

Acronis erbjuder en cybersäkerhetsplattform som skapar ett brett och heltäckande IT-skydd för en verksamhet.

– Det är ett stort plus att vara proaktiv i en sådan här fråga i stället för att försöka städa upp när det väl har skett ett intrång, säger han.

Acronis expert deltar på Stockholm Tech Show
På Stockholm Tech Show i maj kommer Acronis att presentera de senaste trenderna inom cybersäkerhetsområdet. Företagets expert Candid Wuest kommer att berätta om aktuella och framtida hot men också om många nyligen inträffade fall, vad som skedde och vilka cyberkriminella som låg bakom.

– Jag vill verkligen uppmana alla som är intresserade av dessa frågor att ta del av det, avslutar Mikael Johansson.

Vill du veta mer om Acronis?

Om Acronis
Acronis är en global ledare inom cyberskydd och har skapat den enda allt-i-ett-cyberskyddslösningen för miljöer av alla storlekar. Med den unika integrationen av dataskydd med cybersäkerhet får du alla funktioner för förebyggande, upptäckt, svar, återställning och kriminalteknik som behövs för att skydda alla dina arbetsbelastningar samtidigt som du effektiviserar dina skyddsinsatser.

Ladda ner Acronis nyligen släppta Cyber Protection Operation Centers Report här

Ny låsinnovation kan vara skillnaden mellan liv och död

Halmstadsföretaget Swedlock och Norges andra största eldistributionsbolag Tensio har tagit fram en lösning som innebär att elnätstationen i ditt kvarter inte längre behöver utgöra en livsfara.

Det finns flera hundratusen lokala elnätstationer i Sverige. De flesta skyddas med mekaniska lås och hänglås. Men vad händer om en servicetekniker missar att låsa efter utfört arbete? Barnen som stojar på lekplatsen en bit bort kan då ta sig in till strömförande, och därmed livsfarliga, installationer.

– Vi vet att det kan förekomma olåsta dörrar eller luckor, både hos Tensio och andra elnätsbolag. När en anställd glömmer att låsa kan det i värsta fall få ödesdigra konsekvenser. Inte bara för offret och dennes anhöriga, men också för vårt rykte och inte minst för medarbetaren som måste leva med sitt misstag för resten av livet, säger Rolf Hilstad, senior projektledare, operativ drift på det norska eldistributionsbolaget Tensio.

Tensio berättade om riskerna med oövervakade stationer för Swedlock, som kunde möta problematiken med en ny låsinnovation. Swedlock har utvecklat ett digitalt låssystem, Swedlock Pro, som hjälper eldistributionsbolag att hålla koll på vem som låser upp deras lokaler och vid vilken tidpunkt. Systemet ger även möjligheten att ge tillfällig behörighet genom en digital nyckel. Funktionen som nu adderats, Swedlock Alert, minimerar risken för att en elnätstation lämnas olåst.

”Tagits emot väl”
– Alert kräver varken batteri eller kabeldragning. Enkelt förklarat handlar det om GPS-positionering och hänglås utrustade med en magnetbygel. Om den här bygeln inte sätts tillbaka innebär det att låsningen inte har gått rätt till. Då kommer vår app att varna serviceteknikern genom en notis. Om teknikern glömmer att åka tillbaka för att låsa kommer även administratören, den som är ansvarig för det digitala låssystemet, att informeras, säger Per Bielke, affärsområdeschef för samhällskritisk infrastruktur på Swedlock.

– Funktionen har tagits emot väl av våra anställda. Vi ser Alert som ett hjälpmedel och inte en övervakningsmetod, säger Rolf Hilstad.

Swedlocks förhoppning är att fler eldistributionsbolag nu ska ta efter Tensios exempel och säkra sina elnätstationer.

– Vi kan bidra till att öka personsäkerheten och hjälpa både tekniker och chefer att sova bättre på nätterna, konstaterar Per Bielke.

Läs mer om Swedlocks innovation här

www.swedlock.se

Besök oss på Linkedin:

www.linkedin.com/company/swedlock

Besök oss på Facebook:

www.facebook.com/swedlockse

Digitala krishanteringssystem blir en ögonöppnare

Idag arbetar vi både på plats och på distans men alla behöver veta vad som ska göras vid olika krissituationer – till exempel vid brand, IT-haveri eller olyckor. Här finns stora fördelar med ett digitalt krishanteringssystem. 

Ecoonline har lång erfarenhet av att hjälpa företag med arbetsmiljöarbete. Under de senaste åren har många företag börjat se över sina rutiner vid kris och incidenter. Här är Ecoonlines modul Crisis Management ett uppskattat verktyg.

–Det gäller att snabbt få armarna om sin kris och ta kontrollen. Men det handlar inte alltid om något akut, istället om att ligga steget före och se över sina rutiner, säger Sandra Strandberg, expert på krishanteringssystem på Ecoonline. 

Snabbt och flexibelt
I ett systemstöd kan företag öva på kritiska situationer med hjälp av olika scenarier.

– På så sätt blir sårbarheten synlig. Att jobba med riskbedömning och skapa en krisplan ger en ögonöppnare och får företag att agera snabbt, säger Sandra Sköld, marknadschef på Ecoonline. 

Systemet ger en översikt på vilka som ska informeras och vad som behöver göras. Alltifrån alarmering, statusmöten till hantering av anhöriga. Om en incident sker under helgen kan chefer som är bortresta bli involverade, tex. genom att skicka sms direkt till berörda. Står det i krisplanen hur man ska agera kan exempelvis ett konferenssamtal via Crisis Management ske snabbt. Med endast ett knapptryck kan du samla hela krisledningsgruppen.

Ecoonlines kunder finns i olika branscher – allt från hotellkedjor, flygbolag till industrier där tillbud, olyckor och kriser varierar. 

–Det går att skräddarsy systemet till varje verksamhet. Från mindre företag som vill digitalisera och få kontroll till stora koncerner som önskar flexibilitet och översikt, säger Sandra Sköld.

Få mer information om Ecoonline

Ecoonline erbjuder en digital helhetslösning för att skapa bättre arbetsmiljö. Plattformen ger stöd för arbetsmiljöarbete, kemikaliehantering, utbildningar och kurser – allt HMS-arbete under samma tak. 

Med fokus på användarvänliga, flexibla online-lösningar erbjuds system inom:

- Hälsa & Säkerhet
- Kemikaliehantering
- Krishantering: risk- och sårbarhetsanalys
- Miljöhantering
- Utbildningsplattform/e-learning

Inuit automatiserar sårbarhetshanteringen

Att identifiera sårbarheter i organisationens IT-miljö – för att patcha eller åtgärda dessa – är en viktig del av säkerhetsarbetet. Inuit hjälper sina kunder med rutiner och verktyg som kan automatisera och underlätta hela processen. 

Ända sedan starten för 23 år sedan har Inuit arbetat med IT-säkerhet. Syftet är att göra människors vardag enklare, effektivare och säkrare. Kunderna finns över hela Norden och i alla branscher och storlekar. Problemen är ofta desamma, oavsett organisationens storlek. För många är det en utmaning att ha uppdaterade system och på så sätt undvika att bli sårbara.

–Det räcker inte att göra en sårbarhetsanalys och sedan ta ut en rapport över vilka risker som finns. Problemet är ofta hur dessa ska åtgärdas. Här har vi gjort det enkelt och har verktyg som kan hjälpa verksamheter att komma i mål med detta, säger Erik Tjärnkvist som är produktchef på Inuit.

Kombinerad sårbarhetsanalys och patchning
Inuit erbjuder många verktyg inom IT-säkerhet, som kan anpassas utifrån kundernas behov. Tillverkarna är noga utvalda där ManageEngine är en av de större, som Inuit har ett nära samarbete med. Bland säkerhetslösningarna från ManageEngine finns verktyg för att effektivisera patch- och sårbarhetshanteringen. Kunden får en kombinerad lösning för sårbarhetsanalys och åtgärd, för en effektivare hantering.

–Vi hjälper organisationer att korta ner tiden mellan att sårbarheten blir känd till att den åtgärdas i kundens miljö. På så sätt får de en säkrare IT-miljö, fortsätter Erik Tjärnkvist.

Det är inte ovanligt att verksamheter avvaktar med att åtgärda sårbarheter– trots att de är kända och motåtgärd finns.

–Att ha en bra process och verktyg för detta sparar resurser inom organisationen. Det gör att IT-personalen kan jobba effektivt och vara mer proaktiva.

Läs mer om Inuit här

Om Inuit AB
Inuit erbjuder effektiva IT-lösningar som förenklar vardagen för både IT och personal. Lösningarna hjälper dig att uppnå hög säkerhet, ökad verksamhetsnytta och nöjdare användare inom områden som cybersäkerhet, UEM, service management, IT operations management, IAM, molntjänster mm. Kontakta oss eller boka ett onlinemöte på inuit.se