Essity vill utveckla den svenska inkontinensvården

Kraven på hållbart byggande ökar samtidigt som städerna behöver förtätas för att rymma fler människor och verksamheter.
Inkontinens är en av våra största dolda folksjukdomar och inkontinensvården står inför en rad utmaningar. För att sättet att upphandla inte ska medföra att leverantörer utvecklar produkter utifrån upphandlingstaktiska vinster lyfter Essity frågan om värdeskapande upphandling av inkontinensvård.

Över en halv miljon svenskar över 65 år lider av mer eller mindre omfattande inkontinensproblem. Trots detta har området låg prioritet bland beslutsfattare och politiker i Sverige – något som det globala hygien- och hälsobolaget Essity vill ändra på genom att belysa frågan kring värdeskapande upphandling av inkontinensvård.

– Målsättningen med en upphandling är att främja kostnadseffektivt användande av skattemedel. Inom vård och omsorg är fokus på den totala kostnaden viktig – inte bara enskilda delar. Upphandlingen måste säkerställa att rätt patient får rätt produkt vid rätt tillfälle, säger Ingrid Sannum, Commercial Director Sweden.

Hon berättar att värdet bör mätas så nära användandet som möjligt och att vi bör ställa oss frågan hur vi kan säkerställa att inköp av inkontinenshjälpmedel och vårdens behov går hand i hand.

– För oss är det viktigt att upphandlingen görs på ett sådant sätt att leverantörerna fokuserar på lösningar utifrån individens och vårdens behov och ingenting annat.

En arbetsmiljöfråga
Det är inte bara patienten som drabbas när omhändertagandet och inkontinensvården inte fungerar. Ingrid Sannum berättar att den fysiska utmaning som det innebär att lyfta, bädda rent och tvätta i större omfattning av vad som egentligen behövs leder till en försämrad arbetsmiljö för vårdpersonalen.

– Bristfällig vård kan dessutom leda till överförbrukning av inkontinensprodukter, vilket både är onödigt kostsamt och dåligt för miljön då avfallet blir större än nödvändigt.

Att säkerställa att varje person ges en individuellt utformad inkontinensvård med goda rutiner för toalettbesök i kombination med utprovade och anpassade skydd skapar enligt Sannum stort värde för såväl patient som personal.

– Med relativt små insatser är det möjligt att förändra inkontinensvården och förbättra patientens livskvalitet. Vi vill öka kunskapen om hur vården kan förbättras och uppmuntra till samtal kring vad som konkret kan göras på kommunal-, landstings- regions- och statlig nivå för att utveckla den svenska inkontinensvården.

Presenteras av:

- Ungefär 530 000 personer över 65 år lever med mer eller mindre omfattande inkontinensproblem.

- Ungefär 80 procent av alla boende på särskilda boenden lider av inkontinens och använder dagligen någon form
  av inkontinenshjälpmedel.

- Majoriteten av de som lider av inkontinens är kvinnor. 10–30 procent av alla kvinnor över 70 år har problem.

- 1/3 patienter undviker till och med att berätta om sina problem för sin läkare.

- Studier visar att upp till 800 000 personer lever med inkontinensproblem.

- Alla har rätt att bli utredda i Sverige, men bara ca 50 procent blir det.

Läs mer här

Trä det nya normala i framtidens samhällsbyggande

Kraven på hållbart byggande ökar samtidigt som städerna behöver förtätas för att rymma fler människor och verksamheter.
– Framtidens samhällsbyggande kräver god hand om både människa, miljö och total-ekonomi. Våra byggsystem möter de förväntningarna, säger Daniel Wilded, produkt-chef på Martinsons, som är ett av Sveriges ledande företag inom byggsystem i KL-trä och limträ.

 

Martinsons har under flera decennier varit en stark drivkraft för utvecklingen av träbygg­andet i Sverige. Projekten har handlat om allt från prisade parkeringshus och Nordens längsta snedstagsbro i trä i Skellefteå till omfattande påbyggnader som Trikåfabriken i Hammarby Sjöstad och kvarteret Forsete i Umeå.
– För tio år sedan behövdes beställare som vågade gå före, men vi är till stora delar förbi det stadiet nu. Allt fler delar av branschen har egna erfarenheter av att bygga i trä och kan utvärdera tid, kostnad och kvalitet jämbördigt mot andra material.
Trikåfabriken Hammarby Sjöstad. Foto: ROCKWOOL/Mediapsjuth.

Smarta påbyggnader
Samtidigt som inflyttningen till städer ökar ställs också nya krav på förtätning. I Bo­verkets vision för Sverige 2025 står att ”på senare år har diskussionen om förtätning i stället för utbredning blivit allt mer aktuell för att minska belastningen på mer omland och att i stället effektivisera redan ianspråktagen mark och befintlig infrastruktur.”

– Här är stomsystem i KL­trä och limträ utmärkta svar. De är material med hög bärkraft i förhållande till sin vikt och de låga lasterna gör det möjligt att bygga på höjden på befint­liga hus utan dyra stomförstärkningar, säger Daniel Wilded.


Kvarteret Forsete Foto: Malin Grönborg

De 49 nya lägenheterna i kvarteret Forsete i Umeå är ett exempel. Ett annat är Trikå­fabriken i Hammarby Sjöstad, där byggnader från tre olika tidsepoker gjorts om till en sammanhållen, funktionell och inte minst hållbar kontorsbyggnad. Genom ombyggna­tioner och påbyggnationer i limträ och KL­trä ska byggnaden berätta om såväl områdets historia som dess framtid.

På två av de fyra huskropparna har påbyggnader i KL­trä och limträ uppförts, något som resulterat i totalt nio våningar.

– Trikåfabriken ligger i ett trångt och hårt trafikerat kvarter. Genom att bygga med KL­trä­element och limträ med hög prefabgrad kunde vi montera snabbt, vilket minimerade störningarna. Limträets estetiska uttryck spelar också en stor roll för känslan och upplevelsen inne i byggnaden och 80 procent av takens limträbalkar är synliga. Bakom utformningen av Trikåfabriken står Tengbom arkitekter. Utgångspunkten för deras gestaltning är att med rena arkitektoniska uttryck både bevara och samtidigt förstärka byggnadens befintliga kvalitet och industriella karaktär.

Smidig byggprocess
Flexibilitet, låg klimatpåverkan och en smidig byggprocess är även några av orsakerna till att Morö Backe skola i Skellefteå byggdes i trä. Skolan togs i bruk hösten 2018 och byggdes i direkt anslutning till en befintlig skolbyggnad. Den omfattar klassrum för 200 elever från årskurs 7 till 9 samt idrottshall, bibliotek, kök och två matsalar. I byggnadens mitt finns en aula som är öppen upp till taknocken. I leveransen ingick också limträ och Martinsons patenterade fackverkslösning som erbjuder större spännvidder. – Stommen innehåller också betong och stål där det har behövts. Men gemensamt för alla material var den höga prefabriceringsgraden som snabbade på byggprocessen. Se­dan är trä är ett lätt och smidigt material. Det kräver mindre och smidigare kranar vilket underlättar både på byggplatsen och för människor i närheten, säger Daniel.


Morö Backe skola Skellefteå Foto: Patrick Degerman

Största ordern
Just nu arbetar Martinsons bland annat med Skellefteås kulturhus, en nästan 80 meter hög byggnad om 20 våningar. Ordern omfattar 10 000 kubikmeter KL­trä och 2 200 kubikmeter limträ.

– Vi har under många år kontinuerligt utvecklat organisation, arbetssätt och metoder. Det ger en mognad som gjort oss redo för projekt av den här digniteten.


Sara kulturhus Skellefteå Foto: White

Montaget av stommen är indelat i 13 etapper och inleddes i juni. Totalt räknar man med en montagetid på 73 veckor. För Martinsons del innebär projektet inte bara den enskilt största ordern genom tiderna utan också en viktig milstolpe.

– Det flyttar träbyggandet framåt och skapar ett nytt normalläge. Om vi kan bygga 20 våningar i trä på ett smart sätt, varför skulle vi inte bygga ännu fler idrottshallar, skolor och flerbostadshus med stommar i KL­trä och limträ? Jag hoppas att Skellefteås kultur­hus får hela vår bransch att ställa sig precis den frågan. Trä har många fler fördelar än många vet om, säger Daniel Wilded.


Sara kulturhus Skellefteå
De första delarna av stommen till Skellefteås kulturhus har rests.
Väggarna är 18,6 meter höga och tillverkade av KL-trä. Foto: Jonas Westling

Presenteras av:

"Magiskt alternativ för stora fastigheter som vill slippa C02 och halvera energikostnaden" 

I hundratusentals år har eld använts för uppvärmning. Värmen gjorde det möjligt för människor att bebo allt kallare delar av vår planet och varm föda var lättare att tillgodogöra sig än rått kött. Förbränning av ved och andra biobränslen omvandlades till värme/hetta. Med tiden hittade man mer effektiva bränslen som kol, olja och gas som skapats under miljontals år.

Av: Ulf Jonströmer, BrainHeart Energy

Insiktsfull svensk Nobelpristagare
Svante Ahrenius belönades, som förste svensk, med Nobelpriset år 1903. Bland hans upptäckter märks risken för ett framtida växthusklimat till följd av de ökande utsläppen av koldioxid från industrier och bostäder.

Men det är inte förrän nu - drygt 100 år senare - som vi tycks förstå allvaret i Svante Ahrenius varningsord, vilka inte bara avsåg fossila bränslen utan all typ av förbränning.

Vilseledande motto
För att visa det svenska miljöengagemanget valdes olyckligtvis: Fossilfritt Sverige som devis. Fossilfrihet räcker inte – det täcker till exempel inte biobränslen med sina höga CO2-utsläpp. Mottot borde istället varit något om ett koldioxidfritt Sverige. Överenskommelsen från Paris talar inte om fossilfrihet utan om betydelsen av att minska utsläppen av koldioxid. Det är också dessa utsläpp som EU och olika myndigheter planerar att låta fastighetsägarna betala skatt för när de med till exempel fjärrvärme förbränner bränslen som biobränsle.

Sverige befinner sig i ett vägskäl – men det finns en medelväg
Bland villaägare tycks vägvalet ha skett, med över miljonen svenskar med bergvärme som värmekälla. Vad gäller uppvärmningen av större fastigheter står valet mellan att fortsätta med förbränning i fjärrvärmenät eller en kraftfull satsning på förnyelsebara energikällor som sol, vind och vatten.

70 procent gratis energi = högt driftnetto och högt fastighetsvärde
Men finns det inte en kombination av dessa – en magisk medelväg? Jo, och den finns tillgänglig ”idag”! Den består av mindre/medelstora CO2-fria värmepumpar på sammanlagt 0,5 - 5 MW. Ur borrhålen hämtas – magiskt nog – 70 procent gratis energi av värmeenergin som tas upp från 200-500 m djupa borrhål. 30 procent kommer från grön el varigenom anläggningen blir helt CO2-fri. Borrhålslagret fungerar som ett energibatteri som fylls på av solenergi under varma årstider och gradvis töms när det blir kallare.

Vill du veta mer om Energy-in-a-Box (EBox) från BrainHeart Energy/Sonority - gå in på Sonority.se.

 

Vänliga hälsningar,
Ulf Jonströmer
Grundare BrainHeart Energy, Sonority, Gripsholmskolan m.fl.
ulf.jonstromer@brainheart.com

 

P.s. Blev du nyfiken av mina mindre positiva kommentarer om biobränsle bör du absolut se på videon där Professor William Moomaw – den tyngste skribenten och talaren på IPCC –  ger IPCC:s syn på hur biobränsle påverkar klimatet: https://www.eubioenergy.com/2015/11/20/bioenergy-is-not-carbon-neutral-says-ipcc-author-william-moomaw/  Slutsats: hög CO2-skatt från EU på biobränsle

Presenteras av:
BrainHeart Energy

 

Tryckavlopp – ett klimatsmart och kostnadseffektivt alternativ till självfallssystem

Skandinavisk Kommunalteknik (SKT) har utvecklat en optimal lösning för avlopp i glesbygd och omvandlingsbygd. En hållbar investering för både fastighetsägare och miljö då metoden är kostnadseffektiv och minimerar klimatpåverkan på ett sätt som är skonsamt för närmiljön. 

Skandinavisk Kommunalteknik jobbar med tryckavloppsystem där flera pumpar samverkar effektivt på en gemensam tryckledning. En av systemets stora fördelar ur hållbarhetssynpunkt är att det följer topografin vilket innebär att onödig inverkan på närmiljö och markytskikt undviks.

– Vi är experter på trycksatta avlopp i områden där det är kostsamt för samfälligheter och kommuner att bygga ett självfallsystem. Vi levererar rätt lösning till kunden och hjälper dem hela vägen från rådgivning och projektering till en helhetslösning med det system som passar, säger Tomas Hörman VD på Skandinavisk kommunalteknik.

Hållbart nu och i framtiden
Hundratusentals svenska fastigheter har undermåliga eller olagliga avloppslösningar – ett problem som belastar miljön och kommunernas ekonomi. Ett tryckavloppssystem bygger, till skillnad från traditionella avlopp, på att varje fastighet utrustas med en egen pump som gör att man kan forsla bort avloppsvattnet. En smidigare och mer ekonomisk process för att koppla ihop avlägsna fastigheter med det kommunala avloppssystemet. 

– Vi transporterar avloppsvattnet till ett professionellt reningsverk med ett långsiktigt mål att ha kontroll över miljön. Där kan slammet omvandlas till biogas som ersätter fossila bränslen. Vi kan även reducera ledningsdjupet, halvera kostnaden av grävning och bortforslat schaktmaterial och minska koldioxidutsläpp från fraktfordon. Den här lösningen har mindre kapitalinvestering initialt, då det ledningsnät som man drar ut och själva pumpstationen kan monteras på fastigheter allt eftersom de ansluter sig, säger Torbjörn Jansson, Utvecklingschef.

Som privatperson byter du avloppssystem en gång i livet – FANN VA-teknik hjälper dig göra rätt

De svenska enskilda avloppen står för cirka 10 procent av flödet från landets VA-anläggningar. En kanske mer alarmerande siffra är att de även står för cirka 50 procent av miljöbelastningen från avlopp i Sverige. Skulle fler ta tag i att byta till en anläggning som är hållbar och klimatsmart skulle det göra en stor skillnad för miljön.

Det finns idag cirka 700 000 temporärboenden som har ett vattenbaserat avloppssystem. Hälften av dem fungerar inte som de ska. Ett icke fullgott system bidrar till utsläpp av bland annat kväve, fosfor, sjukdomsframkallande bakterier, läkemedel- och hormonrester. 

Investering med livslång avkastning
Att byta ut sitt gamla avloppssystem kan kännas som ett övermäktigt och kostsamt projekt. Så är det inte! Den engångskostnad bytet innebär höjer värdet på fastigheten och innebär en uppgraderad levnadsstandard med rent rinnande vatten. Det är en investering som kommer ge avkastning under en livstid. FANN ser till så att det blir rätt produkt som installeras och tar hand om hela projektet. 

– Vi installerar en tvåstegsprocess, först en tank, en slamavskiljare, där tyngre partiklar separeras. Därefter ett biofilter som tar hand om de skadliga ämnen och bakterier vi inte vill ha ut i kretsloppet, säger Karl Sohlberg, Koncern VD.

En trygg partner under hela processen
FANN hjälper kunderna hela vägen, från att förstå behovet till att systemet är i bruk. Produkterna behöver inga tillsatta kemikalier och kräver inget löpande underhåll utöver slamtömning vid behov. 

– Vi brinner för miljöfrågan och vill erbjuda våra kunder en produkt som är en livslång klimatsmart investering, utan krångel och utan behov av löpande servicekontrakt och kemikalietillförsel, säger Sohlberg. 

Presenteras av:

Läs mer på www.kommunalteknik.se

 

Läs mer på www.fann.se

SBAB lanserar Komma hem-rapporten 

Hur tänker och känner svenskarna kring sitt hem och bostadsmarknaden? Vilka konsekvenser får den nutida bostadsmarknaden på våra relationer och på samhället i stort? Vilka är utmaningarna och vilka förändringar behöver komma till stånd för att skapa en mer välfungerande, inkluderande och hållbar bostadsmarknad? Det är några av de frågor som SBAB utforskat i Komma hem-rapporten som genomfördes under vintern 2018/2019. 

Malin Pellborn, Hållbarhetschef på SBAB, varför är det viktigt för er att göra den här rapporten?
– Bostadsfrågan är grundläggande för så mycket – både i våra liv och för samhället i stort. Som bank är vi en av de aktörer som har stor möjlighet att påverka bostadsmarknaden och bidra till en mer positiv utveckling. Vi vill verka för en mer välfungerande, inkluderande och hållbar bostadsmarknad. För att lyckas med det behöver vi en djup förståelse för bostadsmarknaden, både på individ- och samhällsnivå.
Vi lever dessutom i ett land som som står inför stora klimatrisker på en bostadsmarknad och i ett samhälle där utanförskapet ökar. Arbetet med Komma Hem-rapporten har varit tankeväckande och gett oss en mängd insikter som gjort oss ännu mer övertygade om att fortsätta verka för en mer hållbar bostadsmarknad.

Vårt hem spelar en central roll i våra liv. I hemmet känner vi oss trygga, där varvar vi ner och laddar med ny energi. Samtidigt visar Komma hem-rapporten att bostadssituationen inte innebär att hemmet är en så självklar plats för trygghet för alla. I undersökningen svarar nästan tre av tio kvinnor att de inte skulle ha råd att bo kvar i sin bostad om deras partner inte längre skulle kunna bidra ekonomiskt. Dagens bostadsituation hindrar dessutom människor från att bilda familj: nästan en av fem mellan 20 och 29 år svarar att de har låtit bli att skaffa barn på grund av bostadssituationen.

– Det måste vara en enorm stress att vara mitt i den bostadssituation som Komma hem-rapporten beskriver. Många stannar troligtvis kvar i en relation trots att man inte trivs eller att man i brist på boendealternativ tvingas bo kvar med sin ex-partner fast man gjort slut. Att flytta ihop för snabbt påverkar även separations-statistiken. Jämför vi åldrar med varandra framstår med stor tydlighet gruppen dagens unga som den mest drabbade. Jobb, kärlek, personlig utveckling, ja det mesta påverkas av om man har eller inte har en bostad. De samhälleliga konsekvenserna av att stå utan fast bostad kan vi bara ana. Men att de kommer är jag alldeles övertygad om, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.

Fler insikter och slutsatser ur rapporten
• För svenskarna är hemmet lika med trygghet, en plats för nedvarvning, uppladdning och kravlöshet.

• Unga vill bo större medan äldre vill bo mindre.

• En majoritet anser att det är viktigt att det finns tillräckligt med plats för barnen.

• De faktorer som svenskar själva upplever som mest effektiva för att skapa trygga och säkra områden är gatubelysning, grannsamverkan och god kontakt med grannar.

• Få gör hållbara val i sin bostad, utöver att sopsortera och att inte ha lampor tända i onödan. Eller är beredda att göra uppoffringar for ett klimatsmart boende.

• Privatliv och yta är de främsta hinder svenskarna anger för att inte hyra ut.

• Unga drabbas extra hårt av en dysfunktionell bostadsmarknad. Det påverkar möjlighet till och val av utbildning och jobb.

• Svenskarna upplever bostadsmarknaden som såväl krisartad som exkluderande.

Presenteras av:

SBAB Bank AB grundades 1985 och med nytänkande och omtanke erbjuder vi lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. Vår vision är att erbjuda Sveriges bästa bolån för att bidra till bättre boende och boendeekonomi.

Om rapporten Komma hem:

Rapporten är uppdelad i två huvudområden: Hemmet & Bostadsområdet och Bostadsmarknaden. I Hemmet & Bostadsområdet undersöker vi hur människor känner och tänker kring sitt hem, till exempel vad som skapar hemkänsla och vad som får oss att må bra i hemmet och närområdet. I Bostadsmarknaden lyfter vi blicken och belyser nutida utmaningar och identifierar möjligheter för att skapa en mer hållbar bostadsmarknad. Rapporten genomfördes under vintern 2018/2019 och utgjordes av djupintervjuer med hushåll runtom i Sverige, en digital enkät bland 1500 svenskar, samt expertintervjuer. 

Om grönt bolån
SBAB har som första bank i Sverige ett Grönt Bolån som är grönt hela vägen - från upplåning till utlåning. Det innebär att vi har slutit ett kretslopp genom att vi lånar pengar via så kallade gröna obligationer som vi sedan öronmärker för att enbart finansiera vårt Gröna Bolån.

Läs mer på:
www.sbab.se

”Den nya tjänsten hjälper oss att hitta medarbetare med rätt kompetens”

Personalbristen inom vård och omsorg har gått för långt. Det tycker i alla fall Uska som gjort det enklare för arbetsgivare och arbetstagare att hitta varandra.

Det finns ständigt ett behov av fler medarbetare inom olika omsorgsverksamheter. För företaget Care Allomsorg i Stockholm har nya tjänsten Uska inneburit en klar förbättring.

– Kvaliteten på de som söker via Uska är betydligt högre, säger verksamhetschefen Catharina Rosendahl. Uska är en webbtjänst som knyter ihop de som vill jobba inom omsorgen med olika arbetsgivare. Det unika med tjänsten är att många hittar jobb precis där de vill jobba.

– Vi har ett fokus på Södermalm och hittar många som bor här och vill ha nära till jobbet, berättar Catharina Rosendahl.

Sedan de började använda tjänsten på uska.se har de märkt en klar skillnad.

– De som söker här är mer motiverade. Uska har gett oss ett avsevärt högre antal kvalificerade sökande.

I genomsnitt lägger Care Allomsorg upp 1–2 lediga jobb i månaden. I snitt intervjuar de 2–3 personer och har alltid hittat en ny medarbetare. Tjänsten gör det även enklare att snabbt se vilka som klarar grundkraven eller inte.

– Antingen med rätt utbildning eller andra kvalifikationer som gör att de passar in. Uska gör det överskådligt, säger hon.

Tjänsten drivs av Skillio som är helägt av Lernia vilket borgar för kontinuitet och kvalitet. Det är gratis för de som letar nytt jobb att anmäla sitt intresse. Och det är inte svårt. Den som kan hantera en dator klarar lätt att lägga upp sin profil på några minuter.

– Det är helt klart att de som anstränger sig att gå via Uska också håller en genomsnittligt högre kvalitet och är bättre lämpade för de jobb vi lägger ut.

– Tjänsten är bra eftersom de sökande inte behöver skriva ett eget cv eller brev, utan får hjälp med att ge samma information tack vare det enkla upplägget.

Som arbetsgivare upplever Catharina en stor arbetsbesparing.

– Arbetsförmedlingens tjänst har vi använt då och då, men vi känner  att via den så får vi väldigt många ansökningar men där 80–90 procent antingen inte är tillräckligt intresserade eller har helt fel förutsättningar.

– Genom Uska får jag färre  ansökningar men framförallt bättre sökande.

Idag har Care Allomsorg ett 30-tal anställda som jobbar inom hemtjänst, ledsagning och boendestöd.

– Såhär i efterhand förstår jag inte riktigt hur jag klarade mig  innan. Då handlade det lite mer om tur och tillfälligheter i att få in rätt ansökningar. Nu känns det som jag jobbar mer metodiskt.

Presenteras av:

Uska är Sveriges största matchningsplattform för arbetsgivare, undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter. Med Uska hittar du den personal som just din verksamhet behöver, tryggt och enkelt.

Läs mer på:
www.hitta.uska.se

Nytt program stärker personen bakom missbruket

Ett framgångsrikt forskningsprojekt hos Statens Institutionsstyrelse visar att missbruk kan och bör behandlas i kombination med behandling av psykisk sjukdom.

Som ansvarig myndighet för ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem välkomnar SiS, Statens Institutionsstyrelse, mer individuellt anpassade insatser. Regeringens återkommande utredningar för översyn av missbruksvården har tidigare vittnat om allvarliga brister; bland annat har icke evidensbaserade behandlingsmetoder ifrågasatts. Enligt lag om vård av missbrukare, LVM, upphör tvångsvården när syftet med vården är uppnått och senast när vården har pågått i sex månader – något som Marie Arliden, institutionschef på Runnagårdens LVM-hem i Örebro är kritisk till.

– Vi hinner inleda men ofta inte slutföra behandlingen av de intagna på ett halvår. Man blir inte klar med traumabehandling på sex månader; människor slussas ofta runt mellan instanser och många faller tyvärr mellan stolarna, säger hon.

Hon berättar att en tredjedel av de 1000 individer som årligen omhändertas har fått psykiatrisk vård vid något tillfälle inom sex månader före inskrivningen.

– Vi vet att missbruk och psykiatrisk samsjuklighet är en vanlig kombination. För den enskilda personens skull behöver vi myndigheter bli ännu bättre på samverkan. Det kan handla om att olika vårdinrättningar, polis, psykiatri och socialtjänst måste bli bättre på att se till helheten.

Ingrid Rystedt, läkare och forskare vid Karlstads universitet, har i ett forskningsprojekt på tre av SiS LVM-hem kombinerat missbruksbehandling med psykoedukativa- och psykosociala insatser. Forskningsprojektet omfattade implementering och uppföljning av två olika behandlingsmetoder. Intervjuer med personal och klienter visar på goda resultat.

Positiv till parallell behandling
Runnagården är ett av LVM-hemmen som deltagit i projektet. Det har gett mersmak och nu går man vidare och satsar på ESL – Ett Självständigt Liv. ESL fokuserar på trygghet och stöd, med ambition för vård i öppnare former och sammanhållna insatser där behandling av psykisk sjukdom sker samtidigt som missbruket behandlas.  

Marie Arliden berättar att individen måste få ihop “hela paketet”, från bostad och psykologiskt stöd till rehabilitering och insatser mot missbruk.

– Ofta finns det inte utrymme för att tänka på den mänskliga processen; hur lång tid det faktiskt tar att skapa förtroende, men vi jobbar med detta dagligen och vet att man måste ha psykisk balans för att ens vara mottaglig för hjälp. Statistiken för återfall är för hög. Vi ser fram emot höjda ambitioner för samhällets vård av människor som behöver omfattande stöd och att det ska gå ihop med tiden som krävs för dessa processer och behandlingar.

För den som vill lära sig mer rekommenderar Marie att man medverkar på seminariet där forskningsprojektet presenteras. Tid och plats: Onsdagen 3 juli kl 13:00-13:50, Soberian, Kilgränd 1.

Presenteras av:

• LVM är den sociala lagstiftning som ger möjlighet till tvångsvård vid svårt missbruk

• Uppdraget är att avbryta livshotande missbruk och motivera till frivillig vård

• Statens institutionsstyrelse har elva LVM-hem med 400 platser för män eller kvinnor

• Den genomsnittliga vårdtiden är fem månader

• En stor andel av de som vårdas för missbruk lider också av psykiatrisk sjukdom

• Varje år tas cirka 1000 personer in på ett LVM-hem

• LVM-hemmen har hög personaltäthet och använder metoder med vetenskapligt stöd

 

Läs mer på:
www.stat-inst.se

Healthylane – digital hälsoplattform håller medarbetarna friska

2018 lanserade Certico en förebyggande och hälsofrämjande digital tjänst som hjälper arbetsgivaren att göra insatser som motverkar ohälsa.
– Healthylane underlättar för HR och chefer, leder till ökad hälsa och minskar sjukfrånvaro med upp till 40 procent, säger Elisabeth Eriksson, vd på Certico. 

Ohälsa och rehabilitering kostar svenska företag miljardbelopp och påverkar den anställdes livskvalitet vid sjukskrivning. Certico har skapat den digitala tjänsten Healthylane, en modern hälsoplattform vars tjänster mätbart ökar hälsan och därmed lönsamheten hos företag. Detta är möjligt genom hälsofrämjande och tidigt förebyggande insatser.

Healthylane har en mängd stöttande och coachande funktioner, bland annat ett integrerat verktyg som stöder även arbetsmiljöverkets föreskrifter och avlastar administration för HR och ledning genom att automatiskt bevaka att företagets regler, policys och rehabiliteringslagen följs. Den kan även ge en hälsoanalys och visa data för proaktiva insatser, personligt stöd och rådgivning, samt vardagstips för en bättre hälsa.

– Medvetenheten om de stora kostnader som ohälsa hos medarbetare innebär ökar tydligt ute hos företagen, samtidigt som nya utmaningar med stressade chefer, sämre kondition och ökande sjukskrivningar av unga växer. Många vill göra något åt saken men vet inte hur, säger Elisabeth Eriksson, vd. 

Healthylane fungerar för alla typer av företag; från industrier till stora tjänstemannaföretag. Tjänsten ger en överblick av företagets hälsoläge och påvisar tidiga indikationer på ohälsa.

– Det är viktigt att företagen har koll på hälsoläget och kan besvara frågor som hur medarbetarna mår och vad ledningen kan göra för att nå ut till dem.

Genom Healthylanes tjänster får arbetsgivaren svar på frågorna och kan lägga resurser på korrekt ohälsoområde. Att som arbetsgivare fokusera på hälsofrämjande och förebyggande insatser kommer enligt Elisabeth alltid att vara en lönsam investering. 

– Kostnader för korttidsfrånvaro och rehabilitering är dyra och för att undvika dessa är det viktigt att arbeta med förebyggande åtgärder. Vi har en samhällsnyttig produkt som gör Sverige friskare. Samtliga företag vi samarbetar med får ned sitt ohälsotal och får friskare medarbetare.

Presenteras av:

Genom Healthylanes digitala plattform får företagens medarbetare medicinsk rådgivning och hälsocoachning vilket ökar hälsan och sänker sjukfrånvaron mellan 5 till 40 procent.

Vill du att dina medarbetare ska får hälsocoachning och medicinsk rådgivning när de är sjuka? Vill du som HR eller chef minska tiden för administration? Visste du att detta bara kostar 1/3 av en sjukfrånvaro-dag? Kontakta Certico via www.healtylane.se

Läs mer på:
www.healthylane.se

En ny division för vård och hälsa 

Människors hälsa är många gånger en kombination av flera variabler. Bra vård och hälsofrämjande åtgärder är några. En enklare vardag och mindre stress är andra. Det har Atrium Ljungberg tagit fasta på när de bygger det nya vård- och hälsohuset Curanten i Sickla, ca 5 km från Slussen. 

Sickla, Nacka kommun och Hammarby Sjöstad växer stadigt. Fler och fler människor flyttar hit och med det växer även behovet av nära och lättillgänglig vård. I Sickla finns ett stort kollektivtrafiknät med Saltsjöbanan, tvärbanan och snabbussar till Nacka och Slussen vilket gör att läget är perfekt för det nya vård- och hälsohuset.

Ambitionen med Curanten är att samla flera vård- och hälsoaktörer som vårdcentral, barnavårds- och mödravårdscentral, tandläkare, sjukgymnaster, dietister och gym under ett och samma tak. 

– Genom att samla verksamheter inom samma sektor vill vi främja nya sätt att samarbeta och möta vårdsökande. Det blir också enklare för den som behöver vård att kanske både besöka läkaren och naprapaten, eller tandläkaren och massören vid ett och samma tillfälle. I markplan finns lokaler för exempelvis apotek eller liknande verksamheter, säger David
Nilsson, uthyrare på Atrium Ljungberg.

Curanten får en inredningsdesign som inte är uppenbart vårdtypisk. Istället möts besökaren av en varm och ombonad entré med en mjukare möblering än vad man kanske förväntar sig. I mitten av huset finns även en gemensam ljusgård för Curantens besökare och verksamheter med möjlighet att stanna till, vänta eller vila ut. 

– Vi vet att många kan känna sig stressade i en fysisk miljö som signalerar för mycket vård, därför har vi satsat extra på att inredningsdesignen ska kännas varm och välkomnande. Även verksamhetslokalerna kommer att vara möjliga att utforma på ett annat sätt, säger David Nilsson uthyrare på Atrium Ljungberg.

Curanten kommer att omfatta ca 8 500 kvadratmeter och står klart hösten 2020. Läs mer på www.curanten.se eller ring David Nilsson på 08-615 89 00

Presenteras av:

Läs mer på:
www.curanten.se

Idéburen vård i Sverige har som ambition att växa i volym

Arbetsgivaralliansen är civilsamhällets arbetsgivarorganisation med syfte att genom branschanpassade kollektivavtal men även andra strategiska insatser stötta medlemmarna inom idéburen vård och omsorg till ett gott arbetsgivarskap.

Idéburen vård och omsorg existerar vid sidan av offentlig sektor och privata aktörer. Verksamheterna är djupt rotade i en värdegrund och har som sitt primära mål att bedriva en verksamhet som leder till förbättringar för människor.

– Det är idén om att alltid ha människan och samhället i fokus som förenar oss, säger Lotta Säfström, Göteborgs kyrkliga stadsmission och som också är ledamot i Arbetsgivaralliansens styrelse.

Tio procent 2030!
Idag har idéburen vård och omsorg cirka tre procent av marknaden i Sverige. År 2030 har man som ambition att vara uppe i tio procent. Med den ambitionen ställs man inför ett behov av att rekrytera.

– Vi efterfrågar många kvalificerade medarbetare med adekvat utbildning och ofta även arbetslivserfarenhet. Vad vi som idédrivna vårdgivare kan erbjuda är ett sammanhang där värderingar och människor står i fokus varje dag, från styrelse ner till enskild medarbetare. I regel har vi en långtgående delegation och korta beslutsvägar, säger Lotta.

Presenteras av:

Arbetsgivaralliansen är en fristående arbetsgivarorganisation som organiserar idéburna verksamheter, bland andra Idéburen Vård och Omsorg.  Vi sluter branschspecifika kollektivavtal och ger professionellt arbetsgivarstöd baserat på kunskap om det civila samhället.

Läs mer på:
www.arbetsgivaralliansen.se