Pernilla Rissanen, Vice President, Sales Nordic, Kofax.

Automatisering som framgångsrecept 

Bransch efter bransch går mot en mer automatiserad framtid, men många företag behöver stöttning i hur de ska gå till väga. Kofax har många års erfarenhet av att hjälpa kunder med digitalisering och automatisering och i och med ökade krav och nya regelverk är deras tjänster mer angelägna än någonsin.
– Vår teknik hjälper till att skapa framtidens organisation, säger Pernilla Rissanen, Vice President, Sales Nordic.
 

Genom att vara en flexibel och kunnig leverantör med bred expertis ligger Kofax i framkant i automationsbranschen. Deras erbjudande utgår från filosofin Work Like Tomorrow™— today, vilket i praktiken innebär en ständig strävan mot målet att hjälpa till att skapa framtidens organisationer – och en större tillväxt och lönsamhet hos sina kunder.  

– Många företag har flera typer av system och en massa olika flöden, vilket ibland kan skapa ineffektivitet och frustration hos medarbetarna. Sann digital transformation handlar om att arbeta smartare i hela organisationen, från front office till back office. Det handlar om att anställda arbetar mer effektivt och fokuserar på strategiska och kvalitiva arbetsuppgifter samtidigt som de levererar en friktionsfri kundupplevelse. Digitaliseringen hjälper människan i flödet, och genererar ett positivt resultat. I slutändan leder det till en roligare arbetsplats, säger Pernilla Rissanen. 

Ett flexibelt end-to-end-system
Med hjälp av en intelligent automationsplattform, en så kallad end-to-end-lösning, erbjuder Kofax sina kunder support i hela flödet: från att fånga datan och omvandla den till ett digitalt format till att få ut en analys och ett resultat. Men systemet är flexibelt och går att anpassa efter redan befintliga system. 

– Man måste inte använda hela vår plattform, vi kan ta olika byggstenar och integrera i befintliga automatiseringsdelar och affärssystem. Vi skräddarsyr utifrån hur processerna ser ut och vilka behov som finns, säger Pernilla Rissanen. 

EU:s förslag om nya regelverket AI Act 
I takt med att företag och organisationer samlar på sig allt mer data, så ökar behovet av nya lagar och bestämmelser kring integritetsfrågor, och Europeiska kommissionen har tagit fram ett förslag till förordning om harmoniserade regler för artificiell intelligens, AI Act. Oavsett AI Act eller inte, ser Kofax här en möjlighet att hjälpa organisationer, företag och medarbetare med intelligenta automationslösningar.  

– Vi ser till att det inte finns felaktigheter i systemet. Detta genom att bland annat automatisera dokumentarbetsflöden och tillämpa konsekventa affärsregler och dataskyddspolicyer, säger Pernilla Rissanen. 

Automatiseringen fortfarande bara i startgroparna
När det kommer till digitalisering och automatisering ligger Sverige och Norden långt fram. I grund och botten handlar Kofax arbete om att hjälpa till att skapa förutsättningar för attraktiva arbetsgivare, genom att föra samman människor med modern digitaliseringsteknik. Och framtiden ser ljus ut, menar Pernilla. 

– Vi är bara i startgroparna – det finns fortfarande otroligt mycket kvar att göra. 

Kofax gör det möjligt för organisationer att Work Like Tomorrow™—today. Vår intelligenta automationsplattform omvandlar informationsintensiva manuella arbetsflöden till digitala. Genom att kombinera Kofax kognitiva datafångst, RPA, processorkestrering, analys och mobila lösningar, resulterar bl a i snabbare kundhantering och ökad konkurrenskraft, tillväxt och lönsamhet, samtidigt som företaget minskar risken inom regelefterlevnad och compliancefrågor.  

Fakta om oss: 1900 anställda i 31 olika länder, > 25 000 kunder globalt och +850 samarbetspartners. 8 av de 10 största globala bankerna använder Kofax lösningar, samma gäller 7 av de 10 största försäkringsbolagen samt 3 av de 5 största logistikföretagen.  

Läs mer om vilka arbetsflöden som företag automatiserar idag och varför i Kofax 2022 Intelligent Automation Benchmark Study 

  Intresserad av att veta mer? Fyll i vårt intresseformulär så kontaktar vi dig 

Besök oss på https://www.kofax.com/ 

Compliors ena datacenter är beläget under Kaknästornet och har högsta säkerhetsklassning.

 kan life science-bolag välja rätt it-drift 

Behovet av it-drift och digitalisering är stort inom life science-sektorn. Men de regulatoriska kraven måste efterlevas.  

Det kan vara en utmaning för life science-bolag att hitta en it-driftleverantör som förstår och uppfyller de regulatoriska kraven. Svenska Replior, företaget bakom Trial Online, skötte under många år sin egen driftMen sedan två år tillbaka är det systerbolaget Complior som står för it-driften. 

– Trial Online är en mjukvaruplattform för datainsamling som har använts i kliniska studier över hela världen i över 20 år. Våra kunder omfattas av strikta myndighetskrav i bland annat EU och USA, säger Christer Nilsson, vd på Replior.  

Ronnie Johansson, vice vd på Complior.                                                                         Christer Nilsson, vd på Replior.

Förvärvade Complior
För tre år sedan förvärvade Replior-koncernen en it-driftoperatör med lång erfarenhet från en annan strikt reglerad bransch, fintech. 

– Vi har lång erfarenhet av it-drift inom fintech-branschen med dess omfattande krav på it-säkerhet, dataintegritet och compliance. Med Repliors expertis har vi nu vidareutvecklat vår verksamhet för att även mappa direkt mot de regulatoriska krav som ställs inom life science, säger Ronnie Johansson, vice vd på Complior. 

En ISO-certifierad leverantör räcker inte. Ett par övergripande punkter att tänka på vid upphandling av it-drift är följande: 

  • Har leverantören ett kvalitetsledningssystem anpassat för life science? 
  • Hur dokumenterar leverantören sin infrastruktur och sin kundleverans? 
  • Finns spårbarhet för alla händelser i it-miljön? 
  • Klarar leverantören en formell audit eller inspektion från myndighet? 
  • Hur lagras data så att GDPR efterlevs? 

– Vi är idag en unik leverantör av it-drift för life science-sektorn, avslutar Ronnie Johansson. 

Complior AB är en svensk it-leverantör med fokus på it-säkerhet och regelefterlevnad. Företaget är certifierade enligt flera säkerhetsstandarder, såsom ISO 27001, ISO 9001, ISO 14001 och PCI DSS och följer därutöver GxP och HIPAA. Complior AB är, liksom systerbolaget Replior AB, ett helägt dotterbolag till Hiberion Group AB. 

I behov av säker it-drift? Läs mer om Complior här.  

Nu kan personer med oro för minnesproblematik från ex Alzheimers få stöd via digital specialistutredning

Minnesmottagningen.se är världens första digitala mottagning som kan erbjuda hjälp för personer som upplever så kallad kognitiv svikt. Detta kan yttra sig som minnesproblem eller försämrad orienteringsförmåga vilket kan vara orsakat av en underliggande sjukdom. I det fall det finns en sjukdom är tidig diagnos avgörande för att få korrekt stöd och behandling.

Genom appen Minnesmottagningen finns möjligheten att hemifrån få en initial bedömning baserad på digitala tester och utvärdering som annars genomförs manuellt på vårdcentral eller sjukhus.

– Att genomföra en initial minnesutredning i sin egen hemmiljö utan andra stressande faktorer som stör, kan vara ett bra sätt att närma sig den eventuella oro som många känner vid upplevda minnesbesvär.  Att också få snabb återkoppling från personer som har erfarenhet att tolka sådana tester är till stor hjälp för många, säger dr. Yvonne Freund, Medicinskt ansvarig, Geras Solutions / Minnesmottagningen.se

Först besvaras ett antal frågor om hälsa, riskfaktorer mm. Detta följs av ett kognitivt test som används för att utvärdera olika specifika förmågor i hjärnan. Även anhöriga kan bidra med sina perspektiv för en bedömning. Resultaten analyseras av specialistläkare som ger ett skriftligt utlåtande, och om nödvändigt, råd för vidare stöd och korrekt vård. Genom appen finns också information och metoder för att hålla hjärnan frisk.

Verktyget är utvecklat av det svenska företaget Geras Solutions tillsammans med flera aktörer inom vården. En forskningsstudie på digital kognitiv testning har också genomförts med goda resultat vid Karolinska Universitetssjukhuset. Nu kommer verktyget att användas inom ett flertal sjukvårdsregioner i Sverige. I samarbete med ett forskningskonsortium lett av Karolinska Institutet utformas nu också utökade metoder för tidigare diagnostik och individanpassad behandling. Initiativet är världsunikt och en målsättning är att på sikt etablera en ny digital standard för utredning av kognitiva sjukdomar.

Geras Solutions AB
Hälsingegatan 45
113 31 Stockholm
Minnesmottagningen.se     

Digitalt kurspaket kan stötta omsorgspersonal

Hur bör en vårdtagare som blir aggressiv bemötas? Hur kan svåra situationer i livets slutskede hanteras? Och hur rapporteras en försämring hos en vårdtagare vidare på ett patientsäkert sätt?

Det är ett kvalificerat jobb att ha ansvar för omsorgen av äldre. Hur man ska hantera frågorna ovan är långt ifrån självklart. För att stimulera till en gemensam diskussion om hur personal på ett boende vill agera i dessa och andra svåra situationer, har vi på Medster skapat ett digitalt kurspaket för omsorgspersonal.  

Bemöt önskan om mer utbildning
Under pandemin blev det tydligt att de cirka 150 000 som jobbar inom äldreomsorgen länge har vädjat om mer utbildning. Digitala utbildningsformer kan på ett effektivt sätt förstärka äldreomsorgen. Att kunna ta del av en utbildning när och var som helst gör det möjligt att på kort tid utbilda hundratusentals medarbetare vilket kan möta önskan om utbildning utan att ”störa” en verksamhet.  

Det är oerhört viktigt att man satsar på utbildningar som verkligen blir användbara för personalen. Att läsa en massa teori om stroke är ointressant, om du ändå inte förstår vad du ser när en vårdtagare visar upp de klassiska symptomen på stroke. Varje utbildningstimme måste öka förmågan att i verkligheten kunna använda nyvunna kunskaper och färdigheter med omdöme.  

Träna via digitala övningsfall
Det går åt väldigt mycket tid och resurser för att lära upp personal på ett traditionellt sätt. I stället borde vi ta vara på digitaliseringens alla möjligheter. En nyutexaminerad gymnasist som får sitt första vikariat i hemtjänsten får idag väldigt lite praktisk träning innan det blir dags att på egen hand möta den äldre. För att hjälpa hen att skaffa sig basal medicinsk kunskap har Medster med hjälp av skådespelare skapat flera digitala övningsfall att träna på. Där kan man i förväg öva på olika situationer; som till exempel en försämring vid en infektion efter stroke. För kursdeltagaren blir det således en fortbildning som lyfter verklig, reell kompetens.  

Medster.se skapar e-learning som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal inom flera specialiteter. Totalt har över 4000 läkare, sjuksköterskor och vårdpersonal deltagit i någon av Medsters utbildningsaktiviteter.   

Läs mer på: www.medster.se 

 

Hybrid working formar framtidens arbetsplatser

Pandemin har förändrat hur vi arbetar med helt nya arbetssätt och metoder som har kommit för att stanna. Hybrid working är temat för arbetsplats 2.0 och ett sätt för arbetsgivarna att behålla medarbetarna samt attrahera nya talanger.

– Många företag bygger om sina kontor för att ge plats åt fler ytor för kreativa mötesplatser och erbjuder medarbetarna en mix av arbete på kontor och distans, säger Karin Grom, marknadschef på ACCO Brands Sverige.

En undersökning som ACCO gjort visar att 45 procent av de tillfrågade arbetat på distans sedan början av nedstängningen och att 77 procent skulle vilja fortsätta att jobba hemifrån, berättar Karin Grom.

– Vi ser en tydlig trend kring hybrid working. Förutom kontor och hemmakontor erbjuds även en tredje arbetsplats i mer offentliga miljöer som caféer och kontorshotell. Arbetsgivarna behöver visa hur de möjliggör en bra arbetsmiljö även utanför kontoret. 

Förbättrad ergonomi och smart utrustning
ACCOs undersökning visar att 45 procent inte hade en dedikerad arbetsplats eller gjorde någon förändring hemma under pandemin. 

– Långsiktigt krävs det både förbättrad ergonomi och smart utrustning för att skapa en mer hälsosam arbetsplats. Att sitta rätt hjälper vår hälsa och välbefinnande. Nästan hälften av alla svenskar har värk i axlar, nacke och rygg, ergonomiska hjälpmedel kan förebygga dessa skador. Det är också viktigt att fortsätta arbeta för ökad säkerhet när vi öppnar upp för jobb i offentlig miljö. Det gäller till exempel att GDPR-säkra arbetssätt med hjälp av sekretessfilter på datorn, använda dokumentförstörare och att låsa fast datorn vid bordet.

Pandemin har också medfört att vi vill ha kontorsutrustning som skapar en mysigare miljö på arbetsplatsen. 

– Vi ser att medarbetarna får en större roll gällande utformningen av de nya arbetsplatserna. Med vår breda erfarenhet, våra många varumärken och en stor variation av produkter kan vi hjälpa våra kunder att skapa helhetslösningarna som passar deras image för de olika arbetsplatserna. Vi har även tagit fram färdiga paket med produkter som kan behövas till både hemmakontor eller till att ha med sig vid jobb i det offentliga rummet, avslutar Karin Grom. 

Läs mer om ACCO Brands och våra varumärken

ACCO Brands är en av världens största tillverkare av märkesprodukter inom kontorsprodukter. Våra världskända varumärken inkluderar Esselte®, Leitz®, Kensington®, Nobo®, Rapid®, Rexel® och många andra. Det som driver oss är vår passion för att leverera exceptionellt värde till våra kunder genom att erbjuda unika produkter för framtidens arbetsplats. 

Följ oss gärna på LinkedIn!

Malin Munter, såransvarig sjuksköterska, Jönköpings kommun.

Kunskap om sårbehandling ett viktigt steg för bättre hälsoekonomi

Svårläkta sår orsakar stora samhällskostnader och onödigt lidande. Det svenska medtechbolaget Absorbest vill bidra till att öka kunskapen om sårbehandlingens stora påverkan på hälsoekonomin så att fler av dem som drabbas och lever med sår kan få en adekvat behandling.

Behandling av svårläkta sår är en av vårdens största kostnadsposter. Majoriteten av patienterna finns inom kommunernas äldreomsorg där långa behandlingstider och en stor mängd omläggningar innebär en tung arbetsbörda för sjuksköterskorna och ett stort lidande för patienterna. Beräkningar visar att upp till hälften av sjuksköterskornas arbetstid inom kommunerna och i primärvården ägnas åt just sårbehandling.

Men vissa regioner och kommuner har på allvar börjat tackla problemet. Jönköpings kommun har sedan ett drygt decennium en såransvarig sjuksköterska, Malin Munter.

– Detta är ett stort fält och vill man förbygga och förbättra sårbehandling så måste många olika faktorer samverka, säger Malin.

Hon menar att man ofta fokuserar på fel saker vid upphandlingar, till exempel genom att man lägger alltför stor energi på att få ett så lågt styckpris som möjligt på förband.

– Förbanden hjälper till att skapa optimal sårläkningsmiljö så att kroppen kan läka sina sår. Rätt produkter kostar mer, men om de bidrar till att sår läker snabbare så bär de sina kostnader och mer därtill. Om man inte dessutom ser till den tid det tar för sjuksköterskor att sköta sår och byta förband kan man hamna helt fel. Kruxet är hur man får in alla parametrar i ett upphandlingsunderlag. Det är viktigt att personer med rätt kunskap sitter med i upphandlingsgrupperna.

Sedan 2011, när man i Jönköping på allvar började arbeta med att förebygga sår var trycksårsförekomsten på äldreboendena i kommunen 16,8%.

– Sedan dess har vi lyckats fått ner det till cirka 4 % och det fantastiska är att vi ligger kvar på de siffrorna. Det beror på att vi har tagit ett samlat grepp kring sårbehandlingsfrågan.

Hans Karlsson, VD på Absorbest, instämmer i att kostnaden för förband bara är en av många parametrar att beakta när vi idag ser en trend av ökande sjukvårdskostnader.

– Förband och annan medicinteknisk utrustning utgör bara 13 - 15 procent av totalen. Den största delen av kostnaden är sjuksköterskornas tid. Genom att minska antalet omläggningar av sår så frigörs tid för insatser inom förebyggande arbete, patienttid och kompetensutveckling, något som Malin Munters arbete är ett lysande exempel på.

 

Absorbest är ett utvecklingsinriktat medicinteknikföretag med fokus på högpresterande superabsorbenter. Absorbests DryMax-förband tar effektivt hand om och kapslar in vätskor som kontaminerad sårvätska, vilket ger maximal komfort och hygien för både patienten och vårdgivaren. I och med att det krävs färre förbandsbyten jämfört med traditionella förband, kan tiden för omvårdnad och materialkostnader minskas väsentligt.

Se exempel på skillnaden rätt behandling kan göra här:

Läs mer om Absorbest och DryMax

SATELLITKONTOR NÄRA HEMMET – REVELOPS LÖSNING FÖR DISTANSARBETE

Hur ser framtidens kontorsarbete ut, vill vi tillbaka till kontoret över huvud taget? Enligt Revelop är frågan felställd.
– Det människor vill slippa är de långa resorna från och till jobbet, inte det sociala umgänget, kreativa miljöer och ergonomiska kontor. Vi tror att en av lösningarna är satellitkontor nära hemmet.

Nu börjar de återbefolkas, kontoren, efter att ha ekat tomma i över ett år. Riktigt som förr kanske det dock inte blir. Många företag har visserligen kallat tillbaka sina anställda till huvudkontoren, men en hel del har valt att fortsätta med en kombination av kontors- och distansarbete. Sannolikt uppskattat av de anställda. 

Pandemin har fått många att upptäcka fördelarna med att slippa arbetspendla. Den genomsnittlige stockholmaren arbetspendlar 72 minuter varje vardag. Det blir en dryg halvtidsvecka i månaden. Tid man skulle kunna ägna åt något annat. 

– Den insikten har sjunkit in och resulterat i en förskjutning av vem eller vad som avgör var vi arbetar. Mindre arbetspendlande är ju också bara positivt ur hållbarhetssynpunkt, menar Thomas Jonasson, chef för strategisk uthyrning och marknad för fastighetsbolaget Revelop.

Revelop utvecklar kontor och coworking-arbetsplatser i Stockholms utvecklingsområden: Haninge, Älvsjö, Kista, Sollentuna och Bredden. Ett exempel är all inclusive-kontorshotellet C/O Workspace. Där erbjuds kontorsrum i alla storlekar med flexibla avtal och all inclusive-paket som inkluderar allt från mötesrum och kaffe till reception. På vissa platser även gym. 

– Vi ser till att allt runt omkring finns på plats så att kunden från dag ett kan flytta in och fokusera på sin verksamhet. Våra kontor är öppna dygnet runt och med vårt digitala passagesystem kan våra kunder röra sig fritt mellan alla våra anläggningar, berättar Gabriel Andersson, Head of operations på C/O Workspace.

I Atrium Ljungbergs rapport om framtidens kontor nämns just sattelitkontoren som en ny lösning. Rapporten beskriver ett paradigmskifte där vi rör oss bort från centralt placerade, aktivitetsbaserade arbetsplatser mot mer individuella lösningar. Huvudkontoret finns fortfarande kvar, det är där vi tar del av sociala sammanhang med kollegor, men det kombineras med ett hemmakontor – och en hubb nära hemmet. 

– Moderna och ergonomiska kontor i bostadsnära lägen är positivt för alla inblandade. Företagen hyr kontorsytor till anställda som bor i närområdet. De slipper arbetspendla och får en bättre arbetsmiljö samtidigt som företagen får möjlighet att påverka både varumärke och företagskultur på ett sätt som inte vore möjligt om alla jobbade hemifrån, menar Thomas Jonasson.

Revelop hette tills alldeles nyligen Profi Fastigheter. Det nya namnet, tänkt att illustrera företagets fokus på hållbarhet, är en ordlek mellan reuse och develop.

Hur hållbara är ni, med tanke på bygg och fastighetsbranschens stora miljöpåverkan?

– Vi river inte hus för att bygga nya, vi utvecklar det som redan finns på plats. Vi bygger om och bygger till, skapar nya användningsområden och återanvänder befintligt material så långt som möjligt, avslutar Thomas Jonasson.

Revelop äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Sveriges storstadsregioner. Målet är att med ett utpräglat ESG-fokus skapa positiv förändring. Man driver även cowork-konceptet C/O Workspace i egen regi.

Läs mer på www.careofworkspace.se och www.revelop.se 

En kvalitativ hemarbetsplats – med tjänsten Home Office as a Service

Framtidens arbetsplats är den som till stor del är på distans. Det visar en undersökning från Internetstiftelsen, där nio av tio vill fortsätta arbeta i viss utsträckning på annan plats än kontoret. Detta faktum ställer ökade krav på arbetsgivaren att kvalitetssäkra arbetsplatser i hemmet.

– Därför har vi tjänsten Home Office as a Service (HOaaS) där företag erbjuds en stabil, ergonomisk och kvalitetssäkrad hemarbetsplats, säger Anna Rosén, Key Account Manager på Prodoc.

Pandemin gjorde att vi snabbt tvingades ställa om till distansarbete. Förändringen i hur vi arbetar innebär därför nu ett nytt ansvar hos arbetsgivaren att möjliggöra för personalen att jobba hemifrån – utan att tumma på varken ergonomin eller den kvalitativa utrustningen.

– Oavsett vad man landar i är vi övertygade om att det är viktigt att ha en tydlig policy kring hur man ska arbeta och när man förväntas vara på kontoret. Annars tenderar det att resultera i osäkerhet hos medarbetare, och en känsla av att de ”skolkar” om de inte infinner sig på plats.

Ett optimalt hemmakontor
Olika ad hoc-lösningar där arbetsgivaren, eller den anställde, behöver skaffa utrustning för att arbeta hemifrån är i längden ohållbart. Detta då det skapar en administrativ börda och oklarheter över vem som bär ansvar för vad.

Prodocs nya tjänst Home Office as a Service möter denna utmaning till en fast månadskostnad.

– Med vår tjänst kan företag enkelt erbjuda alla sina anställda en kvalitetssäkrad hemarbetsplats som möter många av de ergonomiska villkor som skall uppfyllas enligt arbetsmiljölagen. Med tjänstens standardiserade utformning, där alla anställda kan få exakt likadana hemarbetsplatser underlättas också handhavande, utbildning och support, säger Anna Rosén.

Hon förklarar att en attraktiv arbetsplats idag är den där man har tillåtelse att vara flexibel, och att medarbetarnas värderingar kring arbetsvillkor är annorlunda nu än förr. Samtidigt uppstår nya frågeställningar när arbetet hamnar i den privata sfären.

Arbetsgivarens ansvar kommer framöver handla mycket om att varje medarbetare har bra verktyg för att arbeta hemifrån. Ett ergonomiskt kontor är närmast självklart och behöver bli det även när det är på distans, förklarar hon.

– Vår lösning uppfyller just det. Samtidigt som det är en bekväm arbetsplats blir det också extremt viktigt att man kan stänga igen, och när arbetsdagen är slut förvandlas arbetsplatsen till en fin byrå.

Enkelt att komma igång
Installationen av Prodocs hemmakontor är enkelt. Det stilrena skåpet innehåller så gott som allt: ett höj- och sänkbart bord, ergonomisk stol, och även videokamera, trådlösa hörlurar, tangentbord och en ergonomisk mus. En enda sladd behövs kopplas in i datorn för att skapa den perfekta arbetsstationen.

– Vi ansvarar för montering, leverans och uppstart. Men en stor fördel är att vi också kan ta över det administrativa ansvaret, så kallat asset management. Allt eftersom personalsammansättningen förändras tar vi på oss allt från underhåll till att hämta tillbaka eller flytta utrustningen.

– Det här är en allt-i-ett-lösning som gör att arbetsgivare enkelt och varaktigt kan möta kraven som ställs nu när arbetsmarknaden förändrats och hemarbete för många blir naturligt och permanent.

Anna Rosén berättar även att många tror att möbeln kräver ett stort utrymme, och således inte är ett alternativ för de som bor i mindre lägenheter.

– Det gäller att hitta en yta som är cirka 1,5 meter bred, och de brukar de flesta ha. Vi har levererat in till centrala stan och utan problem fått upp den i lägenheten, säger hon och avslutar:

– Så det stämmer inte; faktum är att det här är en lösning för alla, oavsett förutsättningar.

Läs mer om Prodoc här
Läs mer om Home Office as a Service här

Prodocs vision är att göra din arbetsplats effektivare och enklare.

Vi skapar moderna och användarvänliga tjänster med fokus på informations- och dokumenthantering, videomöten och mötesteknik. Prodoc omsätter idag ca 220 miljoner om året. Prodoc har ca 60 anställda med kontor och logistikcenter i Stockholm.

Dubbla Gasellföretaget Processus
fokuserar på tillit och relationer

Målet är att vara Sveriges mest pålitliga projektleverantör inom processindustrin. Efter fyra ISO-revisioner utan avvikelser och titeln Årets Gasell två år i rad är de på god väg. ”Det handlar om att bygga tillit och långsiktiga relationer.”

Tillväxtresan har varit fantastisk. Sedan starten 2015 har Processus, som grundades av en grupp erfarna ingenjörer med stort kontaktnät, kontinuerligt expanderat. Flera av medarbetarna har mångårig erfarenhet av att projektera allt från mindre ombyggnadsprojekt till kompletta produktionsanläggningar. Det tog inte lång tid att bygga upp en bred kundbas.

– Oavsett uppdrag kan vi alltid göra jobbet till fast pris, vilket är en trygghet för kunden, berättar Johan Teodorsson, tämligen nytillträdd VD på Processus.

Medarbetarna har en bred kunskap om, och djup förståelse för, processlösningar i skilda verksamhetsområden såsom läkemedel, livsmedel, industri och energi. De projekterar och bygger just nu en ny produktionsanläggning som ska tillverka substanser till Covidvaccin.

Till företagets kärnkompetenser hör projektledning, processdesign, elkonstruktion, automation och industriell IT, kvalitetssäkring, verksamhetsutveckling, förändringsledning samt HSE och CE-märkning. Ett uttalat mål är att arbeta mer med hållbarhetsfrågor, bland annat energieffektivisering som sparar både energi och pengar men framför allt ger mindre miljöpåverkan.

– Kunderna tänker inte alltid själva på att det finns olika energibesparande lösningar. Här har vi möjlighet att påverka genom att föreslå nya lösningar. Vi vill göra processindustrin HEL – Hållbar, Effektiv och Lönsam, berättar Johan Teodorsson.

Stannar tills kunden är nöjd
Två ord som ständigt återkommer är pålitlighet och relationer. Företaget värnar om sin personal och erinrar sig om att skynda långsamt. Gärna expansion, men inte på bekostnad av den familjära känslan. Glada och stolta medarbetare blir engagerade ingenjörer som sätter kunden främst.

– Det handlar om att bygga tillit och långsiktiga relationer. Vi är på plats hos våra kunders industrier och sitter tillsammans med dem i det dagliga arbetet. När vi är lyhörda för vad som är på gång kan vi påverka projekten i en riktning som är bra för kunden, menar Mattias Liss, Senior Advisor på Processus.

Johan Teodorsson och Mattias Liss.

Mattias Liss, fram tills nyligen vd för Processus och idag styrelseordförande i företaget, lyfter fram vikten av att vara nära kunden.
– En leverantör bör förstå helheten och inte bara se till den specifika uppgiften. Det handlar om att vara intresserad och ha en nära dialog med kunden. Namnet Processus ska associeras med pålitlighet. Kunden ska veta att vi stannar tills jobbet är gjort.

Den dubbla utmärkelsen till Årets Gasell, en titel som ställer hårda krav på bland annat fördubblad omsättning och organisk tillväxt, ses som ett bevis på att det går att växa utan att tappa i kvalitet, lönsamhet eller kundnöjdhet.
– Vi har ISO-certifieringar i ryggen och vi arbetar ständigt med att förbättra våra processer. Vi tummar inte på kvaliteten och det ger resultat, avslutar Johan Teodorsson, Processus nya VD.

Om Processus

Processus AB grundades 2015.

Anställda: 60 ingenjörer.
Kontor: I Göteborg, Stockholm, Uppsala och Malmö.
www.processus.se
www.sebroschyr.se/Processus

Fotograf: Andreas R Sjöström

Så blir du en bättre ledare i det nya normala: ”Kommer krävas mer av dig som chef”

Undersökningar visar på att distansarbete är här för att stanna – vilket ställer nya krav på chefer för att skapa en bra arbetsplatskultur i den nya, hybrida vardagen.
– Just därför tog vi fram en omfattande guide för att kunna göra det lättare i övergången som vi befinner oss i, berättar Maria Grudén, vd på Great Place to Work.

Hybrid- och distansarbete har blivit praxis, vilket visar sig tydligt i Great Place to Works undersökning från i juni. Där fastslogs att nio av tio svenskar i någon utsträckning vill fortsätta arbeta från distans.

– 53 procent anser att distansarbetet påverkat arbetet till det bättre och 60 procent tycker att privatlivet har påverkats positivt. Vår slutsats är att vi kunnat anpassa oss till situationen och nyttjat dess fördelar med minskade restider, ökad flexibilitet och en bättre livsbalans. Det finns ingen anledning att återgå till hur det var innan pandemin men all anledning att anpassa sitt ledarskap ytterligare så att det fungerar långsiktigt, säger Maria Grudén, vd.

Så hur ska en chef egentligen verka när vi inte längre träffas lika frekvent som innan? Det har Great Place to Work svaren på i sin nyligen lanserade guide om hybridarbete – och ledarskapet som krävs för att lyckas med ett sådant upplägg.

1. Visa tillit och förtroende gentemot dina medarbetare
Framgångsrikt ledarskap resulterar i engagerade medarbetare och högre lönsamhet. Företag som har utsetts till Sveriges Bästa Arbetsplatser, en lista som bygger just på vilken grad av tillit som råder inom organisationen, har 59 % högre vinstmarginaler än genomsnittliga svenska företag.

– Tillit är ännu viktigare när det kommer till hybridarbete. Som ledare måste du aktivt visa att du har förtroende för dina medarbetare och att du litar på att de kommer att vara leverera oavsett om de är på plats fysiskt eller digitalt.

Tilliten måste gå åt två håll. Som chef ska du lita på dina medarbetare, men medarbetarna ska också känna att de kan lita på dig.

– När vi inte arbetar som förr blir det än mer centralt att leda med tillit, och det kommer krävas mer av dig som chef. I våra medarbetarundersökningar är det jättetydligt. De med högst grad av tillit är även de organisationer som klarade sig bäst under pandemin. Vill du vara lönsam och ha engagerade medarbetare är tilliten ett måste. Här måste du som ledare föregå med gott exempel.

2. Lägg ingen värdering i det ena eller andra
Att tänka digital first men att röra sig sömlöst mellan det digitala och det fysiska, ofta samtidigt då vissa är med på länk medan andra är med i rummen, utan att lägga någon värdering i det enda eller det andra kommer att vara viktigt om engagemanget och innovationskraften ska fortgå, menar Maria Grudén.

– Som chef måste du ha fokus på hur medarbetarna faktiskt vill jobba och se till att det finns teknik och verktyg som stöttar ett sådant upplägg på lång sikt.

– Som ledare är det viktigt att du lever som du lär, därför kan det vara klokt att som chef delvis jobba på distans och delvis på kontor för att förtydliga att båda alternativen är okej.

Att människor möts, bollar idéer och får tillfällen att prata både fördjupat och spontant kan vara ett behov som behöver uppfyllas. Uppgiften för chefen fortsättningsvis blir att väga dessa mot varandra, och hitta nya vägar framåt så att det fungerar oavsett varifrån man arbetar.

– Som ledare har du ett verksamhetsansvar att tänka på och du måste se till att företaget inte tappar en del av den innovation som uppstår vid fysiska möten.

3. Situationsanpassa ditt ledarskap
Kommunikationen och tilliten måste anpassas efter vad som fungerar för de olika individerna – något som Maria Grudén medger kan vara en utmaning. Somliga klarar bättre av att inte ses lika ofta och göra avstämningar, medan andra behöver personlig och mer frekvent support. Att adressera varje kollega utefter deras förutsättningar och önskemål blir A och O.

– Det är viktigt att kontinuerligt ha dialog kring hur du jobbar, hur det fungerar och hur du vill ha det. En ung nyanställd i behov av handledning kanske trivs och utvecklas bäst på kontoret medan en erfaren medarbetare med småbarn eller lång resväg jobbar mest effektivt på distans. Som chef bör du komma överens med var och en om bästa upplägg och utvärdera det löpande.

Lika viktigt är det att anpassa arbetssättet utifrån behov och möjlighet när det gäller arbetsuppgifter och organisation.

– För vissa medarbetare och organisationer passar inte det hybrida upplägget och då är det viktigt att du som ledare är kommunikativt öppen och tydlig med varför. Återigen handlar allt om tillit och att vara trovärdig i sina beslut och sin kommunikation, säger Maria.

4. Anpassa det fysiska kontoret
Avslutningsvis tipsar Maria Grudén om att se över hur kontoret är utformat:

– Det pratas mycket om att bygga ett digitalt kontor, men i det hybrida upplägget är den fysiska platsen fortfarande en viktig byggsten. Men den behöver inte se ut som före pandemin. Bygg och planera för kreativa möten – och erbjud samtidigt avskildhet för de som behöver komma hemifrån och jobba fokuserat. Få alla medarbetare att känna att det finns en anledning och möjlighet att komma till kontoret för att både arbeta och hänga. För även om tillit är ledarens viktigaste egenskap är det enormt viktigt att du som ledare bäddar för en kultur där medarbetarna känner en stark tillhörighet och gemenskap. Den måste du nu bygga både digitalt och fysiskt.

– På vår webb kan du ta del av vår utförliga och kostnadsfria guide för alla ledare som vill skapa en optimal hybridarbetsplats med engagerade medarbetare och hög lönsamhet.

Här kan du ladda ner den kostnadsfria guiden från Great Place to Work

Great Place to Work® är ett undersöknings- och konsultföretag med huvudkontor i USA och med dotterbolag världen över. Vi har mer än 30 års erfarenhet av vad som utmärker en riktigt bra arbetsplats och vad som gör den till en av de allra bästa. Varje år utför vi medarbetarundersökningar av 19,8 miljoner medarbetare från över 10 000 organisationer i 106 länder.

I vårt arbete utvärderar vi organisationer för att ge dem ett mått på sin arbetsplatskultur och sin insats som arbetsgivare. Vi erbjuder utvärderings-, analys- och utvecklingstjänster, certifiering och utmärkelser som hjälper er att förstå hur förtroendet i organisationen ger en mätbar effekt på medarbetarengagemang, produktivitet och finansiella resultat.

Årligen delar vi ut kvalitetsutmärkelsen ”Sveriges Bästa Arbetsplatser ” som baseras på organisationens resultat i våra undersökningar.