En hållbar, trygg och gemensam stad är en stad fri från skräp

Det är ingen hemlighet att Sveriges kommuner lägger flera miljarder kronor varje år på att städa upp skräp. Men nedskräpning är en fråga som är större än avfallshantering. Att det är skräpigt i städer har flera negativa konsekvenser och bör hanteras i diskussioner om social rättvisa samt bostads- och trygghetsfrågor.

Det finns massor med skräp i städerna. Varje år slängs cirka en miljard cigarettfimpar på Sveriges gator och torg. Linnéa Bergman, verksamhetsutvecklare för område stad på Håll Sverige Rent, uttrycker det genom devisen ”skräp föder skräp”.

– En redan nedskräpad plats riskerar att bli ännu skräpigare. Och att det är skräpigt kan signalera att någon har slutat bry sig, betonar Linnéa.

Bidrar till en otrygg stadsmiljö
Nedskräpning påverkar hur vi trivs och vårdar vår omgivning. Ett nedskräpat område kan signalera saker som indirekt kan kopplas till otrygghet. Det är en konsekvens av nedskräpning som vi vill belysa, säger Sofie Rådestad, sakkunnig för område stad på Håll Sverige Rent.

– Forskning visar att hur vi människor beter oss i det offentliga rummet starkt påverkas av sociala normer. En förklaring till varför nedskräpning kan leda till otrygghet är att människor är oroliga för att oordning ska sprida sig, konstaterar Sofie.

Utbildar, inspirerar och engagerar
Håll Sverige Rent har ett nationellt fokus på nedskräpningsfrågan. För att minska skräpet i städerna arbetar organisationen aktivt med olika samarbetspartners för att utbilda, inspirera, stötta och engagera de samhällsaktörer som formar staden. 

– Ett exempel är att vi har startat ett nätverk med bostadsaktörer för att samarbeta för mer rena och trivsamma bostadsområden, berättar Linnéa. 

En skräpfri stad – tillsammans
Skräp i staden är ett gemensamt problem som kräver gemensamma lösningar. 

– Vi gör det enklare för fler att minska skräpet i staden. Till exempel genom att engagera hundratusentals grannar att plocka skräp på gator, torg och mellan husen. För varje skräp som flyttas från marken flyttas också en attityd, avslutar Linnéa och Sofie.

Vill du veta mer om Håll Sverige Rent?
Vill du läsa rapporten Skräp & Trygghet?

Håll Sverige Rents vision är att ingen skräpar ner. Allt vi gör syftar till att ta Sverige närmare visionen, oavsett om det rör sig om tidsbegränsade kampanjer eller långsiktiga projekt. Våra grundvärderingar; engagemang, kunskap och tillsammans präglar vårt arbete, våra budskap och vårt varumärke.

Kontaktuppgifter

Sofie Rådestad, Sakkunnig Stad, Håll Sverige Rent
Tel: 070-723 44 91 Mail: sofie.radestad@hsr.se 

Linnéa Bergman, Verksamhetsutvecklare Stad, Håll Sverige Rent
Tel: 072-142 65 47 Mail: linnea.bergman@hsr.se

Industrins digitala revolution kräver politisk beslutskraft

Erik Ekudden, teknikchef på Ericsson, ser goda möjligheter för Sverige att vara pådrivande i den digitala revolution som pågår och som lägger grunden för en grön omställning. Men andra länder har skaffat sig ett försprång både när det gäller utrullningen av 5G och spetskompetens inom nyckelteknologier. Därför efterlyser Erik Ekudden politisk beslutskraft för att Sverige ska ta ett stort kliv framåt och bli en ledande marknad för den nya tekniken.

– Sverige var tidigt ute både med 3G och 4G vilket gav oss unika konkurrensfördelar gentemot andra länder och ledde till framväxten av flera världsledande svenska teknikbolag. Vi ska inte underskaffa betydelsen av att ligga i framkant, säger han.

När Erik Ekudden 2010 jobbade i Silicon Valley såg han med egna ögon hur den så kallade app-ekonomin tog fart, vilket var en direkt konsekvens av att 4G lanserades.

– Apparna förändrade upplevelsen av pekskärmar och möjligheten att surfa på nätet via mobilen. Detta lade i sin tur grunden för nya kreativa företag inom tex cloudbolag och app-bolag inom social media, bilddelning med flera. Faktum är att bortåt tio procent av USA:s BNP-tillväxt under perioden 2011–2019 berodde på den trådlösa mobilindustrin, alltså 4G, säger Erik Ekudden.

5G förutspås bli en ännu större förändring som kommer att påverka alla delar av samhället – inte minst industrin. Företags hela verksamheter, allt från lastbilar till tillverkningsmaskiner, kommer att kunna kopplas upp mot internet. Därmed kommer företagen att kunna använda stora mängder data för att fatta bättre beslut och bli mer hållbara, minska driftsstopp, automatisera och skapa nya innovationer.

–Transport, gruvor, smart tillverkning, skogsproduktion, listan kan göras lång då digitalisering är avgörande för alla industrier. Nu behövs en nationell samling kring att Sverige ska växla upp tempot och bli pådrivande för att utnyttja de nya möjligheter som uppstår, säger Ericssons teknikchef Erik Ekudden.

Just nu genomför och planerar länder som Sydkorea, Tyskland, Finland, Frankrike, Storbritannien och USA kraftfulla satsningar för att digitalisera industrin. Finland lanserade 2020 fyra stora företagsledda projekt där det totalt satsas cirka 800 miljoner kronor på utveckling av bland annat digitala lösningar för tunga maskiner och industriella 5G-nätverk.

– Den svenska hemmamarknaden är liten, men Sverige har länge varit en plantskola för ny teknik och kompetens. Här föddes 4G och Bluetooth. Med p en tydlig politisk viljeinriktning och beslutskraft har vi alla förutsättningar att återta en ledande position, säger Erik Ekudden.

Han efterlyser bland annat ett stort naturvetenskapligt kompetenslyft och att staten fullföljer sina åtaganden när det gäller forskning och utveckling. Men även infrastruktursatsningar krävs, betonar han.

5G-tekniken ger nya förutsättningar när det kommer till molnlösningar samt lagring och bearbetning av data och är helt centralt för digitaliseringen av samhället.

– 5G-näten måste på plats för att vi ska kunna ta de här viktiga stegen mot en digital omställning av industrin och på det sättet behålla positionen som en ledande industrination, säger Erik Ekudden.

Att digitaliseringen av industrin påskyndas är också viktigt för att svensk industri ska kunna fullfölja den inslagna vägen när det gäller grön omställning.

– Digitala datadrivna lösningar är en stor möjliggörare för att nå våra klimatmål, inte minst för att effektivisera utnyttjande av material, energi och transporter, säger Ericsson teknikchef Erik Ekudden.

Läs mer hos Ericsson

 

 

 

 

www.ericsson.com

Ambitionerna är höga i Lidköpings stadsutvecklingsplan. Visionen visar staden år 2050.

Stort engagemang när framtidens Lidköping växer fram

Sammankopplad och nära, livfull och rätt sak på rätt plats är huvuddragen i Lidköpings stadsutvecklingsplan. Tack vare en bred och engagerad arbetsprocess med politiker, tjänstepersoner och kommuninvånare är grunden lagd för stadens fortsatta utveckling.

Ett levande centrum, bättre möjligheter att cykla, fler bostäder och närhet till vatten och grönska. Det är några av ambitionerna Lidköpings nya stadsutvecklingsplan.

– Lidköping ska växa, men det ska bli mer Lidköping, inte bara en större stad. Stadsutvecklingsplanen ger oss kunskap om vilka värden vi ska värna i den befintliga staden och verktyg för att utveckla den, säger Martin Björklund, trafikplanerare och en av projektledarna för planen.

Stadsutvecklingsplanen är en fördjupning av kommunens översiktsplan från 2018. Redan när arbetet med den startade var ambitionen tydlig: stor politisk enighet måste råda kring en plan som ska hålla betydligt längre än en mandatperiod. Därför har arbetsprocessen varit både bred och engagerande, och den har under flera år involverat tjänstepersoner, politiker, myndigheter och organisationer.

Den breda medborgardialogen var en framgångsfaktor i arbetet med stadsutvecklingsplanen. Genom att spela ett speciellt framtaget brädspel fick barn lämna sina synpunkter på hur de vill att Lidköping ska utvecklas.

Framtidsverkstan en framgångsfaktor
Även Lidköpingsborna själva har spelat en viktig roll i arbetet med stadsutvecklingsplanen. Under ett par månader genomfördes Framtidsverkstaden: en medborgardialog där kommunens tjänstepersoner och tidvis även politiker fanns på plats i en galleria i centrala Lidköping för att ta emot kommuninvånarnas frågor och synpunkter. Gensvaret blev högt över förväntan: totalt lämnades över 1200 förslag in. För stadens politiker innebär den breda förankringen en trygghet i det fortsatta arbetet.

– Framtidsverkstan gav oss skjuts för hela resan. Jämfört med andra planer så är de ställningstaganden och strategier vi ser i stadsutvecklingsplanen konkreta och skarpa – våra politiker har varit modiga. Planen förmedlar en tydlig bild över hur vi vill att staden ska utvecklas, något som hjälper oss i dialogen med framtida exploatörer, säger Maria Nordqvist, planstrateg och projektledare för stadsutvecklingsplanen.

Stadsutvecklingsplanen lägger grunden för Lidköpings fortsatta utveckling. Redan idag finns bra strukturer med vatten och grönt i centrala staden, men det finns också förbättringsområden.

Grönstruktur viktig för utvecklingen
Hållbar utveckling, såväl socialt och ekologiskt som ekonomiskt, är en grundpelare i stadsutvecklingsplanen. Engagemanget för hållbarhetsfrågorna har varit stort genom hela processen, och något som aktualiserats är utemiljöns betydelse för social hållbarhet.

– Tillgång till det offentliga rummet är en demokratisk fråga, och i stadsutvecklingsplanen har vi lyft det gröna perspektivet på ett helt annat sätt än i tidigare planer. Det ska bli spännande att se våra analyser och utredningar implementeras, och hur vi medvetet arbetar in de gröna strukturerna från i början i planeringen, säger Elin Lundgren-Alm, kommunekolog.

Lidköping växer och fler vill flytta hit. Läget vid Vänerns södra strand lockar med attraktiva boendemiljöer men även en bred arbetsmarknad och goda pendlingsmöjligheter gör att kommunen attraherar nya invånare. Läs mer om staden och hur den växer på lidkopingvaxer.se eller på lidkoping.se

Underhållet är viktigast

Stamspolning, TV-inspektion, relining - Svensk Röranalys har arbetat med underhåll och renovering av rörsystem i över 20 år. Tillsammans med systerbolaget Procella Ventilation samordnas underhållstjänster för att hitta så bra helhetslösningar som möjlighet för kunden.

En fastighet har två livscykler - den tekniska och den ekonomiska. De insatser som görs i fastigheten påverkar inte bara den fysiska byggnadens livscykel utan också den ekonomiska. Råvarubrist, prisökningar på el- och drivmedel, räntehöjningar – vi lever i en tid av osäkerhet. Hållbarhet, miljöpåverkan och hushållning med ändliga resurser måste vi också tas hänsyn till. Bevara, renovera och ta hand om det befintliga har aldrig varit så aktuellt som nu.

Svensk Röranalys har mottot att allting är möjligt och detta utgör grunden till att företaget idag ligger långt framme inom relining i fastighet. Metoden Relining Step by Step har utvecklats efter många års erfarenhet och den liknar traditionellt stambyte. En polyesterstrumpa monteras bit för bit uppströms i ledningen. Strumporna överlappar varandra och alla skarvar hamnar i vattnets flödesriktning. Varje strumpenhet trycksätts för sig och ökar därmed stabiliteten i röret. Andra metoder fräser upp för stammens grenar och stick vilket frigör små ovälkomna partiklar av plast. Detta undviks med Step by Step metoden. Relining ger minimalt med avfall och färre störningsmoment för boende men också en lägre kostnad än vid traditionellt stambyte.

– Kunden står alltid i centrum och hela processen – från den första kontakten till dess att vårt arbete är utfört – är betydelsefull, säger Mikaela och Jörgen som är säljare på Svensk Röranalys.

– Vi har paketlösningar och fastigheten kan till exempel servas samtidigt med stamspolning och rengöring av ventilation. Efter utförd tjänst är det vanligt att kunden är intresserad av ett serviceavtal för att trygga ett fortsatt bra underhåll.

Förutom att erbjuda en kombination av tjänster arbetar Svensk Röranalys proaktivt och bistår kunden med underhållsplaner som förebygger ovälkomna skador. Målet är att ”äga” fastigheten och att kunderna ska känna trygghet.

 

Nordiskt samarbete gör att Aarsleff Rail går som på räls

Att bygga ut och underhålla svensk järnväg gynnar inte bara miljön, det möjliggör även smidiga transporter i och runt Norden. I egen regi kan Banedrift AS, Anker AB och Aarsleff Rail A/S tillsammans erbjuda kunder hög kvalitet, snabb leverans och konkurrenskraftiga priser inom alla järnvägsdiscipliner.
– Samarbete och kunskapsdelning är grundläggande komponenter för att genomföra ett lyckat projekt, säger Thomas Mollerup, CEO på Aarsleff Rail Group.

Järnvägen är ett effektivt och klimatsmart transportsätt. I Norden pågår ständigt järnvägsbygge eller -upprustning och det är Aarsleff Rail Group som bidrar till en stor del av detta.
– Vi investerar i kommande järnvägsprojekt och förutom att bygga spår- och järnväg sköter vi drift och underhåll av anläggningar till ett flertal stora spårinnehavare, säger Thomas Mollerup, vd.

Samarbete leder till resultat
Med hjälp av sina högt kvalificerade medarbetare och stora flotta av specialmaskiner utför Aarsleff Rail projekt i Danmark, Sverige, Norge och Tyskland tillsammans med sina systerbolag. Thomas berättar att samarbete och kunskapsutbyte är en väsentlig faktor bakom lyckade projekt och resultat.

– Svenska spårsvetsare hjälper till i Danmark och danska maskinförare avlastar under norska projekt. Det är på grund av våra olika kompetenser runtom i Norden som vi kan erbjuda kunden den här höga kvaliteten, korta leveranstiden och konkurrenskraftiga priset. I och med att de olika länderna erbjuder olika arbetsförutsättningar beroende på årstid kan vi genom att samarbeta över gränserna säkerställa att det alltid finns pågående projekt.

Höjer kvalitetsnivån
Aarsleff Rail Group är en av Nordens största light rail-entreprenörer. De bygger spår och järnväg med olika metoder beroende på kundens krav och befintliga möjligheter. Exempel på detta kan vara ingjutna spår, spår på slipers, spår direkt i makadam eller överbyggnad av gräs, asfalt eller betong. Syftet med samarbetet är att erbjuda ännu fler kunder tjänster inom järnvägs- och spårvägsområdet, samt höjda nivån för kvalitet, projektledning och affärsutveckling.

– Jag skulle säga att ett inarbetat och konstruktivt samarbete är sällsynt i den här branschen; det finns få aktörer och genom att kombinera kompetenser i stället för att försöka klara allt på egen hand kan man säkerställa ett högkvalitativt arbete. Dessutom lär man sig mycket genom att arbeta tillsammans med andra länder. Vi vill ha ett sömlöst arbete i Norden och dessutom vara en enkel samarbetspartner till våra kunder. Samarbetet löper som en röd tråd genom det vi gör – det är en del av vårt DNA.

Läs mer om Aarsleff Rail Group

 

Aarsleff Rail bildades i 2009 med bakgrund i Banekonsortiet I/S, et arbetsgemenskap bestående av Aarsleff, Wicotec Kirkebjerg og Petri & Haugsted, som påbörjade sitt första banprojekt i 1911. Med mer än 550 högt kvalificerade medarbetare och en flotta av specialmaskiner utför Aarsleff Rail och systerbolag järnvägsprojekt i Danmark, Norge, Sverige och Tyskland.

Tillförlitlighet, erfarenhet och kvalitet – så beskrivs Dokas kärnvärden

Doka är en av världens största formleverantörer, med verksamhet i mer än 70 länder. Vad som började med en liten snickerifirma år 1868 har idag vuxit till en världsledande producent och leverantör av formsystem där affärer som bygger länders infrastruktur är del av vardagen. Förbifart Stockholm är inget undantag.

Sedan över 150 år finns de företagsrötter ur vilka dagens Doka har vuxit fram. Att förstå kundens behov har sedan start varit den stora drivkraften. Det är även detta som har skapat de mervärden som dagligen leder dem och deras kunder vidare.

– Åtar man sig uppdraget gäller det att ro det i land. När vi får en förfrågan från en kund sätter vi i gång direkt och våra kunder vet att de kan lita på oss och vår kunskap, säger Håkan Bratt, Säljare på Doka.

Doka möjliggör Förbifart Sthlm
Dokas stora kunskap och kontaktnät har sakta men säkert gjort dem till en ledande formleverantör i Sverige. Genom bra lösningar och hög kvalité har de tillsammans med Svealands Maskin & Montage AB kunnat säkerställa att formlösningarna på Förbifart Stockholm både blir av och fungerar i praktiken.

– Vi fick gå in i projektet för vår förstklassiga service och våra bra lösningar. Genom samarbete med Svealands Maskin & Montage AB har vi möjliggjort flera lyckade projekt på Förbifart Stockholm, säger Bratt.

Doka vill säkerställa sin plats på marknaden
Utöver formlösningarna på Förbifart Stockholm är Doka involverade i ombyggnationen av nya Slussen. Ytterligare några projekt värda att nämna är Göteborgs stora infrastrukturprojekt Västlänken samt Karlatornet, även nya Hisingsbron är ett spännande projekt bland Dokas referensprojekt.

Doka riktar sig inte enbart till infrastruktur, de har även formlösningar till bostads- och kontorshus, kraftverksbyggnader och gruvor. Ett brett spektrum som gör Doka till en attraktiv arbetsgivare med medarbetare utspridda över hela Sverige.

Trots sin gedigna portfolio strävar Doka ständigt efter förbättringar i alla led, med ambitionen att bibehålla sin starka position på den svenska marknaden.

– Vi vill vara kundens första val när det gäller stora och komplicerade formlösningar, säger Bratt.

Doka är en världsledande leverantör av innovativa formlösningar och tjänster för alla typer av platsgjutna betongkonstruktioner. Med 7300 anställda, 160 försäljnings- och logistikanläggningar i över 60 länder har vi ett effektivt nätverk för distribution, rådgivning, kundservice och teknisk support.

År 1998 öppnades den första depån i Sverige. Idag är vi drygt 100 anställda utspridda på våra två depåer i Uddevalla och Rosersberg samt försäljningskontor runtom i landet. I april 2022 påbörjades byggnationen av vår tredje depå i Helsingborg som förväntas står klar i början av 2023.

Doka står för kvalitet och säkerhet, två viktiga pelare som gör oss eftertraktade på den svenska byggmarknaden. Ett kvitto på vår styrka och kompetens är vår medverkan i stora och komplexa infrastrukturprojekt som exempelvis; Förbifart Stockholm, Slussen, Karlatornet och Västlänken, för att nämna några av alla spännande projekt vi är delaktiga i just nu.

Vi på Doka Sverige är med och bidrar till ett mer hållbart byggande då vi sedan 2019 är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001-2015 & ISO 9001-2015.

Doka Sverige AB
Kurödsvägen 20
451 55 Uddevalla
sverige@doka.com
www.doka.se
www.shop.doka.com

Unik teknik. När Kolkajens bostadsområde byggs för att möta den ökande befolkningen i Stockholm är Keller Grundläggning med och skapar förutsättningar för en konstgjord ö.

De lägger grunden för en hållbar framtid

Keller Grundläggning går från klarhet till klarhet. Tack vare lång erfarenhet av svenska markförhållanden – och med resurser från en global organisation i ryggen – kan man erbjuda sina kunder geotekniska lösningar i världsklass.

Byggbranschen går för högtryck och infrastrukturprojekten avlöser varandra. Det märks inte minst på Keller Grundläggning. Företaget är specialister på nordiska markförhållanden, samtidigt som man har fördelarna av en global ägare.

– Vi är ett lokalt företag i Sverige som tack vare Keller Group har tillgång till både nya tekniker och spetskompetens. Det gör det möjligt för oss att genomföra bra, lönsamma och hållbara projekt för våra kunder, säger Robert Thurner, vd Keller Grundläggning.

Bred portfölj och många verktyg
Keller Grundläggning har en väl utvecklad maskinpark och kan erbjuda Sveriges största utbud av grundläggningstekniker. Att man till skillnad från de flesta konkurrenterna har en egen konstruktions- och projekteringsavdelning innebär många mervärden för företagets kunder.

Robert Thurner, vd Keller Grundläggning

– Vi har en bred portfölj och många verktyg att jobba med, och vi är duktiga på att tänka utanför ramarna. Och om det någon gång behövs specialkompetens eller en maskin som inte är standard i Sverige, så är mina globala kollegor bara ett telefonsamtal bort, säger Johan Gyllgård, ansvarig för konstruktions- och kalkylavdelningen på Keller Grundläggning.

”Vi brinner för att leverera bra jobb. Att vi har många återkommande kunder är ett kvitto på att vi lyckas.”

Driver utvecklingen framåt
De senaste åren har varit framgångsrika för Keller Grundläggning. Samtidigt som utmanande kundprojekt och nyrekrytering avlöst varandra driver man också den geotekniska utvecklingen framåt, bland annat genom att medverka i flera akademiska forskningsprojekt.

– Branschen kan inte bara fortsätta att bygga likadana infrastrukturprojekt som tidigare, vi behöver utveckla såväl tekniker som hållbarhet och lönsamhet. På Keller Grundläggning sätter vi en ära i att inte bara prata, utan att också agera, säger Robert Thurner.

Läs mer om Keller Grundläggning här

Keller Grundläggning utvecklar och levererar optimala lösningar för geotekniska projekt. Vi är dotterbolag till Keller Group plc, som med över 9000 anställda i mer än 40 länder är världens största geotekniska lösningsspecialist.

Så skapar digitalisering inom järnvägen ökad hållbarhet i samhället

Genom att öka graden av digitalisering inom järnvägen skapas effektivare tågtrafik – vilket gör att fler kommer att välja tåget.
Resultatet är minskade koldioxidutsläpp, ökad hållbarhet och en mer kostnadseffektiv drift.
– Vi är med och bygger det framtida järnvägssystemet i Sverige och andra länder i Europa och har lösningar som kommer att förändra vårt sätt att resa, säger Eric Morand, CEO Nordics and Baltics på Hitachi Rail.

Under 1990-talet beslutades att EU skulle utveckla en standardisering för järnvägsstyrning. Syftet var att förbättra infrastrukturen för järnvägsnäten genom att underlätta gränsöverskridande järnvägstrafik och dessutom sänka kostnaderna. Den nya standarden kallas European Rail Traffic Management System, eller ERTMS och fastställdes i början av 2000-talet.

Företaget Hitachi Rail har varit med och drivit på utvecklingen inom ERTMS och har stark närvaro i Sverige, med både forskning och utveckling, men också en projektlednings- och en försäljningsorganisation för företagets lösningar.

– Vi har länge betraktat Sverige som en mycket viktig marknad för vår närvaro i Europa och vi fortsätter att arbeta hårt för att utveckla lösningar som skapar ett mer hållbart samhälle, säger Eric Morand.

Hitachi Rail implementerar ERTMS i Sverige
Arbetet med att implementera ERTMS har pågått i Sverige sedan 2008, och Hitachi Rail har varit med från början. Arbetet sker bland annat tillsammans med Trafikverket vad gäller utrullningen i spåren. Ulf Hammarbäck är Senior Sales Manager på Hitachi Rail:

– Vår historia med att installera signalsystem ombord på tågen i Sverige sträcker sig tillbaka till 1980-talet, med föregångarna till ERTMS, som ATC2. En av våra största kunder både då och nu är SJ, med vilka vi nu håller på att utrusta alla X2000-tåg med ERTMS. Vi fortsätter att ha en väldigt stark position för att utveckla marknaden för ombord-signalsystem och mark-signalsystem och vi har flera pågående viktiga projekt, både på ombord-sidan och på mark-sidan, säger han.

2021 blev det klart att Hitachi Rail kommer att installera ERTMS längs den 14 mil långa järnvägssträckan mellan Gällivare och Boden på den så kallade Malmbanan, och nu vill stödja utbyggnaden av ERTMS på Scan-Med Öst.

I januari i år meddelades det att det svenska järnvägsunderhållsföretaget Infranord kontrakterat Hitachi Rail för att installera ERTMS som nytt signalsystem för två av företagets fordon för järnvägsunderhåll.

Hitachi Rail har IoT-lösningar
Hitachi Rail har också lösningar inom IoT, där man med hjälp av sensorer övervakar kritiska delar av tekniken inom både tåg och järnväg i realtid. Resultaten är att underhåll kan göras när det behövs, snarare än enligt fasta tidsintervall. Det leder till färre avbrott för underhåll – med mindre störningar i tågtrafiken som följd.

– Genom att uppdatera gamla system med digitala lösningar kommer man skapa tågtrafik som är mer pålitlig, lättare att underhålla och som har bättre punktlighet. Man kommer att kunna köra tågen snabbare och med tätare intervall, vilket kommer att få fler att välja tåg framför andra transportsätt. Det är ett sätt att minska utsläppen av koldioxid och få en ökad hållbarhet i samhället, avslutar Eric Morand.

Läs mer hos Hitachi Rail

 

Hitachi Rail är en helt integrerad leverantör av järnvägslösningar inom rullande materiel, signalering, service och underhåll, digital teknik och nyckelfärdiga lösningar. Med en global närvaro med över 12 000 anställda, är vårt uppdrag att bidra till samhället genom kontinuerlig utveckling av överlägsna teknologier och produkter för att designa järnvägstransportlösningar för en smart och hållbar mobilitet.

www.hitachirail.com

Den runda bollen bland de fyrkantiga konkurrenterna

Renta tröttnade på hur jakten på siffror förvandlade maskinuthyrarvärlden till en opersonlig vinstmaskin för ett fåtal. Sex år senare finns Renta på småorter och i större städer i fem länder. Utan ett huvudkontor, utan centralstyre och utan ett fåtal vinnare. Här bakar och äter alla av kakan.

Hela Rentas filosofi grundar sig i den lokala omtanken, i det personliga mötet och med det stora engagemanget för vart och vartenda bygge.
– Vi är nämligen inget utan dem som hyr våra maskiner. Därför gör vi allt för att serva våra kunder, vår nummer 10. Med smörpassningar i form av bred maskinpark och hög kompetens, service så som du vill ha den och allt, verkligen allt för laget. För bygga, det är en lagsport, säger Marcus Sölsnaes, Marknadschef.

Lokala beslut
Det är klart att Rentas depåer servas med profilkläder och att bolagets vd sätter upp mål med varje depåchef. Men det är kunden (och inköp) som bestämmer vilka maskiner som ska tas in och det är serviceteknikern, säljaren och transportören som säger hur och vad som ska levereras.
– Och vinsten, den delar vi på.

Hoppas att fler snor konceptet
Renta har sett effekterna och idag är de ett miljardbolag som siktar ännu bredare. Som vill sponsra fler idrottsföreningar och som vill hjälpa såväl de minsta som största byggarna att ha maskiner i rörelse.
– Står de still ser du det i appen och vi plockar vi upp dem, ska du ha maskin imorgon – är den utkörd innan frukost dagen efter. Allt handlar om att sudda ut gränsen mellan mitt och ditt. Det är tillsammans som allt skapas och när vi inser att vi spelar i samma lag täcker vi skott utan att ens tänka på det. Då kavlar vi upp och kippar in oavsett vad ditt bolag eller du heter - för bygga är en lagsport, avslutar Marcus.

Europamästare i innovation skapar intelligenta tågtransporter

Sverige behöver en både mer hållbar och effektivare järnväg – och Cemit har lösningen. Deras prisbelönta digitala system för att predicera underhållsbehov innebär ett lyft för punktlighet, säkerhet och kostnadseffektivitet i järnvägsbranschen.

Transporter och resor på järnväg är en viktig pusselbit för att nå de globala klimatmålen. Men den svenska järnvägen är i dåligt skick, och att planera, designa och bygga ny järnvägsinfrastruktur tar årtionden. Därför måste järnvägens aktörer hitta nya möjligheter att effektivisera och maximera utnyttjandet av den befintliga järnvägen.

– Nu är det viktigare än någonsin att revidera verksamheten så att man får en mer förutsägbar underhållsverksamhet som säkerställer minskade kostnader, avbrott och olyckor, säger Per Mörlin, International Sales Director på Cemit.

Användarvänlig järnvägsplattform
Cemit har utvecklat ett banbrytande system för att samla in data från alla delar av järnvägsinfrastrukturen. Tidigare i år vann de EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizons innovationspris med sin järnvägsplattform som inte bara kan lösa en samhällsutmaning, den är också användarvänlig.

– Vi gör det mycket enkelt att visualisera och förstå enorma mängder data, och kunden kan följa verksamheten i realtid, oavsett om det gäller tåg, spår eller kontaktledning. Att minsta avvikelse ger en signal gör att fel kan åtgärdas innan de påverkar resenärerna, och att underhåll kan utföras när det inte stör trafiken, säger Per Mörlin.

– Kontinuerlig övervakning av infrastrukturen är ett måste för bättre punktlighet, högre säkerhet och ett mer kostnadseffektivt nyttjande av järnvägen.

Cemit grundades i Norge 2018 med visionen att bidra till att omdefiniera hållbara transporter till en mer intelligent järnväg och modern infrastruktur. Företaget samlar ett unikt team av erfarna järnvägsexperter, dataanalytiker och innovativa IT-utvecklare. Idag är man 50 medarbetare med målet att 2025 vara över 300 personer.

cemit.com