Socialförvaltningen i Uppsala kommun satsar på att både snabbare och bättre ge rätt hjälp

Socialförvaltningen i Uppsala kommun har ett stort utbud av öppenvård i egen regi, vilket medför ett behov av samordnande insatser. Inom kort står därför förvaltningen i begrepp att införa en ny samordningsgrupp mellan myndighet och insatsteam, en förändring som ska förenkla socialsekreterarnas vardag och ge dem ett kontinuerligt stöd i utredningsarbetet.

Socialsekreteraren Firouzeh Badiee har arbetat inom socialtjänsten i över 25 år. Under den tiden har hon hunnit med både fältarbete, att arbeta med familjehem och som medlare innan hon nu kommer att axla rollen som samordnare i den nya satsningen.
– Vi är en grupp om tre personer med erfarenhet av såväl barn- och ungdomsstöd och -behandling som institutionsvård. Vår uppgift blir att fungera som ett bollplank till socialsekreterarna och ge konsultativt stöd och coachning innan uppdraget skickas vidare till behandlarsidan.

Ska höja både effektivitet och kvalitet
Det nya arbetssättet innebär att all öppenvård kommer ansökas via en ingång. Firouzeh och hennes kollegor kommer att ta emot remisser från myndighet, som tidigare nämnt ge konsultativt stöd utifrån behovet av insatser, fördela ärendet till rätt insats, samordna samt följa upp insatserna. Genom att utveckla samarbetet mellan myndighet och insatser är målet att höja både effektiviteten och kvaliteten i det sociala arbetet.
– Nu ska utredarna kunna fokusera på att fatta beslut om öppenvård medan vår grupp bistår med kunskap och förslag om insatser. Vi förenklar alltså för socialsekreterarna, inte minst eftersom de inte behöver ha stenkoll på vilket insatsutbud som finns. Samtidigt blir det lättare att ge rätt hjälp, snabbare.

Vill ständigt bli bättre
Enhetschefen Helena Nyberg har liksom Firouzeh över 25 års erfarenhet av socialt arbete. Hon betonar att det faktum att myndighet och insats ryms inom samma förvaltning skapar stora möjligheter att göra skillnad i det sociala arbetet.
– Närheten underlättar att se över och utveckla metoder och arbetssätt, något som alltid är högt på agendan här i Uppsala. Vi vill ständigt bli bättre och den attityden präglar också hur vi ser på medarbetarnas utveckling – socialförvaltningen har en omfattande kompetensutvecklingsplan och det finns ett tydligt fokus vad gäller fortbildning och utbildning. Som ny medarbetare får man dessutom ett strukturerat introduktionspaket som täcker hela förvaltningen och på ett smidigt sätt lotsar in en i arbetet.

Ivriga att komma igång
Både Helena och Firouzeh är tydligt ivriga att komma igång med det nya arbetssättet och de är övertygade om att det kommer att innebära fördelar både för medarbetarna och klienterna.
– Eftersom vi har ett så pass stort utbud av öppenvård vet vi att det finns många vinster med att göra den här förändringen. De som kommer till oss för att få hjälp kommer att kunna få det snabbare och det i sin tur lär öka både motivation och trivsel hos våra medarbetare, avslutar Helena.

Presenteras av: Uppsala kommun

Socialförvaltningen, Uppsala kommun har en stor samlad socialförvaltning där myndighetsutövning och interna insatser, såsom HVB hem och omfattande verksamheter inom öppenvård ryms i samma förvaltning. Inom Socialförvaltningen arbetar 700 medarbetare, vilket gör förvaltningen till en av Sveriges största Socialtjänster.  Socialförvaltningen är i en stark utvecklingsfas och Uppsala växer som stad. Förvaltningen driver därför många utvecklingsprojekt och medarbetarna hos oss har stora möjligheter till utveckling och variation.

Sök jobb vid Uppsala socialförvaltning här

KPA Pension investerar hållbart – för en bättre framtid

Det är många som inte ser vilken klimatpåverkan deras pensionssparande har. Hos KPA Pension investeras dina pengar i miljö- och klimatrelaterade initiativ både lokalt och globalt, så att din pension bidrar till ett hållbart samhälle innan den en dag hamnar på ditt konto när arbetslivet är slut.

KPA Pension förvaltar i dagsläget över 200 miljarder kronor för sina kunders räkning. Det ger pensionsbolaget möjlighet att långsiktigt påverka samhället och de företag som de investerar i, en möjlighet de har tagit på största allvar ända sedan 1990-talet. Bara de senaste åren investerade bolaget över 11 miljarder kronor i gröna obligationer och man har som första aktör i Sverige HBTQ-certifierat sin verksamhet.
– Vi har två miljoner individkunder och alla ska känna sig rätt bemötta i sin kontakt med oss. De ska vara trygga i att vi investerar i verksamheter som främjar en hållbar utveckling, konstaterar KPA Pensions vd, Britta Burreau.

Gröna obligationer
Liksom andra pensionsbolag ägnar sig KPA Pension inte enbart åt att investera i aktier, utan lånar också ut pengar till exempelvis kommuner och regioner. Ett exempel är gröna obligationer där lånen är öronmärkta till projekt som uppfyller vissa hållbara kriterier.
– Några projekt vi har investerat i är en vindpark i Östersund, skyddsvallar mot översvämningar i Kristianstad och ett hållbart äldreboende i Vellinge. Hållbarhet handlar inte bara om klimat och miljö utan också om att arbeta för ett samhälle som präglas av jämlikhet där ingen behöver leva i fattigdom. Därför är vi aktiva i debatten och verkar exempelvis för att öka avsättningar till pensionssystemet och för ett jämställt arbetsliv.

Investerar tryggt och långsiktigt
Mark Johnsson är affärsutvecklingsansvarig för ansvarsfulla investeringar med inriktning mot kommuner och regioner hos KPA Pension. Han betonar att kommuner och regioner är väldigt bra affärspartners, inte minst på grund av långsiktigheten i deras verksamhet.
– Vi är en kapitalförvaltare, så vi vill göra bra investeringar och eftersom vi ser en mycket hög efterfrågan på gröna projekt finns det ett stort värde i att investera i dessa områden. Gröna obligationer förutsätter en tydlig rapportering om vad pengarna används till, vilket ökar synligheten kring sådana här projekt och gör att vi kan vara transparenta med våra kunder. Vi har stora ambitioner att vara ett ledande pensionsbolag när det gäller hållbarhet och det kräver att vi håller uppe investeringstakten – därför uppmuntrar vi kommuner och regioner att öka på omställningen till det hållbara samhället, säger Mark.

Uppmuntrar till grön omställning
Under FN-mötet i september 2019 var KPA Pension en av initiativtagarna till den så kallade Nettonollalliansen, en sammanslutning av kapitalförvaltare som siktar på att tillsammans ha nettonollutsläpp av växthusgaser i sina investeringsportföljer till 2050. Tillsammans förvaltar medlemmarna över 40 000 miljarder kronor, så det är pengar som gör skillnad.
– Ska detta leda till en bättre framtid handlar det dock om att få med sig fler på tåget. Arbetet med att fortsätta få fler kapitalägare att ansluta sig står högt på agendan, avslutar Britta.

 

Presenteras av: KPA Pension

KPA Pension är det ledande pensionsbolaget inom kommun- och regionsektorn med två miljoner enskilda kunder och 1 000 arbetsgivarkunder. KPA Pension förvaltar i dag över 200 miljarder kronor och erbjuder pensionslösningar sedan 1922. Ägare är Folksam och Sveriges Kommuner och Regioner.

Läs mer på kpa.se

Nationella kompetensteamet arbetar
för att motverka och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck

Nationella kompetensteamet vid länsstyrelsen Östergötland arbetar på uppdrag av regeringen med att samordna och stödja arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.

Arbetet tar avstamp i alla människors grundläggande rättigheter, om rätten att få vara barn, rätten till kroppslig integritet och att få bestämma över sin egen kropp och sexualitet, rätten att få leva med den man vill, rätten till ett liv fritt från våld och förtryck.
– Allt fler känner till att vi finns vilket är väldigt positivt. Skolan ska vara en frizon för barn och unga men samtidigt finns det barn och unga som blir kontrollerade även under skoltid. Därför är det viktigt att de utsatta får rätt stöd och vård för att vi ska få ett samhälle som är jämställt för alla oavsett bakgrund, betonar Bayan Nasih, socionom och sakkunnig i det Nationella kompetensteamet.

Utöver stöd till nationella myndigheter och övriga länsstyrelser driver Nationella kompetensteamet en nationell stödtelefon dit yrkesverksamma kan ringa för konsultation i ärenden där barn och unga är utsatta eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning.
– Du som möter barn och unga i ditt arbete kan göra skillnad, du är viktig. Informera och visa att du finns, att det går att prata med dig, att du kommer att lyssna och hjälpa. Det ska inte ligga hos barn och unga att be om hjälp. Vi yrkesverksamma som möter utsatta barn och unga har det yttersta ansvaret att våga se, våga fråga och våga agera, avslutar Negin Amirekhtiar, jurist och sakkunnig i det Nationella kompetensteamet.

Presenteras av: Länsstyrelsen Östergötland

Stödtelefonen startade mars 2014 och t.o.m. december 2019 har 3 518 samtal rörande 4 250 individer inkommit. Minst 54 procent av dem var under 18 år och en stor majoritet var flickor och kvinnor, även om också pojkar och män kan vara utsatta.

Mer information om vårt arbete kan du läsa på www.hedersfortryck.se.

Numret till vår stödtelefon är: 010 - 223 57 60

Duni Group leder utvecklingen av miljöanpassade engångsartiklar

Engångsartiklar anses ofta vara en av de stora miljöbovarna, men faktum är att branschen ligger långt framme i framtagningen av hållbara alternativ. Duni Group är en av de aktörer som leder utvecklingen, och koncernen både välkomnar och möter den ökade efterfrågan på miljöanpassade och klimatneutrala engångsartiklar.

Fram tills för bara några år sedan var intresset för hållbara produkter relativt svalt, men icke desto mindre valde Duni Group att satsa kraftigt på ett mer miljöanpassat sortiment.
– Därför står vi väl rustade för läget idag. Med EU:s modiga steg för att minska nedskräpningen av plast i haven, Single Use Plastic Directive, kommer branschen som helhet att förändras, något vi välkomnar, berättar CSR-ansvariga Elisabeth Gierow.

Här hittar du Dunis sortiment

Framtiden är naturliga fiber
Framtiden ligger i fiberbaserade produkter från lokalt framtagna råvaror. Biobaserade produkter är en förutsättning för framtida klimatneutralitet. Elisabeth exemplifierar med den nyligen lanserade produktserien Bloom, som baseras på restgräs och minskar koldioxidavtrycket till hälften.
– Med vårt breda sortiment av servetter och dukar av ansvarsfullt uttagen FSC certifierad skogsråvara är vi redan idag till 90 % fiberbaserade. Men för produkter som ska användas för att servera mat och dryck krävs material som kan stå emot vätska på liknande sätt som plast. Där sker nu en spännande utveckling för lösningar som kombinerar plastens funktion med naturliga fibers miljöegenskaper.

Besök Dunis webshop

Klimatneutral 2030
– Klimatneutralitet är det andra stora målet för Duni Group. Koldioxidavtrycket kommer från såväl egen produktion som transporter och inköpta varor. Vårt mål är att vara klimatneutrala till 2030. Vi ska byta ut fossil energi i egen produktion och fasa ut plastprodukter. Redan nu 2020 blir vi klimatneutrala i egen tillverkning genom aktiviteter som fossilfri elektricitet samt klimatkompensering. Det är dock en längre väg till målet 2030 där all produktion också av inköpta artiklar sker fossilfritt och transporter är gröna. Det är en stor omställning, men branschen är på väg åt rätt håll, avslutar Elisabeth.

Kontakta Duni

Presenteras av: Duni Group AB

Duni Group är marknadsledande av attraktiva, miljöanpassade och funktionella produkter för dukning och take-away. Koncernen marknadsför och säljer två varumärken, Duni och BioPak, vilka finns representerade på över 40 marknader. Duni Group har cirka 2 400 anställda fördelat på 24 länder med huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Nya Zeeland och Thailand. Duni Group är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet ”DUNI”.

www.duni.se

Så sparar du plats i köket – med kocklandslagens favoriter

Brukar du också ha svårt att hitta det du söker i köket bland kastruller och lock som ligger huller om buller? Med en ny, innovativ design staplas EGO kastruller lätt på varandra för att skapa ordning och reda i köksskåpen. De är försedda med hällpip och glaslocken med en praktisk sil, och ger dig full kontroll över din matlagning.

För matlagningsälskare är bra köksredskap en förutsättning för att kunna experimentera och skapa goda måltider i köket. Men kastruller och stekpannor tar ofta upp värdefull plats i skåp och lådor. Det är någonting företaget Wilfa vill ändra på.

Här hittar du hela sortimentet från EGO

Vanligtvis fokuserar företaget på elektriska hushållsmaskiner, men nu har de utökat sitt sortiment och satsar på smarta stekpannor, knivar och kastruller som enkelt och smidigt förvaras på varandra. Allt i sitt nya varumärke Ego1948.

Deras helt unika kastrullset som kallas ”Stackpot” är helt stapelbart för att kunna skapa mer utrymme och ordning i köket. Kastruller, inklusive lock, ryms i varandra så de tre kastrullerna inte tar mer plats än den största kastrullen. Praktiskt betyder det att kastrullernas förvaringsvolym minskas med nära nog två tredjedelar.

– Vi på Wilfa ser ett behov av innovativa köksredskap för att göra matlagningen mer njutbar. För att få fram det bästa ur varje råvara och kunna skapa en gastronomisk symfoni har vi tagit fram Ego1948, som vi hoppas ska bidra till den EGO-istiska kockens kvalitetstid, säger Mattias Forsell, vd på Wilfa Sverige.

Här kan du läsa mer om "Stackpot"

Två rätter i samma panna
Wilfa grundades redan 1948 i Norge och har sedan dess etablerat dotterbolag i Sverige, Danmark och Finland. Företaget ligger i framkant i Norden när det gäller både innovation och design.

Hur fungerar den nya smarta "duopannan"? Läs mer här

I den senaste kollektionen finns till exempel den så kallade ”duopannan” som gör det möjligt att laga två olika rätter i en och samma stekpanna. Pannan är uppdelad i två separata stekzoner och klarar upp till 260°C. Ytan är dessutom behandlad för att inte kunna repas av stålredskap och rekommenderas bland annat av det norska kocklandslaget.

Den vassaste kniven i lådan?
Professionella kockar har valt att arbeta med EGO:s köksverktyg. Bland annat med företagets knivar. Populära är knivarna VG10 och Sandvik, som är enkel att efterslipa. VG10 är tillverkad i ett japanskt rostfritt stål för att hålla sig skarp och vass under lång tid. Detta för att passa en riktig matlagningsälskare.

Hitta fler stilrena köksknivar här

Presenteras av:

EGO är ett varumärke som ägs av Wilfa och som har utvecklats i samarbete med nordiska mästerkockar för att hjälpa dig att lyckas lika bra som proffsen i köket. Wilfa är ett ledande varumärke med fokus på design, kvalitet, säkerhet och innovation och erbjuder ett brett sortiment av produkter för hem och hushåll. Vi brinner för att alltid erbjuda attraktiva produkter som förenklar och tillför det där lilla extra i hemmet, oavsett om det gäller funktion eller utformning.

Frågor som berör alla

Fördomar, förlegade attityder och okunskap är faktorer som DHR – Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet – är övertygade om ligger till grund för att många fortfarande tvekar att anställa människor med nedsatt rörelseförmåga. Det vill förbundet ändra på.

DHRs mål är att alla människor ska känna sig välkomna och inkluderade i samhället. Även om förbundets arbete fokuserar på personer med nedsatt rörelseförmåga, berör frågorna som behandlas alla.
– Vårt huvudfokus är att skapa ett samhälle som är tillgängligt för alla. En av våra viktigaste frågor handlar om arbetsmarknaden, säger Rasmus Isaksson, förbundsordförande.

I dag finns många insatser på plats och information för den som söker, och tack vare möjligheterna till exempelvis distansarbete och flexibla arbetstider är arbetsmarknaden mer inkluderande än någonsin, men ännu fattas det något. Rasmus betonar att det behövs fler initiativ från arbetsgivarna.
– Vi vill medverka till att fler arbetsgivare ser över sina rekryteringsprocesser och vågar anställa personer med funktionsnedsättning. Fler behöver få in en fot på arbetsmarknaden tidigare och ju fler arbetsgivare som vågar sätta bollen i rullning desto fler kommer att följa efter.

Lösningen heter kommunikation
Socionomen Annika Ödling arbetar på habiliteringscentrum i Lycksele och engagerad i DHR i Västerbotten. Engagemanget vaknade då hon efter en bilolycka insåg att de skyddsnät hon länge hade tagit för givna inte fanns där.
– Jag visste lite om förutsättningarna för människor med funktionsnedsättningar och blev förvånad över hur svårt det var att få den hjälp jag behövde, berättar hon.

Liksom Rasmus tror Annika att många känner sig lite oroliga för att de har fördomar kring människor med rörelsehinder.
– Lösningen här heter kommunikation – de chefer som har goda erfarenheter av att anställa rörelsehindrade borde dela med sig. Arbetsgivarna måste våga se förbi rörelsehinder och se kompetens! Först då kan vi komma över fördomar och ändra attityder vid rekrytering, avslutar hon.

Presenteras av: DHR

Personer med nedsatt rörelseförmåga är inte en homogen grupp, snarare ett tvärsnitt av alla som bor i Sverige. De förändringar och förbättringar vi ser behövs, bygger på erfarenheter av att leva med nedsatt rörelseförmåga. Vi är experter på hur det är att leva i ett otillgängligt samhälle och vi delar mer än gärna med av oss av kunskap, erfarenheter och de lösningar vi ser finns. DHR deltar därför gärna i utvecklingen av samhället till det bättre för alla.

Läs mer om DHR:s arbete här