Många läkare har utsatts för hot och våld

En trygg arbetsmiljö är en självklarhet för att läkare ska kunna utföra ett effektivt och personligt arbete med samtliga patienter. Trots detta meddelar 12 procent av läkarna att de under det senaste året blivit utsatta för hot och våld.
– Att våld blivit en naturlig del av yrket är förfärande – alla har rätt att känna sig trygg på arbetsplatsen, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande på Sveriges läkarförbund.

Sveriges läkarförbund släpper regelbundet rapporter om arbetsmiljön inom hälso- och sjukvården. I den senaste rapporten undersökte Läkarförbundet om läkare upplevt hot och våld på arbetsplatsen – och resultaten visar på en skrämmande verklighet. Hela 12 procent av läkarna inom både den offentliga, och privata vården vittnar om att de under det senaste året upplevt hot eller våld från patienter, anhöriga, kollegor eller chefer.

Unga läkare påverkas mer
Studien visar även att läkare som är tidigt i karriären påverkas mer än läkare som har jobbat många år.

Detta resultat kan bero på olika faktorer, bland annat att läkare i AT-tjänst arbetar på arbetsplatser där hot är mer förekommande, exempelvis inom akutsjukvården och psykiatrin. Det kan även bero på att unga läkare inte fått den utbildning eller de verktyg som krävs för att hantera situationer som dessa – vilket Sofia Rydgren Stale ser som ett stort problem.

– Att ha övat på situationer och genom det fått verktyg för att hantera hot eller våld är av stor vikt för att motverka det i framtiden. Har man inte fått ta del av denna typ av utbildning blir situationen i längden ohållbar. Att få rätt verktyg och rätt stöd i dessa situationer är ytterst viktigt.

Vikten av utbildning
Läkarförbundet arbetar kontinuerligt med att informera läkare och arbetsgivare om vikten av förebyggande arbete såsom övningar och rutiner om hot skulle förekomma samt med att erbjuda stöd och hjälp när det väl sker.

– Tillsammans med andra fackförbund och arbetsgivare har Läkarförbundet i den gemensamma föreningen Suntarbetsliv, tagit fram ett konkret stödmaterial till chefer och skyddsombud om hot och våld. Det heter Säkerhetsdialogen och är ett verktyg i det förebyggande arbetet för att undvika hotfulla situationer på jobbet – men det är upp till arbetsgivaren att faktiskt implementera den i praktiken. Ansvaret ligger hos ledningen, och de oroande siffrorna visar på att det är av stor vikt att arbeta för en bättre och tryggare arbetsmiljö, avslutar Sofia Rydgren Stale.

Läs mer i Läkarförbundets nya rapport Hot och våld i vården, Arbetsmiljöenkäten 2022 som finns på slf.se

Mats Rantapää, Madelen Kvickström och Mikael Sundberg.

Klassmentorer vinnande koncept för grundskolor i Gällivare

Mer tid för lektionsplanering, mindre stress och högre kvalitet på undervisningen. Att arbetslaget i årskurs fem på Hedskolan numera backas upp av två klassmentorer ger många vinster. ”Jag vill aldrig gå tillbaka till det vi hade förut”, säger klassläraren Mikael Sundberg.

Klassmentorerna Madelen Kvickström och Mats Rantapää anslöt till sitt arbetslag på Hedskolan i Gällivare höstterminen 2020. Då på prov, men sedan en tid tillbaka är båda tillsvidareanställda. Som klassmentorer bidrar de till ökad trygghet och studiero för eleverna.

– Jag är med min klass hela dagen. Jag är behjälplig under alla lektioner och går med klassen när de ska göra förflyttningar till idrottshall och matsal. Jag är även med under rasterna och planerar rastaktiviteter, säger Madelen Kvickström.

Frigör tid för klasslärarna
Upplägget infördes först på en annan grundskola i Gällivare kommun. Resultatet blev att fler behöriga lärare ville jobba där, då arbetssituationen förbättrades markant. Mikael Sundberg som är lärare i årskurs fem på Hedskolan berättar hur klassmentorerna bidrar till minskad arbetsbörda.

– Madelen och Mats tar mycket av det sociala ansvaret. De löser konflikter på rasterna så att vi slipper använda lektionstid för detta, och sköter en stor del av föräldrakontakten. De löser också praktiska saker som att kopiera arbetsmaterial, säger han och fortsätter:

– Då kan vi lärare fokusera på undervisning och kunskap, och lägga mer tid på att planera kommande arbetsområden. För mig ger det här ett inre lugn. Jag vill aldrig gå tillbaka till det vi hade förut.

Slipper vikariestressen
Lärarkollegorna Tove Johansson och Sofia Cederqvist håller med. De lyfter hur arbetsmiljön har förbättrats – för både lärare och elever. Att det alltid finns en extra vuxen i klassrummet skapar studiero. Det ger också möjlighet att ge extra stöd till elever som behöver detta.

– En annan stor fördel är att vi inte behöver ta in vikarier. Skulle jag vara sjuk är Madelen redan insatt i vad vi gör i 5B och kan ta hand om lektionerna. Tidigare fick vi ringa till en vikarie på morgonen och försöka gå igenom planeringen för dagen över telefon, vilket var ett stort stressmoment, säger Tove Johansson.

”Ensam är inte stark”
Hela arbetslaget är eniga om att konceptet med klassmentorer är ett vinnande sådant.

– Jag fick en aha-upplevelse en dag i vintras när alla de andra var sjuka. Då fick jag arbeta som jag gjorde förut. Det gick ju, men det fanns inga marginaler. Ensam är inte stark, det visar det här upplägget tydligt, säger Mikael Sundberg.

Gällivares låg- och mellanstadieskolor i tätorten har klassmentorer i varje klass. Uppdraget är att följa klassen under skoldagen och vara aktiv resurs under lektioner och raster. Både lärande och arbetsmiljö förbättras med ökad vuxennärvaro.

E-post: bouledning@gallivare.se

Läs mer på: www.gallivare.se

Besök oss på Facebook:
www.facebook.com/gallivare.se

Följ oss på Instagram:
@gallivare_kommun

Förtjänar barn och lärare bättre luft i skolan?

Skolan är en plats för lärande, kunskapsutbyte och fostran. För att elever och lärare ska kunna koncentrera sig, prestera fullt ut och må bra behöver inomhusluften innehålla tillräckligt med syre och så lite föroreningar som möjligt.

Läs mer på InventiAirs hemsida

– Att ventilera skolor är en utmaning. Här samlas många personer per ytenhet och det ställer extra höga krav på hur luften ska tillföras för att få rätt funktion, säger Petter Lundgren, försäljningsansvarig på InventiAir.

InventiAir är ett ventilationsbolag, vars teknik och produkter bygger på svensk forskning. Klassiska ventilationstekniker och -produkter har kombinerats på ett unikt sätt för att öka nyttan av den tillförda luften.

– Våra produkter får fram mer av den rena, filtrerade tilluften till brukarna än konventionella ventilationsmetoder klarar. Samtidigt andas eleverna och lärarna in mindre av varandras förbrukade luft, vilket minskar smittspridningen, säger Martin Sellö, vd för InventiAir.

Ett effektivt luftutbyte

InventiAir ser till att luftutbytet blir högt och att den rena luften hamnar på rätt ställe: runt varje enskild människa i lokalen. Den dåliga, syrefattiga luften, med föroreningar, virus och bakterier hamnar i taknivå.

– InventiAirs första produkter togs fram för klassrum. Vi använder fortfarande våra ursprungsprodukter i skolor. Naturlagarna – att varm luft stiger och att luft med olika temperatur skiktar sig – är grunden för vår teknik, säger han.

Därmed har problemen med traditionell ventilation som blandar om luften i lokalen tagits bort och även problemen med deplacerande ventilation, som kan ge drag.

Läs mer om ventilation av skolor här!

Forskning och mätningar verifierar

Även befintliga ventilationssystem kan få ökad effekt, tack vare att InventiAirs produkter monteras i slutet av ventilationssystemet, närmast dem som använder luften.

– InventiAir har stor kunskap om hur man får ventilationen att fungera som bäst, oavsett om elever och lärare sitter still, går omkring eller har idrottstimme. Vi vet genom forskning och mätningar att våra lösningar är upp till fyrtio procent mer effektiva än konventionell ventilation. Det är elever och lärare väl värda, säger Martin Sellö.

Passivhuset Skapaskolan (F-9) nominerades till Årets Byggnad 2019 och har valt InventiAirs ventilationsdon Tubus som distribuerar tilluft längs väggarna. Foto: InventiAir

Läs mer här om bättre luft inomhus!

Fakta
InventiAir startades 2008 ur ambitionen att ge människor den bästa möjliga inomhusluften. Företaget utvecklar och tillverkar unika produkter som optimerar distributionen av ren luft till människorna i rummet. Produkterna ventilerar, kyler och värmer. Resultatet blir bättre luftkvalitet, behagligare temperatur, ökad komfort och lägre energiförbrukning.

Kontakt: Martin Sellö, vd InventiAir
Telefon: +46 70 722 44 01
Mejl: martin@inventiair.se
Ranhammarsvägen 20, 168 67 Bromma

https://inventiair.se

 

ABCD - nya förskolor för leken, lärandet och livet

Svenska kommuner behöver bygga 700 nya förskolor de kommande sex åren. Med ABCD-förskolorna har Skanska tagit ett helhetsgrepp på kommunernas utmaningar och behov inom förskoleverksamheten.
– Vi vill skapa en hållbar och trygg miljö för de viktigaste människorna, en mylla där små människor ska lära, leka och vistas under några av de formbaraste åren av sina liv, säger Nicklas Hagervall, konceptansvarig Förskola på Skanska.

Det finns ett stort behov av nya förskolor i Sverige. Adda Inköpscentral, verksamhetsstöd till offentlig sektor inom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) gjorde för några år sedan bedömningen att svenska kommuner behöver bygga minst 700 nya förskolor de kommande sex åren. Man gick därför för tre år sedan ut med en central upphandlingsförfrågan där målsättningen var att underlätta för landets kommuner att avropa färdigprojekterade förskolor i hela landet. Adda har nu skrivit ramavtal med ett antal entreprenörer som kommunerna nu har möjlighet att samarbeta med.

Bygger för kommuner i hela landet
Skanska var den aktör som generellt sätt rankades högst i upphand-lingen och deras koncept, ABCD-förskolorna, har nu börjat implementeras vid byggandet av förskolor på olika håll i landet.

– Att bygga en förskola är en stor investering. Därför har vi i samarbete med Sweco utvecklat våra ABCD-förskolor så att de blir så hållbara och kostnadseffektiva som möjligt, även på lång sikt. Det finns en inbyggd flexibilitet som gör det möjligt att förändra nyttjandet av lokalerna utan dyra ombyggnationer, berättar Nicklas Hagervall, konceptansvarig Förskola på Skanska.

ABCD-förskolorna finns i fyra alternativ i olika storlekar, för fyra till åtta avdelningar och i en eller två våningar. Lösningarna grundar sig i ett omfattande arbete utifrån pedagoger, fastighetstekniker och barn.
Skanska vann i de sexton anbudsområdena och kan därför upphandlas av alla Sveriges kommuner. Hittills är fyra av förskolor färdigproducerade och överlämnade till kommunerna – i Mörsil, Vårgårda, Motala och Eslöv.

– Vi har cirka 30 signerade avtal idag, från Eslöv i söder till Gällivare i norr. Utöver de fyra skolor som redan öppnat är ytterligare tio styck-en under produktion, berättar Nicklas.

Större enheter bra även för barnen
Trenden går mot större förskolor.

– Det beror på att totalekonomin för kommunen bättre – det finns stordriftsfördelar – men det blir faktiskt bättre även för barnen. Det handlar om att man får bättre tillgång till pedagoger och vikarier, att man får möjlighet att bygga en riktigt bra utemiljö, att det blir kostnadseffektivt att laga maten på plats så man har råd att ha ett eget kök i stället för mottagningskök som många kommuner har, berättar Nicklas.

Nicklas menar att Skanska nu steg för steg – i takt med att allt fler skolor blir nyckelfärdiga – får en bra förståelse för vad som behöver justeras och utvecklas.
– Det finns bland annat ett inbyggt incitament i ramavtalet som handlar om att jobba med klimatavtrycket – entreprenörerna skall årsvis komma in med ambitioner på förbättringar och detta kan kommunen sedan använda som en utvärderingsparameter. Man kan alltså välja entreprenören med lägst klimatavtryck.

Arton månader från start till mål
Den största uppsidan, menar han, handlar om att effektivisera den övergripande projekttidplanen, från kontakt till överlämnad förskola, där finns den största tidsvinsten. Idag tar det ca 18 månader från kontakt till färdig förskola och tiden styrs oftast av kommunens egen behovs- och beslutsprocess.
Erik Backman, ledamot i kommunfullmäktige i Motala, uppskattar det nära samarbetet med Skanska och flexibiliteten i ABCD-konceptet.

– Vi valde Skanska för att vi tyckt om det modulära i konceptet samt utformningen. Vitsen är att inte anpassa så mycket att vi till slut inte vet vad vi bygger. Vi vet hur den kommunala byggklossen ser ut, omfattar samt kostar. Sen kan vi applicera detta i flera geografier med förutsägbarhet, det har vi gillat och attraherats av, säger han.

Skanska, ett av världens största bygg- och projektutvecklingsföretag, tar med ABCD-förskolorna ett helhetsgrepp på kommunernas utmaningar och behov inom förskoleverksamheten. Man använder här sin kunskap och förmåga att blicka framåt för att forma hur barn, föräldrar och lärare arbetar och möts.

Mer info på skanska.se/forskolor

Plattformen som får vårdens resurser att räcka till mer – och fler

Det svenska bolaget Doctrin grundades 2016 med syfte att radikalt förbättra hälso- och sjukvården. Idag är de Sveriges ledande plattformsleverantör för digifysisk vård, som hjälper traditionella vårdgivare att digitalisera patientresan med nöjdare vårdpersonal och patienter som följd. 

Anna-Karin Edstedt Bonamy, VD på Doctrin och specialistläkare, berättar att plattformen sedan starten har hjälpt mer än 4 miljoner patienter, varav ca 1,6 miljoner av dessa var under 2021. Det är nästan lika många som alla de stora digitala vårdgivarna tillsammans under samma period.

– Vår plattform hjälper vårdgivare att hitta rätt kanal för kommunikation och vårdmöten, vilket leder till kortare ledtider och en kontinuerlig vårdkedja där patienten får rätt vård i rätt tid. Att vi kan påvisa förbättrad medicinsk kvalitet, effektivitet och nöjdhet innebär att våra kunder konkurrerar med ett helhetserbjudande som är starkare än nätläkarnas digitala erbjudande. Det är vad vi kallar konkurrenskraft med en digifysisk vård på riktigt, fortsätter hon.

Nätläkarna kommer inte att lösa vårdens problem. Samtidigt behöver de traditionella vårdgivarna hitta nya arbetssätt som möter patienternas förväntan på en tillgänglig vård utan att ytterligare belasta personal och verksamhet. På Doctrin ser man tydligt att många traditionella vårdgivare i första hand söker en lösning för att möta patienternas behov, men snart inser fördelarna som de digitala tjänsterna innebär i form av förbättrad arbetsmiljö och underlättad verksamhetsplanering. Doctrins plattform är skapad utifrån vårdmedarbetarnas önskan om en lösning på de utmaningar som finns, samtidigt som den ska skapa en plats där patienten möts av tillgänglighet och en hög vårdkvalitet.

– Vi digitaliserar för att främja det mänskliga mötet. Det ska vara tillgängligt, med bra kontinuitet och patienten ska få träffa sin egen läkare. Plattformen skapar även ett digitalt ekosystem av kompetens och resurser för att främja samarbete inom vården. Det handlar inte om att ersätta, utan att underlätta för människan, avslutar Anna-Karin Edstedt Bonamy.

 

Doctrin i Almedalen - Vad innebär en hållbar digitalisering?

Den 5/7 bjuder Doctrin in till ett panelsamtal för att diskutera vad som är hållbar digitalisering och hur vårdgivare och leverantörer kan samverka för att säkerställa en kontinuerlig, jämlik och framtidssäkrad vård för alla.

Läs mer om Doctrins närvaro i Almedalen här

”Behandla mobila enheter som potentiella säkerhetshot”

Mobila enheter blir en allt vanligare attackvektor för cyberkriminella – ändå saknar 4 av 10 organisationer en lösning för hur man ska begränsa tillgången till känslig data för mobila enheter med kända sårbarheter. Det visar undersökningen Jamf 360 Security Service.

Cyberkriminella blir ett allt större hot mot organisationer och företag – och utan ett bra IT-skydd hotas hela verksamheten.

Jamf specialiserar sig på företaget Apples ekosystem. Den rapport om IT-säkerhet som man nyligen släppte visar att medarbetare i allt större utsträckning använder sina mobila enheter som arbetsverktyg, och närmare hälften, eller 48 procent, av de mobila enheter som klassificeras som sårbara hade tillgång till affärskritiska system som e-post och molnlagring.

– I dag är medarbetare ofta på språng och arbetar i hybrida miljöer. Vi anser att det är väldigt viktigt att ta den här typen av rapport på allvar och att man ska titta på ett bra och grundläggande skydd för organisationens mobila enheter, säger Benny Roth, Systems Engineer på Jamf.

Jamf Threat Defence ger ett bra skydd
Rapporten visar också att 29 procent av alla företag och organisationer år 2021 hade åtminstone en användare som föll offer för en nätfiskeattack. Likaså fördubblades under förra året antalet företag som drabbades av skadlig kod på en enhet utanför det egna nätverket.

Jamf Threat Defence är en säkerhetsplattform som skyddar både mobila och stationära enheter från ett brett spektrum av cyberhot, utan att påverka användarupplevelsen.

– Att lägga till detta viktiga lager av säkerhet och behandla mobila enheter som det hot de utgör är betydligt enklare än de flesta tror, säger Benny Roth.

Med Jamf kan IT- och säkerhetsteam tryggt hantera och skydda de enheter, data och program som slutanvändarna använder utan att störa den avsedda Apple-upplevelsen. Vi tillhandahåller våra kunder teknik som är säker för företaget och enkel för konsumenten - samtidigt som den personliga integriteten skyddas.

www.jamf.com

 

 

Foto: Ulf Palm

Sveriges säkerhet – en fråga för hela svenska folket

I över 80 år har Folk och Försvar strävat efter att bygga en bro mellan samhället och försvaret.  Idag har förbundet över 100 medlemsorganisationer och är en av de främsta folkbildarna som genom sin verksamhet objektivt informerar om den försvars- och säkerhetspolitik Sveriges riksdag och regering beslutar om.

Folk och Försvar grundades 1940 under andra världskriget då det var nödvändigt att nå ut med information till befolkningen om vad var och en kunde göra för att bidra till säkerheten, till exempel via de frivilliga försvarsorganisationerna. Man hade dragit ner på försvaret efter första världskriget och kunskapen hade därmed också minskat hos allmänheten.

– Tanken var att i en och samma organisation samla både de som arbetade med försvaret och de stora folkrörelserna. Därav namnet Folk och Försvar. Syftet var – och är än idag – att skapa en motståndskraft hos folket genom ökad kunskap, säger Maud Holma von Heijne, generalsekreterare för Folk och Försvar.

Maud Holma von Heijne, generalsekreterare för Folk och Försvar. Foto: Ulf Palm

Har växt kraftigt sedan starten

Från början var det 28 medlemsorganisationer, ett antal som idag har växt till 105.

– Det är vår bredd på medlemsorganisationer som gör oss unika. Genom sitt medlemskap visar de att de stöder vår verksamhet och att de anser att frågor som rör Sveriges försvar, säkerhet och krisberedskap är viktiga, säger Maud Holma von Heijne.

Medlemsorganisationerna i sig representerar ett brett urval av svenska samhället; fackliga sammanslutningar, arbetsgivarorganisationer, branschorganisationer, civilsamhällesorganisationer och frivilliga försvarsorganisationer

Lika viktigt i fredstid

Efter kriget konstaterade man att det var minst lika viktigt i tider av fred att informera om Sveriges säkerhet och försvar. Sedan dess har uppgiften varit detsamma. Det är formaten som ändrats. Till exempel gav man ut tidskrifter och böcker tidigare, vilket numer ersatts av bland annat artiklar och podcasts. Man har dock alltid samlat experter och beslutsfattare på hög nivå till seminarier och konferenser. De flesta känner till Folk och Försvars rikskonferens i Sälen, ett stort säkerhetsforum som arrangerats sedan 1946.

– Vad som inte är lika känt är att vi bedriver omfattande verksamhet året om, både i gymnasiet, på högskolor och universitet samt för allmänheten, säger Maud Holma von Heijne.

Göran Arrius, ordförande för Folk och Försvar Foto: Knut Capra Pedersen

För fred, frihet och demokrati

För Göran Arrius, ordförande för Folk och Försvar såväl som för Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, handlar arbetet om att bidra till något som är överordnat allt annat – fred, frihet och demokrati.

Att vara medlem i Folk och Försvar innebär en unik möjlighet att ta del av informationsverksamhet, bland annat genom deltagande vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen.

– Medlemskapet möjliggör att skaffa sig en bredare bild av de övergripande problemen. Utvecklingen i Ukraina och Ryssland har skakat många, som nu vill ha bättre kunskap och förståelse, utifrån alla olika utgångspunkter. Folk och Försvar erbjuder en plattform för att föra sådana diskussioner och bena ut oklarheter kring behov och ansvarsområden i samhället, redan innan vi befinner oss i skarpt läge.

Tillgängligt för alla

Ser man till det faktum att medlemsorganisationerna i Folk och Försvar sammantaget har fler medlemmar än Sveriges befolkning blir det snabbt tydligt vilken enorm bredd och djup som föreningen har i samhället.

Tack vare denna bredd bidrar Folk och Försvar till att bilda en stark folklig förankring kring nationens säkerhetsfrågor, vilket i sin tur leder till ytterligare spridning av information och kunskap.

– Nu blickar vi framåt med spännande, nya projekt, bland annat för att öka kunskapen om mänsklig säkerhet, om globala säkerhetstrender och mycket annat. Våra utbildningsinsatser är dessutom gratis för alla att ta del av – målet är att få så många som möjligt att engagera sig, oavsett vilken åsikt de har. Sveriges säkerhet är inte bara en fråga för regeringen och Försvarsmakten – det är en fråga för hela svenska folket, konstaterar Maud Holma von Heijne som avslutning.

Läs mer på https://folkochforsvar.se/

Över 100 medlemsorganisationer garanterar vårt oberoende. Vi genomför kostnadsfria utbildningar i gymnasiet och på högskola och universitet. Seminarier, podcasts, artiklar o.s.v. vi gör är tillgängliga för alla gratis. Missa inte vår intervjuserie med partiledarna inför valet!

Läs mer på https://folkochforsvar.se

Kontakta Folk och Försvar

Peter Käll, cybersäkerhetsrådgivare på Grant Thornton.

Därför kan revisorn vara rätt stöd för tryggad IT-säkerhet

Om ett företag ska hantera sin IT-säkerhet kan det vara revisorn som ska kontaktas.
– När vi gör revision tittar vi mycket på IT-risker. Vi kan hjälpa till med rådgivning innan ett cyberangrepp, men också med efterarbetet för att få igång verksamheten om man blivit utsatt, säger Peter Käll, cybersäkerhetsrådgivare på Grant Thornton.

Cyberbrottslighet är ett stort problem världen över och varje dag utsätts företag och organisationer för olika typer av angrepp.

Ransomware är en typ av angrepp där skadlig kod kommer in i IT-systemet och krypterar servrarna så att data blir otillgänglig. De cyberkriminiella kräver därefter betalning för att återställa skadan. Om företaget väljer att inte betala kanske datan förstörs – vilket kan driva verksamheten i konkurs.

– Ransomware har ökat eftersom det fungerar. De cyberkriminella har lärt sig att det finns stora belopp att tjäna på denna verksamhet, säger Peter Käll.

Grant Thornton kan utföra riskanalyser
Förra året drabbades en stor svensk livsmedelskedja av en ransomware-attack som ledde till att många butiker fick stänga i flera dagar, med stora ekonomiska kostnader som följd. Även en kommun i norra Sverige utsattes för en ransomware-attack som ledde till att många av kommunens uppdrag inte kunde utföras.

Cyberkriminella är i dag så avancerade att om de brutit sig in i en organisations IT-miljö, kan de i lugn och ro studera bokföringen för att veta vad som är en maximal men rimlig lösensumma för att lyckas få betalt.

Grant Thornton är en global och välkänd aktör inom revision och konsulttjänster – men ligger också långt framme inom området cybersäkerhet. Bland annat hjälper man till med att identifiera och analysera cybersäkerheten och hur en organisation klarar en cyberattack, bland annat genom så kallade penetrationstester.

Baserat på resultatet kan Grant Thornton ge råd om hur cybersäkerheten ska förbättras.

Grant Thornton kan hjälpa vid cyberattacker
Om en cyberattack ändå utförs kan de hjälpa till att minimera skadan – och återställa verksamheten.

– Har man blivit utsatt kanske man inte vill kontakta ett nytt IT-säkerhetsföretag eftersom man inte vill dela med sig av känslig företagsinformation. Vi som revisorer har redan en djup insikt i företagens ekonomi och en relation som bygger på förtroende. Dessutom har vi tystnadsplikt, säger Peter Käll.

Han ser att vissa företag lägger för lite fokus på cybersäkerhet i tron att det handlar om att hemlighålla information, när det egentligen handlar om att säkerställa tillgängligheten till information och tjänster som behövs för att driva verksamheten.

– Har man en webb-baserad verksamhet så är det webbsidan som driver intäkterna. Om den stängs ned av en attack kommer kunderna att vända sig till en annan leverantör. Detta vet de cyberkriminella som då väljer detta mål. Därför måste även webbsidan vara väl skyddad, avslutar Peter Käll.

Läs mer på: www.grantthornton.se

Nordiskt samarbete gör att Aarsleff Rail går som på räls

Att bygga ut och underhålla svensk järnväg gynnar inte bara miljön, det möjliggör även smidiga transporter i och runt Norden. I egen regi kan Banedrift AS, Anker AB och Aarsleff Rail A/S tillsammans erbjuda kunder hög kvalitet, snabb leverans och konkurrenskraftiga priser inom alla järnvägsdiscipliner.
– Samarbete och kunskapsdelning är grundläggande komponenter för att genomföra ett lyckat projekt, säger Thomas Mollerup, CEO på Aarsleff Rail Group.

Järnvägen är ett effektivt och klimatsmart transportsätt. I Norden pågår ständigt järnvägsbygge eller -upprustning och det är Aarsleff Rail Group som bidrar till en stor del av detta.
– Vi investerar i kommande järnvägsprojekt och förutom att bygga spår- och järnväg sköter vi drift och underhåll av anläggningar till ett flertal stora spårinnehavare, säger Thomas Mollerup, vd.

Samarbete leder till resultat
Med hjälp av sina högt kvalificerade medarbetare och stora flotta av specialmaskiner utför Aarsleff Rail projekt i Danmark, Sverige, Norge och Tyskland tillsammans med sina systerbolag. Thomas berättar att samarbete och kunskapsutbyte är en väsentlig faktor bakom lyckade projekt och resultat.

– Svenska spårsvetsare hjälper till i Danmark och danska maskinförare avlastar under norska projekt. Det är på grund av våra olika kompetenser runtom i Norden som vi kan erbjuda kunden den här höga kvaliteten, korta leveranstiden och konkurrenskraftiga priset. I och med att de olika länderna erbjuder olika arbetsförutsättningar beroende på årstid kan vi genom att samarbeta över gränserna säkerställa att det alltid finns pågående projekt.

Höjer kvalitetsnivån
Aarsleff Rail Group är en av Nordens största light rail-entreprenörer. De bygger spår och järnväg med olika metoder beroende på kundens krav och befintliga möjligheter. Exempel på detta kan vara ingjutna spår, spår på slipers, spår direkt i makadam eller överbyggnad av gräs, asfalt eller betong. Syftet med samarbetet är att erbjuda ännu fler kunder tjänster inom järnvägs- och spårvägsområdet, samt höjda nivån för kvalitet, projektledning och affärsutveckling.

– Jag skulle säga att ett inarbetat och konstruktivt samarbete är sällsynt i den här branschen; det finns få aktörer och genom att kombinera kompetenser i stället för att försöka klara allt på egen hand kan man säkerställa ett högkvalitativt arbete. Dessutom lär man sig mycket genom att arbeta tillsammans med andra länder. Vi vill ha ett sömlöst arbete i Norden och dessutom vara en enkel samarbetspartner till våra kunder. Samarbetet löper som en röd tråd genom det vi gör – det är en del av vårt DNA.

Läs mer om Aarsleff Rail Group

 

Aarsleff Rail bildades i 2009 med bakgrund i Banekonsortiet I/S, et arbetsgemenskap bestående av Aarsleff, Wicotec Kirkebjerg og Petri & Haugsted, som påbörjade sitt första banprojekt i 1911. Med mer än 550 högt kvalificerade medarbetare och en flotta av specialmaskiner utför Aarsleff Rail och systerbolag järnvägsprojekt i Danmark, Norge, Sverige och Tyskland.

”Vår styrka är att hjälpa kunderna att ligga steget före och bygga ett starkt och framtidssäkert skydd” säger Nicklas Haglund, vd på säkerhetsföretaget Basalt.

Experter: Så skapar du en it-miljö som är säker på riktigt

I Sverige har vi haft en hög digitaliseringstakt under flera år. Men enligt säkerhetsföretaget Basalt har många digitala satsningar gjorts med naivitet och en ”fredssjuka”. Nu gäller det att företag och organisationer tar kontroll över sin it-miljö.

Det senaste halvårets oroligheter i Europa har aktualiserat frågan om it-säkerhet. Hur bygger man en riktigt säker it-miljö – och hur håller man den säker över tid? Enligt säkerhetsföretaget Basalt lämnar utgångsläget hos de flesta organisationer en del att önska.

– Många har en it-miljö där gamla system från 80-talet och toppmoderna lösningar är ihopkopplade. Det här skapar en komplexitet som gör det nästan omöjligt att få en överblick och ha kontroll över alla delar, säger Nicklas Haglund, vd på Basalt.

– It-avdelningar måste hänga med i den tekniska utvecklingen och samtidigt hålla koll på hur hotbilden förändras. Det är en ohållbar situation. It-brottslingar är proffs på cyberattacker, och de måste bemötas med proffs, konstaterar Michael Buczek, produktstrateg och arkitekt på Basalt.

Nicklas Haglund, vd på Basalt, och Michael Buczek, produktstrateg och arkitekt på Basalt.

 

”Säkerhetsskydd på tapeten”

Basalt startades för att samla kompetens inom konstruktion av it-system för säkerhetsskyddsklassificerad information, hemliga uppgifter. Försvarsmakten, som behövde en it-lösning som kunde leva upp till Sveriges hårdaste säkerhetskrav, blev snabbt en viktig kund.

I dag jobbar företaget även med systematiskt säkerhetsarbete, där regelefterlevnad och it kopplad till totalförsvar ingår. Nicklas Haglund berättar att intresset för experthjälp inom dessa områden har ökat markant de senaste åren.

– Nu är säkerhetsskydd på tapeten överallt. Tidigare har it-säkerhet setts som ett nödvändigt ont, men nu är det snarare en självklar nödvändighet för att vara relevant, säger han.

 

Kontroll är nyckeln till säker it-miljö

Vad är då nyckeln till ett säkert it-system, enligt Basalts experter? Kontroll, menar Michael Buczek.

– För att uppnå full kontroll över sin it och informationshantering gäller det att standardisera, automatisera och bygga bort manuella handgrepp. Då uppnår man en helt annan förutsägbarhet och spårbarhet. Tyvärr krävs det ofta en stor incident, likt cyberattacken som drabbade en av Sveriges största matkedjor förra sommaren, för att företag ska vakna till och förstå vikten av att förebygga risker, säger han.

Paketerad kompetens

Basalt kan hjälpa företag och organisationer att snabbt få ordning på sin it-miljö. Säkerhetsföretaget har paketerat sitt kunnande i en automatiserad it-plattform. Det handlar om en nyckelfärdig lösning som kunderna kan integrera med sina affärssystem för att nå full säkerhet.

– Vi kan såklart hjälpa till när en incident redan har inträffat, men vår styrka är att hjälpa kunderna att ligga steget före och bygga ett starkt och framtidssäkert skydd. Får vi göra vårt jobb blir ett försök till intrång ingen katastrof, säger Nicklas Haglund.

Läs mer om Basalts produkter inom säker it, totalförsvar och säkerhetsskydd här.

Om Basalt

Basalt AB grundades 2009 och har sitt huvudkontor i Enköping samt kontor i Stockholm. Företagets systemproduktion har bedrivits i Enköping sedan 2013. Basalt har cirka 75 anställda.