This content is password protected. To view it please enter your password below:

This content is password protected. To view it please enter your password below:

This content is password protected. To view it please enter your password below:

This content is password protected. To view it please enter your password below:

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Mats Rantapää, Madelen Kvickström och Mikael Sundberg.

Klassmentorer vinnande koncept för grundskolor i Gällivare

Mer tid för lektionsplanering, mindre stress och högre kvalitet på undervisningen. Att arbetslaget i årskurs fem på Hedskolan numera backas upp av två klassmentorer ger många vinster. ”Jag vill aldrig gå tillbaka till det vi hade förut”, säger klassläraren Mikael Sundberg.

Klassmentorerna Madelen Kvickström och Mats Rantapää anslöt till sitt arbetslag på Hedskolan i Gällivare höstterminen 2020. Då på prov, men sedan en tid tillbaka är båda tillsvidareanställda. Som klassmentorer bidrar de till ökad trygghet och studiero för eleverna.

– Jag är med min klass hela dagen. Jag är behjälplig under alla lektioner och går med klassen när de ska göra förflyttningar till idrottshall och matsal. Jag är även med under rasterna och planerar rastaktiviteter, säger Madelen Kvickström.

Frigör tid för klasslärarna
Upplägget infördes först på en annan grundskola i Gällivare kommun. Resultatet blev att fler behöriga lärare ville jobba där, då arbetssituationen förbättrades markant. Mikael Sundberg som är lärare i årskurs fem på Hedskolan berättar hur klassmentorerna bidrar till minskad arbetsbörda.

– Madelen och Mats tar mycket av det sociala ansvaret. De löser konflikter på rasterna så att vi slipper använda lektionstid för detta, och sköter en stor del av föräldrakontakten. De löser också praktiska saker som att kopiera arbetsmaterial, säger han och fortsätter:

– Då kan vi lärare fokusera på undervisning och kunskap, och lägga mer tid på att planera kommande arbetsområden. För mig ger det här ett inre lugn. Jag vill aldrig gå tillbaka till det vi hade förut.

Slipper vikariestressen
Lärarkollegorna Tove Johansson och Sofia Cederqvist håller med. De lyfter hur arbetsmiljön har förbättrats – för både lärare och elever. Att det alltid finns en extra vuxen i klassrummet skapar studiero. Det ger också möjlighet att ge extra stöd till elever som behöver detta.

– En annan stor fördel är att vi inte behöver ta in vikarier. Skulle jag vara sjuk är Madelen redan insatt i vad vi gör i 5B och kan ta hand om lektionerna. Tidigare fick vi ringa till en vikarie på morgonen och försöka gå igenom planeringen för dagen över telefon, vilket var ett stort stressmoment, säger Tove Johansson.

”Ensam är inte stark”
Hela arbetslaget är eniga om att konceptet med klassmentorer är ett vinnande sådant.

– Jag fick en aha-upplevelse en dag i vintras när alla de andra var sjuka. Då fick jag arbeta som jag gjorde förut. Det gick ju, men det fanns inga marginaler. Ensam är inte stark, det visar det här upplägget tydligt, säger Mikael Sundberg.

Gällivares låg- och mellanstadieskolor i tätorten har klassmentorer i varje klass. Uppdraget är att följa klassen under skoldagen och vara aktiv resurs under lektioner och raster. Både lärande och arbetsmiljö förbättras med ökad vuxennärvaro.

E-post: bouledning@gallivare.se

Läs mer på: www.gallivare.se

Besök oss på Facebook:
www.facebook.com/gallivare.se

Följ oss på Instagram:
@gallivare_kommun

Förtjänar barn och lärare bättre luft i skolan?

Skolan är en plats för lärande, kunskapsutbyte och fostran. För att elever och lärare ska kunna koncentrera sig, prestera fullt ut och må bra behöver inomhusluften innehålla tillräckligt med syre och så lite föroreningar som möjligt.

Läs mer på InventiAirs hemsida

– Att ventilera skolor är en utmaning. Här samlas många personer per ytenhet och det ställer extra höga krav på hur luften ska tillföras för att få rätt funktion, säger Petter Lundgren, försäljningsansvarig på InventiAir.

InventiAir är ett ventilationsbolag, vars teknik och produkter bygger på svensk forskning. Klassiska ventilationstekniker och -produkter har kombinerats på ett unikt sätt för att öka nyttan av den tillförda luften.

– Våra produkter får fram mer av den rena, filtrerade tilluften till brukarna än konventionella ventilationsmetoder klarar. Samtidigt andas eleverna och lärarna in mindre av varandras förbrukade luft, vilket minskar smittspridningen, säger Martin Sellö, vd för InventiAir.

Ett effektivt luftutbyte

InventiAir ser till att luftutbytet blir högt och att den rena luften hamnar på rätt ställe: runt varje enskild människa i lokalen. Den dåliga, syrefattiga luften, med föroreningar, virus och bakterier hamnar i taknivå.

– InventiAirs första produkter togs fram för klassrum. Vi använder fortfarande våra ursprungsprodukter i skolor. Naturlagarna – att varm luft stiger och att luft med olika temperatur skiktar sig – är grunden för vår teknik, säger han.

Därmed har problemen med traditionell ventilation som blandar om luften i lokalen tagits bort och även problemen med deplacerande ventilation, som kan ge drag.

Läs mer om ventilation av skolor här!

Forskning och mätningar verifierar

Även befintliga ventilationssystem kan få ökad effekt, tack vare att InventiAirs produkter monteras i slutet av ventilationssystemet, närmast dem som använder luften.

– InventiAir har stor kunskap om hur man får ventilationen att fungera som bäst, oavsett om elever och lärare sitter still, går omkring eller har idrottstimme. Vi vet genom forskning och mätningar att våra lösningar är upp till fyrtio procent mer effektiva än konventionell ventilation. Det är elever och lärare väl värda, säger Martin Sellö.

Passivhuset Skapaskolan (F-9) nominerades till Årets Byggnad 2019 och har valt InventiAirs ventilationsdon Tubus som distribuerar tilluft längs väggarna. Foto: InventiAir

Läs mer här om bättre luft inomhus!

Fakta
InventiAir startades 2008 ur ambitionen att ge människor den bästa möjliga inomhusluften. Företaget utvecklar och tillverkar unika produkter som optimerar distributionen av ren luft till människorna i rummet. Produkterna ventilerar, kyler och värmer. Resultatet blir bättre luftkvalitet, behagligare temperatur, ökad komfort och lägre energiförbrukning.

Kontakt: Martin Sellö, vd InventiAir
Telefon: +46 70 722 44 01
Mejl: martin@inventiair.se
Ranhammarsvägen 20, 168 67 Bromma

https://inventiair.se

 

ABCD - nya förskolor för leken, lärandet och livet

Svenska kommuner behöver bygga 700 nya förskolor de kommande sex åren. Med ABCD-förskolorna har Skanska tagit ett helhetsgrepp på kommunernas utmaningar och behov inom förskoleverksamheten.
– Vi vill skapa en hållbar och trygg miljö för de viktigaste människorna, en mylla där små människor ska lära, leka och vistas under några av de formbaraste åren av sina liv, säger Nicklas Hagervall, konceptansvarig Förskola på Skanska.

Det finns ett stort behov av nya förskolor i Sverige. Adda Inköpscentral, verksamhetsstöd till offentlig sektor inom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) gjorde för några år sedan bedömningen att svenska kommuner behöver bygga minst 700 nya förskolor de kommande sex åren. Man gick därför för tre år sedan ut med en central upphandlingsförfrågan där målsättningen var att underlätta för landets kommuner att avropa färdigprojekterade förskolor i hela landet. Adda har nu skrivit ramavtal med ett antal entreprenörer som kommunerna nu har möjlighet att samarbeta med.

Bygger för kommuner i hela landet
Skanska var den aktör som generellt sätt rankades högst i upphand-lingen och deras koncept, ABCD-förskolorna, har nu börjat implementeras vid byggandet av förskolor på olika håll i landet.

– Att bygga en förskola är en stor investering. Därför har vi i samarbete med Sweco utvecklat våra ABCD-förskolor så att de blir så hållbara och kostnadseffektiva som möjligt, även på lång sikt. Det finns en inbyggd flexibilitet som gör det möjligt att förändra nyttjandet av lokalerna utan dyra ombyggnationer, berättar Nicklas Hagervall, konceptansvarig Förskola på Skanska.

ABCD-förskolorna finns i fyra alternativ i olika storlekar, för fyra till åtta avdelningar och i en eller två våningar. Lösningarna grundar sig i ett omfattande arbete utifrån pedagoger, fastighetstekniker och barn.
Skanska vann i de sexton anbudsområdena och kan därför upphandlas av alla Sveriges kommuner. Hittills är fyra av förskolor färdigproducerade och överlämnade till kommunerna – i Mörsil, Vårgårda, Motala och Eslöv.

– Vi har cirka 30 signerade avtal idag, från Eslöv i söder till Gällivare i norr. Utöver de fyra skolor som redan öppnat är ytterligare tio styck-en under produktion, berättar Nicklas.

Större enheter bra även för barnen
Trenden går mot större förskolor.

– Det beror på att totalekonomin för kommunen bättre – det finns stordriftsfördelar – men det blir faktiskt bättre även för barnen. Det handlar om att man får bättre tillgång till pedagoger och vikarier, att man får möjlighet att bygga en riktigt bra utemiljö, att det blir kostnadseffektivt att laga maten på plats så man har råd att ha ett eget kök i stället för mottagningskök som många kommuner har, berättar Nicklas.

Nicklas menar att Skanska nu steg för steg – i takt med att allt fler skolor blir nyckelfärdiga – får en bra förståelse för vad som behöver justeras och utvecklas.
– Det finns bland annat ett inbyggt incitament i ramavtalet som handlar om att jobba med klimatavtrycket – entreprenörerna skall årsvis komma in med ambitioner på förbättringar och detta kan kommunen sedan använda som en utvärderingsparameter. Man kan alltså välja entreprenören med lägst klimatavtryck.

Arton månader från start till mål
Den största uppsidan, menar han, handlar om att effektivisera den övergripande projekttidplanen, från kontakt till överlämnad förskola, där finns den största tidsvinsten. Idag tar det ca 18 månader från kontakt till färdig förskola och tiden styrs oftast av kommunens egen behovs- och beslutsprocess.
Erik Backman, ledamot i kommunfullmäktige i Motala, uppskattar det nära samarbetet med Skanska och flexibiliteten i ABCD-konceptet.

– Vi valde Skanska för att vi tyckt om det modulära i konceptet samt utformningen. Vitsen är att inte anpassa så mycket att vi till slut inte vet vad vi bygger. Vi vet hur den kommunala byggklossen ser ut, omfattar samt kostar. Sen kan vi applicera detta i flera geografier med förutsägbarhet, det har vi gillat och attraherats av, säger han.

Skanska, ett av världens största bygg- och projektutvecklingsföretag, tar med ABCD-förskolorna ett helhetsgrepp på kommunernas utmaningar och behov inom förskoleverksamheten. Man använder här sin kunskap och förmåga att blicka framåt för att forma hur barn, föräldrar och lärare arbetar och möts.

Mer info på skanska.se/forskolor

Plattformen som får vårdens resurser att räcka till mer – och fler

Det svenska bolaget Doctrin grundades 2016 med syfte att radikalt förbättra hälso- och sjukvården. Idag är de Sveriges ledande plattformsleverantör för digifysisk vård, som hjälper traditionella vårdgivare att digitalisera patientresan med nöjdare vårdpersonal och patienter som följd. 

Anna-Karin Edstedt Bonamy, VD på Doctrin och specialistläkare, berättar att plattformen sedan starten har hjälpt mer än 4 miljoner patienter, varav ca 1,6 miljoner av dessa var under 2021. Det är nästan lika många som alla de stora digitala vårdgivarna tillsammans under samma period.

– Vår plattform hjälper vårdgivare att hitta rätt kanal för kommunikation och vårdmöten, vilket leder till kortare ledtider och en kontinuerlig vårdkedja där patienten får rätt vård i rätt tid. Att vi kan påvisa förbättrad medicinsk kvalitet, effektivitet och nöjdhet innebär att våra kunder konkurrerar med ett helhetserbjudande som är starkare än nätläkarnas digitala erbjudande. Det är vad vi kallar konkurrenskraft med en digifysisk vård på riktigt, fortsätter hon.

Nätläkarna kommer inte att lösa vårdens problem. Samtidigt behöver de traditionella vårdgivarna hitta nya arbetssätt som möter patienternas förväntan på en tillgänglig vård utan att ytterligare belasta personal och verksamhet. På Doctrin ser man tydligt att många traditionella vårdgivare i första hand söker en lösning för att möta patienternas behov, men snart inser fördelarna som de digitala tjänsterna innebär i form av förbättrad arbetsmiljö och underlättad verksamhetsplanering. Doctrins plattform är skapad utifrån vårdmedarbetarnas önskan om en lösning på de utmaningar som finns, samtidigt som den ska skapa en plats där patienten möts av tillgänglighet och en hög vårdkvalitet.

– Vi digitaliserar för att främja det mänskliga mötet. Det ska vara tillgängligt, med bra kontinuitet och patienten ska få träffa sin egen läkare. Plattformen skapar även ett digitalt ekosystem av kompetens och resurser för att främja samarbete inom vården. Det handlar inte om att ersätta, utan att underlätta för människan, avslutar Anna-Karin Edstedt Bonamy.

 

Doctrin i Almedalen - Vad innebär en hållbar digitalisering?

Den 5/7 bjuder Doctrin in till ett panelsamtal för att diskutera vad som är hållbar digitalisering och hur vårdgivare och leverantörer kan samverka för att säkerställa en kontinuerlig, jämlik och framtidssäkrad vård för alla.

Läs mer om Doctrins närvaro i Almedalen här

”Behandla mobila enheter som potentiella säkerhetshot”

Mobila enheter blir en allt vanligare attackvektor för cyberkriminella – ändå saknar 4 av 10 organisationer en lösning för hur man ska begränsa tillgången till känslig data för mobila enheter med kända sårbarheter. Det visar undersökningen Jamf 360 Security Service.

Cyberkriminella blir ett allt större hot mot organisationer och företag – och utan ett bra IT-skydd hotas hela verksamheten.

Jamf specialiserar sig på företaget Apples ekosystem. Den rapport om IT-säkerhet som man nyligen släppte visar att medarbetare i allt större utsträckning använder sina mobila enheter som arbetsverktyg, och närmare hälften, eller 48 procent, av de mobila enheter som klassificeras som sårbara hade tillgång till affärskritiska system som e-post och molnlagring.

– I dag är medarbetare ofta på språng och arbetar i hybrida miljöer. Vi anser att det är väldigt viktigt att ta den här typen av rapport på allvar och att man ska titta på ett bra och grundläggande skydd för organisationens mobila enheter, säger Benny Roth, Systems Engineer på Jamf.

Jamf Threat Defence ger ett bra skydd
Rapporten visar också att 29 procent av alla företag och organisationer år 2021 hade åtminstone en användare som föll offer för en nätfiskeattack. Likaså fördubblades under förra året antalet företag som drabbades av skadlig kod på en enhet utanför det egna nätverket.

Jamf Threat Defence är en säkerhetsplattform som skyddar både mobila och stationära enheter från ett brett spektrum av cyberhot, utan att påverka användarupplevelsen.

– Att lägga till detta viktiga lager av säkerhet och behandla mobila enheter som det hot de utgör är betydligt enklare än de flesta tror, säger Benny Roth.

Med Jamf kan IT- och säkerhetsteam tryggt hantera och skydda de enheter, data och program som slutanvändarna använder utan att störa den avsedda Apple-upplevelsen. Vi tillhandahåller våra kunder teknik som är säker för företaget och enkel för konsumenten - samtidigt som den personliga integriteten skyddas.

www.jamf.com