Jämtlands HVB – ett närmare boende

Jämtlands HVB tar emot familjer för utredningar och stöduppdrag gällande barns behov och föräldrars omsorgsförmåga. Med en liten personalgrupp ges möjlighet till en nära kommunikation. Detta ökar förutsättningarna för en vistelse där man kan bygga tillitsfulla relationer.

Då det kommunala HVB-boende som socionomerna Linda Hansen och Jenny-Ann Ljungström arbetade på genomgick stora omorganiseringar och växte kraftigt, var det en grupp av de anställda som visste att de hellre ville fortsätta att arbeta i en mindre skala. Den övertygelsen ledde till starten av Jämtlands HVB, ett mindre HVB-boende där fokus ligger på barnen och relationerna inom familjen.

– Vi tar emot barnfamiljer upp till tolv år efter beslut från Socialtjänsten. Ofta är det en förälder eller två föräldrar som bor med barnen, men det kan också vara en annan vårdhavare. Generellt är vistelsen omkring sju veckor lång och då försöker vi så långt det bara är möjligt att tillgodose familjens behov och gå in med stöd gällande barnet, berättar Linda.

Två kontaktpersoner
Familjerna kommer till Jämtlands HVB för antingen stödinsatser eller utredning, både planerat och i akuta situationer. Vid en utredning riktar medarbetarna i huvudsak in sig på observation för att se hur familjen fungerar i sin vardag och journalför alla sina intryck. Då det ska ges stöd finns personalen tillhands för familjen dygnet runt, så att det alltid finns någon att vända sig till – det ger en personlig och nära stämning.

– Varje familj brukar få två kontaktpersoner som ser till att uppdraget vi har fått från Socialtjänsten genomförs till fullo. De håller i trådarna och sköter alla möten och samtal som behövs.Varje medarbetare här har barnsamtalsutbildning, så de barn som är pratbara har också någonstans att vända sig. Tanken är att familjen i så stor utsträckning som möjligt ska kunna fortsätta med sina vardagliga liv, säger Jenny-Ann.

Vill skapa förtroende
Både Linda och Jenny-Ann betonar att arbetat ofta handlar om att skapa förtroende, och att de flesta föräldrar är väldigt nöjda efter sin placering på Jämtlands HVB.

– De har fått tid över, blivit sedda och haft någon som lyssnar på dem och ger dem verktyg för att bättre kunna interagera med sina barn. Ibland kanske föräldrarna inte håller med om våra utredningar eller inte ens vill vara här. Vissa hyser misstro mot Socialtjänsten och litar inte på dem, konstaterar Jenny-Ann.

Vill alltid bli bättre
Det är alltid barnet och dess behov som är i fokus och målet är ofta att stärka anknytningen mellan förälder och barn. Ibland kan det dock uppstå utmaningar, vilket åter belyser vikten av att skapa tillit hos de familjer som vistas på Jämtlands HVB.

– Självklart kan man alltid bli bättre och det strävar vi efter, men vi är både glada och stolta över vårt arbete här, avslutar Linda.

 

Presenteras av:

Vi har varit verksamma i tre år i ett stort enplanshus i lantlig miljö mellan Krokom och Östersund. Med barnen i fokus genomför vi utredningar och stöduppdrag gällande barns behov och föräldrars omsorgsförmåga. Med barnet i fokus, respekt, hjärta och omtanke om hela familjen utformar vi vistelsen.

E-post: info@jamtlandshvb.se
Tel. 073-600 19 91

Läs mer här

 

Klassrumsappen EF Class maximerar inlärning i engelska

Att lyckas fånga och bibehålla elevers uppmärksamhet och engagemang under lektionen är en vanlig utmaning för engelsklärare. Genom att erbjuda relevanta ämnen och flexibilitet för läraren hjälper den interaktiva klassrumsappen EF Class till att fånga in eleverna oavsett var i lärandet de befinner sig.

Alla elevers inlärningsförmåga är olika och lärare behöver verktyg för att kunna möta dem på rätt nivå. Klassrumsappen EF Class är utformad för att hjälpa engelsklärare att maximera inlärningen under lektionerna.

– Vi stödjer lärareoavsett erfarenhet med verktyg som gör att de kan modifiera lektioner på ett flexibelt och kreativt sätt där man kan addera eget material och modifiera den befintliga lektionen så att den blir personlig och anpassad till en viss klass. Vi ser till att lektionerna är relevanta för eleverna och reflekterar det som händer i deras liv och i världen just nu, säger Rachel Baker PhD, Academic Director på EF Class.

Alla elever utmanas på rätt sätt
EF Class pedagogik grundar sig iformativ bedömningsom fokuserar på att ge elever den feedback de behöver för att utvecklas– en väldigt effektiv inlärningsmetod enligt forskningen. Lektionerna stöder differentiering vilket gör att alla elever kan utmanas på rätt sätt.  Det innebär att lärare kan skicka uppgifter till elever så att de kan arbeta i sin takt och på sin nivå.

– Alla elever lär sig på olika sätt och därför behöver lärare kunna anpassa och differentiera i klassrummet. Genom automatisk rättning av stavning, grammatik och språkfel direkt i appen, kan lärarna fokusera sin tid där de behövs mest. Eleverna får direkt feedback genom automatiserad class bot kring vad de lyckats få rätt respektive fel, men också manuell feedback i appen från lärare. Det ger en bättre förståelse för lärarna gällande huruvidaeleven förstått grundtanken eller om tydligare genomgång behövs, säger Ebba Ljungberg.

Nära samarbete med stora universitet
Tack vare nära samarbeten med lärosätena Cambridge, Harvard, Tokyo, São Paulo och Peking Universities har EF kunnat applicera nya metoder som ger bevisad effekt, förklarar Rachel Baker.

– Vi har bland annat arbetat med lingvistikavdelningen på Cambridge under tio år med praktiska projekt. Vårt akademiska team har därigenom fått träning i ny metodologi för att lära ut grammatik och vi håller nu på att använda skrivurval från elever för att kunna se var problem i inlärningen oftast uppstår och vilken typ av problem.

Nya initiativ
Produkten och innehållet har sedan starten utvecklats i dialog med lärare vilket bland annat resulterat i initiativet att ta fram anpassat material för nyanlända.

– Idag finns få läroböcker, digitala plattformar eller verktyg för att lära ut engelska till nyanlända. Det mesta är utvecklat för elever som är födda och uppvuxna i Sverige och det är en stor skillnad för ungdomar som ska börja lära sig språket försti åldern 15 till 17 år. En nära dialog med lärare runt om i landet har gjort att vi förstått att det finns ett stort behov för den typen av lektionsinnehåll och vi kommer fortsätta denna satsningen under året, avslutar Ebba Ljungberg.

Läs mer om EF Class här

Presenteras av:

Att hyra in vikarier från Precator Pedagogerna är ett tryggt och kostnadseffektivt sätt att hitta nya medarbetare, då åtta av tio i vikariepoolen är blivande förskollärare och lärare. Förutom hjälpen för dagen ges förskolor och skolor möjlighet att lära känna blivande medarbetare och slipper tidskrävande rekryteringsprocesser.

En felrekrytering är kostsam och tidskrävande – ett problem som många skolor och förskolor undviker genom att vända sig till Precator Pedagogerna när de har behov av vikarier.

– Genom att hyra in studenter har vi lärt känna många blivande lärare och på det sättet har vi hittat flera av våra nya medarbetare – till exempel Ellinor, den senaste i raden av studenter som vi anställt efter att hon har vikarierat hos oss via Precator Pedagogerna, säger en av Precator Pedagogernas kunder.

Behåll en hög nivå på undervisningen
Med fokus på hög kvalitet hjälper Precator Pedagogerna dig att rekrytera och bemanna din förskola eller skola med engagerad och kompetent personal. Under 2014 kom Precator Pedagogerna i kontakt med flera förskolor och skolor som upplevde att kvaliteten på vikarier som hyrdes in via bemanningsföretag ofta var låg och otillfredsställande. I och med detta väcktes tanken om att skapa en vikariepool som till största del består av blivande förskollärare och lärare. I dag är åtta av tio vikarier i Precator Pedagogernas pool förskollärar- och lärarstudenter.

– Vi vill hjälpa förskolor och skolor att behålla en hög nivå på undervisningen även när ordinarie personal inte är på plats, säger Eva Jansson, vd.

Knyt kontakter – en långsiktig investering
Eva berättar att det är en långsiktig investering för arbetsgivare att knyta kontakter genom att hyra in förskollärar- och lärarstudenter. På det här sättet lär förskolor och skolor känna studenter och får möjlighet att visa upp sin förskola eller skola.

– Att detta är ett lyckat koncept har vi sett prov på många gånger då ”våra” förskollärar- och lärarstudenter övergår i fast anställning på den förskola eller skola de arbetat på via oss. Det kallar vi mervärde för alla parter.

Presenteras av:

 

Precator Pedagogerna är det personliga rekryterings- och bemanningsföretaget som enkelt och smart hjälper dig med kompetent och engagerad personal till din förskola eller skola. Våra vikarier sätter sig med energi och glädje snabbt in i olika arbetssituationer, vilket skapar trygghet och arbetsglädje för både barn, elever och personal. Precator Pedagogerna har även ett stort kontaktnät av legitimerade förskollärare och lärare

Kontakt: Eva Jansson, vd Precator Pedagogerna
E-post: eva.jansson@precator.se
Bokning av vikarie: 072-536 38 81

Läs mer här: www.precatorpedagogerna.se/hitta-personal

 

Barn har rätt till jämlika uppväxtvillkor

Vi lever i ett samhälle där ojämlikheten mellan barn ökar. Det är därför än mer angeläget än tidigare att växla upp arbetet för barn i Sverige. Alla barn har rätt till goda och mer jämlika uppväxtvillkor menar UNICEF Sverige.

–För att lyckas krävs det både förebyggande åtgärder samt riktade insatser här och nu. Vi måste också bli bättre på att lyssna på barn och göra barn delaktiga i beslut som rör dem, säger Pernilla Baralt, generalsekreterare, UNICEF Sverige. 

Sverige har legat topp tre av världens länder vad gäller jämlikhet bland barn men ojämlikheten i Sverige har under senare år ökat.

– Det finns barn i Sverige idag som upplever sig stå utanför samhället. Det kan vara barn med föräldrar som står långt från arbetsmarknaden och där tilliten till det övriga samhället är låg. Bristen på framtidstro och tidigt utanförskap gör att vägen in i kriminalitet kan bli “lättare", säger Pernilla Baralt.

Om vi ska bygga ett bättre samhälle för alla barn måste vi också arbeta mer förebyggande, fånga upp och stödja barn och familjer mer än vad vi gör idag. Att vi redan på BVC och i förskolan agerar på problem vi ser, så att stöd kan sättas in i tid.

– En fungerande skola är den viktigaste skyddsfaktorn för barn i socialt och ekonomiskt utanförskap. Men socialtjänst, barnhälsovård, rätts­årdande myndigheter och civilsamhälle måste också ges ökade resurser och möjligheter att samverka för att kunna arbeta mer effektivt med före­byggande åtgärder.

Vi har idag ett tuffare debattklimat i samhället kring dessa frågor, vilket är något som oroar UNICEF Sverige.

– Grundproblematiken med ökad ojämlikhet kommer inte att lösas med tillfälliga åtgärder. Alla vi som arbetar med barn och unga, måste se till att vi har både resurser och kompetens samt att vi också har med barns och ungdomars egna erfarenheter och synpunkter när vi formulerar våra insatser, avslutar Pernilla Baralt.

UNICEF har av FN fått i uppdrag att arbeta för att barnkonventionen ska följas av alla länder som skrivit under den. Vårt uppdrag i Sverige är att påverka beslutsfattare att ta större hänsyn till barns rättigheter i lagstiftningsarbetet, informera och utbilda om barns rättigheter samt samla in pengar.

Läs mer på unicef.se

Loops digitala klassrum skapar förutsättningar för framtidens lärande

Digitaliseringen berör alla delar av samhället och skolan är inget undantag. Detta innebär en stor förändring där vi måste anpassa vårt sätt att lära ut kunskap till en digital generation. Loops Education erbjuder ett verktyg som ger lärare och utbildningsledare möjlighet att kombinera pedagogik med resurser på nätet, på ett strukturerat och interaktivt sätt.

Med nya digitala verktyg står lärare inför utmaningen att skapa struktur i lärandet samtidigt som de ska ge elever rätt förutsättningar att ta till sig ny kunskap. Loops skapar en typ av digitalt klassrum som underlättar kunskapsöverföring mellan lärare och elever. Läraren kan använda färdigt material, omforma det, eller skapa helt eget, i form av “lärloopar”. De fungerar som interaktiva tankekartor där läraren kan strukturera ett område, fylla det med innehåll och aktiviteter för lärandeprocessen.

Genom att vända sig mot både skolväsendet och företag möjliggör Loops livslångt lärande baserat på pedagogisk forskning. Det kvalitativa gränssnittet ger tillgång till hela världens öppna resurser vilket gör det möjligt att skapa dynamiskt material med statistik och dagsaktuella händelser.

– Vi ser ett stort behov för kommun och utbildningsförvaltning att ta ett helhetsgrepp kring pedagogers digitala kompetensutveckling. Med Loops kan de effektivt arbeta med detta i samma verktyg som pedagogerna sedan använder i sin undervisning. Med samma goda pedagogik och formativa dialog. Läraren kan möta eleverna på den nivå de är på kunskapsmässigt, och elever kan delta hemifrån när det behövs. Loops tar oss bortom fysiska rum och böcker, berättar Martin Karlsson, Kundansvarig på Loops Education.

– Lärare har olika stor kunskap inom det digitala. I Loops finns färdigt material för hela grundskolan som lärare kan använda rakt av, låna av varandra och remixa, eller så kan de skapa eget material från grunden. På så vis kan kompetensöverföring ske och hela skolan får möjlighet att skjuta utvecklingen framåt, säger Linda Höidal, Produktchef på Loops Education.

– Eleverna kan bli medproducenter, bidra med innehåll och vara väldigt delaktiga. De kan bocka av aktiviteter direkt i kartan och visuellt se sin läranderesa vilket skapar en bra känsla av framsteg. Loops gör att undervisning kan ske med vilken pedagogisk ingång som helst. Det är pedagogiken som är kärnan i lösningen, inte tekniken, avslutar Linda. 

Presenteras av:

Nu kan Stockholms Stads alla rektorer systematiskt fokusera på att göra 6,9 miljoner lektioner bättre och bättre

I Stockholm genomförs varje läsår mer än 6,9 miljoner lektioner varje läsår. I Sverige mer än 100 miljoner. Bara var tionde svensk lärare får feedback på sin undervisning trots att forskning visar att det är bland de starkaste verktygen för att förbättra både undervisningen och elevernas resultat. Det innebär att kärnan i skolans kvalitetsarbete - fokus på undervisningen - är en nästan outnyttjad möjlighet som kan förbättra elevresultaten och bli en källa till ökad arbetsglädje i skolan.

Alla behöriga och obehöriga lärare har potential att bli bättre och bättre. Att vara en bra lärare är ingenting man föds till utan något man blir genom utbildning, erfarenheter, feedback, reflektion, titta på andra, träning, mer feedback…

Alla elever är värda fantastiska lärare. Eric Hanusheks forskning vid Stanford University visar att de lärare som skapar mest inlärning levererar 1,5 års inlärning per läsår jämfört med de som skapar minst som levererar 0,5 års inlärning per läsår. Av alla åtgärder man kan göra för att förbättra elevernas studieresultat handlar alla de 20 starkaste om hur läraren tänker och gör i klassrummet.

En undersökning gjord av Novus visade att endast 11% av Sveriges lärare får feedback på sin undervisning. Det innebär att kärnan i skolans systematiska kvalitetsarbete är det som är minst systematiskt. Detta vill kunskapsföretaget BRAVOLesson bidra till att ändra på med sin webblösning.

– Vi vill göra det möjligt för skolledare och lärare inom alla skolformer att tillsammans utveckla undervisningen och ledarskapet systematiskt. När man tillsammans fokuserar på det som enligt forskning är olika dimensioner av god undervisning ökar lärarnas motivation. Lärare besöker varandra, ger/får feedback, blir sedda, får möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll och bli bättre och bättre, förklarar Mats Rosenkvist som skapat BRAVOLesson.

Sedan lanseringen har skolor, kommuner och organisationer valt BRAVOLesson – bland annat Ludvika, alla Kunskapsgymnasierna och lärarutbildningar i Finland.

BRAVOLesson är nu en valbar del i Stockholms Stads bank för digitala lärresurser.

– Mitt pedagogiska ledarskap känns tydligt och enkelt. Observationsunderlagen ligger samlade för varje lärare inne i BRAVOLesson. I samtalen reflekterar vi tillsammans kring det och lärarens egen syn på sin undervisning och sina resultat, säger Sven-Erik Berg, rektor på Stenbackeskolan, Uddevalla. 

Presenteras av:

BRAVOLesson – App, webb och video för lektionsobservationer och kollegialt lärande. Ett verktyg för systematik och feedback till lärare. Bättre och bättre undervisning på vetenskaplig grund. BRAVOLesson är nu en valbar del i Stockholms Stads bank med digitala lärresurser.

Besök vår hemsida här

Besök programbanken här

 

Ett hållbart samhälle med preventiv sjukvård 

Preventiv sjukvård gör det möjligt att förhindra att sjukdom uppstår hos en frisk individ eller förvärras hos en person med sjukdom. Trots det satsas en väldigt liten del av vårdens resurser på förebyggande åtgärder visar en rapport gjord på uppdrag av PwC, tillsammans med bolagen Tamro, Abbvie, Apoteket AB och Roche Diagnostics. 

Rapporten bygger på en studie genomförd av Kantar Sifo med syfte att belysa svenskarnas bild av sitt eget hälsotillstånd och vilja till egen monitorering. Studien visar att medborgarna har en stor vilja att följa och förbättra sin hälsa, men att vården saknar förutsättningar att möta dessa behov.  

– Ungefär fyra procent av den totala sjukvårdsbudgeten läggs på att förebygga sjukdomar. Sjukvården skulle kunna avlastas av andra aktörer med medicinsk kompetens, till exempel legitimerad apotekspersonal, som idag är en underutnyttjad resurs i förhållande till sin kompetens, säger Ina Caesar, PhD, specialist inom hälso-och sjukvård på PwC Sverige.
 

Vikten av kontinuerlig uppföljning
Vidare visade studien att patienter vill följa sin hälsoutveckling och sina läkemedelsbehandlingar, och de vill dela med sig av sin egeninsamlade hälsodata till vården för att underlätta uppföljning.  

Vården har idag inte möjlighet att följa upp patienternas egeninsamlade hälsodata trots att man vet att det hade gett ett bättre resultat. Det finns i huvudsak tre orsaker till detta:  

  • Gällande lagstiftning gör det svårt för vården att använda patienternas hälsodata.  
  • Det finns för många olika tekniska lösningar som blir komplexa för vården att hantera. Här behövs ett tydligare plattformstänk för att möjliggöra ett bredare användande.  
  • En tredje utmaning är att allt drivs i projektform. När projektet är slut så avslutas även insatsen mot patienten och stödet försvinner.  

– Vi behöver långsiktighet och kontinuitet! Det krävs nya samarbetssätt mellan privata och offentliga aktörer för att stärka individers möjligheter att ta hand om sin egen vård, menar Jesper Olsson, affärsutvecklare på Tamro och doktor inom medicinsk innovation, ledning och förbättringskunskap. 

Tamro är en oberoende aktör som i dagsläget driver flera initiativ med fokus på att stärka individers möjlighet att ta hand om sin egen vård.  

– Att koordinera vårdens aktörer i att etablera ett digitalt stöd till patienter och skapa mötesplatser där innovation kan stimuleras ser vi som en del i att göra den svenska hälso- och sjukvården redo inför de utmaningar som väntar, både idag och i framtiden, avslutar Jesper Olsson.  

  

Faktaruta:  

 

Läs mer i preventionsrapporten! Fem förslag som kan bidra till ett mer hälsofrämjande och hållbart samhälle. 

Ladda ner rapporten: http://www.tamro.se/nyheter/prevention-i-halsovarden/
Ladda ner rapporten:https://www.pwc.se/sv/branscher/halso-sjukvard/prevention.html 

Presenteras av:

 

Vårt uppdrag är livsviktigt och det driver oss framåt

Tusentals människors hälsa och ibland även liv hänger på att vi på Tamro varje dag levererar läkemedel i rätt tid och i perfekt skick till landets apotek och sjukhus, patienter och medborgare. Vi har en oberoende och unik roll i det svenska systemet. Oberoende genom att vi inte äger några apotek eller läkemedel. Unik därför att vi efter snart 100 år i branschen har byggt upp ett starkt förtroendekapital från alla aktörer. Med dessa värden i ryggen kan vi arbeta med allas bästa för ögonen: myndigheter, tillverkare, apotek, sjukhus, konsumenter och patienter.

Tamro vill bidra till en god och jämlik hälsa i hela landet liksom ett vård- och omsorgssystem som sätter individen i främsta rummet, är långsiktigt hållbart och nyttjar samhällets samlade resurser på bästa sätt. Vi verkar i gränssnittet mellan invånaren, industrin, vården och apotek för att utveckla nya värdeskapande tjänster som stärker vår roll som, integratör, innovatör och tjänsteleverantör till vårdens ekosystem – vi har ett viktigt uppdrag i den svenska värdekedjan för välbefinnande. 

 

Kontakt: 
Jesper Olsson, Affärsutvecklare, doktor inom medicinsk innovation, ledning och förbättringskunskap på Tamro
jesper.olsson@tamro.com

Ina Caesar, PhD, Specialist hälso - och sjukvård PwC Sverige.  

ina.caesar@pwc.com 

 

Växtbaserat protein från den svenska tofufabriken

Med ett högt innehåll av protein, B-vitamin, järn och kalcium seglar tofu upp som ett hälsosamt matalternativ – inte bara bland veganer och vegetarianer, även bland köttätare. I Vallentuna, norr om Stockholm, hittar vi tofufabriken YiPin; familjeföretaget som var först ut med att producera tofu i Sverige.

Det var för över två decennier sedan som familjen Lu började tillverka tofu i det egna köket. Idag är YiPin Sveriges ledande lokalproducent av tofu, men tofu-historian sträcker sig längre tillbaka än så.

– Tofu har varit en folkkär produkt i Asien i nära 3 000 år, mycket tack vare dess höga proteinhalt och näringsvärden. Fast tofu innehåller ungefär 15 till 20 procent protein och enbart 5 till 10 procent fett. Vi gör tofun på samma hantverksmässiga sätt som förr, vilket också är hemligheten till varför många tycker vår tofu är överlägsen i såväl konsistens som smak, berättar Joceline Lu.

YiPins tofu tillverkas av proteinrika sojabönor,vatten och mineralsalt, och är helt vegansk och fri från tillsatser. Företaget har en helhetssyn på miljö och hållbarhet som syns i allt från valet av råvaror till återanvändning av restprodukter.

– Sojabönorna vi använder kommer från odlingsgårdar i Frankrike, där vi ingår i ett samarbete för att säkerställa att de odlas hållbart och etiskt. Vi samarbetar även med granngårdar i Vallentuna för att återanvända restprodukter till växtnäring.

YiPin tillverkar i dag både naturella och smaksatta tofuvarianter som distribueras till ICA, Hemköp, Willys och Coop. Med tofuns i grunden neutrala smak skapas enorma möjligheter i matlagningen. En naturell fast tofu kan stekas eller grillas och smaksättas efter tycke, medan en naturell silkesmjuk tofu passar utmärkt som bas i röror, smoothies och desserter.

YiPins tofu gör succé i traditionella svenska maträtter såväl som i klassiska asiatiska rätter.
Vår alspånsrökta tofu liknar korv och bacon i smak och karaktär och har tagits emot särskilt bra av våra kunder. Många använder den som vegetarisk ersättning i klassisk svensk husmanskost och vardagsrätter, såsom tofustroganoff och pasta carbonara.

2019 års fokus har legat på att veganisera svenska klassiker där de senaste nyheterna består av tre klassiska röror i vegansk tappning. Bland dessa röror hittas en växtbaserad skagenröra med räkliknande tofubitar, samt Tofuröra Varmrökt som bringar lyx utan lax. Dessa tofuröror förväntas ge än mer plats åt YiPins tofu i de svenska hemmen och på de stundande julborden.

Presenteras av:

Säkerhetsrådgivaren: ”Informationssäkerhetschefer sover dåligt om nätterna”

Svenska företag är mer oroliga för en cyberattack mot sitt företag än en ny finanskris. Enligt Carl som arbetar på Nationella Skyddsinsatser är det inte längre börsen eller minusräntan som diskuteras mest inom finanskretsarna i Stockholm – man pratar istället om den våg av brutala rån som drabbat näringslivets chefer.
– Flera högt uppsatta personer inom det svenska näringslivet diskuterar om de ens kan bo kvar i landet med den osäkerhet som råder i samhället. 

På säkerhetsföretaget Nationella Skyddsinsatser arbetar den utbildade och internationellt erfarne livvakten Carl. Han har tidigare vaktat dignitärer världen över som problemlösare och rådgivare inom risk management. För nio år sedan blev han brutalt attackerad i en lekpark i Stockholm. Mitt på ljusa dagen blev han beskjuten med flera skott och fick syra kastad i ansiktet.

– Mitt jobb var att skydda människor i behov av livvakt. Nu blev jag istället skyddspersonen och det var såklart helt nytt för mig. Samhällskontraktet som man tror finns där gör kanske inte riktigt det, utan skyddet och ansvaret för sin säkerhet hamnar på den enskilde själv. Då blir det desto viktigare att inte hamna där, säger säkerhetsrådgivaren Carl.

Skräddarsyr personsäkerhetstjänster
Nationella Skyddsinsatser är en av Sveriges främsta leverantörer av personsäkerhetstjänster. De tillhandahåller skräddarsydda lösningar från utbildning och rådgivning, hotbildsbedömning till skyddat/hemligt boende med psykosocialt stöd och krishantering.

– Vi vill inte sälja in punktinsatser eller göra företagen beroende av oss genom att sälja på olika utbildningar tex, vi vill istället jobba förebyggande och införa en säkerhetskultur för att göra företagen mer självständiga med en högre resiliens.

Nio år efter attacken mot Carl var det självklart för honom att börja föreläsa och hjälpa företag och organisationer med förebyggande arbete och hjälpa till vid krishantering genom Nationella Skyddsinsatser. Carl har som föreläsare och utbildare hjälpt många människor runt om i världen. Med en unik livserfarenhet och förmåga att kommunicera har hans rådgivning och utbildningar varit en framgångsfaktor för de myndigheter, organisationer och företag som fått hjälp inom person- och informationssäkerhet.

– Om vi får komma in innan kris uppstår och få gjuta fundamentet – då kommer företaget nästan vilja att en kris kommer, för att kunna visa styrka och hantera denna på rätt sätt och kanske till och med höja värdet på företaget.

”Företagare räds cyberattacker”
Han berättar att it- och informationssäkerhet är bland de största utmaningarna som det svenska näringslivet står inför. En nyligen genomförd undersökning visar på att fler företagare räds en cyberattack mer än att en ny finanskris ska slå till.

– En hög andel informationssäkerhetschefer sover dåligt om nätterna; de vet att det kan komma ett enkelt mail som i princip kan sänka hela företaget.

Antalet personrån mot människor inom finansvärlden och näringslivet har ökat. Den svenska offentlighetsprincipen och transparensen i kombination med digitalisering av brottsligheten som avsevärt förenklar kartläggning av det tilltänkta offret är en olycklig kombination.

Presenteras av:

Fakta
NSI hjälper sina kunder att hantera risker i en snabbare och alltmer föränderlig värld. Deras medarbetare är internationellt erfarna problemlösare med erfarenhet av säkerhetsarbete från några av världens största företag.

Läs mer på: www.skyddsinsatser.se

 

Kortbedrägerierna ökar – polischefen: ”Vi är utsatta hela tiden”

Antalet kortbedrägerier ökar explosionsartat – så mycket att det inte finns tillräckligt många bedragare för att all stulen kortinformation ska hinna användas. Polisen Jan Olsson är expert på kortbedrägerier och har uttryckt att det är ”som att palla äpplen”.

Ett kontantlöst samhälle har många fördelar – men baksidan är tydlig; kortbedrägerierna ökar. Sedan mitten av 1990-talet har antalet kortbedrägerier ökat med omkring tio procent – årligen. Digitaliseringens framfart förvärrar problembilden ytterligare. Nu ska transaktionerna gå ännu snabbare.

– Vi är utsatta hela tiden. Någon kan läsa av ett kort och blippa till sig uppgifter som kortnummer och utgångsdatum när vi står i en rulltrappa, sitter på en buss, befinner oss i ett köpcentrum – eller någon helt annanstans, säger Johan Welander, grundare och ägare av ScanBlocker.

Informationen säljs därefter ofta vidare på ”dark web”, förklarar Johan, och risken är stor att någon ovetandes redan har fått sina kortuppgifter stulna – utan att veta om det, menar han.

Störsändare skyddar bankkort
Det svenska konsumentsäkerhetsföretaget ScanBlocker har utvecklat ett skyddskort som med en speciell teknik ska hindra bedragare från att stjäla kortinformation. Kortet ser ut som ett vanligt bankkort, placeras i plånbok eller korthållare och aktiverar automatiskt en störsändare när någon försöker stjäla kortuppgifter.

– Det blockerar alla signaler och gör bankkort oläsliga, avslutar Johan Welander.

Presenteras av:

Fakta
ScanBlocker är ett svenskt konsumentsäkerhetsföretag grundat 2018 som utvecklat ett skyddskort som skyddar mot kortbedrägerier och trådlös skimning genom att skydda kontokorts- och personuppgifter.

ScanBlocker passar alla plånböcker, korthållare och mobiltelefonskal och är perfekt i trånga urbana miljöer, stimmiga fik, flygplatser eller i lokaltrafiken där trängseln är stor och stora folkmassor rör sig.

Läs mer på: Scanblocker.nu