Charlotte Lindström, processledare för Kuststad 2025

Från hamnstad till attraktiv kuststad

Trelleborg står inför sitt största utvecklingsprojekt i modern tid. Hamnen ska flyttas österut för att skapa ett logistiknav och ta tillvara Trelleborgs strategiska läge. Samtidigt frigörs ett stort område där kommunen planerar för 7000 nya kustnära bostäder.

Utöver nya bostäder kommer det också finnas skola, service, kultur och olika typer av verksamheter i den nya stadsdelen. En lång strandpromenad, badplatser och kajer bjuder in till strandliv och attraktiva mötesplatser.

Med bara 30 minuter med tåget till Malmö och som en del i Öresundsregionen finns det stora möjligheter för Trelleborg att växa.

– Vi har den lilla stadens kvaliteter och den stora stadens utbud, säger Charlotte Lindström, processledare för Kuststad 2025.

Strategiskt läge

Trelleborgs hamn är den enda hamnen i Sverige som tar emot järnvägsfärjor. Genom flytten av hamnen österut skapas ett modernt logistikområde som knyter samman väg, järnväg och sjöfart. Transporterna mellan land och hav förenklas, och det kommer finnas möjlighet till omlastning mellan olika trafikslag. Området, med namnet Business Center Trelleborg, blir ett nav för logistik, service och uppställningsytor för hamnens kunder.

– Det är ett helt unikt läge och här ser vi stora möjligheter att utveckla ett logistikcentrum med förbindelser både ner i Europa och upp genom Sverige och Norden, säger Charlotte Lindström.

Byggnationen av de nya bostäderna innebär en ökad befolkningsmängd och den växande befolkningen blir en viktig framgångsfaktor i stadsutvecklingen.

– Fler invånare ger ett bättre underlag för ökad service och handel och bidrar till kompetensförsörjningen, säger Charlotte Lindström.

Miljöteknik i framkant

Med miljöteknik i framkant för en hållbar stad, inte minst inom energiområdet, kan Trelleborg erbjuda unika möjligheter för innovation, tillväxt och spännande samarbeten.

– Det finns flera olika satsningar inom kommunen på både vätgastankstationer för transportsektorn, vätgasproduktion och förnybara satsningar inom hållbar stadsutveckling. Allt för att skapa en så hållbar och energieffektiv stad som möjligt, säger Maria Malm Skarin, marknads- och försäljningschef Trelleborgs Energi.

Läs mer här!

Faktaruta:Trelleborgs stad står inför sitt största stadsutvecklingsprojekt någonsin när hamnen flyttar österut och staden möter havet. Med Kuststad 2025 planeras satsningar på näringsliv, infrastruktur och omkring 7 000 nya havsnära bostäder. Trelleborg har som mål att öka invånarantalet till 50 000 år 2028 och 55 000 år 2035.

Läs mer här!

Kronoberg banar väg för det nya bylivet

Kronobergs län vill utmana dagens fokus på storstäder i samhällsutvecklingen och i stället flytta fokus mot byn. Hur kan fler lockas till landsbygderna eller välja att stanna kvar? Projektet BY2030 ska stärka bilden av det moderna bylivet där förutsättningarna finns för flera hållbara livssituationer.

Trots många attraktiva arbetstillfällen, hög innovations- och digitalisteringsgrad och rikt kulturliv är boendeattraktiviteten låg i Kronoberg. Genom att utforska morgondagens hållbara boende och livsmiljöer vill man stärka bilden av Kronoberg som landsbygdsmiljö med levande byar runt om i länet.

– Kan man hitta en livsmiljö där man kan ha flera saker på en och samma plats, som jobb, bostad, vacker natur och möjlighet att ägna sig åt sina intressen finns bra förutsättningar för en hållbar livssituation, säger Eva Haraldsson, projektledare för BY2030 på Region Kronoberg.

Sveriges befolkning beräknas öka med runt en miljon människor de närmaste tio åren. Med rådande bostadsbrist finns det många fördelar med att invånarna sprids ut över hela Sverige, kompetensförsörjningen stärks och byarna och bylivet utvecklas.

– I de stora samhällsutmaningarnas tid behöver vi tänka nytt och vända på perspektiv. Under pandemin har många återupptäckt fördelen med att bo i mindre orter där naturen och bylivet finns nära. BY2030 sätter fokus på den aktuella frågan att bredda mångfalden av goda livsmiljöer för ett framtida hållbart Sverige. Projektet kan komma att inspirera många aktörer i hela landet, säger Helena Bjarnegård, riksarkitekt Boverket.

BY2030 kommer bland annat resultera i en vandringsutställning som bjuder in besökare från när och fjärran till stationssamhällen, centralorter och mindre byar där de får ta del av hållbara livsmiljöer, där exempelvis gamla byggnader eller samhällen har fått nytt liv som företagsbyar, bostäder och mötesplatser.

BY2030 är en samhällsutvecklingsmässa där Region Kronoberg, Smart Housing Småland och länets åtta kommuner går samman med näringsliv, civilsamhälle, kultursektor, länsstyrelsen och forskning för att stärka den gemensamma boendeattraktiviteten runt om i Kronbergs län.

Läs mer här!

Så ska du göra när din fastighet sjunker

Att åtgärda sättningsskador med hjälp av pålning innebär ofta en stor kostnad och väsentliga störningar. Geobear arbetar med en geopolymerteknik som kan åtgärda sättningsproblem genom små hål i marken - utan att störa produktionen för en verksamhet.
– Direkt efter ingreppet ser man resultat, som att dörrar går att öppna igen eller att sprickor i väggarna försvinner, säger Nicklas Bosäter, Head of Commercial Sales på Geobear.

Det är inte ovanligt att hus eller andra konstruktioner börjar sjunka med tiden. Det beror oftast på att de byggts på mark som inte har optimala förutsättningar. I Sverige har vi exempelvis mycket jord med hög lerhalt, vars bärighet kan förändras över tid och gör att byggnaden sjunker successivt.

– Sättningsskador kan leda till fönster som kärvar, att det uppkommer sprickor i väggarna eller glipor mellan lister och golv. Det är något man enkelt kan åtgärda, men många andra metoder kräver störande ingrepp till hög kostnad, säger Nicklas Bosäter, Head of Commercial Sales på Geobear.

Injektion som lyfter huset
I stället för att använda traditionella stålpålar använder sig Geobear av avancerade geopolymer, vars koldioxidavtryck i jämförelse med pålning är cirka 34 procent lägre. Metoden kan åtgärda sättningar, underminerad mark för fastigheter, stabilisera industrigolv samt omgivande ytor och infrastruktur. Genom att borra hål stora som en gammal tioöring i det drabbade området och injektera ett speciellt framtaget material som härdar kan en åtgärd göras på dagar i stället för veckor eller månader.

– Materialet expanderar och fyller ut alla tomrum, även i lerjordar, och härdar på minuter. Metoden anpassas efter projektets förutsättningar, materialen är helt miljösäkra och kan schaktas bort och sorteras som byggavfall. Arbetet kräver ingen schaktning, orsakar inga vibrationer och ofta kan vi injektera utifrån för minimala störningar. Fastighetsägaren eller hyresgästerna behöver därför inte fundera på att lösa något annat boende under arbetets gång.

Läs mer här

Geobear har utvecklat geopolymer metoden sedan 1983 med verksamhet i Sverige, Finland, UK, Polen, Kina och USA. Den är mycket beprövad samt tids- och kostnadseffektiv vid sättningar i fastigheter eller infrastruktur samt vid markförstärkning.

010-145 50 15

Läs mer här