Uppsala Universitet hjälper skolledare att förbereda sig för det oförutsedda

Rektorsutbildning är obligatoriskt för alla skolledare inom förskola, grundskola och gymnasium. Genom utbildningen rustas man för sin roll som rektor och får verktyg som gör att man kan känna sig säkrare i sitt ledarskap. Uppsala Universitet har hjälpt till att forma framtidens rektorer under flera år och lägger i sin utbildning särskilt fokus på hantering av oförutsedda situationer – som exempelvis flyktingkrisen 2015 och den nuvarande Coronakrisen.

Som skolledare ställs man inför en rad utmaningar som kräver kunskap och ett stabilt ledarskap. Uppsala Universitets rektorsutbildning hjälper nyblivna ledare att utvecklas inom allt från skoljuridik till hur man driver ett framgångsrikt kvalitetsarbete i sin verksamhet.

– Utbildningen innefattar skoljuridik, styrning, organisering och kvalitet samt skolledarskap som handlar mycket om hur man som rektor kan leda och förbättra sin verksamhet. Vi har fått väldigt fina omdömen från skolhuvudmän och deltagare genom åren vilket vi tycker är väldigt roligt, säger Anders Arnqvist, utbildningschef på Uppsala Universitet.

I och med att skolledare ofta måste fatta tuffa beslut och vara beredda på olika typer av händelser lägger utbildningen särskilt fokus på hantering av situationer som är svåra att förutse. Det kan vara ett plötsligt ökat antal elever i samband med en flyktingkris eller andra händelser som naturkatastrofer eller den pågående Coronapandemin.

– Detta perspektiv finns i samtliga kurser. I juridiken, som blir allt viktigare inom skolan, och i kvalitetsarbetet där mycket handlar om att ha tentakler och kunna se vilka samhällsförändringar som är på gång. Kommer många nyanlända eller måste man helt plötsligt bedriva all utbildning på distans måste man ha system på plats som kan hantera detta.

Många plötsliga förändringar går inte att förbereda sig inför, menar Anders Arnqvist. Där är mod och säkerhet i sitt ledarskap en viktig faktor.

– Man måste lära sig att vara modig nog att pröva nya sätt att bedriva skolverksamhet på. Vi försöker lära deltagarna att våga utmana invanda mönster och fundera över hur man kan göra saker och ting annorlunda. Både samhälle, elever och föräldrar har förväntningar och där hjälper vi rektorerna att hitta en balans i sitt ledarskap så att de stärks.

Läs mer om Uppsala Universitets rektorsutbildning här 

Presenteras av:

Om Avdelningen för Rektorsutbildning

Avdelningen för Rektorsutbildning finns i kvarteret Blåsenhus nedanför Uppsala Slott och granne med Uppsalas Botaniska trädgård. Vi är för närvarande 21 personer som jobbar med våra uppdragsutbildningar, masterutbildningens fristående kurser, övriga uppdrag och forskning.

Vårt team består av Utbildningschef, Studierektor, Projektsamordnare, Projektadministratör, Lektorer, Universitetsadjunkter och Doktorander. Utöver det finns även ett antal externa handledare som är knutna till oss i Professionshandledningen inom Rektorsprogrammet.

Vårt huvuduppdrag är det statliga Rektorsprogrammet.

Foto: Jönköping University

I Jönköping hittar du lärarutbildningar som utmärker sig

Då Universitetskanslersämbetet (UKÄ) genomförde sin kvalitetsutvärdering av förskollärar- och grundlärarutbildningar 2019, var Jönköping University en av vinnarna ­– högskolan fick som ett av endast fyra lärosäten omdömet Hög kvalitet.

Jönköping University har utformat lärarutbildningar som är något utöver det vanliga. Det ställer också vissa krav på de som ansöker till programmen.
– Vi är den enda högskolan som har ett antagningsprov till lärarutbildningen. Provet inkluderar en skrivuppgift och en personlig intervju, vilken utförs av verksamma eller tidigare verksamma lärare, berättar Marie Öhman, vd och akademisk ledare för Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University.

Satsar på kvalitetssäkring
– När det gäller förskolan är det flera platser i regionen som har brist på lärare. Många föredrar dock att ha utbildningen på plats i kommunen. Därför har högskolan ingått avtal med tre kommuner – Eksjö, Värnamo och Oskarshamn. Med hjälp av det senaste inom digitalt lärande kommer studenterna ute i kommunerna kunna gå utbildningen på hemmaplan. Avtalet omfattar också att en doktorand antas, som sedan kan arbeta med kvalitetsutveckling av förskollärarutbildningarna och förskoleverksamheten. På sätt och vis blir detta en del av högskolans övergripande satsningar för att utveckla och kvalitetssäkra utbildningen.

Jönköping University har tagit fasta på kvalitetshöjningen och kommer att fortsätta sina satsningar på kvalitetssäkring. Bland annat har högskolan tecknat avtal med cirka 20 kommuner för att tillsammans driva utveckling och kvalitetssäkring av såväl utbildningar som praktik.
– Kort sagt pågår det många initiativ för att stärka lärarutbildningarna här i Jönköping, avslutar Marie.

Här kan du läsa mer om Jönköping University

Presenteras av: Jönköping University

Jönköping University är ett modernt lärosäte som kännetecknas av internationalisering och entreprenörsanda. Inom både utbildning och forskning har Jönköping University ett nära samarbete med näringsliv och samhälle.

www.ju.se

Nationella kompetensteamet arbetar
för att motverka och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck

Nationella kompetensteamet vid länsstyrelsen Östergötland arbetar på uppdrag av regeringen med att samordna och stödja arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor.

Arbetet tar avstamp i alla människors grundläggande rättigheter, om rätten att få vara barn, rätten till kroppslig integritet och att få bestämma över sin egen kropp och sexualitet, rätten att få leva med den man vill, rätten till ett liv fritt från våld och förtryck.
– Allt fler känner till att vi finns vilket är väldigt positivt. Skolan ska vara en frizon för barn och unga men samtidigt finns det barn och unga som blir kontrollerade även under skoltid. Därför är det viktigt att de utsatta får rätt stöd och vård för att vi ska få ett samhälle som är jämställt för alla oavsett bakgrund, betonar Bayan Nasih, socionom och sakkunnig i det Nationella kompetensteamet.

Utöver stöd till nationella myndigheter och övriga länsstyrelser driver Nationella kompetensteamet en nationell stödtelefon dit yrkesverksamma kan ringa för konsultation i ärenden där barn och unga är utsatta eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning.
– Du som möter barn och unga i ditt arbete kan göra skillnad, du är viktig. Informera och visa att du finns, att det går att prata med dig, att du kommer att lyssna och hjälpa. Det ska inte ligga hos barn och unga att be om hjälp. Vi yrkesverksamma som möter utsatta barn och unga har det yttersta ansvaret att våga se, våga fråga och våga agera, avslutar Negin Amirekhtiar, jurist och sakkunnig i det Nationella kompetensteamet.

Presenteras av: Länsstyrelsen Östergötland

Stödtelefonen startade mars 2014 och t.o.m. december 2019 har 3 518 samtal rörande 4 250 individer inkommit. Minst 54 procent av dem var under 18 år och en stor majoritet var flickor och kvinnor, även om också pojkar och män kan vara utsatta.

Mer information om vårt arbete kan du läsa på www.hedersfortryck.se.

Numret till vår stödtelefon är: 010 - 223 57 60

Jessicka Sörmling, utvecklingsledare för gymnasieskolan och samordnare för LETT-dagen.

Fokus på digitalisering i Luleå kommuns förskolor och skolor

Under de senaste åren har barn- och utbildningsförvaltningen i Luleå kommun arbetat på bred front med att öka digitaliseringen i förskolan och skolan.
– Vi har under året infört en app där vårdnadshavare kan kommunicera med skolan, t.ex. för att få meddelanden och anmäla frånvaro. Vi arbetar också för att införa Skolfederationen som en gemensam skolportal med enkel tillgång till skolans digitala resurser som t.ex. digitala läromedel, säger Britt-Marie Ejnestrand, avdelningschef IT- och administration.

Det pågår också ett intensivt arbete med att införa Office 365 Teams for education i skolan där vi kan skapa samverkande klassrum, ansluta till andra utbildningscommunitys och kommunicera med skolans elever och personal.

Utöver utvecklingen av digitala resurser så finns det i Luleå kommuns skolverksamheter cirka 10 000 datorer och surfplattor. Det gör att pedagogisk personal behöver få kompetensutveckling inom området. 

För tredje året i rad arrangerade barn- och utbildningsförvaltningen, Luleå kommun i januari kompetensutvecklingsdagen LETT, Luleå Educational Technology Transformation. En dag där omkring 900 lärare och pedagoger fick ta del av sina kollegors inspirationsföreläsningar och workshops om alltifrån programvaror till digitala arbetssätt. Ett initiativ som kommit från lärarkåren.
– Jag får gåshud när jag tänker på all kompetens som finns bland vår skolpersonal. Drygt 50 personer berättar om sitt arbete för andra kollegor och det är dessa hjältar som gör dagen, säger Jessicka Sörmling, utvecklingsledare för gymnasieskolan och samordnare för LETT-dagen.

Det är viktigt att inte digitalisera undervisningen bara för sakens skull. Det gäller också att hitta de verktyg som stöder och stärker elevers lärande och underlättar lärarens arbete.
– Inget digitalt verktyg kan ersätta gott lärarskap och god undervisning. Ingen lärare ska heller behöva uppfinna hjulet på nytt. Det är därför vi arrangerar LETT, säger Jessicka Sörmling.

LETT-dagen har sin inspiration från SETT-dagarna i Stockholm och BETT-dagarna i London som arrangeras årligen.

 

• I Luleå kommuns förskola till gymnasieskola finns cirka 14 000 barn och elever.

• Andelen behöriga och legitimerade lärare är hög, drygt 90 procent jämfört med rikets cirka 80 procent, men precis som i övriga landet har kommunen behov av att rekrytera fler lärare.

• Totalt har barn- och utbildningsförvaltningen cirka 3 000 anställda inom för-, grund- och gymnasieskola.

Läs mer på www.lulea.se