Samarbete är nyckeln till hållbar vård  

Forskning leder ständigt till nya framsteg samtidigt som ny teknologi utvecklas i snabbare takt än någonsin. Genom att få dessa delar att samarbeta kan vi skapa en mer hållbar vård där bland annat patienter med ovanliga sjukdomar får hjälp snabbare – det menar läkemedelsbolaget Takeda som investerat i att öka fokus på New Product Planning. 

Ovanliga sjukdomar kan ofta ta lång tid att diagnostisera och i vissa fall får patienter till och med fel diagnos. Något som både leder till högre kostnader för vården och som riskerar människors liv. För att i framtiden kunna upprätthålla den höga standard inom sjukvården som vi har idag, samtidigt som vi fortsätter möta patienters behov i tidigt skede krävs ett krafttag och ett utökat samarbete. Genom att starta förberedande arbete tidigare i processen, vilket Takeda nu gör inom New Product Planning, går det att arbeta mer patientfokuserat, skapa bra förutsättningar för sjukvården och tydliggöra vad som behöver förbättras. 

– Vi måste bli bättre på att utnyttja den teknologi vi har tillgång till idag och adressera situationen ur ett holistiskt perspektiv. För att vi ska kunna göra det krävs det ett mer transparant samarbete mellan alla involverade parter från offentlig till privat sektor och från forskare till sjukhus. Som läkemedelsbolag behöver vi en bredare position för att hjälpa patienter och sjukvården, och det kan vi bara åstadkomma om vi blir mer involverade och ingår partnerskap tidigt och på ett holistiskt sätt, berättar Vatroslav Mateljic vd på Takeda Sverige. 

För att skapa en mer hållbar vård anser Takeda att man redan långt innan ett läkemedel lanseras, behöver undersöka de problem som patienter och sjukvård stöter på för att förstå vilka “beyond the medicine”-lösningar som behövs. Här är det avgörande att sätta patienten i fokus och samla in hälsodata för att kunna följa upp och tillåta patienten att bli mer delaktig i sin behandling.  

Tech-bolagen kan göra stor skillnad
Med hjälp av exempelvis artificiell intelligens-baserade biomarkörer, computer vision och novel wearables kan det bli möjligt att diagnostisera vissa sjukdomar, som exempelvis narkolepsi, i ett tidigt skede. Därför har Takeda ingått i partnerskap med start-ups med kunskap inom sådan teknologi för att skapa nya och snabbare lösningar.  

– Vi behöver företag som går in i partnerskap med oss för att titta lösningar tillsammans. I Sverige finns otroligt många tech-bolag och det är viktigt att vi hittar samarbeten sinsemellan för att utnyttja den kunskapen på bästa sätt inom sjukvården, säger Silvia Bäckström, Head Center of Excellence for Innovation & Evidence Generation, Takeda Nordics. 

– Forskningen har blivit så avancerad idag och vi behöver hitta sätt att ta tillvara detta. Det kräver ett tidigt och brett engagemang. Vi brukar starta vår ”new product planning” redan fem år i förväg, och börjar etablera partnerskap redan då. Detta är en tidig och viktig investering Takeda gör för att säkerställa att vi inte bara levererar ett läkemedel om fem år utan en hållbar lösning för alla: patienten, sjukvården, regionerna och samhället, avslutar Mattias Klefbeck, Takedas New Product Planning Lead. 

Takeda är ett ledande globalt, forsknings- och innovationsdrivet biofarmaceutiskt företag med huvudkontor i Japan. Vi koncentrerar vår framtida forskning och utveckling kring fyra områden: onkologi, gastroenterologi, centrala nervsystemet och sällsynta diagnoser, samt viss forskning specifikt inriktat mot plasmabaserade terapier och vacciner.  

Läs mer om Takedas arbete här 

C-ANPROM/SE/CORP/0025 

Compliors ena datacenter är beläget under Kaknästornet och har högsta säkerhetsklassning.

 kan life science-bolag välja rätt it-drift 

Behovet av it-drift och digitalisering är stort inom life science-sektorn. Men de regulatoriska kraven måste efterlevas.  

Det kan vara en utmaning för life science-bolag att hitta en it-driftleverantör som förstår och uppfyller de regulatoriska kraven. Svenska Replior, företaget bakom Trial Online, skötte under många år sin egen driftMen sedan två år tillbaka är det systerbolaget Complior som står för it-driften. 

– Trial Online är en mjukvaruplattform för datainsamling som har använts i kliniska studier över hela världen i över 20 år. Våra kunder omfattas av strikta myndighetskrav i bland annat EU och USA, säger Christer Nilsson, vd på Replior.  

Ronnie Johansson, vice vd på Complior.                                                                         Christer Nilsson, vd på Replior.

Förvärvade Complior
För tre år sedan förvärvade Replior-koncernen en it-driftoperatör med lång erfarenhet från en annan strikt reglerad bransch, fintech. 

– Vi har lång erfarenhet av it-drift inom fintech-branschen med dess omfattande krav på it-säkerhet, dataintegritet och compliance. Med Repliors expertis har vi nu vidareutvecklat vår verksamhet för att även mappa direkt mot de regulatoriska krav som ställs inom life science, säger Ronnie Johansson, vice vd på Complior. 

En ISO-certifierad leverantör räcker inte. Ett par övergripande punkter att tänka på vid upphandling av it-drift är följande: 

  • Har leverantören ett kvalitetsledningssystem anpassat för life science? 
  • Hur dokumenterar leverantören sin infrastruktur och sin kundleverans? 
  • Finns spårbarhet för alla händelser i it-miljön? 
  • Klarar leverantören en formell audit eller inspektion från myndighet? 
  • Hur lagras data så att GDPR efterlevs? 

– Vi är idag en unik leverantör av it-drift för life science-sektorn, avslutar Ronnie Johansson. 

Complior AB är en svensk it-leverantör med fokus på it-säkerhet och regelefterlevnad. Företaget är certifierade enligt flera säkerhetsstandarder, såsom ISO 27001, ISO 9001, ISO 14001 och PCI DSS och följer därutöver GxP och HIPAA. Complior AB är, liksom systerbolaget Replior AB, ett helägt dotterbolag till Hiberion Group AB. 

I behov av säker it-drift? Läs mer om Complior här.  

Nu kan personer med oro för minnesproblematik från ex Alzheimers få stöd via digital specialistutredning

Minnesmottagningen.se är världens första digitala mottagning som kan erbjuda hjälp för personer som upplever så kallad kognitiv svikt. Detta kan yttra sig som minnesproblem eller försämrad orienteringsförmåga vilket kan vara orsakat av en underliggande sjukdom. I det fall det finns en sjukdom är tidig diagnos avgörande för att få korrekt stöd och behandling.

Genom appen Minnesmottagningen finns möjligheten att hemifrån få en initial bedömning baserad på digitala tester och utvärdering som annars genomförs manuellt på vårdcentral eller sjukhus.

– Att genomföra en initial minnesutredning i sin egen hemmiljö utan andra stressande faktorer som stör, kan vara ett bra sätt att närma sig den eventuella oro som många känner vid upplevda minnesbesvär.  Att också få snabb återkoppling från personer som har erfarenhet att tolka sådana tester är till stor hjälp för många, säger dr. Yvonne Freund, Medicinskt ansvarig, Geras Solutions / Minnesmottagningen.se

Först besvaras ett antal frågor om hälsa, riskfaktorer mm. Detta följs av ett kognitivt test som används för att utvärdera olika specifika förmågor i hjärnan. Även anhöriga kan bidra med sina perspektiv för en bedömning. Resultaten analyseras av specialistläkare som ger ett skriftligt utlåtande, och om nödvändigt, råd för vidare stöd och korrekt vård. Genom appen finns också information och metoder för att hålla hjärnan frisk.

Verktyget är utvecklat av det svenska företaget Geras Solutions tillsammans med flera aktörer inom vården. En forskningsstudie på digital kognitiv testning har också genomförts med goda resultat vid Karolinska Universitetssjukhuset. Nu kommer verktyget att användas inom ett flertal sjukvårdsregioner i Sverige. I samarbete med ett forskningskonsortium lett av Karolinska Institutet utformas nu också utökade metoder för tidigare diagnostik och individanpassad behandling. Initiativet är världsunikt och en målsättning är att på sikt etablera en ny digital standard för utredning av kognitiva sjukdomar.

Geras Solutions AB
Hälsingegatan 45
113 31 Stockholm
Minnesmottagningen.se     

Digitalt kurspaket kan stötta omsorgspersonal

Hur bör en vårdtagare som blir aggressiv bemötas? Hur kan svåra situationer i livets slutskede hanteras? Och hur rapporteras en försämring hos en vårdtagare vidare på ett patientsäkert sätt?

Det är ett kvalificerat jobb att ha ansvar för omsorgen av äldre. Hur man ska hantera frågorna ovan är långt ifrån självklart. För att stimulera till en gemensam diskussion om hur personal på ett boende vill agera i dessa och andra svåra situationer, har vi på Medster skapat ett digitalt kurspaket för omsorgspersonal.  

Bemöt önskan om mer utbildning
Under pandemin blev det tydligt att de cirka 150 000 som jobbar inom äldreomsorgen länge har vädjat om mer utbildning. Digitala utbildningsformer kan på ett effektivt sätt förstärka äldreomsorgen. Att kunna ta del av en utbildning när och var som helst gör det möjligt att på kort tid utbilda hundratusentals medarbetare vilket kan möta önskan om utbildning utan att ”störa” en verksamhet.  

Det är oerhört viktigt att man satsar på utbildningar som verkligen blir användbara för personalen. Att läsa en massa teori om stroke är ointressant, om du ändå inte förstår vad du ser när en vårdtagare visar upp de klassiska symptomen på stroke. Varje utbildningstimme måste öka förmågan att i verkligheten kunna använda nyvunna kunskaper och färdigheter med omdöme.  

Träna via digitala övningsfall
Det går åt väldigt mycket tid och resurser för att lära upp personal på ett traditionellt sätt. I stället borde vi ta vara på digitaliseringens alla möjligheter. En nyutexaminerad gymnasist som får sitt första vikariat i hemtjänsten får idag väldigt lite praktisk träning innan det blir dags att på egen hand möta den äldre. För att hjälpa hen att skaffa sig basal medicinsk kunskap har Medster med hjälp av skådespelare skapat flera digitala övningsfall att träna på. Där kan man i förväg öva på olika situationer; som till exempel en försämring vid en infektion efter stroke. För kursdeltagaren blir det således en fortbildning som lyfter verklig, reell kompetens.  

Medster.se skapar e-learning som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal inom flera specialiteter. Totalt har över 4000 läkare, sjuksköterskor och vårdpersonal deltagit i någon av Medsters utbildningsaktiviteter.   

Läs mer på: www.medster.se 

 

Malin Munter, såransvarig sjuksköterska, Jönköpings kommun.

Kunskap om sårbehandling ett viktigt steg för bättre hälsoekonomi

Svårläkta sår orsakar stora samhällskostnader och onödigt lidande. Det svenska medtechbolaget Absorbest vill bidra till att öka kunskapen om sårbehandlingens stora påverkan på hälsoekonomin så att fler av dem som drabbas och lever med sår kan få en adekvat behandling.

Behandling av svårläkta sår är en av vårdens största kostnadsposter. Majoriteten av patienterna finns inom kommunernas äldreomsorg där långa behandlingstider och en stor mängd omläggningar innebär en tung arbetsbörda för sjuksköterskorna och ett stort lidande för patienterna. Beräkningar visar att upp till hälften av sjuksköterskornas arbetstid inom kommunerna och i primärvården ägnas åt just sårbehandling.

Men vissa regioner och kommuner har på allvar börjat tackla problemet. Jönköpings kommun har sedan ett drygt decennium en såransvarig sjuksköterska, Malin Munter.

– Detta är ett stort fält och vill man förbygga och förbättra sårbehandling så måste många olika faktorer samverka, säger Malin.

Hon menar att man ofta fokuserar på fel saker vid upphandlingar, till exempel genom att man lägger alltför stor energi på att få ett så lågt styckpris som möjligt på förband.

– Förbanden hjälper till att skapa optimal sårläkningsmiljö så att kroppen kan läka sina sår. Rätt produkter kostar mer, men om de bidrar till att sår läker snabbare så bär de sina kostnader och mer därtill. Om man inte dessutom ser till den tid det tar för sjuksköterskor att sköta sår och byta förband kan man hamna helt fel. Kruxet är hur man får in alla parametrar i ett upphandlingsunderlag. Det är viktigt att personer med rätt kunskap sitter med i upphandlingsgrupperna.

Sedan 2011, när man i Jönköping på allvar började arbeta med att förebygga sår var trycksårsförekomsten på äldreboendena i kommunen 16,8%.

– Sedan dess har vi lyckats fått ner det till cirka 4 % och det fantastiska är att vi ligger kvar på de siffrorna. Det beror på att vi har tagit ett samlat grepp kring sårbehandlingsfrågan.

Hans Karlsson, VD på Absorbest, instämmer i att kostnaden för förband bara är en av många parametrar att beakta när vi idag ser en trend av ökande sjukvårdskostnader.

– Förband och annan medicinteknisk utrustning utgör bara 13 - 15 procent av totalen. Den största delen av kostnaden är sjuksköterskornas tid. Genom att minska antalet omläggningar av sår så frigörs tid för insatser inom förebyggande arbete, patienttid och kompetensutveckling, något som Malin Munters arbete är ett lysande exempel på.

 

Absorbest är ett utvecklingsinriktat medicinteknikföretag med fokus på högpresterande superabsorbenter. Absorbests DryMax-förband tar effektivt hand om och kapslar in vätskor som kontaminerad sårvätska, vilket ger maximal komfort och hygien för både patienten och vårdgivaren. I och med att det krävs färre förbandsbyten jämfört med traditionella förband, kan tiden för omvårdnad och materialkostnader minskas väsentligt.

Se exempel på skillnaden rätt behandling kan göra här:

Läs mer om Absorbest och DryMax

Dubbla Gasellföretaget Processus
fokuserar på tillit och relationer

Målet är att vara Sveriges mest pålitliga projektleverantör inom processindustrin. Efter fyra ISO-revisioner utan avvikelser och titeln Årets Gasell två år i rad är de på god väg. ”Det handlar om att bygga tillit och långsiktiga relationer.”

Tillväxtresan har varit fantastisk. Sedan starten 2015 har Processus, som grundades av en grupp erfarna ingenjörer med stort kontaktnät, kontinuerligt expanderat. Flera av medarbetarna har mångårig erfarenhet av att projektera allt från mindre ombyggnadsprojekt till kompletta produktionsanläggningar. Det tog inte lång tid att bygga upp en bred kundbas.

– Oavsett uppdrag kan vi alltid göra jobbet till fast pris, vilket är en trygghet för kunden, berättar Johan Teodorsson, tämligen nytillträdd VD på Processus.

Medarbetarna har en bred kunskap om, och djup förståelse för, processlösningar i skilda verksamhetsområden såsom läkemedel, livsmedel, industri och energi. De projekterar och bygger just nu en ny produktionsanläggning som ska tillverka substanser till Covidvaccin.

Till företagets kärnkompetenser hör projektledning, processdesign, elkonstruktion, automation och industriell IT, kvalitetssäkring, verksamhetsutveckling, förändringsledning samt HSE och CE-märkning. Ett uttalat mål är att arbeta mer med hållbarhetsfrågor, bland annat energieffektivisering som sparar både energi och pengar men framför allt ger mindre miljöpåverkan.

– Kunderna tänker inte alltid själva på att det finns olika energibesparande lösningar. Här har vi möjlighet att påverka genom att föreslå nya lösningar. Vi vill göra processindustrin HEL – Hållbar, Effektiv och Lönsam, berättar Johan Teodorsson.

Stannar tills kunden är nöjd
Två ord som ständigt återkommer är pålitlighet och relationer. Företaget värnar om sin personal och erinrar sig om att skynda långsamt. Gärna expansion, men inte på bekostnad av den familjära känslan. Glada och stolta medarbetare blir engagerade ingenjörer som sätter kunden främst.

– Det handlar om att bygga tillit och långsiktiga relationer. Vi är på plats hos våra kunders industrier och sitter tillsammans med dem i det dagliga arbetet. När vi är lyhörda för vad som är på gång kan vi påverka projekten i en riktning som är bra för kunden, menar Mattias Liss, Senior Advisor på Processus.

Johan Teodorsson och Mattias Liss.

Mattias Liss, fram tills nyligen vd för Processus och idag styrelseordförande i företaget, lyfter fram vikten av att vara nära kunden.
– En leverantör bör förstå helheten och inte bara se till den specifika uppgiften. Det handlar om att vara intresserad och ha en nära dialog med kunden. Namnet Processus ska associeras med pålitlighet. Kunden ska veta att vi stannar tills jobbet är gjort.

Den dubbla utmärkelsen till Årets Gasell, en titel som ställer hårda krav på bland annat fördubblad omsättning och organisk tillväxt, ses som ett bevis på att det går att växa utan att tappa i kvalitet, lönsamhet eller kundnöjdhet.
– Vi har ISO-certifieringar i ryggen och vi arbetar ständigt med att förbättra våra processer. Vi tummar inte på kvaliteten och det ger resultat, avslutar Johan Teodorsson, Processus nya VD.

Om Processus

Processus AB grundades 2015.

Anställda: 60 ingenjörer.
Kontor: I Göteborg, Stockholm, Uppsala och Malmö.
www.processus.se
www.sebroschyr.se/Processus

Marit Vaagen, vd och grundare av Sirona Health Solutions.

Så hjälper Sirona Health Solutions aktörer inom vård och omsorg att skapa en bättre, mer effektiv och jämlik verksamhet

Hälso- och sjukvårdssektorn står inför stora utmaningar.
Konsultbolaget Sirona Health Solutions arbetar med verksamhetsutveckling och kan skapa bättre hälsa, vård och omsorg för att möta dem.
– Vi har en tumregel att vi inte tar ett uppdrag om vi inte tror att det kommer att skapa en förbättring om minst 10 procent i verksamheten, säger Marit Vaagen, vd och grundare av Sirona Health Solutions.

I takt med att tekniken utvecklas och digitaliseringen fortskrider öppnas möjligheter för en vidareutveckling av hälso- och sjukvården för att möta framtidens ökade krav.

Sirona Health Solutions har sedan starten 2009 arbetat på uppdrag från myndigheter som regeringskansliet, Socialstyrelsen och IVO, och likaså många av Sveriges regioner och kommuner, men också privata aktörer inom Life Science, för att förbättra vården.

– Vi har en gedigen erfarenhet eftersom vi har arbetat med detta så länge. Vi har byggt en unik kunskapsdatabas. Med hjälp insiktsfull analys och beprövad erfarenhet kan vi göra värdeskapande analyser av hälso- och sjukvårdsdata i syfte att skapa beslutsunderlag åt våra kunder, säger Marit Vaagen.

Sirona har exempelvis investerat i avancerad analys, inklusive AI/algoritmer för att predicera vårdmönster, vilket ger stora vinster för vården och individen.

Kombinerar flera expertområden
På företaget arbetar i dagsläget över 50 personer, varav många högt specialiserade expertrådgivare inom olika delar av Life Science, inklusive erfarna läkare.

– Vi har en kombination av ett helikopterperspektiv, den strategiska kunskapen om vårdens alla delar och hur den kan förändras, tillsammans med kunskaper om hur det praktiska och djupa förändringsarbetet ska genomföras, säger hon och tillägger:

– Men allt är inte bara siffror. Vi tar alltid hänsyn till mänskliga faktorer och kultur, att skapa gynnsamma arbetsmiljöer för vårdens medarbetare och samtidigt uppnå bättre kvalitet för patienterna.

Listan över lyckade förändringsarbeten är lång.

Under två år arbetade Sirona tillsammans med en av Europas största aktörer inom radiologitjänster för att genomföra ett brett förbättringsprogram. I slutändan ökade produktiviteten med över 30 procent.

– Det fanns ingen kö kvar. Fler patienter kunde behandlas inom samma budget, med bibehållen kvalitet och medarbetarnöjdhet, säger hon.

I ett annat projekt samarbetade Sirona med en region för att förbättra inköp och användning av läkemedel. Det ledde till att regionen sparade över 40 miljoner kronor årligen.

Jämställdhet en ledstjärna
Marit Vaagen drivs också av att skapa bättre jämlikhet, både i det egna företag där över hälften av de anställda i dag är kvinnor, men också i de lösningar som man presenterar för sina kunder.

– Vår analys av den stora hälsoekonomiska kostnaden av rökande gravida bidrog till ett omfattande arbete med verksamhetsutveckling inom en region. På två år mer än halverades antalet rökande gravida. Det sparade stora summar, både lidande för individen och kostnader för samhället. Bland annat reducerade det behovet av neonatalvård på sjukhuset, säger hon.

På Sirona lyfter man fram fyra tjänsteområden som man är verksam inom: Avancerad analys, Digitalisering, Ledning & Styrning och slutligen Uppföljning & Utvärdering.

– Vår uppgift är att vara en faktabaserad partner och verkligen ta avstamp i nuläget för att se vad utmaningen är och hur vi kan utforma lösningen i samarbete med medarbetarna och ledningen. Vi skapar en faktabas från både intern och extern data som gör att beslutsfattarna har evidens för att gå framåt. Men det är inte bara evidens i fakta, så som volymer eller kvalitetskostnader som är viktigt, utan även de mjuka faktorerna som gör att en verksamhet kan förbättra sig. Både dessa delar måste med, säger Marit Vaagen och avslutar:

– Det här är ett komplicerat hantverk, och vi gör det riktigt bra.

 

Sirona är ett skandinaviskt konsultbolag inom analys och rådgivning som arbetar för att skapa bättre hälsa, vård och omsorg. Sironas vision är att göra hälso- och sjukvården mer preventiv, proaktiv och personcentrerad. Tillsammans med våra kunder skapar vi framtidens vård i dag.
Kontaktinformation: Marit Vaagen, tel: 070-330 59 15, e-post: Marit.vaagen@sironagroup.se
Läs mer på: www.sironagroup.se

Forskningen som driver framgång
inom läkemedelsbranschen

Incyte är ett litet bolag med stort fokus på forskning, utveckling och kommersialisering av egna läkemedel mot cancer där det finns få eller helt saknas behandlingsalternativ. Ambitionen är att läkemedel som blivit regulatoriskt godkända ska nå patienten och användas på att så enkelt och effektivt sätt som möjligt för att skapa maximal nytta och minimera möjliga biverkningar.

– Vi fokuserar på det vetenskapliga genom alla led i läkemedlens utvecklingsprocesser, och har lyckats hitta ett arbetssätt som vi menar är unikt i branschen. Idag har vi 23 substanser under utveckling i olika faser med 20 olika targets – en imponerande portfölj för ett företag av vår storlek. Vår ambition är att adressera cancer och på längre sikt vara en del av att bota cancer, säger Erik Fromm, VD.

Genom partnerskap utvecklas framtidens läkemedel
Antalet kliniska prövningar som drivs i Sverige har gått ner markant de senaste åren. En anledning till detta är att kraven på sjukvården har ökat och det finns idag mindre marginal för forskning och kvalitetshöjande arbete inom vården. Kliniska studier är en förutsättning vid utvecklingen av nya läkemedel där ett nära samarbete mellan innovativa läkemedelsföretag, sjukvård och patienter är helt avgörande.

– Idéer, innovation samt framtagandet av lovande läkemedelsubstanser görs ofta av oss som läkemedelsföretag. Men utan ett nära samarbete mellan oss, vården och patienter kan dessa idéer och substanser inte ta sig från laboratoriet och hela vägen fram till godkänt läkemedel, säger Johan Hultén, medicinsk chef, Norden.

Kliniska studier är en möjlighet för patienter utan behandlingsalternativ
Kliniska studier är viktiga eftersom de ger en ökad kunskap hos såväl sjukvården som för patienterna. Att vara med i kliniska studier innebär att befinna sig i framkant inom forskning och utvecklingen av läkemedel.

– Det finns många cancerpatienter idag som har blivit behandlade med redan godkända läkemedel, men utan framgång. Möjligheten för dessa patienter att vara med i kliniska studier innebär att man får chansen att prova ett läkemedel som ännu inte är godkänt men som potentiellt kan ha positiv effekt på sjukdomen. Det ger även en värdefull erfarenhet bland vårdpersonalen att deltaga. När myndigheterna har bestämt att ett nytt läkemedel kan börja användas i Sverige är den erfarenheten en fördel. Erfarenhet på kliniken från en klinisk studie ger en effektivare introduktion och därmed når nyttan av det nya läkemedlet patienten snabbare, säger Magdalena Janzén, chef för kliniska prövningar, Norden.

En effektivare process kan vara livsnödvändig
När ett läkemedel registrerats måste också beslut om finansiering av behandlingen fattas. För att detta ska fungera måste det finnas snabba och effektiva system för att utvärdera de nya teknologierna.

– Det beslut som de regulatoriska myndigheterna fattar är baserat på om läkemedlet är effektivt, säkert och ger tillräckligt mycket effekt för de eventuella biverkningar som finns. De nya cancerläkemedlen har en tendens att komma med en prislapp och det kan ta lång tid för systemet att besluta om det är något som ska skattefinansieras och här krävs det initiativ till bättre processer för att ett läkemedel snabbt ska nå patienter med livshotade sjukdomar, säger Fredrik Neij, chef Market Access, Norden.

Erik Fromm avslutar med att berätta att de under 2021 fått två nya läkemedel godkända av de regulatoriska myndigheterna. De är nu på bedömning hos prismyndigheter i Norden och Incyte hoppas och tror att det är läkemedel som kommer göra stor skillnad för patienter med flera olika cancerformer som antingen helt eller delvis saknar effektiva behandlingar.


Om Incyte

Incyte grundades 2002 och är ett globalt läkemedelsföretag med inriktning på forskning, utveckling och kommersialisering av nya behandlingar för sjukdomar där det finns få eller helt saknas behandlingsalternativ.

Forskningsprogrammet består av 23 utvecklingskandidater som riktas mot 20 molekylära mål. I portföljen finns immunterapier som syftar till att få patientens eget immunsystem att angripa cancerceller och riktade behandlingar som syftar till att direkt eller indirekt blockera effekterna av cancerframkallande mutationer.

Incyte har sitt globala huvudkontor i Delaware i USA och europeiskt huvudkontor i Morges (Schweiz). Över hela världen har Incyte mer än 2000 medarbetare.

www.incyte.com

Newbury Pharmaceuticals – bidrar till ökad tillgänglighet av effektiva och innovativa specialläkemedel

Kostnaderna för receptbelagda specialläkemedel är ofta höga. Det här vill det nystartade läkemedelsföretaget Newbury Pharmaceuticals ändra på.
– Vi vill och kan bidra till att fler får tillgång till värdeskapande och innovativa läkemedel, säger Lars Minor, CEO på Newbury Pharmaceuticals.

Specialläkemedel, som används för att behandla till exempel olika typer av cancer och sällsynta sjukdomar, är ofta dyra. Det kan hindra patienter att få den vård de skulle behöva.

Newbury Pharmaceuticals vill ändra på detta och bidra till att fler får tillgång till värdeskapande och innovativa läkemedel. 

Företaget har ingen egen forskning och utveckling. Denna bit sköts av samarbetspartners. 

Företaget är ungt, grundades 2020 av entreprenören Karl Karlsson, som har lång erfarenhet av att implementera tillväxtstrategier, bland annat som VD och styrelseledamot i ett tidigare läkemedelsföretag. Det nya bolaget, Newbury Pharmaceuticals, fokuserar på den skandinaviska marknaden med en produktportfölj inom onkologi, sällsynta sjukdomar och ett antal egna varumärken.

– Vår expertis ligger i att få myndighetsgodkännande och att sälja de läkemedel som våra partners har utvecklat och producerat. Genom vårt starka nätverk kommer vi kunna erbjuda attraktiva och konkurrenskraftiga produkter till patienter och sjukvården, säger Lars Minor.

Redo för första lansering
Den första produktlanseringen är planerad till första kvartalet 2022, sedan följer fler produkter under året. 

Trots att Newbury Pharmaceuticals är ett ungt bolag har de fått mycket på plats: alla nyckelfunktioner i företaget, samtliga nödvändiga tillstånd och kvalitetssystem samt utökat sin produktportfölj från 11 till 26 produkter. Nästa steg är att bygga upp en marknads- och säljorganisation.

Ska växa kraftigt
Nu satsar man på en kraftig tillväxt på den skandinaviska marknaden.

– De viktigaste faktorerna som kommer att bidra till denna tillväxt är att tillhandahålla en stadig ström av produkter de kommande åren. Vi kommer också att utvidga vår produktportfölj ytterligare med konkurrenskraftiga och attraktiva produkter, säger Lars Minor.

Newbury Pharmaceuticals består i dag av ett antal erfarna medarbetare med internationell och lokal erfarenhet. Företaget planerar att fortsätta att växa sin organisation och bibehålla en kultur som bygger på öppenhet, eget ansvar och snabba beslutsvägar med en stark entreprenöriell anda. 

– Vi har ambitionen att bli den lokala experten och alternativa partnern till de multinationella företagen. Vi strävar efter att ha en positiv inverkan i samhället, med produkter och teknik som bidrar till det övergripande hälso- och sjukvårdssystemet och patientens välbefinnande samt ge våra partners den lokala uppmärksamhet de förtjänar, avslutar han.

Newbury Pharmaceuticals är ett svenskt företag som tillhandahåller receptbelagda läkemedel till patienter och vårdgivare på den skandinaviska marknaden. 

Newbury Pharmaceuticals fokuserar på specialläkemedel och egna varumärken med ett starkt fokus på onkologi, sällsynta sjukdomar och neurologi.

Läs mer på: www.newburypharma.com

Vectura bygger Stockholms
nya Life science-center

Forskning, akademi och näringsliv förenas i det nya Life science-centret Forskaren. Här skapar Vectura förutsättningar för innovation mellan verksamheter. Affärer och idéer får möjlighet att växa i en miljö framtagen för kreativa samarbeten.

Hållbarhet har präglat Forskaren från vision till första spadtag. Genom lösningar som gröna miljöer, solceller på taket och materialval med lågt koldioxidutsläpp bidrar byggnaden till en bättre framtid. Med sin runda form kommer Forskaren sticka ut i den annars strömlinjeformade Hagastaden, något som ytterligare förstärker visionen om en mötesplats för nytänkande och utveckling.

– Forskaren är specifikt designad för att möjliggöra samverkan som kan ge mervärde. Vissa delar av centret kommer också att vara öppet för allmänheten, med syftet att öka intresset för Life science, i synnerhet bland unga. Här har vi redan inlett ett fruktbart samarbete med Tekniska museet, som kommer att presentera olika utställningar och aktiviteter, säger Micael Averborg, affärsenhetschef kommersiellt på Vectura.

En dörr till framtiden
Peter Skogh, museidirektör på Tekniska museet, framhåller vikten av att erbjuda allmänheten fler fönster in i världen för forskning och utveckling. I nya Hagastaden, som just nu växer fram i Stockholm, samlas några av världens mest framstående aktörer inom området och Peter ser samarbetet kring Tekniska museet, Karolinska Institutet och Vectura Fastigheter som ett nav i utvecklingen:

– Forskaren är inte bara ett fönster för att kika in, utan en öppen dörr, där du välkomnas att utforska, upptäcka och delta i utvecklingen av framtidens Life science. Tillsammans med KI siktar vi på att bjuda på utställningar, labb och möten med profiler inom området. På vardagar blir platsen en resurs för skolelever och lärare, medan helger och kvällar kan bjuda på allt från intressanta samtal till kreativa musik- och konstupplevelser kopplade till ämnet. Konceptet för den publika verksamheten arbetas fram nu under hösten 2021.

Dynamiska ytor – intressanta möten
Ett av de framstående bolag som kommer att dela Forskaren med Tekniska museet är strålterapiföretaget Elekta, vars ursprung är Karolinska Institutet. Mattias Thorsson, Head of Corporate Communications på Elekta, konstaterar att Forskaren är en plats där fysiska möten möjliggör såväl utveckling och samarbete, som gemenskap och kultur – en flexibilitet som utgör en naturlig del av framtidens kontor.

– Vi ser möjligheter i husets dynamiska ytor och de intressanta möten som de kan skapa både med nya företag, akademin och vården. Vi är i början av arbetet med att utforska möjligheterna och har hittills haft goda dialoger med exempelvis vår partner Medicinska föreningen på Karolinska Institutet.

Kombinationen av en spännande arkitektur, den centrala platsen och möjligheter till samarbete mellan akademin, sjukhuset och företag inom samma bransch på en och samma plats var således avgörande för Elektas val.

– Vi delar Forskarens vision om att skapa nya idéer och lösningar för liv och hälsa, i dialog med andra parter som kan utmana tankesätt och gränser. Vi får också helt nya förutsättningar för att bedriva bra labbverksamhet i närhet till Elektas kontor, och att vi på bästa plats får en möjlighet att visa upp möjligheterna med strålterapi som en viktig del i cancerbehandling, avslutar Mattias.

 

Forskaren erbjuder co-working, hållbara kontor från 50 personer med stora våningsplan som möjliggör flexibilitet. Genom att boka ett möte med våra expertrådgivare redan idag har ni möjlighet till mer inflytande på utformningen av Forskaren utefter ditt företags behov.

Läs mer om Forskaren