AR Packaging

Svenska AR Packaging är en ledande leverantör av förpackningslösningar för livsmedel, kosmetik, konfektyr, food service, tobak och läkemedel m.m.

Dustcontrol

En trygg och säker livsmedelsindustri grundar sig i en säker liksom hygienisk produktion. Samtidigt är det nästintill omöjligt att på egen hand bli av med de många osynliga och skadliga partiklar som florerar i våra närmiljöer. Ett utsugningssystem likt Dustcontrols kan både lösa problemet – och öka allt från kvalitet till lönsamhet.

SenzaGen

SenzaGen kombinerar genomiska data med maskininlärning för att testa om kemikalier kan orsaka allergiska reaktioner på huden eller i luftvägarna. Visionen är att skapa en ny industristandard och helt ersätta djurtester – och de är på god väg. Bolaget befinner sig nu i en expansiv fas med ökat kundfokus.

TATAA Biocenter

Med ett framgångsrikt arbete med coronautbrottet ser framtiden ljus ut för det svenskgrundade företaget.

EIT Health

EIT Health är det stora EU-nätverket som bidrar till förbättrad hälsa hos EU:s medborgare genom att få utvecklings- och utbildningsprojekt inom hälso- och sjukvården, universitet samt stora och små företag att flyga högre och längre. Under 2019 stöttade EIT Health 100 startups i Sverige. Just nu arbetar organisationen för att boosta innovationer som på olika sätt är relaterade till coronapandemin.

Accountor

Rätt ekonomisk information i rätt tid är extra viktigt inom Life Science då många av dessa bolag går ut med denna information till investerare och på marknaden.

Scandinavian CRO

Coronapandemin har skruvat upp tempot för kliniska studier när det gäller behandlingsalternativ för covidpatienter – och det är bråttom. Detta passar snabbfotade Scandinavian CRO utmärkt, uppdragsforskningsbolaget som ska fortsätta växa i Norden och når stor framgång i rollen som spindeln i nätet.

ERCO Pharma

ERCO Pharma är Life Science-bolaget vars patentsökta datormodell av mänsklig hud möjliggör virtuella experiment.

Orifarm Generics

Likvärdiga, så kallade generiska, läkemedel är utbytbara läkemedel med samma funktion, kvalitet och säkerhet som ett originalläkemedel.

PharmaRelations

PharmaRelations är en nordisk kompetenshubb för Life Science.

Xintela

Nu satsar Xintela på att ta fram en ny behandlingsmetod för aggressiva cancerformer och behandling av svår lungkomplikation vid covid-19.

Visiba Care

Visiba Care är en skalbar teknisk plattform som ger vårdorganisationer möjlighet att öppna en eller flera digitala mottagningar under eget varumärke.

Recipharm

Nu sträcker företaget ut en hand till länder som vill se över sin läkemedelsförsörjning under den pågående pandemin.

Arex

Arex Advisor transforms long experience and in-depth business intelligence into new opportunities for you.

BioInvent

–BioInvents forskning är oerhört spännande, inte minst för att allt från antikroppsutveckling till klinisk utveckling och produktion av antikroppar sker under samma tak. Det medför ett kontinuerligt samarbete och kunskapsutbyte, vilket både är en stor styrka och något våra medarbetare och samarbetspartners verkligen uppskattar, avslutar Monika.

Q-Linea

Den alarmerande ökningen av antibiotikaresistens löper risk att utvecklas till en omfattande vård- och hälsokris. För att hämma utvecklingen gäller det bland annat att minska överanvändningen av bredspektrumantibiotika.
– Därför har Q-linea utvecklat ASTar®, ett helautomatiskt system som levererar patientspecifik behandlingsrekommendation 24-40 timmar snabbare än traditionell diagnostik, berättar Jonas Jarvius, medgrundare och vd för vårdinnovationsbolaget Q-linea.

Alfa eCare

Med ambitionen att bli Sveriges mest uppskattade leverantör av digitala lösningar för vård och omsorg arbetar Alfa eCare proaktivt för att hjälpa vården att stå bättre rustad inför morgondagens utmaningar. Med teknisk spetskompetens och bred kunskap om vård och omsorg vill Alfa eCare vara delaktiga i att framtidssäkra den svenska hälso- och sjukvården.

AddLife

AddLife förvärvar och utvecklar bolag inom Life science med det uttalade målet att förbättra för både människa och samhälle. Koncernen drivs decentraliserat och varje dotterbolag har ansvar för tillväxt, lönsamhet och hållbar utveckling inom ramarna för AddLifes organisation.

Malung-Sälens kommun

2014 tog Trafikverket beslut om att lägga ner järnvägen mellan Rågsveden och Malung, men ända sedan dess har kommunstyrelsen i Malung-Sälens kommun arbetat hårt för att stärka regionens logistiska förutsättningar, vilket har resulterat både i en ny flygplats och återetablerad tågtrafik.

Nordic Consumer Health

Under sommaren får huden utstå många påfrestningar, myggbett, skavsår, solsveda och skrubbsår för att nämna några. Effigerm First Aid desinficerar och rengör samtidigt som den stillar klåda. Den speciella ingrediensen i Effigerm First Aid är hypoklorsyra som är både bakteriedödande (99,9%) och virushämmande. Dessutom påskyndar den läkning av sår. Allt detta samtidigt som den är så skonsam att den kan användas från 0 år.

SOS Alarm

I en samtid där digitaliseringen gör stora avtryck jobbar SOS Alarm aktivt med innovativa lösningar för att skapa nästa generations alarmeringstjänst.

PTS

Myndigheten Post- och telestyrelsen (PTS) hjälper de som saknar möjlighet till uppkoppling med stöd som man enkelt kan ansöka om.

BAGA Water Technologies

Inom ämnet avloppslösningar har miljöfrågan under de senaste decennierna varit en av de mest förekommande. I skymundan finns smittskyddet som det inte ofta talas om, men som är av minst lika stor vikt. När hanteringen av dricksvatten förbättrades ökade befolkningen i antal och en högre medellivslängd med den.

Barracuda

Cybersäkerhet är numera något som berör oss alla. Privatpersoner, företag och i synnerhet offentliga institutioner måste vara medvetna om riskerna som finns och aktivt arbeta för att förebygga allvarliga incidenter.

ISR Systems

Sedan 2012 har det svenska läkemedelsutvecklingsbolaget ISR, Immune System Regulation Holding AB, utfört kliniska studier på immunsystemet för att hitta botemedel mot HIV.

Autoexperten

Autoexperten är en bilverkstadskedja verksam i en bransch som för många inte är synonym med hållbarhet. I och med det känner bolaget att det är extra viktigt att ta tydlig ställning kring hållbarhetsfrågan. Bland annat görs detta genom att arbeta fram hållbara förutsättningar för etanolkonvertering, för att på så vis kunna hjälpa till att minska de fossila utsläppen från existerande fordon redan idag.

Trelleborgs kommun

Sverige återuppbygger totalförsvaret, varav kommunen utgör den högsta civila totalförsvarsmyndigheten på lokal nivå. Det nya civila försvaret innebär dels att många olika aktörer inom privat och offentlig sektor måste samverka, men även att medborgare engagerar sig i kommunernas frivilliga resursgrupper och försvarsorganisationer.

Gleerups

Den här våren blev inte som någon hade tänkt sig. Många elever har behövt ta del av sin skolundervisning på distans, vilket aktualiserat vikten av tillgång till kvalitativa, strukturerade och flexibla läromedel i undervisningen.

Axiell

Skolbiblioteken har förändrats och använder digitala resurser och tjänster i större utsträckning.

Prowise

Teknologi har fått en viktig roll i dagens klassrum. Numera är interaktiva skärmar, datorer, läsplattor och smarta digitala lösningar en del av vardagen för många elever.

Umeå universitet

Hur väl förbereda är vi som samhälle för en kris eller katastrof som involverar farliga ämnen? Det är händelser som är ovanliga, men väldigt allvarliga om de skulle inträffa. På Europeiska CBRNE-centret vid Umeå Universitet samlas forskning, utveckling och utbildning som ger myndigheter, organisationer och företag bättre beredskap, både nationellt och internationellt.

Hologic

De senaste decenniernas forskning och utveckling har lett till stora framsteg i kampen mot cancer.

Nyköpings kommun

I Nyköpings kommun har man nära till allt. Här finns levande kulturliv och stadspuls, närhet till sjöar, hav och natur samtidigt som man från Skavsta flygplats lätt tar sig ut i Europa. Här finns dessutom Campus Nyköping där man kan läsa till bland annat sjuksköterska och sedan arbeta och vidareutbilda sig i kommunen.

Försvarets radioanstalt

FRA har två verksamhetsområden. Att producera underrättelser om utländska förhållan- den till stöd för svensk utrikes- och försvarspolitik och att bidra till svensk cybersäkerhet genom att stärka informationssäkerheten hos samhällsviktig verksamhet.

Flexiwaggon

En ny typ av järnvägsvagn för snabb på- och avlastning av långtradare kan snart revolutionera den svenska transportnäringen. 

Sectra

Vårt moderna samhälle med mobila arbetsplatser medför nya risker och skapar nya utmaningar för de organisationer som arbetar med samhällskritiska funktioner

Sparbanken Rekarne

Med lokalt fokus och global kompetens arbetar Sparbanken Rekarne för att utveckla och stötta regionerna kring Eskilstuna och Strängnäs. Som ett viktigt led i detta arbete har sparbanken ingått ett strategiskt avtal med Mälardalens högskola.
– För att regionen ska vara konkurrenskraftig även i framtiden behöver vi både utforma nya affärsmodeller och främja innovation och kompetensförstärkning, konstaterar Timo Haavisto, tf vd för Sparbanken Rekarne.

InsureEd

Självstudier ställer höga krav på eget ansvar

Cancerfonden

Trycket på Sveriges sjukvård har varit extremt högt under de senaste månadernas pandemi och mycket av övrig vård har fått ta ett steg tillbaka. Pausade screeningar och färre besök i primärvården innebär en risk att upptäckt av cancer försenats och att en vårdskuld byggs upp visar en granskning av Cancerfonden.

China Railway Tunnel Group

Vi ser just nu en boom i Stockholm av projekt där det behövs mer kompetens och resurser inom tunnelbyggande, som exempelvis Förbifart Stockholm och tunnelbanans förlängning. Något som har gjort att CRTG, världens största tunnelbyggare, har valt att etablera sig i Sverige.

Normet

Med sin starka närvaro i världens alla hörn ser Normet till att vägtunnlar, gruvor och andra miljöer under jord är säkra för människorna som vistas där, men också att de byggs på ett grönt sätt.

Swedish Film

Genom att variera undervisningen med utbildningsfilm och spelfilm går det att få en gemensam referensram att ta avstamp från och arbeta med. Det gör att film kan förena en klass med elever som alla har olika erfarenheter.

Kunskapsmedia

I snart 20 år har Kunskapsmedia Group tillhandahållit filmer i utbildningssyfte.

Örebro Kommun

Genom en unik satsning i Örebro kommun får alla rektorer och verksamhetschefer, från förskola till vuxenutbildning, möjlighet att tillsammans utveckla sitt ledarskap och sin verksamhet.

Cisco

Skolverket har beslutat att digitalisera de nationella proven till år 2023 – men en undersökning visar att många skolor inte kommer att hinna med att förbereda sig med rätt teknik.

Microsoft

I Älvdalens kommun visar statistik från Skolverket att flest niondeklassare i Dalarnas län uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen.

Perituskliniken

Målet med Perituskliniken är att skapa vård utan väntan. Kliniken önskar avlasta den offentliga vården med avsikten att vårdgarantin ska kunna uppfyllas på ett bättre sätt. I första hand ska kliniken diagnosticera och behandla de vanligaste cancerformerna, inledningsvis med fokus på prostata-, urinblåse- och njurcancer men även bröst- och endokrina tumörer (sköldkörtel- och binjurecancer).

Luleå kommun

Bristande studiero är ett vanligt problem som skolpersonal och elever ställs inför. För att ge skolpersonalen bättre förutsättningar att skapa en miljö som ökar lärandet har Luleå Kommun, som en av de första kommunerna i Norrbotten, nu börjat implementera PAX i skolan, pedagogiska verktyg som ger ökad trygghet, delaktighet och ett lugnare klassrum.

Karlstad kommun

Karlstad vill bidra till att stärka Sveriges beredskap och har mycket bra förutsättningar för det

Nyköpings kommun

En gymnasieskola för framtiden är inkluderande. Det är en skola med mångfald där alla elever känner sig trygga och har möjlighet att nå sina mål. Likväl ger den även personalen möjlighet att nå sin fulla potential i karriären.