Nordic Consumer Health

Under sommaren får huden utstå många påfrestningar, myggbett, skavsår, solsveda och skrubbsår för att nämna några. Effigerm First Aid desinficerar och rengör samtidigt som den stillar klåda. Den speciella ingrediensen i Effigerm First Aid är hypoklorsyra som är både bakteriedödande (99,9%) och virushämmande. Dessutom påskyndar den läkning av sår. Allt detta samtidigt som den är så skonsam att den kan användas från 0 år.

SOS Alarm

I en samtid där digitaliseringen gör stora avtryck jobbar SOS Alarm aktivt med innovativa lösningar för att skapa nästa generations alarmeringstjänst.

PTS

Myndigheten Post- och telestyrelsen (PTS) hjälper de som saknar möjlighet till uppkoppling med stöd som man enkelt kan ansöka om.

BAGA Water Technologies

Inom ämnet avloppslösningar har miljöfrågan under de senaste decennierna varit en av de mest förekommande. I skymundan finns smittskyddet som det inte ofta talas om, men som är av minst lika stor vikt. När hanteringen av dricksvatten förbättrades ökade befolkningen i antal och en högre medellivslängd med den.

Barracuda

Cybersäkerhet är numera något som berör oss alla. Privatpersoner, företag och i synnerhet offentliga institutioner måste vara medvetna om riskerna som finns och aktivt arbeta för att förebygga allvarliga incidenter.

ISR Systems

Sedan 2012 har det svenska läkemedelsutvecklingsbolaget ISR, Immune System Regulation Holding AB, utfört kliniska studier på immunsystemet för att hitta botemedel mot HIV.

Autoexperten

Autoexperten är en bilverkstadskedja verksam i en bransch som för många inte är synonym med hållbarhet. I och med det känner bolaget att det är extra viktigt att ta tydlig ställning kring hållbarhetsfrågan. Bland annat görs detta genom att arbeta fram hållbara förutsättningar för etanolkonvertering, för att på så vis kunna hjälpa till att minska de fossila utsläppen från existerande fordon redan idag.

Trelleborgs kommun

Sverige återuppbygger totalförsvaret, varav kommunen utgör den högsta civila totalförsvarsmyndigheten på lokal nivå. Det nya civila försvaret innebär dels att många olika aktörer inom privat och offentlig sektor måste samverka, men även att medborgare engagerar sig i kommunernas frivilliga resursgrupper och försvarsorganisationer.

Gleerups

Den här våren blev inte som någon hade tänkt sig. Många elever har behövt ta del av sin skolundervisning på distans, vilket aktualiserat vikten av tillgång till kvalitativa, strukturerade och flexibla läromedel i undervisningen.

Axiell

Skolbiblioteken har förändrats och använder digitala resurser och tjänster i större utsträckning.

Prowise

Teknologi har fått en viktig roll i dagens klassrum. Numera är interaktiva skärmar, datorer, läsplattor och smarta digitala lösningar en del av vardagen för många elever.

Umeå universitet

Hur väl förbereda är vi som samhälle för en kris eller katastrof som involverar farliga ämnen? Det är händelser som är ovanliga, men väldigt allvarliga om de skulle inträffa. På Europeiska CBRNE-centret vid Umeå Universitet samlas forskning, utveckling och utbildning som ger myndigheter, organisationer och företag bättre beredskap, både nationellt och internationellt.

Hologic

De senaste decenniernas forskning och utveckling har lett till stora framsteg i kampen mot cancer.

Nyköpings kommun

I Nyköpings kommun har man nära till allt. Här finns levande kulturliv och stadspuls, närhet till sjöar, hav och natur samtidigt som man från Skavsta flygplats lätt tar sig ut i Europa. Här finns dessutom Campus Nyköping där man kan läsa till bland annat sjuksköterska och sedan arbeta och vidareutbilda sig i kommunen.

Försvarets radioanstalt

FRA har två verksamhetsområden. Att producera underrättelser om utländska förhållan- den till stöd för svensk utrikes- och försvarspolitik och att bidra till svensk cybersäkerhet genom att stärka informationssäkerheten hos samhällsviktig verksamhet.

Flexiwaggon

En ny typ av järnvägsvagn för snabb på- och avlastning av långtradare kan snart revolutionera den svenska transportnäringen. 

Sectra

Vårt moderna samhälle med mobila arbetsplatser medför nya risker och skapar nya utmaningar för de organisationer som arbetar med samhällskritiska funktioner

Sparbanken Rekarne

Med lokalt fokus och global kompetens arbetar Sparbanken Rekarne för att utveckla och stötta regionerna kring Eskilstuna och Strängnäs. Som ett viktigt led i detta arbete har sparbanken ingått ett strategiskt avtal med Mälardalens högskola.
– För att regionen ska vara konkurrenskraftig även i framtiden behöver vi både utforma nya affärsmodeller och främja innovation och kompetensförstärkning, konstaterar Timo Haavisto, tf vd för Sparbanken Rekarne.

InsureEd

Självstudier ställer höga krav på eget ansvar

Cancerfonden

Trycket på Sveriges sjukvård har varit extremt högt under de senaste månadernas pandemi och mycket av övrig vård har fått ta ett steg tillbaka. Pausade screeningar och färre besök i primärvården innebär en risk att upptäckt av cancer försenats och att en vårdskuld byggs upp visar en granskning av Cancerfonden.

China Railway Tunnel Group

Vi ser just nu en boom i Stockholm av projekt där det behövs mer kompetens och resurser inom tunnelbyggande, som exempelvis Förbifart Stockholm och tunnelbanans förlängning. Något som har gjort att CRTG, världens största tunnelbyggare, har valt att etablera sig i Sverige.

Normet

Med sin starka närvaro i världens alla hörn ser Normet till att vägtunnlar, gruvor och andra miljöer under jord är säkra för människorna som vistas där, men också att de byggs på ett grönt sätt.

Swedish Film

Genom att variera undervisningen med utbildningsfilm och spelfilm går det att få en gemensam referensram att ta avstamp från och arbeta med. Det gör att film kan förena en klass med elever som alla har olika erfarenheter.

Kunskapsmedia

I snart 20 år har Kunskapsmedia Group tillhandahållit filmer i utbildningssyfte.

Örebro Kommun

Genom en unik satsning i Örebro kommun får alla rektorer och verksamhetschefer, från förskola till vuxenutbildning, möjlighet att tillsammans utveckla sitt ledarskap och sin verksamhet.

Cisco

Skolverket har beslutat att digitalisera de nationella proven till år 2023 – men en undersökning visar att många skolor inte kommer att hinna med att förbereda sig med rätt teknik.

Microsoft

I Älvdalens kommun visar statistik från Skolverket att flest niondeklassare i Dalarnas län uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen.

Perituskliniken

Målet med Perituskliniken är att skapa vård utan väntan. Kliniken önskar avlasta den offentliga vården med avsikten att vårdgarantin ska kunna uppfyllas på ett bättre sätt. I första hand ska kliniken diagnosticera och behandla de vanligaste cancerformerna, inledningsvis med fokus på prostata-, urinblåse- och njurcancer men även bröst- och endokrina tumörer (sköldkörtel- och binjurecancer).

Luleå kommun

Bristande studiero är ett vanligt problem som skolpersonal och elever ställs inför. För att ge skolpersonalen bättre förutsättningar att skapa en miljö som ökar lärandet har Luleå Kommun, som en av de första kommunerna i Norrbotten, nu börjat implementera PAX i skolan, pedagogiska verktyg som ger ökad trygghet, delaktighet och ett lugnare klassrum.

Karlstad kommun

Karlstad vill bidra till att stärka Sveriges beredskap och har mycket bra förutsättningar för det

Nyköpings kommun

En gymnasieskola för framtiden är inkluderande. Det är en skola med mångfald där alla elever känner sig trygga och har möjlighet att nå sina mål. Likväl ger den även personalen möjlighet att nå sin fulla potential i karriären.

Evva Scandinavia

Med över 100 år på nacken är Evva Scandinavia det självklara valet när det gäller mekaniska och elektroniska lås- och säkerhetslösningar. Med sitt banbrytande, elektroniska låssystem AirKey öppnar nu Evva dörren för en helt ny trend inom säkerhetsteknik.

E-avrop

Upphandlingar är krångligt och leder ändå inte till goda affärer – eller? Med experthjälp och en smart bevakningstjänst blir det enklare att närma sig den offentliga sektorn.

Visiba Care

Coronapandemin har påskyndat digitaliseringen av hälso- och sjukvården. Många patienter, men även vårdpersonal, har under de senaste månaderna genomfört sina första digitala vårdbesök.

Futur Pension

Genom den senaste tekniken baserat på den egenutvecklade IT-plattformen anpassas verksamheten snabbt och flexibelt till nya förutsättningar och kundbehov.

AEC

En digital tvilling är ett duplikat av något som finns i verkligheten. En kontinuerligt uppdaterad modell med information om ett objekt, miljö och användning.

Billerud Korsnäs

Ett företag som vill vara attraktivt både för kunder och investerare behöver bidra till en hållbar utveckling. Men det är inte helt enkelt för konsumenter och kunder att avgöra hur hållbara företagen egentligen är. BillerudKorsnäs har valt att låta sig utvärderas av en av världens mest omfattande investeraranalyser inom hållbarhet – Dow Jones Sustainability Index av S&P Global och resultatet visar att de är ledaren när det gäller hållbarhet inom sin bransch.

Learn2Esport

Esportsutbildningarna har fortsatt i princip oförändrat, trots pandemin.

Spacemaker

2019 hade hela 83 procent av alla svenska kommuner bostadsbrist, enligt Boverkets årliga rapport. För att komma till rätta med den skriande bristen på i synnerhet hyresrätter kommer det att krävas nya lösningar för att bygga snabbare, tätare och högre än tidigare, utan att kompromissa med byggnadsstandard och miljö.

EG Bygg

Gör man rätt från början går det att bygga lägenheter i den prisklass som Hyresgästföreningen efterfrågar. Trots detta är det många inom byggbranschen som inte vågar – eller vill – anamma nya sätt att se på byggande.
– Vågar vi tänka nytt kan vi bygga lägenheter där hyran landar under 1 500 kronor per kvadratmeter och år – inklusive värme, varmvatten och bredband, säger Erik Gustavsson, vd.

Linköpings kommun

För tre år sedan tog Linköpings kommun initiativ till ett krafttag vad gällde att förbättra resultaten för kommunens elever. Ett forskningsbaserat utvecklingsarbete förankrat i varje skolas behov och förutsättningar påbörjades, vilket idag har lett till ett fokus på hur undervisningen ska utvecklas för att nå förbättrat resultat för varje elev.

Finja Betong

Anrika Finjakoncernen har varit en av Sveriges främsta aktörer inom betongbranschen sedan starten 1957. Koncernen profilerar sig genom ett framstående utvecklings- och innovationsarbete inom hållbarhet, samt genom att utveckla, tillverka och leverera betong i dess mest förädlade form.

Försvarsmakten

Omvärldsförändringarna medför att Försvarsmakten verkar i en alltmer komplex säkerhetspolitisk situation. Både civil och militär närvaro på Östersjön ökar kontinuerligt, samtidigt som internationella spänningar påverkar även de nordiska länderna. Situationen ställer höga krav på försvaret och stärker behovet av goda internationella samarbeten och ett välutvecklat totalförsvar på hemmaplan.

Swedac

Hoten mot vår hälsa förändras och medicinska laboratorier får en allt viktigare roll när nya diagnoser ska ställas. Under våren har systemet som ska se till att svenska laboratorier håller en jämn och hög kvalitet testats hårdare än någonsin. Nu samlas erfarenheter för att möta ”det nya normala”.

Lexicon

Kevin Jonsson, tidigare elev på NTI Gymnasiet Johanneberg, tog brons i Adobe-VM på plats i New York efter att han gått igenom certifieringsprocessen för deras designprogram. Lyckad karriär i sikte för gymnasieelever med certifieringar på CV:t Genom att erbjuda elever certifieringar inom olika programvaror läggs grunden för ett framgångsrikt kliv ut på arbetsmarknaden. ”Att arbeta […]

Weblink/Cellip

Det ska inte vara någon skillnad på att arbeta hemifrån respektive på kontoret, men alldeles för många nöjer sig med oflexibla och utdaterade lösningar. Därför erbjuder Weblink/Cellip kompletta lösningar integrerade i Microsoft Teams, vilka möjliggör ett sömlöst kommunikationsflöde – oavsett var du arbetar.

RepresentEdTech

En tillförlitlig plagiatkontroll hjälper elever att lära sig studiemetoderna som fungerar genom hela utbildningstiden. Detta menar Jonas Lundqvist, CTO på RepresentEdTech, som representerar internationellt erkända Turnitins tjänster inom akademisk integritet på den skandinaviska marknaden.

Södertälje Science Park

Till hösten startar en ny omgång med Digital Matchmaking, denna gång i samverkan med Vinnova. Målet är att stötta minst 25 startups att gå från prototyp till lokal produktion i Sverige istället för att producera i lågkostnadsländer.

ProfilGruppen

ProfilGruppen går emot strömmen och väljer att expandera på hemorten istället för att flytta produktionen utomlands. Nu står en ny hypermodern produktionsanläggning för strängpressade aluminiumprofiler klar.

GoesArt

En ny svensk studie om välfärdsteknik som genomförts på tre demensboenden visar att inmuRELAX, ett verktyg för sensorisk sinnesstimulering, hjälper åtta av tio personer som drabbats av demens.
– Hos vissa är förbättringen hela 9,87 BPSD-poäng, en betydande skillnad, konstaterar Malin Wahlberg, före detta undersköterska med specialistkunskap inom välfärdsteknik, som är ansvarig säljare på GoesArt som är svensk distributör av inmuRELAX.