Ingrid Martens, Tommy Mossberg och Andreas Åstrand på Skola24.

Skola24 lyfter frågan om nationell frånvarostatistik 

Hög skolfrånvaro riskerar att leda till hemmasittande och psykisk ohälsa. För att stävja en utveckling där elever inte fångas upp i tid krävs exakthet vad gäller frånvarorapporteringen – och korrekt uppföljning. 

Skolverket driver frågan om att etablera ett frånvaroregister på nationell nivå vilket Skola24 ser mycket positivt på. Det ger möjligheten till uppföljning och insatser baserat på frånvarostatistik på nya sätt. I många av Sveriges kommuner görs ett jättefint arbete med uppföljning av frånvaro. Det finns kommuner som samkör frånvarostatistik med annan data för att kartlägga vilka elever som löper störst risk att få problematisk frånvaro. 

 Vi behöver på statlig nivå samla ihop statistisk för att kunna se mönster, dra slutsatser och rikta insatser rätt, säger Andreas Åstrand, vice vd på Skola24. 

 Skola24 grundades 1985 och fokuserade initialt på schemaläggning för att med tiden utveckla tjänster för resursoptimering, tjänstefördelning samt närvaro- och frånvarohantering. Just närvaro och frånvaro kan vara utmanande att följa upp, av flera olika anledningar – men inte desto mindre viktigt. 

 – Faktorer som försvårar kan vara ett lektionstillfälle som ställs in och ändå räknas in i frånvarostatistiken eller en elev som byter grupp – då behöver det följa med i hanteringen. Att lärarna har så hög rapporteringsgrad som möjligt är viktigt så att frånvarounderlaget är korrekt. Alla små justeringar som inträffar i vardagen inom skolan måste finnas med för att skapa ett tillförlitligt underlag med hög kvalitet, förklarar Tommy Mossberg, produktchef på Skola24. 

Skola24 erbjuder funktionalitet för aggregerad frånvaro som kan användas till nationell frånvarostatistik.

 Viktigt att uppmärksamma frånvaron
Synen på frånvaro har förändrats över tid. Tidigare låg fokus på ogiltig frånvaro medan man idag tittar mer på den totala frånvaron, giltig och ogiltig frånvaro. 

 – Det är oerhört viktigt att uppmärksamma frånvaron innan det går för långt, genom att följa mönstren och tolka dem på rätt sätt. Det finns alltid en historia bakom frånvaro och varje situation är unik. Ju tidigare man kan komma med åtgärder, desto bättre, säger Ingrid Martens, produktspecialist på Skola24. 

 Skolfrånvaro är ett symtom på att något är problematiskt i elevens liv. Därför är det viktigt att flera instanser samarbetar runt frånvaron. Det finns många goda exempel på hur kommuner organiserar detta, exempelvis samarbete mellan förvaltningar, polisen samt barn- och ungdomspsykiatrin. 

 Hög frånvaro som inte följs upp riskerar att skapa dåliga förutsättningar senare i livet. Det är viktigt att kunna följa ett barn från tidig ålder och genom hela skolgången, säger Andreas Åstrand. 

 Nationell frånvarostatistik behövs
Skola24 erbjuder funktionalitet för aggregerad frånvaro som kan användas till nationell frånvarostatistik, något som de anser behövs för att kunna adressera problemet på rätt sätt. 

 – Digitaliseringen av samhället har skapat bra förutsättningar för planering och uppföljning men det krävs mer av alla system, att de kan prata med varandra på ett naturligt sätt. Vi behöver samverkan mellan leverantörer och ett enhetligt fokus där eleven alltid är i centrum, säger Tommy Mossberg. 

Skola24 är ett marknadsledande SaaS-bolag med produkter som har utvecklats för att fungera i en öppen IT-miljö där de kan integrera med andra lösningar i skolvärlden, enligt standard SS12000. Skola24 bedriver också aktiv samverkan med branschkollegor där de utvecklar och testar nya integrationsmöjligheter som kunderna kan ha nytta av. Med Skola24 som bas för planering och uppföljning av undervisning så finns en riklig verktygslåda för att följa upp frånvaro från den enskilde eleven och upp till huvudmannens ansvarsnivå och vidare till nationell uppföljning. 

www.skola24.com