Så kan din magkänsla hota organisationens framgång

Arbetsmarknaden har drabbats av ett enormt talangläckage som många försöker lösa genom mer aggressiv rekrytering. Johan Masironi, tf vd på Assessio Group, konstaterar att företag i stället bör ta vara på sina medarbetares potential och arbeta med ett datadrivet mindset genom hela verksamheten.
– På så sätt är det möjligt att utveckla personalen och omallokera resurser utifrån faktiska förmågor och drivkrafter, säger han.

Ostrukturerade rekryteringsprocesser som tillåter rekryterarens magkänsla att fatta beslut som påverkar organisationen kan bli förödande för bolagets framgång. Den omoderna och manuella rekryteringsmetoden som innehåller CV:n och personliga brev är bevisat dålig och en stor anledning till det stora läckage av talang som arbetsmarknaden ser i dag, menar Johan Masironi, tf vd på Assessio Group.

– Företag bör i större utsträckning ta vara på den potential och kapacitet som finns i organisationen. Rekryterare, rekryterande chefer och HR har traditionellt arbetat osammanhängande med rekrytering och kompetensförsörjning. Beslut om anställningar och befordringar har baserats på magkänsla snarare än de mätbara insikter om individens potential som möjliggör en framgångsrik omallokering och personalutveckling. För att kunna utvecklas behöver företag få ett mer datadrivet förhållningssätt till sin personal.

Inkluderande och tidseffektivt
Det var denna insikt som lade grunden för det svenska bolaget Assessio, som i dag är Nordens ledande assessmentbolag. Deras digitala plattform digitaliserar HR-arbetet och hjälper rekryterare, rekryterande chefer och HR att jobba inkluderande och tidseffektivt med rekrytering och utveckling.

Sedan 50-talet har de utvecklat arbetspsykologiska tester och verktyg och i dag finns deras plattform som består av ett front end- och ett back endsystem, finns på 30 språk och används över hela världen. Plattformens uppsättning möjliggör för användarna att antingen logga in direkt i plattformen eller integrera den mot sitt befintliga system.

Assessio erbjuder flera olika former av tester och verktyg inom personlighet, begåvning och kultur. De svar som samlas in sorteras och kategoriseras för att den rekryteringsansvariga ska kunna fatta beslut baserade på data, i stället för magkänsla.

En datadriven HR-cykel
Emma Engebretzen är Group Operations Manager på Assessio Group. Hon berättar att verktygen kan användas fristående, men att de kombineras för att jämföra kandidaters potential vid rekrytering, kartlägga gruppers dynamik eller analysera specifika beteenden hos individer.

– Ett datadrivet arbetssätt som gör det möjligt att använda sina insamlade insikter genom hela HR-cykeln kan effektivisera både ledarskapet och kompetensförsörjningen. Samtidigt ökar det kvaliteten på nyrekrytering då det blir möjligt att tidigt identifiera talanger utifrån potential, snarare än prestation i tidigare roller. Detta menar är både positivt för affärsnyttan, och det ökar dessutom medarbetarengagemanget internt.

Följer medarbetarresan
Johan Masironi berättar att dagens tekniska möjligheter skapar en helt ny spelplan för HR, där det är möjligt att knyta ihop processer som rör rekrytering, utveckling och i slutändan även prestation i organisationer.

– I takt med att HR-tech utvecklas ser vi att många väljer att arbeta med olika system för exempelvis rekrytering, onboarding och ledarskapsutveckling. Genom att samla allt i samma sömlösa system och återanvända insamlade data genom hela medarbetarresan kan man flytta tyngdpunkten från intuition till evidensbaserat arbete och därmed öka kvaliteten på de beslut som fattas. Det är en win-win för samtliga inblandade och de arbetsplatser som vill bli en del av morgondagen kommer inte att kunna arbeta på något annat sätt.

Så behöver svenska kontor se ut i dag

Pandemin och hemmakontorens framfart ställde bilden av den traditionella arbetsplatsen upp och ner. Trots att fler anammar det hybrida arbetssättet spelar kontoret fortsatt en central roll – dock i en ny uppsättning.
– Det måste vara roligt, kreativt och stimulerande för att få medarbetarna att komma in till jobbet, säger Erika Wallner, Uthyrningsansvarig på Afa Fastigheter.

Det är inte bara pandemin som har utmanat vår tidigare bild av kontoret, även den nya ekonomiska verkligheten spelar roll när det kommer till de planer som läggs inför vårt framtida arbetssätt. Enligt Lars Edberg, Verksamhetschef på Afa Fastigheter, har kontorsmarknaden ständigt varit under förändring och nya trender för att skapa en kreativ och effektiv mötesplats har kommit och gått.

– För några år sedan var det exempelvis populärt att arbeta med aktivitetsbaserade kontor, något som inte alltid fungerade. Nu efter pandemin, när många börjar arbeta från kontoret några dagar i veckan, behöver det anpassas för att komplettera arbetssättet som medarbetarna har byggt upp på sina hemmakontor.

Behöver stimulera det kreativa
Lars menar att många hyresgäster vittnar om att dagarna som tillbringas på hemmakontor ofta är mer effektiva vad det gäller enskilda arbetsuppgifter. De dagar som medarbetarna kommer in till kontoret behövs för det kreativa arbetet samt för att främja det sociala samspelet med kollegor.
– Kontoret behöver kunna stimulera det kreativa på ett nytt sätt. På vårt eget kontor har vi till exempel öppnat upp fler kreativa ytor och har inga fasta kontorsplatser. Vi har skrivbord till 75% av personalen kompletterat med några touch down-platser samt flera fokusrum.

Per Orrestig är Förvaltningschef på Afa Fastigheter. Han håller med sin kollega och konstaterar att det är just detta upplägg som han till skillnad från före pandemin ser att många hyresgäster är intresserade av nu. Han berättar att kontoret nu i större utsträckning behöver attrahera medarbetarna.
– Många trodde att lokalhyresgäster skulle skala ner kontorsytan när hybridarbete blev den nya normen, men allt fler väljer faktiskt att i stället bygga om och anpassa den yta man har.

Lars Edberg, Verksamhetschef, Erika Wallner, Uthyrningsansvarig och Per Orrestig, Förvaltningschef.

Mycket som kan påverka marknaden
Trycket på lokaler minskade i början av pandemin men är i dag tillbaka på samma nivåer som tidigare. Erika Wallner, Uthyrningsansvarig på Afa Fastigheter, konstaterar dock att mycket som händer i världen återigen kan komma att påverka marknaden framåt.
– På kort sikt får vi se vad som händer med ökade räntor och energikris till följd av kriget i Ukraina. Företagen kommer säkert att se över sin kostnadsbild och sitt lokalbehov för att anpassa lokalen mer efter nya arbetssätt.

Erika menar dock att lokalen kommer att vara en ännu viktigare pusselbit för företag i sitt arbete att skapa sin egen identitet och kultur samt att locka till sig arbetskraft.
– Pandemin har visat att vi behöver den sociala närvaro som arbetsplatsen tillgodoser. Det ska vara roligt, kreativt och stimulerande att komma till jobbet. På lång sikt visar prognoser att antalet ”kontorsarbetare” kommer att öka, vilket leder till att fler kontor och kontorsytor behövs i framtiden.

Lisa Hasselström, CEO på KSMG House of Employer Branding.

Employer branding – stärker och utvecklar morgondagens arbetsplatser

Det är tydligt att det just nu är talangerna som styr arbetsmarknaden. Många organisationer skriker efter kompetens och står inför en avgörande utmaning de närmaste åren. Hur ska man göra för att särskilja sig som arbetsgivare och locka rätt kompetens för att i längden också nå de långsiktiga bolagsmålen?

Många organisationer vittnar om svårigheter med att rekrytera rätt medarbetare, något som i förlängningen hindrar bolagens möjlighet att växa. Lisa Hasselström, CEO på KSMG House of Employer Branding, som jobbar med att skapa, forma och kommunicera arbetsgivarerbjudanden, säger att det fortfarande är ”arbetstagarnas marknad”.

– Konkurrensen om att attrahera de bästa och mest relevanta talangerna består och det finns inga prognoser på att det kommer förändras.

Den grupp som är mest attraktiv på arbetsmarknaden är de högutbildade och erfarna men samtidigt är det också de som är allra svårast att attrahera. Den främsta orsaken till deras tveksamhet för nytt jobb är osäkerheten i omvärlden och att de har det bra idag.

– För de som redan sitter på bra jobb med hög lön finns i nuläget ingen anledning att byta arbetsplats, särskilt givet de rådande finansiella utmaningarna med ränteläget och den politiska oron. En undersökning som vi nyligen gjorde visar att man tänker på det ekonomiska läget dubbelt så mycket idag som för ett år sedan, säger Lisa.

Employer branding – avgörande för att säkra kompetens
Där har ett strategiskt arbete med employer branding en stor roll. Det är helt enkelt avgörande att visa vem man är och positionera sig som arbetsgivare för att locka talang.

– Organisationer som arbetar långsiktigt med employer branding mot nuvarande och framtida talanger kommer att ha mer engagerade kollegor som i sin tur genererar ett större värde till bolaget. Med hjälp av långsiktig employer branding, internt såväl som externt, skapas en lägre personalomsättning som i slutändan påverkar sista raden för bolaget.

– Dessutom vet vi att en arbetsgivares bästa ambassadörer är deras personal och att nöjda och engagerade medarbetare är mer produktiva, säger Lisa.

Långsiktighet och internt samarbete
Framgångsrikt employer branding-arbete är ett pågående projekt som bör involvera och engagera flera avdelningar inom organisationen. Samarbetet mellan HR, Marknad, Kommunikation och givetvis också Ledningsgruppen är avgörande för att etablera ett tydligt och unikt arbetsgivarvarumärke.

– Det du som arbetsgivare erbjuder ska vara sant, särskilja sig från konkurrenterna och dessutom kontinuerligt bekräfta varför de nuvarande medarbetarna har valt att vara en del av organisationen. Löftet behöver inte vara perfekt, man får gärna prata om utmaningar, men som arbetsgivare måste man vara trovärdig och transparent, säger hon.

Lyft det som är unikt
En stor utmaning är att sticka ut från sina konkurrenter. Där menar Lisa att företag bör lyfta fram sin egen USP snarare än att försöka konkurrera med de hetaste bolagen. Precis som i allt varumärkesarbete gäller det att arbeta med sitt employer brand konstant och inte bara när man står inför rekryteringar. Ett starkt förankrat och väletablerat arbetsgivarvarumärke hjälper organisationer att nå sina långsiktiga, finansiella mål. Bolagens största värde i dag är humankapital.

– Det viktigaste av allt är att arbetsgivarlöftet efterlevs och att den som anställs blir guidad rätt så att personen stannar kvar. Vi vet alla hur mycket det kostar att rekrytera, avslutar Lisa.

KSMG House of Employer Branding hjälper organisationer att nå framgång genom att skapa, forma, implementera och kommunicera sitt erbjudande som arbetsgivare. Genom strategisk och kreativ employer branding bygger de starka arbetsgivarvarumärken inom alla branscher världen över.

Läs mer på:

https://www.ksmg.se/sv/

Delphi tänker nytt och skapar morgondagens arbetsplats

Advokatfirman Delphi är en av Sveriges största advokatbyråer och har en stor variation av klienter och komplexa fall. Det här ställer krav på kompetenta och engagerade medarbetare som gillar utmaningar. För att attrahera rätt talang och möta deras förväntningar på morgondagens arbetsplats jobbar man ständigt med utveckling och utbildning.

– Vi är en arbetsgivare som kan tillgodose en brant utvecklingskurva och det tror vi gör oss till en attraktiv arbetsplats. Vi lägger stora resurser på att utbilda och utveckla våra medarbetare till skickliga jurister. Sedan ett år tillbaka får även juriststudenter tillgång till kunskap genom vår studentportal Friends of Delphi. Där bjuder vi på artiklar, digitala kurser, blogginlägg, seminarium och föreläsningar för att minska gapet mellan det teoretiska juristprogrammet och det faktiska arbetslivet. Det är också ett sätt för oss att ha örat mot marken och ta reda på vad morgondagens medarbetare efterfrågar, säger Amanda Lundblad, Talent Manager på Delphi.

Hållbarhet, jämställdhetsfrågor och balans viktiga frågor
Traditionellt har befordran och hög lön lockat jurister till advokatbranschen, men dagens nyexaminerade jurister väljer i högre utsträckning arbetsplatser utifrån värderingar som matchar deras egna. Hållbarhets- och jämställdhetsfrågor samt balans mellan arbete och privatliv är frågor som gruppen prioriterar.
– Vi välkomnar det som en sund utveckling för branschen. Det är också frågor som vi har arbetat intensivt med internt i flera år. Vi har till exempel som enda advokatbyrå certifierats som ett Great Place to Work samt vunnit jämställdhetspriset Justitiapriset två gånger. Det ser vi som kvitton på att vi är på rätt spår, även om det är ett långsiktigt arbete som kräver dedikerade insatser, säger Amanda.

Teknikutveckling viktigt i framtiden
Undersökningar visar att morgondagens arbetsplats kommer präglas av ökad teknikutveckling, vilket Delphi satsar mycket på. Det är ett stående inslag på ledningens dagordning och en uttalad del av strategin.
– Många av våra klienter ligger långt fram inom digitalisering och innovation så för oss är det en självklarhet att möta dem i detta. Ett led i vår målsättning är att våra jurister ska ägna sin tid åt högkvalitativa uppgifter som ger ett mervärde för våra klienter, säger Sophia Lagerholm, Head of Digital & Innovation på Delphi och fortsätter:
– Den kultur vi formar – som stödjer förändring, nya arbetssätt och nya verktyg – tror vi bidrar till att attrahera och behålla medarbetare. Arbetar man i en bransch som gärna håller hårt i sina traditioner krävs det organisationer som vågar välja att göra motsatsen!

Advokatfirman Delphi är en progressiv affärsjuridisk advokatbyrå med erkända specialister inom de flesta av affärsjuridikens områden. Delphi har totalt cirka 200 medarbetare, varav ungefär 150 jurister med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping.

www.delphi.se

Johanna och Carin möter upp krisen med ett vasst HR-system för engagemang och tillväxt.

Möt krisen med engagemang och tillväxt

 Vad som bygger en god företagskultur och motiverade medarbetare har fått ännu större fokus efter pandemin, och kommer att öka ytterligare när det är oroligheter i omvärlden. Allt fler verksamheter inser behovet av att anpassa organisationen för att förbli en attraktiv arbetsgivare för sina anställda.
– För att lyckas behöver man vara lyhörd och lyssna på sina medarbetare och följa upp både hårda och mjuka värden, säger Carin Dannert, en av grundarna av HR-systemet Heartpace.

Kultur äter strategi till frukost i morgondagens arbetsliv. Bolagens ”varför” spelar en fundamental roll och arbetstagarna förväntar sig regelbunden feedback och snabba åtgärder.

För att medarbetarna ska trivas på jobbet krävs tydligt ledarskap, intern storytelling, flexibilitet och relevant systemstöd som agerar sömlöst i bakgrunden för alla HR-processer. Det menar Carin Dannert, som har en gedigen erfarenhet av hur väl utformade HR-processer kan digitaliseras och skapa ännu bättre förutsättningar för redan framgångsrika bolag som har medarbetarna i fokus. Hon understryker vikten av att skapa, stimulera, underhålla och följa upp de beteenden som stärker bolagets vision och målsättning.

– För att lyckas med detta behöver främst chefer och HR avlastas från administrativa uppgifter, så att de i stället i en coachande roll får utrymme att fokusera på att driva kärnaffären framåt. Det är bakgrunden till varför vi utvecklade HR-systemet Heartpace.

Heartpace möjliggör anpassning
Heartpace täcker alla delar från HR-administration, HR-analys, mätning av prestation till moduler som stöd vid lönerevision och lönekartläggning. Genom att lagra exempelvis medarbetarnas personliga uppgifter och medarbetarsamtal på ett GDPR-säkert sätt kan pärmar och krångliga exceldokument äntligen läggas åt sidan.

Johanna Wadsten, Product & Delivery Manager hos Heartpace, tycker att alltför få systemstöd är anpassningsbara efter bolagets kultur, eftersträvansvärda beteenden eller egna processer – trots att det är så viktigt för bolagets tillväxt och utveckling. Hon berättar att Heartpace är ett modulbaserat system, vilket innebär att det kan anpassas i takt med bolagets tillväxtresa.

– En ekonomichef hade aldrig kunnat arbeta effektivt utan rätt system. Det är egentligen samma sak för HR, men många bolag har inte ännu insett det. Systemet som används måste kunna skalas upp eller ner kopplat till bolagets utveckling samt bidra med lättförståeliga data som både kan användas vid uppföljning med medarbetarna och som ett viktigt stöd när HR-strategin ska diskuteras och förankras i ledningsgruppen. Det finns så många viktiga nyckeltal inom HR som man bör ha koll på och kunskap om.

Är här för att stanna
Carin Dannert berättar att Heartpace gärna hjälper verksamheter att komma i gång med det digitala, datadrivna arbetssättet.

– Vissa kunder behöver vår hjälp att lägga en grundläggande strategi för hela HR-arbetet medan andra snarare vill samla sina processer i ett smidigt, digitalt system. Oavsett var på HR-resan man befinner sig kan vi hjälpa till. Den digitaliserade medarbetarresan har kommit för att stanna. Nu gäller det att hänga med och utveckla den för att kunna möta krisen med engagemang och tillväxt.

Heartpace – ett modulbaserat flexibelt HR-system, helt anpassningsbart för att stödja bolagens HR-processer.

Förenklar livet för chefer, medarbetare och HR så att de kan bygga bolaget, kulturen och fokusera på kärnaffären

Grundat av syskonen Henrik och Carin Dannert vars hjärtan slår för HR

Läs mer här

Hässelby Blommors vd: ”Framtidens kontor blir betydligt grönare”

I pandemins kölvatten växer efterfrågan på växter till kontor starkare än någonsin.
– Just nu är det många företag som vill att medarbetarna ska tillbringa mer tid på kontoren igen. Men då gäller det samtidigt att företagen har en attraktiv arbetsmiljö där de anställda trivs och kan prestera. Där kan växter spela en mycket viktig roll, säger Erik Utas, vd för Hässelby Blommor, som är ett av Sveriges största växtinredningsföretag.

Hässelby Blommor grundades 1915 och är idag ett utpräglat tjänsteföretag inriktat på företagskunder i Stockholm och Mälardalen. Verksamheten sysselsätter över 60 medarbetare och kärnverksamheten är uthyrning och skötsel av gröna miljöer till arbetsplatser. Kunder erbjuds alltid kostnadsfria designförslag och kundrelationerna tenderar att hålla länge.
– Det är ovanligt att vi tappar kunder – tvärtom så ökar ofta våra uppdrag i takt med att våra kunder växer, berättar Erik.

Växters positiva inverkan
Hittills under 2022 har Hässelby Blommors omsättning vuxit med över 20 procent. Erik berättar att Hässelby Blommor ridit på en positiv trend under flera år, drivet av en grön våg och ökad kunskap om växter positiva egenskaper för oss människor.
– Våra hjärnor är ju skapade för ett liv i naturen – samtidigt tillbringar vi runt 90 procent av vår tid inomhus, ofta framför skärmar. Det är egentligen inte konstigt att vi har många stressrelaterade sjukskrivningar i dag. Forskning visar dock att växtinredning på kontor har positiva hälsoeffekter så som minskade stressnivåer och möjligheter till förbättrad kreativitet.

Erik menar att även arkitekter och företagens beslutsfattare i allt högre utsträckning nu kommit till insikt om växters fördelar.
– Med största sannolikhet kommer vi se betydligt fler gröna inslag på framtidens arbetsplatser.

Växtinredning som inspirerar
På Hässelby Blommor arbetar bland annat inredare, trädgårdsmästare, florister och växtskötare. Erik berättar att deras stora växthusanläggning och starka organisation skapar möjligheter att arbeta med produktioner som branschkollegorna inte har möjlighet till. Företaget inriktar sig framför allt på kunder som vill sätta ribban högre när det gäller design och kvalitet.
– Vi jobbar med en betydligt bredare palett av växter och krukor än våra branschkollegor, där många i branschen tenderar att vara förhållandevis standardiserade. Med standardiserad växtindelning kan man givetvis uppnå låga kostnader, men man tappar samtidigt möjligheten att inspirera och skapa wow-effekter. Vi vill att växtinredningen ska göra ett bestående intryck för människorna som vistas i våra kunders lokaler.

Miljdiplomerad verksamhet
Hässelby Blommors verksamhet drivs från en 2 200 kvadratmeter stor växthusanläggning i Järfälla. Erik säger att anläggningen är en stor konkurrensfördel.
– Vi kan jobba effektivt med inköp och acklimatisera växter och träd till svenska förhållanden. Vi har även möjlighet att återbruka träd och växter som av någon anledning kommit tillbaka från våra kunder. Vårt miljöengagemang är stort och vi är stolta över att vara diplomerade i enlighet med Svensk Miljöbas. Vårt mål är att få fler företag att stärka sin gröna profil och att med växters hjälp blomstra, avslutar Erik.

Automatiserade lager är framtidens arbetsplats

Förändrade levnadsvanor, köp- och produktionsprocesser har bidragit till e-handelns utbredning. Det här har också påverkat och förändrat arbetet med lagerhantering och logistik som till stor del är automatiserad. För att matcha det krävs en helt ny kompetens.

Logistik- och lagerbranschen genomgår en förändring där allt fler ställer om till automatiserade lager. Det här var något som märktes tydligt under pandemin när människor världen över e-handlade som aldrig förr.

– Effekten av pandemin med social distansering på arbetsplatser, begränsningar av antalet anställda i lokaler och e-handeln som växte enormt, har gjort att branschen blomstrar. Automation är definitivt framtiden för intern logistik, säger Michael Hillström, VD SSI Schäfer Svenska dotterbolag, ett av världens ledande företag inom intralogistiklösningar.

Han pekar på att marknadsledare inom olika branscher övergår till att automatisera sina system för att stärka sin konkurrenskraft. Vilket gör att det finns ett stort behov av kvalificerad logistikpersonal för att drifta, övervaka, kontrollera och stödja logistiklösningar.

– Vi ser en boom nu och timingen är perfekt för att utveckla och utbilda sig inom detta, säger Michael Hillström.

Samarbete med yrkeshögskola
För att säkra kompetens i framtiden har SSI Schäfer varit med och tagit fram en teknisk utbildning med inriktning mot robotar, automatiserad logistik och industri som drivs av Yrkeshögskolan SKY. På schemat står bland annat automation och robotteknik inom logistik- och industrisektorn, kvalitets-och miljöledningssystem, planering och design av logistikprocesser samt modellering och simulering. Teori varvas med praktik ute på företagen.

– Utbildningen ger en fantastisk kompetens i ett framtidsyrke. Idag är det en stor brist på tekniker med den här inriktningen. Både vi och andra företag kommer vara i stort behov av personal i takt med att etableringen av automatiserade lager växer, säger Veronica Isacson, HR-chef på SSI Schäfer Sverige.

Logistik- och lagerbranschen en tillväxtmotor
Ett exempel där den nya tekniken kommer att användas är Coop:s distributionscenter för livsmedel i Eskilstuna, en av Europas största automatiserade distributionscentraler på 77 000 kvadratmeter. Centralen kommer hantera tiotusentals produkter varje dag och styras av ett toppmodernt mjukvarusystem som SSI Schäfer har satt upp, och kommer hantera.

– För att säkerställa optimal drift av lagret behöver vi bland annat tekniker med inriktning mot automation och IT, drift- och underhåll samt mekatronik. Vi söker medarbetare som vill arbeta med senaste tekniken och kommer behöva anställa ett 100-tal personer framöver, säger Veronica Isacson.

Ökad kompetensnivå och bättre arbetsmiljö
Ulf Axelsson, terminalchef på Coop i Eskilstuna, säger att den konkurrens som finns på marknaden kräver att de hela tiden effektiviserar sina processer och erbjuder en bra arbetsmiljö.

Logistik- och lagerbranschen genomgår en förändring där allt fler ställer om till automatiserade lager. Det här var något som märktes tydligt under pandemin när människor världen över e-handlade som aldrig förr.
– Effekten av pandemin med social distansering på arbetsplatser, begränsningar av antalet anställda i lokaler och e-handeln som växte enormt, har gjort att branschen blomstrar. Automation är definitivt framtiden för intern logistik, säger Michael Hillström, VD SSI Schäfer Svenska dotterbolag, ett av världens ledande företag inom intralogistiklösningar.
Han pekar på att marknadsledare inom olika branscher övergår till att automatisera sina system för att stärka sin konkurrenskraft. Vilket gör att det finns ett stort behov av kvalificerad logistikpersonal för att drifta, övervaka, kontrollera och stödja logistiklösningar.
– Vi ser en boom nu och timingen är perfekt för att utveckla och utbilda sig inom detta, säger Michael Hillström.

SSI SCHÄFER är en av världens ledande leverantörer av modulära lagerlösningar och finns representerade i hela Sverige. Vi har en portfölj av framgångsrika projekt med kunder från olika branscher som till exempel: Coop, LYKO, Mathem och Apotea. Intralogistik är framtiden och vi kommer fortsätta växa!

Läs mer här!

”Växterna ökar personalens välmående med 15 procent”

Att inreda ett kontor med växter ökar medarbetarnas kreativitet, produktivitet och välmående. Det visar de studier som ligger till grund för Castellums Symbiotic Concept – och Victoria Ströby, marknadschef, berättar att de växter som Ambius inrett deras huvudkontor med i dag är en viktig del av arbetsmiljön.

Moderna arbetsplatser fokuserar på medarbetarnas välmående. Att erbjuda en trivsam och kreativ miljö ökar produktiviteten och har en positiv inverkan på medarbetarnas mentala hälsa – något som Victoria Ströby, marknadschef på fastighetsbolaget Castellum, har stor erfarenhet av. Tillsammans med sina kollegor har hon tagit del av forskning som visar hur biofili och gröna växter förbättrar arbetsmiljön.

Biofili – en självklar del
Ambius är experter på växtinredning. De designar, installerar och underhåller växtinredning för alla typer av miljöer. Elisabeth Mikaelsson, affärsutvecklare i bolaget, har själv jobbat med Facility Management i 15 år och med gröna växter i sex år. Hon berättar att växter och biofili, alltså att människan mår bra av närhet till natur och växter, i dag är en självklar del av hur man utformar morgondagens arbetsplats.

– Förr användes växter som prydnad, men intresset har ökat under de senaste åren och i takt med att studier faktiskt bekräftar deras positiva effekt har det blivit en självklarhet att inreda kontoren i grönt.

Kraft och energi
Ambius tillhandahåller växter och service av högsta kvalitet. Att de tar hand om allt, från design och installation till regelbunden skötsel, berättar Victoria var en stor anledning till att Castellum valde just dem.
– Ska man inreda ett kontor med mycket växter behöver det göras – och skötas – på rätt sätt. Växterna har en förmåga att ge den kraft och energi som vi vill att medarbetare och besökare på våra kontor ska få, så det är viktigt att allt grönt får rätt skötsel. Att Ambius tar hand om allt så att vi kan fokusera på vår verksamhet känns väldigt smidigt och bra.

 

Läs mer på Ambius.se

 

Susanna Stymne Airey, chef för enheten Förebygga på Afa Försäkring, och Anna-Mia Olofsson, chef för arbetsmiljö- och rehabavdelningen på Afa Försäkring.

De förebygger för ett tryggt och friskt arbetsliv

När arbetslivet utvecklas är det viktigt att arbetsmiljöarbetet följer med. Afa Försäkring bidrar till just detta genom förebyggande insatser som tillgängliggörande av statistik, forskningssatsningar och utbildningsstöd.

Hela 90 procent av alla som arbetar i Sverige omfattas av en eller flera försäkringar hos Afa Försäkring. Bolaget ägs av arbetsmarknadens parter; Svenskt Näringsliv, LO och PTK, och hanterar de kollektivavtalade försäkringarna. I företagets uppdrag ingår också att arbeta för att förebygga skador och ohälsa i arbetslivet.

– I vår skadedatabas har vi över 15 miljoner försäkringsärenden. Den statistik vi tar fram och presenterar visar vilka yrken och arbetsuppgifter som är förknippade med olika skador och sjukdomar. Vi kan exempelvis se att fallskador är den vanligaste arbetsskadan. Statistiken ligger också till grund för våra förebyggande insatser och våra forskningssatsningar, säger Susanna Stymne Airey, chef för enheten Förebygga på Afa Försäkring.

Forskning som kommer till nytta i arbetslivet
Afa Försäkring satsar årligen 150 miljoner kronor på forskning för att förbättra arbetsmiljö och främja hälsa. På så vis bidrar man till färre arbetsskador och minskad långvarig sjukfrånvaro.

– Vårt mål är att forskningsresultaten ska komma till nytta på arbetsplatserna. Vi samarbetar med organisationer som Prevent och Suntarbetsliv som tar fram evidensbaserade verktyg och metoder som kan användas i arbetsmiljöarbetet, säger Susanna Stymne Airey.

Kunskap som bidrar till bättre arbetsmiljö
Afa Försäkring har utvecklat något som kallas IA-systemet, som företag i samma bransch kan använda för att dela erfarenheter och lösningar i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Försäkringsbolaget bidrar också till att höja kunskapsnivån hos arbetsgivare genom att erbjuda ekonomiskt stöd för arbetsmiljöutbildningar.

– Kunskapen om arbetsmiljöfrågor blir allt viktigare. Vi ger stöd till arbetsplatser inom privat sektor så att chefer och skydds- och arbetsmiljöombud kan gå gemensamma utbildningar, berättar Anna-Mia Olofsson, chef för arbetsmiljö- och rehabavdelningen på Afa Försäkring.

Hon menar att just samverkan mellan chefer och arbetsmiljöombud är nyckeln till en god arbetsmiljö. När det råder samsyn om vad organisationen behöver bli bättre på, och både chefer och ombud står på samma kunskapsgrund, formas bättre arbetsplatser.

– Vi kan se att tidiga insatser gör skillnad för människors möjlighet att komma tillbaka efter en sjukskrivning. Därför erbjuder vi också ett stöd för arbetsinriktad rehabilitering. Stödet kan användas i förebyggande syfte, säger Anna-Mia Olofsson.

Läs mer om Afa Försäkrings långsiktiga insatser för arbetslivet.

Om Afa Försäkring
Drygt 90 procent av alla som jobbar i Sverige omfattas av en eller flera försäkringar hos Afa Försäkring. Genom kollektivavtal har 4,9 miljoner personer därmed ett extra skydd i händelse av sjukdom, arbetsskada eller föräldraledighet. Afa Försäkrings största uppdragsgivare är Sveriges Kommuner och Regioner.

Så vinner ni kampen om era befintliga talanger

Företag har tidigare arbetat hårt för att attrahera rätt medarbetare. I dag menar Coreworkers grundare Fredrik Stranne att det är tydligt att allt fler i större utsträckning fokuserar på att behålla sin personal.
– Att behålla är det nya attrahera i en föränderlig yttre och inre värld. Det kostar enorma pengar när talanger lämnar, därför behöver företag lära sig att stärka sitt inre arbetsgivarvarumärke, sin kultur och arbetsplatsens psykologiska trygghet, säger han.

Medarbetarresan har nog aldrig varit så viktig som i dag. En yngre och mer medveten generation ställer högre krav på att verksamheter har en syftesdriven målbild och en utvecklingsresa som man får vara med att påverka. Samtidigt öppnar det nya, hybrida arbetssättet upp dörrar till nya arbetsplatser utan geografiska gränser.

Ett skifte i strategin
Fredrik Stranne är grundare av den strategiska och kreativa kommunikationsbyrån Coreworkers, som är inriktad på att skapa och kommunicera attraktiva arbetsplatser. Han har under sin karriär hjälpt hundratals verksamheter att förbättra deras medarbetarupplevelser och berättar hur han under de senaste åren tydligt har sett ett skifte i hur företag arbetar strategiskt och praktiskt med sin identitet, kultur och kompetensförsörjning.

– Ett större fokus ligger i dag på att behålla sin personal, snarare än att lägga strategier för att attrahera nya medarbetare. Jag skulle säga att det är en smart strategi ur både ett lång- och kortsiktigt perspektiv. Personal som lämnar kostar mycket pengar och att lära upp nya är tidskrävande. Genom att aktivt lyssna på sin befintliga personal och tillsammans skapa en bra arbetsplats bygger man ett autentiskt och starkt arbetsgivarvarumärke som man sedan kan använda tillsammans med sina ambassadörer i sin externa employer branding.

Stärker företagets identitet
Coreworkers AB grundades 2006 och hjälper bolag att stärka sin företagskultur och identitet, skapa tydliga och autentiska employer brand samt att utveckla engagerande medarbetarupplevelser i hela medarbetarresan, från ”Hej” till ”Vi ses igen”.

– Vi hjälper verksamheter att vinna kampen om både nya och befintliga talanger genom att ta fram arbetsgivarerbjudanden och stärka kulturen och personalens känsla av tillhörighet och inkludering. Att få vara sig själv på arbetsplatsen, känna trygghet och få en utvecklande medarbetarupplevelse skapar en kultur som stöttar innovation där engagerande ambassadörer vill vara med och leverera.

Om Coreworkers
Coreworkers är Sveriges äldsta och mest framgångsrika kommunikationsbyrå med fokus på Employer Branding och kultur. Som har vunnit flest priser i Magnet Award och kommit på tredje plats i Årets Byrå. Coreworkers arbetar med företag i alla branscher och storlekar men med en gemensam nämnare: de tar sitt bolag och sina medarbetare på allvar.

Läs mer om Coreworkers här