Vätgas från Dalarna

I Dalarna finns Europas största meteoritkrater – och enligt många svaret på Sveriges behov av naturgas och vätgas. Nu genomför AB Igrene en nyemission för att förverkliga planerna på vätgasproduktion och inhemsk naturgasleverans från Siljansringen i Dalarna.

Ett kapitaltillskott på 15 miljoner kronor före emissionskostnader ska lägga grunden till produktion av vätgas i Dalarna och samtidigt minska svensk industris beroende av rysk naturgas.
– Alla ropar efter vätgas för den gröna omställningen. Igrene vet hur vi kan producera den på ett smart sätt. Lösningen finns i naturgasen vi har under fötterna i Siljansringen, säger Mats Budh, vd och grundare av Igrene.

Mer energieffektiv metod
Företaget har tillgång till en patenterad metod för att konvertera naturgas till vätgas nere i borrhålen. Koldioxiden stannar kvar i marken, vilket enligt Mats Budh innebär att metoden är bättre för miljön. Den är dessutom mer energieffektiv än den metod som finns tillgänglig i dag.
– För att kunna försörja svensk järn- och stålindustri med vätgas med befintlig metod krävs 80 terawattimmar elektricitet per år. För att producera samma mängd vätgas med Igrenes metod krävs cirka 10 TWh.
Idag producerar svensk vattenkraft cirka 70 TWh årligen och kärnkraften 50 TWh.

Alternativet till import av naturgas
I maj månad 2022 infördes ett förbud mot utvinning av naturgas i Sverige – stick i stäv med EU-parlamentets beslut om att betrakta naturgas som ett hållbart energislag, som behövs för att fasa ut kol och olja.
– Förbudet innebär i praktiken att Sverige måste fortsätta sin årliga import av cirka 12 TWh naturgas från Ryssland och Nordsjön, säger Mats Budh.
Igrene avser att utvinna vätgas och bolaget kommer i samband med vätgasutvinningen grundligt att uttömma möjligheterna att även ta hand om den naturgas som är nödvändig för utvinning av vätgasen. Allt i enlighet med de undantag från förbudet som lagstiftaren upprättat.
– Detta är viktigt inte minst mot bakgrund av det geopolitiska läge som råder och Sveriges behov av att stärka sin beredskap, avslutar Mats Budh.

Om nyemissionen

Igrene bjuder in de som vill vara med och bygga svensk industrihistoria att delta i en företrädesemission.

Teckningstid
2 – 16 december

Teckningskurs
0,43 kronor per aktie

Antal nyemitterade aktier
34 783 352

Sista dag för handel med teckningsrätter
28 november