”Vi vill driva utvecklingen inom samhällsnära tjänster framåt”

Att hantera kriser är något som blir allt viktigare för företag, något som det senaste året tydligt lärt oss. När det omöjliga inträffar hänger företags stabilitet på hur väl förberedda de är på att hantera en kris. Det är kunskap som Falck har byggt upp under många år och som företaget vill sprida till andra aktörer.

– Vi har som målsättning att leda utvecklingen inom samhällsnära tjänster idag och framöver, tillsammans med uppdragsgivare och andra intressenter. Det är vår vardag att arbeta i krissituationer, och vi har byggt upp en god kompetens om att arbeta förebyggande. Vi är väl medvetna vikten av att ha en plan och träna på den kontinuerligt, då kan man göra om sin plan efter de nya förutsättningar som inträffar. Har man ingen plan är det lätt att gripas av panik och fatta kostsamma felaktiga beslut, säger Uno Lundberg.

Även om förstås Falck inte hade varit med om något som coronapandemin tidigare hade företaget stor nytta av det förberedande krisarbete man arbetat med kontinuerligt.

– För vår del var vi väldigt tidigt, redan i februari, inne på att vi behövde gå upp i stabsläge, vi behövde hantera det här som är en kris. Jag tycker att vi med fog kan vara stolta över hur vi och våra medarbetare har hanterat pandemin så här långt. Sen har det förstås varit jobbigt, det ska man inte sticka under stol med, men vi har fått vår verksamhet att fungera som vi ville att den skulle fungera, säger Uno Lundberg.

Genom att utmana invanda mönster, ha en genuin känsla för sitt uppdrag och samtidigt höja kvalitén inom vård och hälsa, rehabilitering, beredskap, vägassistans och räddningstjänst satsar Falck framåt. Bolaget gör det bland annat genom att utveckla områdena utbildning och forskning.

– Vi har i flera år utbildat organisationer kring hur man ska agera förberedande i kriser, i ämnen som hot och våld, HLR, kamratstödshjälp och krisstöd. Under året har vi bland annat utbildat företag med samhällskritiska uppdrag. Vi har också erbjudit krisstöd till organisationer i samband med Corona. Att utveckla en ny utbildning om högrisksmittor låg också naturligt för oss när vi fick förfrågningar om det. Vi har under året också arbetat tätare med flera regioner kring pandemin, som Stockholm, Gotland, Östergötland och Skåne.

Ett forskningsprojekt som Falck håller på med just nu är ett projekt där cirka 1 000 medarbetare i Sverige och 3 000 medarbetare i Danmark tar prover på sig själva var fjortonde dag. Projektet ska kartlägga hur spridningen av antikroppar går till, om det är mellan olika typer av yrkesgrupper eller antalet kontakter som ligger till grund för spridningen.

– Det är ett forskningsprojekt som drivs i samarbete med vårt moderbolag Lundbeckfonden, en stor kommersiell stiftelse i Danmark som delar ut allt överskott till forskning. Det ligger i vårt DNA, redan från början, att vi ska vara med och göra samhället bättre och då måste vi hela tiden tänka nytt. Vi jobbar ständigt mot löftet att vi kommer att vara där när du behöver oss, berättar Uno Lundberg.

Falck har bedrivit verksamhet i Sverige sedan 1950 (i Danmark sedan 1906), och är majoritetsägt av stiftelsen Lundbeck Foundation. Varje år delar Lundbeck Foundation ut över 500 miljoner DKK i forskningsbidrag. I Falckkoncernen ingår AB Previa som är ledande en aktör inom företagshälsa.

Läs mer om Falck

Susanne Hermansson (t.v.), samordnande sjuksköterska i hemsjukvården i Nyköpings kommun

Kombinera karriär med stadspuls och
naturliv i Nyköpings kommun

I Nyköpings kommun har man nära till allt. Här finns levande kulturliv och stadspuls, närhet till sjöar, hav och natur samtidigt som man från Skavsta flygplats lätt tar sig ut i Europa. Här finns dessutom Campus Nyköping där man kan läsa till bland annat sjuksköterska och sedan arbeta och vidareutbilda sig i kommunen.

Som sjuksköterska inom kommunen kan man välja att jobba på särskilt boende, inom hemsjukvården eller inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning. Arbetet är flexibelt och självständigt och Susanne Hermansson som arbetar som samordnande sjuksköterska i hemsjukvården i Nyköpings kommun berättar att de själva planerar dagarnas upplägg och att möjligheterna är många med att bo, arbeta och leva i Nyköping.

– Jag tycker att det är spännande att arbeta med hemsjukvård. Varje dag möts man av nya utmaningar och vi jobbar i nära samarbete tillsammans med läkare, hemtjänst, undersköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. De personer vi besöker har ofta svårt att åka till vårdcentralen och att vi istället låter vården komma till dem är uppskattat. Jag känner tacksamhet över att kunna göra människor glada med mitt arbete, säger Susanne.

En modern arbetsgivare
Nyköpings kommun är en modern och snabbt växande kommun med god service. Inom kommunens verksamheter finns många av samhällets viktigaste jobb där medarbetare får möjlighet att engagera sig i meningsfulla arbetsuppgifter. Alla jobb och arbetsuppgifter är lika viktiga och visionen är att varje individ gör skillnad på arbetet som i samhället.

Kommunen har en bred organisation med många yrkesområden och yrkesgrupper och det finns goda utvecklingsmöjligheter för den som vill. Det görs satsningar på mentorskap och kurser för att lyfta medarbetare till nya befattningar och det finns interna utbildningar för att utvecklas inom egna tjänsten eller i sitt ledarskap.

Susanne, som själv är utbildad intensivvårdssjuksköterska, berättar att hon ofta har användning för sin breda kunskap, inte minst för att vidareutbilda kollegor inom hemtjänsten kring sjukvård och hälsa erbjuden i hemmiljö.

– Vi ges möjlighet till kompetens- och vidareutbildning inom kommunen. De som vill lära sig mer om till exempel sår, kan gå en utbildning för att få högskolepoäng och man kan få en viss studietid för att klara att gå kurser i kombination med arbetet, säger Susanne.

Presenteras av:
Nyköpings kommun

Nyköping ligger vid kusten en timme söder om Stockholm. Närheten till Europas storstäder via Stockholm Skavsta flygplats, skärgården och det sörmländska kulturlandskapet gör Nyköping till en attraktiv boplats. I centrala Nyköping bor ungefär 36 000 personer och i hela kommunen cirka 56 000. Småorterna runt Nyköping är Stigtomta, Nävekvarn, Jönåker, Tystberga, Stavsjö och Ålberga.

Läs mer om vården i Nyköping

Cancerfonden efterlyser nationellt stöd för att arbeta bort vårdskulden

Trycket på Sveriges sjukvård har varit extremt högt under de senaste månadernas pandemi och mycket av övrig vård har fått ta ett steg tillbaka. Pausade screeningar och färre besök i primärvården innebär en risk att upptäckt av cancer försenats och att en vårdskuld byggs upp visar en granskning av Cancerfonden.

Cancervården har under den här tuffa perioden klarat att ställa om med bibehållen medicinsk kvalitet visar Cancerfondens granskning. Samtidigt finns nu farhågor för framtiden gällande uthållighet hos personal, skenande kostnader, mindre forskningsunderlag och en vårdskuld med oupptäckt cancer.

– Vår rapport pekar också på att en vårdskuld nu byggs upp och att oron bland patienter varit stor. Cancervården har en stor uppgift framför sig och för att klara den behövs stöd från nationellt håll. Regeringen behöver kartlägga läget i alla regioner och sätta in resurser för att långsiktigt säkra cancervårdens kvalitet säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden.

Under våren har det varit en tydlig tillbakagång i besök inom primärvården. Till följd av färre fall av misstänkt cancer minskar även antalet cancerutredningar som genomförs, visar Cancerfondens rapport. En verksamhetschef i Stockholm uppskattar att antalet undersökningar man nu utför har minskat med så mycket som 30 – 40 procent jämfört med motsvarande period under förra året. Det här medför en stor risk för ett uppdämt vårdbehov när allt långsamt återgår till det normala inom vården.

– Många cancerupptäckter riskerar att försenas. Det beror bland annat på att screening har pausats och att färre kontaktar primärvården. Vården kommer framöver att behöva hantera alla som väntat med att söka för sina symptom. Då riskerar antalet remisser för utredning att öka och till slut kan kön till cancerbehandling växa. Vi vet att tidig upptäckt ökar möjligheten att bli botad, säger Ulrika Årehed Kågström.

Vår vision är att besegra cancer. Målet är att färre personer i Sverige ska drabbas av cancer och fler ska överleva. Det arbetar vi som jobbar på Cancerfonden för, tillsammans med alla som skänker gåvor, alla våra samarbetspartners, alla cancerforskare och alla som på olika sätt engagerar sig i kampen mot cancer.

www.cancerfonden.se

Närståendestöd översatt till flera språk

Ett fullgott stöd till närstående är en viktig del av god vård i livets slutskede. 
Därför släpper Betaniastiftelsen nu tre översättningar av informationshäftet ”Till dig som är närstående”, på engelska, finska och arabiska.
Under året kommer ytterligare 13 språk.

Att få stöd och information som närstående ska vara en självklarhet oavsett var man bor och var man kommer ifrån. Därför skapade Betaniastiftelsen – en idéburen stiftelse som verkar för att utveckla vård och omsorg utan vinstsyfte – informationshäftet “Till dig som är närstående" om vård i livets slutskede, som delas ut till närstående.

Nu översätts häftet till totalt 16 språk.

– Vi valde att satsa på dessa översättningar för att göra skillnad för vårdtagare, deras närstående och vårdpersonal. Mångfaldsfrågan är jätteviktig och det kan vara betydelsefullt att få information på sitt eget modersmål, säger Johan Sundelöf, programchef för palliativ vård och äldreomsorg på Betaniastiftelsen, samt överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Närståendehäftet skapades 2017 som en del av läroboken Palliationspraktikan, vilken innehåller grundläggande kunskap som vårdteamet behöver för att kunna utföra god palliativ vård.

Läroboken är ett ett komplement och fördjupning till webbutbildningen i allmän palliativ vård, Palliation ABC, som lanserades i januari 2018 av Betaniastiftelsen. Över 11 000 personer har nu avslutat utbildningen och ytterligare 9 000 personer har påbörjat utbildningen men ännu inte slutfört den.

– Vi vill att man ska kunna ta del av materialet var man än befinner sig. Målet är att kunskap inte ska vara beroende av budgetering och kostnad. All personal ska kunna få utbildning inom palliativ vård på ett jämlikt sätt och patienter ska kunna få god vård oavsett ort, sjukdom eller ålder, säger Johan Sundelöf.

Häftet "Till dig som är närstående" finns nu att köpa på svenska, engelska, finska och arabiska på Palliationsakademin.se för 20 kronor styck. Det finns även att läsa digitalt utan kostnad.

Läs mer här

Presenteras av: Betaniastiftelsen

 

Fakta:

Betaniastiftelsen är en idéburen stiftelse som utifrån en helhetssyn på människan verkar för att utveckla vård och omsorg utan vinstsyfte. Utifrån nationella riktlinjer, och i samverkan med andra, bedriver stiftelsen tvärprofessionell utbildning och kompetensutveckling. Betaniastiftelsen är medlem i Famna – Riksorganisationen för idéburen välfärd – och driver plattformarna:

Palliationsakademin.se – utbildningsplattform för insatser inom palliativ vård
Livsakademin.se – utbildningsplattform för insatser inom existentiellt stöd
Kulturarenan.se – samlingsplats för kultur online för den som inte kan ta sig till scenerna

Läs mer här


Lokalt läkemedelsföretag med fokus på utveckling, samarbete och hållbarhet

Orion Pharma har funnits i läkemedelsbranschen i över hundra år och de senaste 50 åren har verksamheten vuxit och breddat sig i hela Skandinavien. Med lokal närvaro, en bred läkemedelsportfölj och klinisk forskning arbetar de för att skapa mervärde för samhälle, vård och patient.
– Samarbetet med hälso- och sjukvård är otroligt viktigt för oss, säger Jesper Qvist-Pedersen, VD Orion Pharma Scandinavia.

Orion Pharma grundades år 1917 i Finland och grundfilosofin som genomsyrat verksamheten sedan dess har varit att skapa kostnadseffektiva läkemedel. Idag finns de över hela världen och nyligen öppnades ett dotterbolag i Sydostasien. Hemmamarknaden är dock Finland och Skandinavien. Portföljen består av över 300 produkter – nya innovativa läkemedel såväl som generika, biosimilarer och receptfria läkemedel.

– Vår bredd är en styrka och vi sätter en stor ära i att kunna erbjuda både innovativa och kostnadseffektiva generiska alternativ. Kostnaden för ett läkemedel kan med generika minska med 90–95 procent, vilket innebär att kostnaden för samhället, patienten och vården minskar och vi får möjlighet att investera mer i innovation i Sverige, säger Peter Åkerlund, Country Manager Sweden.

En viktig aktör under coronapandemin
Till skillnad från många andra läkemedelsföretag sker en stor del av produktion och distribution på en lokal nivå vilket har många fördelar. Under coronapandemin har Orions nordiska närvaro varit oumbärlig för intensivvården då efterfrågan av vissa läkemedel ökat lavinartat.

– Tack vare närheten till huvudkontoret i Finland är våra beslutsprocesser korta och vi har kunnat leverera intensivvårdsläkemedel snabbt till IVA, vilket har varit väldigt viktigt, säger Mikael Sörberg, Medical Director Scandinavia.

Hållbarhet i fokus
Det lokala arbetet är en vinst även hållbarhetsmässigt. Med egna fabriker i närområdet så kan exempelvis onödigt långa transporter minskas för att ge så lite miljöavtryck som möjligt. Hållbarhetsarbetet löper som en röd tråd genom den dagliga verksamheten och vidare än så. Orion är huvudpartner för John Nurminen Foundation, vars syfte är att rädda Östersjön och dess kulturarv för framtida generationer.

– Det är ett naturligt fokus för oss på Orion att fokusera på skyddet av Östersjön, eftersom vi har verksamhet i alla länder runt om, säger Jesper.

– Ett av våra stora områden är lungmedicin och vi tillverkar bland annat inhalatorer för astma- och KOL-patienter, även här är hållbarhet en viktig ledsagare i arbetet. Fördelen med pulverinhalatorer är att de är drivmedelsfria och har ett betydligt lägre koldioxidavtryck och miljöpåverkan jämfört med de sprayinhalatorer som finns idag. Beräkningar visar att koldioxidavtrycket generellt från en pulverinhalator är mellan 10-40 gånger lägre än från en sprayinhalator. Generellt i hela verksamheten vill vi reducera det som har stor påverkan på klimatet för att i framtiden bli klimatneutrala. Vårt mål är att ha reducerat vårt CO2-avtryck med 75% år 2025, och redan nu är vi uppe på 55%, säger Carl-Gustav Fabiansson, Marketing & Market Access Director Scandinavia.

Fokus på utveckling och samarbete
Hos Orion Pharma är patientens hälsa och livskvalitet alltid i prioritet. Forskning och utveckling fokuseras främst inom neurologiska sjukdomar, onkologi, intensivvård och andningsområden såsom KOL och astma och ofta i samarbete med svensk sjukvård.

– Genom att alltid se till att ligga i framkant med hållbara, tillgängliga och innovativa läkemedel samt säkerställa patientsäkerhet, och hög leveranssäkerhet är Orion Pharma en självklar samarbetspartner till den svenska hälso- och sjukvården, avslutar Mikael.

Moderbolaget grundades 1917 i Finland och det skandinaviska huvudkontoret finns i Stockholm. I portföljen finns specialistläkemedel, generika och egenvårdsprodukter.

  • Medarbetare: 95
  • Produkter i portföljen: över 300

Läs mer på www.orionpharma.se

Carl-Johan Glans, Vatroslav Mateljic och Sanna Venetvaara på Takeda.

De vill innovera vården genom sektoröverskridande samarbeten 

Sverige har en lång tradition av innovationer inom sjukvården och i synnerhet när det kommer till den medicinska forskningen. Men vi – och resten av världen  kan bli ännu bättre på att ta tillvara på de innovationer som finns.  läkemedelsföretaget Takeda är man övertygade om att innovation måste lyftas från teori till praktik, från pilotprojekt till ny standard. Detta kräver ett brett samarbete tvärs över olika sektorer. 

Med sina 240 år i branschen är det japanska läkemedels- och biofarmaceutiska företaget Takeda ett av de största företagen i världen. På Takeda Sverige fokuserar man på forskning och utveckling särskilt inriktat på fyra områden: onkologi, gastroenterologi, centrala nervsystemet och sällsynta diagnoser. I synnerhet är arbetet fokuserat på att utveckla innovativa läkemedel som bidrar till att göra verklig skillnad för människor.

– Vår främsta uppgift är att stötta och öka livskvaliteten hos patienten, igenom hela processen. Det innebär att även möjliggöra för patienten att ta kontroll över sin situation och sin hälsa. Tekniska innovationer kan hjälpa till med detta, säger Vatroslav Mateljic, General Manager Takeda Sweden.

– Jag ser de här målsättningarna uppfyllas varje dag. Vi utgår alltid från patienten och hur vi långsiktigt kan hjälpa dem men också hjälpa sjukvårdssystemet som helhet. Det är detta som är startpunkten i vårt arbete, säger Sanna Venetvaara, Head of Nordic Innovation Hub.

Innovation genom korssektoriella partnerskap
Takedas team arbetar dagligen med frågor som hur vi kan möta framtidens utmaningar inom svensk hälso- och sjukvård genom användandet av ny teknik och innovativa lösningar. En möjlighet är korssektoriella partnerskap, det vill säga att man helt enkelt tittar utanför sin egen sektor i syfte att utveckla den egna verksamheten. Carl-Johan, Public Policy Lead på Takeda, utvecklar:

– Vi tror att alla företag behöver bredda sig och se utanför sin egen bransch för att förnya sig, och för att bygga en hållbar sjukvård behöver vi alla samarbeta. Kan vi kanske använda bilbranschens AI-lösningar inom sjukvården? Vi måste utvecklas framåt och titta på alla möjligheter.

En förutseende vård
En annan viktig del i Takedas arbete är att få fram vilka policyförändringar som behövs för att möjliggöra implementeringen av nya lösningar. Essentiellt är en digital, nationell, infrastruktur. Detta är grundbulten för att skapa lösningar som kan identifiera och förebygga patientproblem innan de uppstår. Att vara förutseende är centralt för att skapa en patientcentrerad och bra vård, menar Sanna.

Tekniken finns redan
Förutom att lyfta och stärka patienten vill Takeda även vara en framstående aktör då det gäller utvecklandet av nya innovativa, tekniska möjligheter.

– De tekniska lösningarna finns redan - vi alla har antagligen bara inte förstått hur vi kan använda dem för att hjälpa patienten, sjukvården och samhället på bästa sätt, avslutar Carl-Johan.

 


Läkemedelföretaget Takedas vision för att uppnå en hållbar vård i partnerskap är att man behöver skapa ett gemensamt, holistiskt synsätt inom vården och dess element i alla led – från patient och anhöriga till alla vårdinstanser, vidare till betalare och samhället i stort: 

Läs mer om vår vision i ”Hållbar vård i partnerskap” 

 C-ANPROM/SE/EYV/0033 jan-21 

Klara förbättringar när Qvalify granskar äldrevården 

Det har länge larmats om de allvarliga brister som finns inom äldrevården. Qvalify är Sveriges ledande certifieringsorgan för ledningssystem och enligt den så kallade Äldrestandarden utför de oberoende granskningar av äldreomsorgstjänster med klara förbättringar som resultat.

I och med covid-19 har de många bristerna inom äldrevården skoningslöst blottats. De höga dödstalen på äldreboenden i spåren av pandemin är enligt Folkhälsomyndigheten ett misslyckande. Syftet med Qvalifys granskningar och certifieringar är att ge vårdgivare eller verksamhetsansvariga en fingervisning om hur äldrevården kan förbättras. 

– Vi vill inte strö salt i några sår och vi kommer absolut inte att peka finger, men det fanns många larm om allvarliga brister inom äldrevården även före pandemin. Vid tidigare IVO-granskningar har det framkommit bland annat att bristande kunskap bidrar till att äldre personer utsätts för allt från otrygghet till missförhållanden och allvarliga vårdskador, säger Magnus Göthberg, revisionsledare på Qvalify

Påtagliga förbättringar
Först ut i landet var Sigtuna kommun och äldreboendet Ymer som i september 2018 verifierades enligt SS 872500:2015 - eller Äldrestandarden som den också kallasStandarden finns till för att skapa tydlighet om vad som karaktäriserar god kvalitet för äldre med behov av vård och omsorg i hemmet respektive i särskilt boende. Den utgår ifrån den äldres behov och syftar till att öka den äldres livskvalitet och känsla av trygghet.  

På Ymers äldreboende har förbättringarna varit påtagliga efter granskningen och de nyinförda rutinerna har gjort att de ökat mest av alla särskilda boenden i kommunen när det gäller fokusområdena trygghet, förtroende, bemötande och delaktighet.  

– Äldrestandarden har underlättat arbetet med att få rutiner och processer på plats. Nu är det ordning och reda och alla vet vad de ska göra. Det skapar ett lugn och arbetet blir mer brukarcentrerat. Dessutom har samverkan och samarbetet inom boendet ökat på alla nivåer, säger Lena Bjuhr Erngren, Kvalitetschef, omsorgsförvaltningen Sigtuna kommun. 

Förbättringarna på boendet har alltså tagits emot väl och inte endast av de boende, utan även de anställda och anhöriga har varit väldigt positiva. Men arbetet slutar förstås inte där. Lena understryker att kvalitetsarbete är en ständigt pågående process: 

– Man måste följa upp så att de positiva resultaten inte börjar dala. Med en årlig, extern och oberoende granskning måste man tagga till och följa ledningssystemet, så att det inte blir personberoende. 

Sigtuna kommun är så nöjda att de kommer införa Äldrestandarden på ytterligare tre boenden.

– Det viktiga när det gäller kvalitet och förbättringsarbete är trots allt att gå från tanke till handling. Inte minst för våra äldres skull, avslutar Magnus.

Qvalify är Sveriges ledande företag för certifiering av ledningssystem. Som oberoende part kan vi även ge dig en ärlig bild av organisationens förmågor, resurser, risker – eller i princip vad som helst där du behöver en oberoende granskning. 

Läs mer på www.qvalify.se 

Bildtext: Gun-Britt Eriksson, 75 år, från Malmö, har testat LifePod.

Automatiserad patientprioritering bakom ökad trygghet

Med e-hälsoplattformen LifePod kan vårdgivare överblicka hälsotillstånd hos patienter på distans och prioritera dem som har störst behov av vård. Thomas Bergqwist är grundare och vd på Cross Technology Solutions som utvecklar LifePod. 

Startskottet för LifePod var hans funderingar om hur patienter håller reda på sina rekommendationer, hur de uppnår varaktiga förändringar till ett friskare liv och hur vårdgivare ska kunna prioritera patienter utifrån behov när det inte gäller akutvård.

– Jag insåg hur värdefullt det hade varit för vården att veta vilka patienter som behöver hjälp först, vilket ju inte syns i en kalenderbokning, säger Thomas Bergqwist.

Sorterar efter vårdbehov
LifePod består av två huvudkomponenter. Ett medicinskt gränssnitt för vårdgivaren samt en skräddarsydd applikation för patienten. Varje patient rapporterar sina personliga värden och följs utifrån sitt specifika hälsotillstånd.

– Varje patient är en individ. Därför använder LifePod unika och individuella gränser och rekommendationer. I dag har vi ett tiotal olika hälsotillstånd av varierande komplexitet, säger Thomas Bergqwist.

Med hjälp av algoritmer värderar LifePod den insamlade informationen och sorterar patienterna efter vårdbehov.

– För patienterna innebär LifePod att deras koppling till vården stärks eftersom de är i kontinuerlig kontakt. De känner sig sedda och omhändertagna, säger Thomas Bergqwist.

Direktkontakt med vården
Den bilden bekräftas av Gun-Britt Eriksson, 75 år, från Malmö. Hon kom i kontakt med LifePod genom Hjärt- och Lungsjukas Förening i Malmö och fick frågan om hon ville delta i en patientstudie om LifePod.

Under studien rapporterade hon löpande in en rad hälsovärden till studiens ansvariga. Att få respons i appen efter att ha rapporterat in sina värden upplevde Gun-Britt Eriksson som en stor trygghet.

– Det är inte det lättaste att komma i kontakt med vården och det finns ofta en oro förknippad med kroniska sjukdomar. Genom LifePod får man direktkontakt med vården och får veta om allt är normalt eller om man behöver komma in. Då slipper man gå och oroa sig. Jag var jättenöjd under studien och tror verkligen att LifePod skulle vara bra för många som lever med kroniska sjukdomar, säger Gun-Britt Eriksson.

Cross är ett svenskt innovationsbolag som utvecklar e-hälsoplattformen LifePod för distansmonitorering av patienter med kroniska tillstånd eller andra behov som behöver följas. Cross erbjuder distansuppföljning för ett tiotal olika tillstånd. 

Lär mer här

Henrik Nilsson, försäljningschef, Acarix Norden

Effektiv utredning av bröstsmärta med ny, innovativ metod 

Bröstsmärtor kan vara ett symtom på hjärtsjukdom, men 9 av 10 gånger är det ofarliga faktorer som ligger bakom. De många personer som söker sig till vården får gå igenom komplexa diagnostiska utredningar, vilka ofta är resursdrivande och innebär långa väntetider för patienten. MedTech-bolaget Acarix erbjuder en metod som snabbt kan utesluta att det rör sig om allvarlig kranskärlssjukdom, vilket innebär stora besparingar i både tid och pengar. 

Tidigare har patienter som sökt för bröstsmärtor fått genomgå ett så kallat arbetsprov, där de får cykla med elektroder fastsatta på huden för att mäta hjärtats elektriska aktivitet. I och med nya riktlinjer (ESC Guidelines) håller denna rutin på att försvinna, vilket har gjort ett befintligt problem ännu mer angeläget; det behövs ett enkelt och effektivt sätt att kunna selektera i ett tidigt skede. 

– 1 av 10 i den här patientgruppen har en hjärtproblematik och det är viktigt att den som har fortsatt vårdbehov får den hjälp de behöver. Och för resten är det skönt att kunna utesluta hjärtproblem tidigt, säger Henrik Nilsson, försäljningschef Norden.

Akustisk teknologi
Acarix CADScor®System bygger på akustisk teknologi. Det innebär att man med hjälp av en superkänslig mikrofon fångar upp de blåsljud som uppstår vid förträngningar i kranskärlen. En algoritm omvandlar sedan resultatet till en CAD-score, en skala på 1 till 100 där allt under 20 med hög säkerhet kan utesluta kranskärlssjukdom. I Acarix studier har upp till 50% haft en CAD-score under 20, vilket bara det innebär en enorm avlastning på vården så att resurserna kan användas på bästa sätt. 

– Det finns i nuläget ingen motsvarande produkt alls. De etablerade undersökningarna som finns idag är effektiva men enormt resurskrävande. Vår metod kan användas på vårdcentraler, akuten och små mottagningar och normalt sett är det en sköterska som utför mätningen, säger Henrik. 

Stor studie 
Sedan ett par år tillbaka används metoden i klinisk praxis på ett antal sjukhus och flera regioner utvärderar just nu metoden. I nuläget genomförs en stor studie på Skånes universitetssjukhus i Lund, där totalt 2000 patienter från Sverige och Danmark deltar i en jämförelse av standardutredning och en utredning baserad på CADScor®.  

– Det vi förväntar oss att kunna visa med studien är att en CADScor®-strategi leder till färre diagnostiska utredningar och en bättre kostnadseffektivitet totalt sett. På sikt ser vi att vårdköerna kan kortas avsevärt, avslutar Henrik. 

Acarix är ett svenskt MedTech-företag som grundades 2009 och marknadsför CADScor®System – den innovativa, icke-invasiva och ultrakänsliga analysenheten utformad för att stödja en säker, pålitlig och kostnadseffektiv uteslutning av signifikant kranskärlssjukdom (CAD). 

Läs mer på www.acarix.com 

Cecilia Lejon och Peter Bergström på Värmdö Kommun.

Värdeskapande verksamhet och en utforskande kultur

De senaste decennierna har det skett en demografisk förändring då vi blir allt äldre och fler, men färre i arbetsför ålder. Det innebär att all offentlig förvaltning behöver tänka nytt för att skattemedlen ska kunna hantera ett större underlag med färre resurser. Med en utforskande kultur och innovativa idéer går Värmdö kommun i bräschen för denna utveckling. – Vi ska säkerställa att vi kan leverera en god och ändamålsenlig välfärd för alla, säger Cecilia Lejon, kommundirektör.

Satsningen kallas smartare Värmdö och är ett helhetsgrepp på kommunens verksamhet, från kommunhuset och ut i verkligheten. Med hjälp av proaktiva och nytänkande idéer är målet att skapa bästa möjliga värde för varje skattekrona. Satsningen är fortfarande i sin linda men har redan rönt framgångar, inte minst inom vård och omsorg. På kommunens demensboenden har man till exempel automatiserat arbetet genom att installera IR-baserade trygghetskameror – något som underlättat arbetet då de anställda utöver att visuellt kunna följa en boende också larmas vid avvikelser i rörelsemönster eller ljud hos de boende.

En smartare skola
En central del i smartare Värmdö är att utveckla skolan – ett arbete som involverar såväl lärare som elever och vårdnadshavare i kommunen.

– Vi behöver skapa en kultur som främjar innovation och vi vill skapa ett nyfiket och utforskande klimat. Sätter man den kulturen har man en hel del vunnet, säger Peter Bergström, utbildningschef.

Med hjälp av nya initiativ såsom pappersfri skolstart, digitalisering och automatisering är målet att skapa en smartare skola som kommer tillbaka till uppdraget – att förbereda barn och ungdomar och ge dem kapacitet att fortsätta driva samhällsutvecklingen. Men Peter betonar att de digitala verktygen endast är möjliggörare, och inte ett mål i sig.

– Det är inte tekniken som är viktig – det är människorna i systemet som är viktiga och som kan leda till förändring. Vi lever i en djungel av system men ser inte alltid en röd tråd. Då får man titta på processerna och fråga sig: vad är värdeskapande? Det handlar om att våga göra saker på ett nytt sätt och sluta göra saker på rutin.

Cecilia fyller i:

– Vi måste klara av att utforska, vara nyfikna och prova oss fram genom att våga ifrågasätta gamla föreställningar om skolan och testa nytt. Men det arbetet och den kraften kan aldrig skapas uppifrån; det vi kan göra är att sätta förutsättningarna och göra det som behövs för att stötta kulturen.

Automatisering frigör mänskliga resurser
Arbetet med smartare Värmdö rör sig sakta men säkert framåt, små skeenden i taget och inom alla kommunala områden. Värmdös geografi är utmanande med flera tusen öar och såväl landsbygd som stadsmiljö. Istället för att lägga resurser på att mäta fastighetsgränser med måttband använder man sig idag av drönarteknik. Det är bara ett exempel på hur tekniken och automatiseringen kan frigöra mänskliga resurser.

– Det man kan automatisera ska man automatisera, för att människor ska kunna ägna sig åt det som är värdeskapande, avslutar Cecilia.

Värmdö är en av landets snabbast växande kommuner, med närmare 46 000 invånare. Närheten till Stockholm gör Värmdö till ett attraktivt område för storstadsbornas boende, rekreation och båtliv. Sommartid ökar antalet boende i Värmdö kommun till över 100 000 personer, merparten med fast boende i Stockholm. Värmdö är Stockholms läns näst största kommun sett till ytan. Här finns mer än 10 000 öar och omkring 14 000 fritidshus.

Läs mer på https://www.varmdo.se/smartarevarmdo