Ställningsföretaget som tar höjd för säkerhet

På Hyrex huvudkontor i Alby råder full aktivitet. Mats Söderkvist, vd på Hyrex och nystartade dotterbolaget Hyrex Industri går igenom komplicerade projekt med arbetsledarna. Här möts en imponerande samling av gedigen kompetens tillika mångårig erfarenhet.

Hyrex har monterat och hyrt ut ställningar, väderskydd, rullställningar och stängsel sedan 1979. Koncernen är idag en av de ledande i Stockholm och Uppsala och vd:n Mats Söderkvist ser ljust på framtiden. Året 2020 till trots. Ett tufft år för många företag. Men ställningsbranschen och byggbranschen har klarat sig relativt bra.

– Vår nya strategi att ytterligare förädla Hyrex höga service, utöka vår kompetens och fortsatt ta höjd för ökad säkerhet är helt rätt, säger Mats Söderkvist och tillägger: 

  Hyrex Industri, vårt nya dotterbolag, är ett naturligt steg i att ytterligare förstärka varumärket och utöka vårt kunderbjudande. Det bidrar även till en tydlig utveckling inom andra ställningsmontage, till exempel infrastruktur och industri.

Hyrex jobbar i 3 sektioner: korta jobb inom ställningsservice, kärnverksamheten i form av komplexa ställningar, olika försäkringsjobb och väderskydd samt den nya positionen inom infrastruktur och industri. Oavsett uppdrag bidrar Hyrex till att göra branschen mer säker. Mats Söderkvist har sett många konkurrerande aktörer komma och gå, och tror att Hyrex nyckel till framgång har varit viljan att ta fullt ansvar för säkerheten.

  Vårt fokus ligger alltid på att leverera säkra ställningar till våra kunder. Det har resulterat i trogna kunder och anställda som stannar länge, säger Mats Söderkvist.

Säkerhetsutbildningar för en tryggare ställningsbransch
Personalen är en otroligt viktig investering för företaget. Det är en självklarhet att alla anställda får kontinuerlig utbildning inom ställningsmontage, fallskydd och arbete på höga höjder. Det sker via branschorganisationen för ställningsentreprenörer, STIB - som verkar för en trygg och säker ställningsbransch. Stabil kompetens byggs med utbildning.

Utökad digitalisering
KMA-dokumentation om just kvalitet, miljö och arbetsmiljö, är en annan viktig del av Hyrex säkerhetsarbete. Hyrex har anställt en egen säkerhetsinspektör som åker ut till alla ställningar för kontroll och provdragning av förankringarna. Dokumentation förs och lämnas in till uppdragsgivarna. Då finns ett underlag hos kunden vid kontroll från Arbetsmiljöverket.

– Inga krav finns idag på att ha en specifik kompetens med säkerhetsansvar på företaget, men vi väljer att själva ta det här initiativet och centraliserar kontrollarbetet, säger Mats Söderkvist.

”Alla ska hem”
Hyrex för en ständig dialog med sina montörer som arbetar uppe i byggnadsställningarna om vikten av att använda den säkerhetsutrustning som finns till hands. Bara under 2020 har branschen tragiskt nog sett två dödsolyckor som kunnat undvikas med fallskydd.

Hyrex jobbar efter parollen ”alla ska hem” med fokus på betydelsen av att inte bara ta ansvar för sig själv, utan också för sin kollega. Det kan rädda liv!

Digitalisering ökar säkerheten
Ökad digitalisering inom ställningsbranschen är en trolig utveckling, enligt Mats Söderkvist. Det innebär viktiga effekter för branschens fortsatta säkerhet. När nya ställningar ritas upp i 3D innan montering kan risker och brister identifieras – innan projekten påbörjas. Noga planerade projekt resulterar i bästa utförande och en effektivare produktion, vilket alla vinner på.

Väljer man Hyrex har man redan tagit ställning för säkerhet.

Läs mer

Hyrex AB och Hyrex Industri är ett av de ledande ställningsföretagen i Stockholm och Uppsala. Företaget satsar löpande på hållbarhetsfrågor och byter nu succesivt ut fordonsflottan till el- och hybridfordon för att ligga i framkant även där. Hyrex är medlemmar i Stockholms Byggmästareförening, Sveriges Byggindustrier samt STIB-auktoriserade.

Foto: Dan Coleman

Nu kan du se pensionens klimatavtryck

Enligt en undersökning från SPP vill hela 9 av 10 anställda ha en hållbar tjänstepension. Men hur kan du som arbetsgivare bevisa att er tjänstepension verkligen uppfyller önskemålen från dina anställda? Enligt Johanna Lundgren Gestlöf, hållbarhetschef på SPP, är verktyget "Ditt klimatavtryck" svaret.  

"Ditt klimatavtryck" är en helt ny innovation som möjliggör för företagskunder hos SPP att få konkret koldioxiddata för sina anställdas samlade tjänstepensionssparande i SPPs fonder. I verktyget kan du som kund också se hur mycket högre ert koldioxidavtryck skulle varit om era pengar istället investerades i jämförbart sparande utan hållbarhetskrav.

– I praktiken ger "Ditt klimatavtryck" er hållbarhetsansvariga ett kvitto på att er näst största personalkostnad efter lönen omfattas av ett hållbarhetskrav som gör skillnad. Ett kvitto i form av koldioxiddata som ni dessutom skulle kunna använda i företagets hållbarhets- och årsredovisning, vilket i sin tur visar för både interna och externa intressenter att ni verkligen har ett helhetstänk i ert hållbarhetsarbete.

Själva koldioxidavtrycket beräknas i enlighet med Fondbolagens Förenings rekommendationer. Rent konkret visar måttet spararens exponering mot koldioxidintensiva företag i SPPs egna fonder jämfört med exponeringen om sparandet istället låg i respektive fonds index.

– För mig som hållbarhetschef är det självklart att ett bra hållbarhetsarbete kräver ambitiösa klimatkrav och data som mäter effekten av våra insatser. På samma sätt som man förstår att ens pengar går till transporter med lägre koldioxidavtryck om man köper en tågbiljett istället för en flygbiljett, vill vi att man ska kunna se effekten på koldioxidavtrycket av ens pengar om man sparar med hållbarhetskrav istället för utan, kommenterar Johanna Lundgren Gestlöf.

Men det är också ett viktigt verktyg gentemot nuvarande och framtida anställda, menar Lundgren Gestlöf. Forskning visar att dagens unga är mer värderingsstyrda än någon tidigare generation när det kommer till att välja arbetsgivare, och att ett företags hållbarhetsarbete spelar stor roll. Genom att i rekryteringar, lönesamtal och vanliga kommunikationskanaler lyfta att ni som arbetsgivare erbjuder en trygg, prisvärd och dessutom hållbar tjänstepension får ni ett nytt verktyg i arbetet med att locka och behålla framtidens talanger.

– Skälet till att jag började arbeta som hållbarhetschef på SPP är att jag är övertygad om att vårt ambitiösa hållbarhetsarbete är med och bidrar till en förändring av finansbranschen, säger Lundgren Gestlöf och fortsätter:

– Vår ambition som pensionsbolag är att styra kapital mot bolag som ser Parisavtalet och FNs hållnarhetsmål som viktiga ledstjärnor i sin affärsutveckling. Jag är övertygad om att det är dessa bolag som kommer leverera mest värde åt våra kunder.


"Ditt klimatavtryck" visar ett intensitetsmått som mäts utifrån ett portföljbolags utsläpp i förhållande till dess intäkter (mätt i ton Co2/MSEK). Detta värde multipliceras med procentandelen av fonden som är investerad i portföljbolaget och vägs sedan samman för alla portföljbolag i fonden. Mer om måttet går att läsa på www.spp.se/koldioxidavtryck

Styrelseordförande Bengt Lundgren och Jan Lindblom, vd.

Netsecure expanderar: ”Träffa de bästa, och utvecklas med de bästa”

Digitaliseringen ligger i var mans mun just nu och har inte minskat i samband med pågående pandemi. När allt fler tvingas till att arbeta hemifrån ökar bolagens och organisationers sårbarhet, dessutom i en tid där hoten är större än någonsin. För att digitalisera och minska riskerna krävs expertkunskap inom säker IT-infrastruktur och informationssäkerhet – något som har varit Netsecures signum sedan bolaget startades.

– Genom oss kan ni som kund fokusera på er affär medan vi säkrar upp er IT-miljö och information, säger Bengt Lundgren, styrelseordförande på Netsecure.

Vi blir mer och mer digitala och vinningen i en digitaliserad verksamhet är stor samtidigt som det ur ett säkerhetsperspektiv innebär en ökad risknivå. Hotbilden blir större ju mer data ett företag sitter på – och att ha kontroll på information och informationsflöden är av allra största vikt.

Netsecure jobbar inte bara med säkerhet inom IT utan även med nätinfrastrukturen. Dessutom har de fokuserat starkt på ett fåtal partners, exempelvis Fortinet, AVA och SentinelOne. Det berättar Bengt Lundgren, nytillträdd styrelseordförande på Netsecure.

– Med färre partners kan vi fokusera starkt på de leverantörer vi har och bli riktigt bra på deras produkter och tjänster. Tack vare detta kan vi i slutändan erbjuda lösningar till våra kunder som vi vet kommer att fungera. Vi är specialister på våra områden och är ett vasst IT-bolag med en SOC, Security Operations Center, som är grymt bra för våra kunder.

Stor potential
Netsecure satsar på att växa starkt i framtiden och ett led i detta är att bland annat rekrytera Bengt Lundgren som styrelseordförande.

– Målet är att inom tre till fem år omsätta 200 miljoner och att vi når dit råder det inga tvivel om, säger Bengt.

– Marknaden kommer finnas där och potentialen hos Netsecure är enorm. Det är otroligt kul att gå in i ett bolag som detta och ta del av transformationsresan.

Bengt Lundgren har en lång historik där han verkat inom flera tillväxtbolag med goda resultat. Detta tillsammans med att Netsecure är experter inom IT-säkerhet och Informationssäkerhet samt att hoten i världen ökar gör att goda resultat väntas även denna gång.

– Alla fotbollsspelare ville förut spela i Barcelona, just för att de kunde utvecklas där. Så kommer det se ut hos oss; här får du träffa de bästa, och utvecklas med de bästa.

Att inte ha sin IT-miljö säkrad innebär alltså en mängd faror: till exempel i form av intrång, ekonomisk skada och dataförlust. Dessutom innebär GDPR mycket regelverk som måste efterlevas, och ett intrång kan i dag bli en dyrbar historia. En IT-infrastruktur som kan möta framtidens kapacitetskrav är ett måste, säger Bengt Lundgren och avslutar:

– Där kan vi bidra med vår kompetens och våra tjänster.

Vi förebygger säkerhetsrisker och skyddar er affärsverksamhet genom att kombinera expertkunskap och erfarenhet ihop med produkter från ledande leverantörer inom IT-säkerhet och Informationssäkerhet.

E-bilisternas förväntningar driver på utvecklingen

Antalet elbilar och elhybrider ökar stadigt på de svenska vägarna, men tillväxten av laddstationer taktar inte med de laddbara fordonens tillväxt. Nu måste laddinfrastrukturen byggas ut, inte bara längs vägarna utan också där människor bor, arbetar och lever sina liv. Det anser Patrik Andersson som är vd för GARO-koncernen.

– Trenden är tydlig – svenskarna vill vara med och ställa om bilflottan till ett alternativ som värnar om miljön. Då måste också antalet laddstationer öka över hela landet. Det ska vara lätt att göra rätt, det är ett måste vid en sådan genomgripande förändring som den vi står inför idag, menar han.

GARO som har varit ledande inom E-mobility sedan 2008 erbjuder några av marknadens mest innovativa och avancerade produkter inom området.

Våra produkter är uppkopplade och kan dela information med både varandra och bilarna. De kan kopplas till betaltjänster och de kan också styra strömmen på ett effektivt sätt, säger Patrik.

Ladda bekvämt
Han menar att vårt sätt att förhålla oss till det som driver våra bilar kommer att förändras i takt med elektrifieringen och att det inte kommer att vara lika självklart att köra till specifika tankställen som vi gör idag.

– Vi kommer att söka oss till ställen där vi kan ladda bilen samtidigt som vi gör något annat, som exempelvis veckohandlar, njuter av en god middag på restaurangen eller tränar på gymmet. Att det finns möjligheter att ladda sin bil på ett bekvämt sätt är förväntningar från bilister som både arbetsgivare, fastighetsägare och andra serviceaktörer måste förhålla sig till redan idag.

Men det är inte enbart tillgänglighet det handlar om enligt Patrik. Kraven på att kunna ladda sin bil snabbt ställer i sin tur krav på både laddstationer och utbyggnaden av infrastrukturen.

– Ibland måste det gå snabbt att tanka sin bil och då behöver det alternativet finnas tillgängligt. Vanans makt är stor och vi är vana vid att det inte tar mer än någon minut att tanka en bensin- eller dieseldriven bil.

Den insikten har lett till GAROs senaste innovation och nykomling i sortimentet. Snabbladdaren Althea är utvecklad och testad i det tuffa nordiska klimatet i Sverige och Norge och tål såväl sträng kyla som mycket fukt. Stationen kan utrustas med både CHAdeMO och CCS laddkabel för att säkerställa att alla typer av snabbladdningbara elbilar ska gå att ladda.

– Fast Charger är en snabbladdare som laddar batteriet från 20 till 80% på bara ca 30 minuter. Jag tror att de allra flesta anser att 30-40 minuter är ett lågt pris att betala för att visa sin omtanke om miljön, säger Patrik.

Fixa ditt eget tankställe – hemma
När man vill skapa rätt förutsättningar för att ladda sin elbil hemma, finns det en del saker som man ska tänka lite extra på. Ett grundläggande är att man inte ska koppla in bilen i närmaste eluttag. Den höga belastningen kan leda till överhettning och i värsta fall till att det börjar brinna. En betydligt bättre lösning är att satsa på en laddbox, och genom ”Ladda-hem-stöd” eller ROT-avdrag behöver det inte bli en alltför dyr historia.

Man ska också tänka på att välja en laddbox som erbjuder smarta mertjänster, som exempelvis att samla in användningsstatistik och mätdata, vilket är ett mervärde för både privatperson och företag, menar Patrik.

– För exempelvis bostadsrättsföreningar som vill ha en rättvis fördelning av kostnaden för elbilsladdning är det nästintill en nödvändighet. Den möjligheten och mycket mer kan vi erbjuda genom vår molntjänst GARO G-Cloud.

OM GARO E-mobility
GARO har en bred produktportfölj som kännetecknas av ett genomgående hållbarhetstänk. Stolparna och laddstationerna är gjorda av hållbara material med låg miljöpåverkan, mjukvaran är intelligent och serviceorganisationen ger kunderna trygghet med både reservdelar och support.

Läs mer om Garo

Natur & Kultur är Sveriges första klimatneutrala bokförlag

Bokförlaget är först i branschen med att uppnå klimatneutralitet och man strävar efter ett gemensamt branschinitiativ i klimatfrågan. Natur & Kultur har lagt in en högre växel för att minska verksamhetens klimatpåverkan de senaste åren.

– Klimatneutraliteten är en milstolpe i vårt hållbarhetsarbete, säger Per Almgren, vd för Natur & Kultur.

Under de senaste fem åren har Natur & Kultur arbetat med att minimera utsläppen inom varje del av förlagsverksamheten. Den största delen av förlagets klimatpåverkan kommer från produktion och transporter av böcker. Där har Natur & Kultur arbetat målmedvetet för att påverka leverantörer och välja alternativ med minsta möjliga påverkan på klimatet. Valen man gör får effekt. Det tryckeri i Lettland som står för större delen av bokproduktionen går under år 2020 helt över till grön el.

Ökat takten i klimatarbetet
Förlaget arbetar också aktivt med att effektivisera transporterna genom exempelvis samleveranser. Detta gynnar hela branschen och hjälper till att förflytta bokproduktionen i en positiv riktning.

– Vi önskar nu en större samverkan inom förlagsbranschen i klimatfrågan. Ett gemensamt agerande och krav på tryckerier och underleverantörer skulle ge ökad kraft i att åstadkomma förändring, säger Per Almgren.

Klimatneutralitet så fungerar det
Natur & Kultur är klimatneutrala enligt standarden PAS 2060. För att kunna benämna sig som klimatneutral finns kravet att man mäter sin klimatpåverkan, kan påvisa en reduktion, och har en plan för att ytterligare reducera påverkan över tid. De utsläpp som kvarstår kompenserar man för. Natur & Kultur klimatkompenserar genom att bidra till ett projekt för återplantering och bevarande av skog i Panama. Projektet är ett av få som är verifierat av stiftelsen Gold Standard. Det är den enda certifieringsstandard som är godkänd av mer än 80 internationella miljöorganisationer, däribland WWF och Greenpeace.

Klimatet i utgivningen
Natur & Kulturs kärnverksamhet är utgivning av fysiska och digitala böcker mot både den allmänlitterära och läromedelsmarknaden.

– En viktig del av vår utgivning berör klimatfrågan därför känns det särskilt angeläget att vi själva har högt ställda krav på vår verksamhet, säger Per Almgren.

David Attenboroughs Ett liv på vår planet och Prata med barn om klimatet av Frida Berry Eklund som utkommer i höst samt Klimatpsykologi av klimatpsykologerna Kali Andersson, Frida Hylander och Kata Nylén (2019) är bara några exempel från Natur & Kulturs egen utgivning. Just nu pågår även ett omfattande arbete med att revidera och ta fram nya läromedel för alla årskurser för att möta nya läroplaner. I det arbetet är det av särskild vikt att stötta lärare i att undervisa om klimatfrågan i alla ämnen som berörs av detta.

Arbetet fortsätter
Nu fortsätter arbetet med att minska klimatpåverkan, öka medvetenheten om klimatkrisen genom förlagets utgivning och verksamhet, och tillsammans med kunder, samarbetspartners och hela branschen arbeta för en hållbar framtid.

 

Läs mer på:
nok.se/klimat

Besök oss på facebook:
facebook.com/naturochkultur

Följ oss på Instagram:
instagram.com/naturochkultur

När Natur & Kultur inledde sitt klimatarbete beräknades förlagets klimatpåverkan till cirka 3 500 ton CO2e. 2019 beräknades klimatpåverkan till cirka 2 600 CO2e, med en plan för ytterligare reducering.

För Natur & Kulturs klimatneutralitet används standarden PAS 2060 som är utgiven av BSI Group (British Standards Institution).

EcoDataCenter – världens första CO₂-positiva datacenterleverantör – som tar sitt samhällsansvar

Med innovativ design och världsledande teknik, bygger operatörsoberoende EcoDataCenter anläggningar för colocation, HPC och wholesale/hyperscale. Genom en kombination av avancerat designtänkande och intelligent integration med närliggande energi-ekosystem har företaget blivit världens första CO₂-positiva datacenter.

Vi ser det som vårt ansvar att bidra till samhället och dess utveckling, säger CEO Lars Schedin.

Falunbaserade EcoDataCenter tillhandahåller CO₂-positiva datacenterlösningar med prestanda i världsklass till kunder med affärskritiska krav. Företagets kombination av driftssäkerhet, fysisk säkerhet och hållbarhet är ett paradigmskifte för en bransch som redan idag är en stor global miljöbelastning.

– Vi erbjuder Nordens bredaste spektrum av datacentertjänster. I kombination med vårt strategiska fokus på hållbarhet profilerar vi oss som en framtidsaktör på en marknad som i samband med exempelvis 5G, machine learning och IoT kommer att bli en allt större miljöbov.

EcoDataCenters gröna el och enastående tekniska design är grunden till hur de har kunnat åstadkomma världens första klimatpositiva datacenter. Förutom att el- och kylsystem utformats med högsta möjliga energieffektivitet återanvänds värmen från datacentren för uppvärmning av byggnader och som värme till industriella processer.

– Sammantaget har vi en utomordentligt bra energieffektiviseringsfaktor, något vi är väldigt stolta över. Att bidra till en bättre och mer hållbar värld är ett av våra absolut viktigaste åtaganden.

Tömmer datacenter i Stockholm
Detta åtagande ligger bakom att EcoDataCenter nyligen har köpt två datacenter i Stockholm. Företagets ambition är att i största möjliga mån flytta servrarna ut i landet. Många storstäder lider nämligen av uttalad elbrist och genom att flytta ut centren till övriga landet frigörs el till andra delar av samhället. Att omlokalisera till områden med extremt låga elpriser medför dessutom att EcoDataCenter kan leverera sina tjänster till mycket konkurrenskraftiga priser.

– Det innebär dock inte att vi tummar på kvaliteten eller säkerheten. De tjänster EcoDataCenter erbjuder är i absolut världsklass, med 100 procent driftsäkerhet genom parallella – helt oberoende – strömförsörjningssystem med egna transformatorer, backup-generatorer, UPS och strömmatningar för att garantera maximal tillgänglighet, konstaterar Lars.

Lars Schedin, CEO.

Marknadens modernaste säkerhet
Leveransen omfattar därtill operatörsoberoende nätverksanslutningar, inklusive leverantörer av svartfiber och våglängder, förutom optimal hantering av värme och kyla samt stor flexibilitet. EcoDataCenters hallar har dessutom marknadens modernaste fysiska säkerhet, med såväl passiv och aktiv säkerhet, med ett avancerat anläggningssäkerhetssystem.

– En HPC-anläggning har en helt annan densitet än vanliga datacenter, vilket ställer högre krav på värmehanteringen. Den avancerade vätskebaserade kyllösningen som vi levererar är vi ensamma om i Sverige. Marknadens ökade krav på fysiska säkerhet, medför att våra anläggningar har fysiska murar, elstängsel och dubblerat helsvetsade stålstängsel samt rigida alarm, videoövervakning och en ständig vaktstyrka. Våra kunder kan känna sig trygga i att de väljer lösningar som är bra för både miljön och för affären.

OM ECODATACENTER
EcoDataCenter är världens första klimatpositiva datacenter. Med innovativ design och världsledande teknik, bygger vi datacenter för colocation, HPC och wholesale/hyperscale.

Läs mer om EcoDataCenter

Är du säker på jobbet? 

Med den nya utbildningen – Jobba Säkert Digitalt vill SSF nå medarbetare på företag eller en organisation som använder dator och/eller mobiltelefon i sitt arbete. 

Förra året anmäldes 240 000 digitala brott bara i Sverige. Men mörkertalet är stort och siffran ökar för varje år.

Det är inte ovanligt att personer som har datorvana anser sig vara väl förberedda på eventuella bedrägeriförsök och attacker. I mångt och mycket stämmer inte detta. Människan är till naturen ett vanedjur och just beteenden är något som är bland det absolut svåraste att ändra på.

Utbildningen tar bland annat upp hur användare ska tänka när det gäller att skapa lösenord, vilka skydd en dator och mobiltelefonanvändare bör ha och exempelvis vad skadlig kod är för något. Just lösenord är en hörnpelare som många slarvar med. De flesta människor vet om detta men agerar inte som man bör, det är en beteendefråga.

SSF har valt att göra en satsning på digital säkerhet genom utbildningar, information och guider för att fylla tomrummet inom ämnet. Ett tomrum som skadar tusentals människor och företag årligen och kostar enorma mängder pengar. Målet är att bli ledande inom utbildning, kunskap och den aktören företag och privatpersoner vänder sig till vid frågor och vägledning gällande digital brottslighet.

Det är en kortare, webbaserad utbildning som ger grundläggande tips och kunskap till deltagaren och verktyg för att arbeta med sin dator och mobiltelefon på ett väldigt mycket säkrare sätt. Det betyder att företaget den personen arbetar på får en mycket högre digital mognad när det kommer till bedrägeri och intrångsförsök.

Efter utbildningen har deltagarna en större förståelse kring hur de ska jobba säkrare digitalt, de kan bättre se helheten i hur kriminella jobbar digitalt för att tjäna pengar på företag som inte har den grundläggande kunskapen inom digital brottslighet.

Läs mer om utbildningen

 

 

  • 240 000 digitala brott anmäldes förra året. Mörkertalet är stort.
  • Utbildningen Jobba Säkert Digitalt är webbaserad.
  • Utbildningen innehåller kunskapstest.
  • SSF skräddarsyr även företagsanpassade utbildningar som förebygger digital brottslighet.

 

Den nya drönaren –
stoppar bränder som aldrig förr

Med innovationen Thunderwasp, den största flygande drönaren av typen quadkopter med en vattenkapacitet på 800 till 1200 liter, kan framtidens skogsbränder släckas mer effektivt än någonsin. ”Det här stoppar bränder på ett sätt vi aldrig sett förut”, säger Claes Drougge, entreprenör och ägare av koncernen ACC-Group.

Alla minns sommaren 2018, inte minst för den extrema värmen, men framförallt för de allvarliga skogsbränderna som medföljde. Gävleborg, Jämtland och Dalarnas län drabbades av stora och svårsläckta bränder. Byar fick utrymmas och myndigheter, räddningspersonal samt frivilliga volontärer arbetade intensivt under flera veckor för att få bukt på bränderna. Sverige tvingades ta hjälp av internationella resurser, som brandflyg och helikoptrar.

En framtida lösning
I industrigallerian i Åtvidaberg, där ACC-Groups verksamhet ACC Innovation är beläget har man under de senaste fem åren tagit fram de största flygande quadkoptrarna i världen som ett alternativ till bemannande flyg och helikoptrar. En av modellerna man jobbar på är Thunderwasp. Den består av ett utbytbart mittparti anpassat efter behov, däribland en vattenmodul för brandsläckning.

– Maskinen består av få delar men kan utföra så mycket. Drönarna kan vara fem till tio i en kedja som släpper vatten på exakt förutbestämd position, säger Claes Drougge.

Claes Drougge vid ACC Innovations minsta modell ”Thunder Wasp Light”

Släcker bränder i alla lägen
En annan anledning till att drönarna är ett optimalt sätt att bekämpa bränder på är att flera enheter kan kontrolleras samtidigt av en operatör och en markstation. Dessutom kan de jobba dygnet runt. Rök, gas och mörker är inget hinder.

– Drönarens sensorsystem ser hur värmen rör sig, vilket ger information om var vatten bör släppas.

Claes Drougge tror på att drönaren Thunderwasp kan vara framtidens sätt att bekämpa brändermen för att kunna göra det krävs   ett nytt regelverk för den här typen av stora tunga drönare.

– Jag tror dock att vi får det om en allvarlig skogsbrand uppstår. När man inser att människoliv räddas, miljön förbättras, risker tas bort för piloter och att vi släcker skogsbränder snabbare och billigare än förut, kommer regelverket ändras eller undantagstillstånd utfärdas för att kunna tillämpa den här typen av lösning.

Koncernägare: Claes Drougge
Koncernen består av sju dotterbolag, däribland ACC Innovation och Ocean Modules som sålt över 200 undervattensdrönare till 17 länder.

Läs mer på acc-group.se

”Vi vill driva utvecklingen inom samhällsnära tjänster framåt”

Att hantera kriser är något som blir allt viktigare för företag, något som det senaste året tydligt lärt oss. När det omöjliga inträffar hänger företags stabilitet på hur väl förberedda de är på att hantera en kris. Det är kunskap som Falck har byggt upp under många år och som företaget vill sprida till andra aktörer.

– Vi har som målsättning att leda utvecklingen inom samhällsnära tjänster idag och framöver, tillsammans med uppdragsgivare och andra intressenter. Det är vår vardag att arbeta i krissituationer, och vi har byggt upp en god kompetens om att arbeta förebyggande. Vi är väl medvetna vikten av att ha en plan och träna på den kontinuerligt, då kan man göra om sin plan efter de nya förutsättningar som inträffar. Har man ingen plan är det lätt att gripas av panik och fatta kostsamma felaktiga beslut, säger Uno Lundberg.

Även om förstås Falck inte hade varit med om något som coronapandemin tidigare hade företaget stor nytta av det förberedande krisarbete man arbetat med kontinuerligt.

– För vår del var vi väldigt tidigt, redan i februari, inne på att vi behövde gå upp i stabsläge, vi behövde hantera det här som är en kris. Jag tycker att vi med fog kan vara stolta över hur vi och våra medarbetare har hanterat pandemin så här långt. Sen har det förstås varit jobbigt, det ska man inte sticka under stol med, men vi har fått vår verksamhet att fungera som vi ville att den skulle fungera, säger Uno Lundberg.

Genom att utmana invanda mönster, ha en genuin känsla för sitt uppdrag och samtidigt höja kvalitén inom vård och hälsa, rehabilitering, beredskap, vägassistans och räddningstjänst satsar Falck framåt. Bolaget gör det bland annat genom att utveckla områdena utbildning och forskning.

– Vi har i flera år utbildat organisationer kring hur man ska agera förberedande i kriser, i ämnen som hot och våld, HLR, kamratstödshjälp och krisstöd. Under året har vi bland annat utbildat företag med samhällskritiska uppdrag. Vi har också erbjudit krisstöd till organisationer i samband med Corona. Att utveckla en ny utbildning om högrisksmittor låg också naturligt för oss när vi fick förfrågningar om det. Vi har under året också arbetat tätare med flera regioner kring pandemin, som Stockholm, Gotland, Östergötland och Skåne.

Ett forskningsprojekt som Falck håller på med just nu är ett projekt där cirka 1 000 medarbetare i Sverige och 3 000 medarbetare i Danmark tar prover på sig själva var fjortonde dag. Projektet ska kartlägga hur spridningen av antikroppar går till, om det är mellan olika typer av yrkesgrupper eller antalet kontakter som ligger till grund för spridningen.

– Det är ett forskningsprojekt som drivs i samarbete med vårt moderbolag Lundbeckfonden, en stor kommersiell stiftelse i Danmark som delar ut allt överskott till forskning. Det ligger i vårt DNA, redan från början, att vi ska vara med och göra samhället bättre och då måste vi hela tiden tänka nytt. Vi jobbar ständigt mot löftet att vi kommer att vara där när du behöver oss, berättar Uno Lundberg.

Falck har bedrivit verksamhet i Sverige sedan 1950 (i Danmark sedan 1906), och är majoritetsägt av stiftelsen Lundbeck Foundation. Varje år delar Lundbeck Foundation ut över 500 miljoner DKK i forskningsbidrag. I Falckkoncernen ingår AB Previa som är ledande en aktör inom företagshälsa.

Läs mer om Falck

SOS Alarm vill rädda fler liv genom nya innovationer som drönare och AI

När någon drabbas av hjärtstopp handlar det om sekunder för att rädda liv.
SOS Alarm ligger i framkant av teknikutvecklingen och kommer snart att använda artificiell intelligens, AI, och drönare utrustade med hjärtstartare för att minska antalet dödsfall i hjärtstopp.

I Sverige rapporteras årligen cirka 6 000 personer drabbas av hjärtstopp utanför sjukhusmiljö. Chansen att överleva minskar med cirka 10 procentenheter per minut om hjärt-lungräddning eller defibrillering inte påbörjas.

I dag överlever endast tio procent av de som drabbas, och på SOS Alarm arbetar man för att fler ska överleva.

Just nu håller man på att utveckla ett AI-baserat medicinskt beslutsstöd som ska ge den operativa personalen på SOS Alarm bättre förutsättningar att inhämta information och dra slutsatser när någon ringer nödnumret 112.

– När vår operatör tar emot samtalet kommer AI-stödet gå i gång och lyssna på bakgrundsljud som andning, vissa nyckelord och hur de sägs. Baserat på information som AI-stödet redan lärt sig kommer det snabbt bedöma att det handlar om ett hjärtstopp, säger Maria Khorsand, VD på SOS Alarm.

Drönare kan snabbt leverera hjärtstartare
AI-stödet förmedlar sedan informationen till operatören, som är den som fattar alla avgörande beslut. Nu handlar det om att snabbt skicka ambulans till platsen – men i framtiden också en drönare utrustad med hjärtstartare.

SOS Alarm, Karolinska Institutet och teknikföretaget Everdrone har tillsammans bedrivit ett forskningsprojekt för att undersöka möjligheten att leverera hjärtstartare och annan akut medicinsk utrustning med drönare.

Tanken är att drönaren helt autonomt ska kunna flyga till platsen för hjärtstoppet och från 30 meters höjd sänka ned hjärtstartaren. Operatören på SOS Alarm, som står i telefonförbindelse med den som ringt nödnumret, kan ge instruktioner om hur hjärtstartaren ska används.

– Vårt arbete och allt vi gör handlar om att bidra till att fler liv räddas. Vår uppgift är att ständigt öka medborgarnas trygghet och säkerhet. Att använda nya innovationer och teknik är ett sätt att nå dit, avslutar Maria Khorsand.

Läs mer om SOS Alarm här

SOS Alarm har en unik verksamhet. Vi vet hur Sverige mår, i realtid. Dygnet runt, året om hanterar vi larm och hjälpresurser vid olyckor, kriser och störningar i samhället. Tillsammans med många andra skapar vi ett tryggare Sverige för alla, nu och i framtiden.

Läs mer här