Haninges förskolor och skolor skördar nya framgångar genom fokus på kvalitet

Haninge i södra Stockholm sticker ut bland svenska kommuner för sin snabba resultatutveckling i skolan och som populär arbetsgivare bland lärare och lärarstudenter. Bakom framgångarna ligger ett intensivt kvalitets- och utvecklingsarbete inom både förskolan och skolan.

En skola för alla, där barn och elever får chansen att nå sin fulla potential oavsett förutsättningar. Det är ett övergripande mål för Haninges kommunala förskolor och skolor. Och på senare år har utbildningsförvaltningen tagit flera kliv framåt för att omsätta målet till praktik.

Sedan 2017 har grundskolorna växlat upp sitt systematiska kvalitetsarbete och jobbat utifrån en gemensam modell från Skolverket, som de anpassat utifrån sina egna förutsättningar och ambitioner.

– Det viktigaste är att våra barn och elever får chans att utvecklas samt mår bra och är trygga i skolan. Genom att alla skolor följer samma modell har vi skapat ett gemensamt språk och en kultur som gör det möjligt att med kraft utveckla verksamheten för barnens bästa, säger Jannica Andreasson, tillförordnad verksamhetschef för grundskolan.

En förskola i framkant
Även förskolorna har drivit ett framgångsrikt kvalitetsarbete som väckt intresse hos andra skolkommuner och arbetssökande. Mycket handlar om att skapa en ”tillsammanskultur”.

– Vi jobbar med nätverk inom hela organisationen för att få en gemensam bild av förskolornas behov och kunna lära av varandra. Och vi är måna om att nya medarbetare ska känna sig välkomna. Det sker genom mentorskap och nätverk där de får ta del av vår barnsyn, som innebär att vi utgår från barnets intressen och behov i vår pedagogik, säger Åsa Harge, verksamhetschef för förskolan.

Satsningarna inom utbildning har lett till att kommunen hamnat på undersökningsföretaget Universums rankning över bästa arbetsgivare inom skolvärlden.

– Vi ser effekt av vårt välutvecklade kvalitetsarbete. Trenden är positiv för alla våra resultat, avslutar Jannica Andreasson.

 

 

Om utbildning i Haninge kommun
I Haninge finns ett brett utbud av både kommunala och fristående för- och grundskolor. Kommunen rymmer också en av landets största och modernaste gymnasieskolor, Fredrika Bremergymnasiet.
Kommunen följer regelbundet upp hur förskolan och skolan lyckas med att stimulera barns utveckling och lärande för sitt förbättringsarbete.

Läs mer om Haninges skolor här

TUC utbildar inför en ljus framtid

Hemligheten bakom TUCs och deras studerandes framgångar består av att de tillsammans levererar det som arbetsmarknaden vill ha; ambitiösa människor med högaktuell kunskap som flyger in i yrkesrollen med kortast möjliga startsträcka.

TUC Yrkeshögskola är en av Sveriges största yrkeshögskolor och erbjuder utbildningar inom många olika områden runt om i landet. Yrkeshögskolans utbildningsform är anpassad inför framtiden, menar Malin Kvarnström, affärsutvecklare på TUC. Dels för att det blir allt vanligare att växla karriär, dels att man förutspår att distansupplägg och flexibelt lärande kommer ta allt större plats.

– Man kommer byta jobb och bransch fler gånger än tidigare generationer, och det kommer vara enklare än någonsin tidigare, och det är här vi kommer in i bilden, säger hon.

Yrkeshögskolan bedriver bara utbildningar där det finns en säker marknad för jobb. Det är representanter från näringslivet som avgör vad som ska ingå i utbildningarna, och kurserna anpassas löpande efter de krav som finns på arbetsmarknaden. Chanserna till anställning efter avslutad utbildning är därmed mycket goda. Utbildningarna är inte bara mer flexibla än de mer traditionella högskoleutbildningarna, de är också kortare, vilket möjliggör snabb kompetensförsörjning.

Fördelarna med yrkeshögskolan är många, men en av de absolut största är LIA som står för Lärande i arbete, vilket är praktik helt enkelt. Under LIA-kurserna utvecklas både den praktiska och teoretiska kompetensen och ger en eftertraktad möjlighet att knyta viktiga kontakter inför en framtida karriär. LIA ger även förutsättningar för den studerande att kliva rakt in i sin nya yrkesroll efter avslutad utbildning. Faktum är att många av TUCs studerande får jobb på sin LIA-arbetsplats.

TUCs studerande har siktet inställt på en framgångsrik yrkeskarriär, en möjlighet att upptäcka möjligheter man inte ens visste fanns. Malin tillägger:

– Vi förverkligar mångas dröm om nytt jobb och arbetsgivarens behov av kompetens. Vi utbildar inför en ljus framtid.

 

 

OM TUC YRKESHÖGSKOLA

TUC Yrkeshögskola bedriver verksamhet i åtta kommuner; Stockholm, Jönköping, Linköping, Tranås, Motala, Västervik, Lidköping och Helsingborg. Utbildningsformerna är platsbunden, distans eller via satellitort. Merparten av de som går en YH-utbildning på TUC har rätt jobb – det vill säga i den bransch de utbildats för, sex månader efter examen.

www.tucsweden.se

Uganda stängde sina skolor i mars 2020 och först i januari i år kunde eleverna komma tillbaka till skolbänken igen. Plan International arbetar för att även elever som blivit mammor under skolstängningen ska kunna återgå till skolan och fullfölja sin utbildning.

Plan International: Utbilda flickor för att minska fattigdom

För att lyfta samhällen ur fattigdom måste man satsa på att flickor får utbildning. Det säger barnrättsorganisationen Plan International Sverige.

– Får flickor gå i skolan är risken mindre att de gifts bort eller blir gravida. Det bidrar längre fram till en bättre ekonomisk utveckling i samhället, säger Mariann Eriksson, generalsekreterare.

En rapport från FN visar att barn i låginkomstländer förlorat mer än dubbelt så mycket undervisningstid som barn i höginkomstländer när skolorna hållit stängt under pandemin.

Flickor har drabbats oproportionerligt hårt då stängda skolor leder till fler övergrepp, barnäktenskap och tonårsgraviditeter. Samtidigt visar forskning att för varje extra år en flicka fortsätter studera efter grundskolan ökar hennes framtida inkomst med tio procent. Det gör att hon får ökade möjligheter till ett tryggare liv.

– Ska vi lyfta samhällen ur fattigdom måste vi satsa på att flickor får utbildning, säger Mariann Eriksson.

Stora framgångar i Uganda
Plan International arbetar globalt för att flickor ska få gå i skolan. Uganda är ett av länderna de har verksamhet i. Där stängde skolorna i mars 2020 och öppnade nyligen igen efter nästan två år.

Nu arbetar Plan International för att alla elever ska återgå till skolan.

Jane är 18 år och kom ursprungligen som flykting från Sydsudan och drömmer nu om att få bli premiärminister i sitt gamla hemland.

– Jag missade mycket under nedstängningarna. Nu när vi är tillbaka i skolan ska vi komma i fatt, ta extralektioner och gå direkt till läraren om någonting är för svårt, säger hon.

Jane är 18 år och en av de elever som kunnat återvända till skolan igen efter den nästan två år långa skolstängningen i Uganda. Nu vill hon studera hårt för att kunna uppnå drömmen om att bli premiärminister. ”Ska vi lyfta samhällen ur fattigdom måste vi satsa på flickors utbildning”, säger Mariann Eriksson, generalsekreterare för Plan International Sverige.

Flera av hennes skolkompisar har blivit gravida under nedstängningen. Nu får de stöd för att kunna fullfölja sina studier.

– Vi har åtta unga mammor i skolan här som både ammar och studerar. Vi tar hand om dem och ger dem verktygen för att kunna studera och lära, säger läraren Amanzuru.

Interaktiv film
Plan International Sverige har tagit fram en interaktiv animerad film som belyser problematiken med barnäktenskap, där tittaren får göra val som påverkar handlingen. Till filmen finns en lärarhandledning och ett skolmaterial för elever i mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet.

Om Plan International Sverige
Plan International Sverige är en global partipolitiskt och religiöst oberoende barnrättsorganisation med verksamhet i över 75 länder. Vi arbetar för att stärka barns rättigheter och eftersom världen inte är jämställd har vi ett särskilt fokus på flickor.

Läs mer på: plansverige.org

OBOS bostadsområden ökar mångfalden: ”Plats för alla grupper”

Att sänka tröskeln för det eget ägda boendet och samtidigt bygga ett samhälle som främjar mångfald är den medlemsägda bostadsutvecklaren OBOS mål. Bostadsområden med plats för människor med olika bakgrund skapar inkludering och jämlikhet – samtidigt som det möjliggör för fler att komma in på bostadsmarknaden.

– Genom att bygga olika typer av bostäder i olika upplåtelseformer kan vi bidra till att fler kan bo i samma område, oavsett hur livssituationen ser ut eller hur den förändras över tid, säger Ulrika Liiv, kommunikations- och hållbarhetschef på OBOS.

OBOS är en av de största bostadsutvecklarna i Norge och Sverige och bygger för alla i samhället. De fokuserar på att utveckla hållbara bostadsområden och möjliggöra för att fler ska kunna ta steget in på bostadsmarknaden.

– Detta blir allt svårare för bland annat samhällsbärande grupper, därför vill vi bidra till att sänka trösklarna för att kunna äga sin egen bostad. Vi vill utveckla bostadsområden med plats för människor med olika bakgrund. Blandad bebyggelse i olika upplåtelseformer bidrar till mångfald, vilket i sin tur ökar trygghet och trivsel, säger Ulrika Liiv.

Utrymme för alla grupper i samhället
De trädgårdsstäder som OBOS utvecklar blandar ägande- och bostadsrätter i villor, rad-, par-, kedje- och flerfamiljshus. Här kan även LSS-boenden, förskolor och äldreboenden ingå.

– Med dessa projekt kan vi bidra till att fler kan bo i samma område, oavsett hur ens ekonomiska status eller situation ser ut, och oavsett om den förändras över tid. Vi tar vara på livet mellan husen, med allt från gemensamma mötesplatser, grönområden och stigar mellan byggnaderna till odling, promenadstråk, motionsslingor och lekplatser.

Kommunikation och goda förbindelser med en väl fungerande infrastruktur är en annan viktig parameter i OBOS projekt. En servicepunkt i eller i nära anslutning till projektområdet, med bland annat matbutik, café och vårdcentral är också viktiga.
– I trädgårdsstaden vill vi skapa en harmonisk variation i form av färger, byggnadshöjder, placering och stilar. Dessutom beaktar vi de ekologiska parametrarna genom att erbjuda miljöcertifierade bostäder med låg energiförbrukning och bra materialval.

Förtur och delägarskap i bostaden för medlemmar
OBOS är medlemsägt, vilket ger OBOS-medlemmar flera fördelar; bland annat rätten till förtur vid köp av bostäder och tomter i de projekt som OBOS utvecklar runt om i landet. Som medlem får man också tillgång till en rad förmånliga erbjudanden och tjänster. Boköpsmodellen OBOS Deläga är ett exempel på hur OBOS vill ge fler möjlighet att äga sin bostad. Genom OBOS Deläga kan en bostadsköpare successivt ta steget in i ett ägandeskap genom att köpa 50-90 procent av boendet och samäga resterande del med OBOS. Därefter kan man, om man vill och har möjlighet, årsvis öka sin ägarandel inom en tioårsperiod, tills man äger hela boendet. Konceptet erbjuds i utvalda nyproduktionsprojekt från OBOS.

– Vi tar ansvar på både ett socialt och ekologiskt plan och har som mål att vi genom våra projekt ska skapa en plats för alla och se till allas olika behov när det kommer till en hållbar och långsiktig boendesituation. Alla ska kunna hitta sin plats och trygga miljö – inte bara här och nu utan under en livstid, säger Ulrika Liiv.

Läs mer om OBOS

OBOS är en av Sveriges största bostadsutvecklare och ägs av sina drygt 500 000 medlemmar i Norge och Sverige. OBOS erbjuder bostäder för alla livets faser i form av villor, kedjehus och flerbostadshus, i städer och på landsbygden.

Läs mer

Digitalt projektstöd skapar effektivisering och ökad lönsamhet

Många hantverkare inom byggsektorn behöver investera i den digitalisering som pågår, för att möta kundernas krav och den ökande konkurrensen. Med ökande materialkostander, som den senaste tiden legat upp emot 75% högre än mot föregående år, krävs förbättringar av produktivitet och arbetssätt för att klara framtiden. Men många vet inte vad digitalisering innebär.

– Det handlar inte bara om ny digital teknik som tex BIM och AR, utan det finns mycket mer lätta åtgärder som ger större effekt på verksamheten. Titta istället på att rapportera tid och material i mobilen, styr om inkommande fakturor till en digital lösning, eller lägg all dokumentation digitalt direkt kopplad mot projekten. Då sparar man direkt oerhört mycket tid samtidigt som det ger en ökad kvalitet på leveranser och projekt, säger Hanna Konyi, VD på Bygglet.

Många mindre och mellanstora hantverksbolag inom byggbranschen dras med låga vinstmarginaler, exempelvis ligger genomsnittet runt 2 procent att jämföra med väsentligt högre vinstmarginaler som återfinns i andra branscher.

– När vinstmarginalerna är små kan det verka som en stor investering att lägga en procent på digitala uppgraderingar. Men att inte följa med i den tekniska utvecklingen är kontraproduktivt då digitalisering verkligen leder till ökad lönsamhet. Fler beställare idag kräver att deras underleverantörer ska ha sin projektrapportering, dokumentation och fakturering digitalt, då det även effektiviserar samarbete mellan bolag. Har man inte ordning på detta, så blir man inte ens aktuell som leverantör på många projekt, förklarar Hanna Konyi.

Digitala projektverktyg ger stora vinster
Genom att skaffa ett digitalt projektverktyg för exempelvis resursplanering, tidsrapportering, fakturering och offerter kan man effektivisera sin administration och sina processer.

– Det ger en bättre helhetsblick över företagets verksamhet och alla medarbetare får tillgång till samma uppdaterade information, oavsett om de är inne på kontoret eller ute på fältet. Det kapar tidstjuvar och minimerar risker som exempelvis materialinköp som inte bokförs i projekt. Dessutom blir det mindre missförstånd i projekten, både internt men också gentemot kund, vilket idag är en av de stora kostnaderna i projekt när saker och ting måste göras om, fortsätter Hanna Konyi.

Bygglet, som hjälper sina kunder att överbrygga gapet mellan analogt och digitalt, var tidigt ute med att skapa ett projektverktyg kopplat till molnet och företaget är idag marknadsledande.

– Vi vill vara en accelerator för byggsektorns små och mellanstora bolag, och visa dem alla fördelar som finns med att digitalisera sin verksamhet. Det gör vi genom att ligga i framkant, både när det kommer till den tekniska utvecklingen och support. Jag tror att det är en stor anledning till att vi har blivit Gasellföretag sex år på raken, säger Hanna Konyi.

 

Om Bygglet
Bygglet ingår i SmartCraft-koncernen som är Nordens ledande leverantör av digitala verktyg till små och medelstora hantverksbolag. Företaget grundar sig på en väldigt enkel idé: det ska inte vara ett projekt att driva projekt. Bygglet är idag marknadens smidigaste och mest omtyckta projektverktyg, där hantverkare kan samla allt på ett ställe och därmed spara både pengar och tid, som de kan lägga på sin kärnverksamhet.

www.bygglet.com

Byggprocessen i molnet - snabbare, enklare, bättre

Konsult- och mjukvarubolaget NTI Sweden AB brinner för att företag inom byggbranschen – arkitekter, elkonsulter, VVS-experter och fastighetsförvaltare – ska våga ta klivet upp i ”molnet”.
– Det är de små bolagen som har mest att tjäna på att digitalisera sitt arbetssätt och ta steget upp i molnet. De som inte agerar nu hamnar i bakvattnet, säger NTI:s affärsutvecklare Michael Thydell.

Thomas Lööf och Lars Albinsson hade jobbat närmare 15 år i byggbranschen som konstruktörer innan de bestämde sig för att starta eget. Nu driver de TL Konstruktion och erbjuder sina kunder allt från ritningar till beräkningar.
– Vår erfarenhet av komplexa konstruktioner täcker det mesta som kan byggas, från grundläggningar till betongbyggnader och stål- och träkonstruktioner, berättar Thomas.

Kunderna följer projekten i realtid
Lars och Thomas ville slippa en vanlig fysisk servermiljö, med allt vad det innebär av investeringskostnader, risker kring driftstopp, ständiga backuphanteringar och behov av löpande support och underhåll.

– När vi startade bolaget var det viktigaste beslutet vi stod inför om vi skulle bygga vår infrastruktur kring en egen serverlösning med VPN-anslutningar eller att lägga upp allt, absolut allt, i molnet.

Valet föll på en kombinerad molnmiljö med program från Autodesk (Autodesk Construction Cloud) och Microsoft – en skalbar, stabil och mycket flexibel lösning.

– Upplägget innebär att vi kan erbjuda mycket bättre service till samarbetspartners och kunder. Genom Autodesks molnplattform kan beställare och entreprenörer se hur projekten växer fram i realtid via en vanlig webbläsare. Och de kan mäta, kommentera och samarbeta med projektörerna från tidiga skeden genom hela projekteringen och ända fram till färdigt bygge, berättar Lars.

NTI vill slå hål på myterna
– Det finns många som tvekar när det gäller att implementera de moderna digitala plattformarna. Här ligger verkligen Thomas och Lars i teknikens framkant, berättar Michael Thydell, affärsutvecklare på NTI.

Myterna kring detta att jobba mot molnet är vanliga, menar han. Många är oroliga för sekretessen. Andra tror att det är väldigt dyrt eller att enbart de stora bolagen kan tillgodogöra sig nyttan.

– Det är precis tvärtom! De mindre bolagen – arkitekter, elkonsulter, VVS-experter och i förlängningen även fastighetsägare, totalentreprenörer och förvaltare – är de som har mest att tjäna på digitaliseringen. Alla dessa aktörer kan idag på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt få tillgång till servicenivåer som tidigare bara varit tillgängliga för de stora bolagen. Därför får de som idag börjar jobba molnbaserat ett stort försprång gentemot sina konkurrenter.

Livscykelanalys inbyggd i processen
Rekommendationen att alla ska jobba hemifrån under pandemin har dock snabbat upp digitaliseringsprocessen.

– Ibland krävs det en kris eller revolution för att förändra ett beteende. Det vi har sett under de senaste åren är en slags ”chockdigitalisering” – och inte bara i byggsektorn utan i de flesta branscher. Och i och med den här situationen har i princip alla påbörjat en resa mot ökad digitalisering och molnteknik, tänk bara på alla Teams-möten vi haft de senaste två åren!

Michael Thydell, NTI Sweden AB

Molnlösningar stödjer också hållbara lösningar under byggprocessen. Många verktyg för analys av energi och miljöfaktorer är redan idag molnbaserade och användaren behöver bara en vanlig webbläsare.

– Ta till exempel ”Lagen om klimatdeklarationer för byggnader” som började gälla den 1 januari 2022. För att överhuvudtaget kunna göra den typen av analyser måste man ha tillgång till digitala verktyg och NTI har idag avtal med en leverantör av molntjänster som direkt kopplar BIM-modellerna till livscykelanalysen.

 

 

 

VAD ÄR BIM?
En BIM-modell är en virtuell modell av en byggnad. I modellen samlas och organiseras information genom byggnadens hela livscykel. BIM-modellen kan innehålla information om både den fysiska byggnaden, men också de objekt som den är uppbyggd av. Resultatet kan visualiseras, granskas och testas på olika sätt. Moderna CAD-program används för att skapa BIM-modeller och i dessa kan även alla projektdeltagare arbeta tillsammans i realtid, särskilt effektivt blir det om de gör det via molntekniken.

 

OM NTI GROUP
NTI Group är en av Europas största Autodesk-leverantörer av lösningar och tjänster för CAD, CAM, BIM, PDM och PLM - allt från mjukvaror och konsulttjänster till behovsanalyser och utbildningar.

www.nti.biz/se

Ny enkel lösning för 3D-positionering förutspås revolutionera möjligheten för IoT inom bygg & fastighet

Företaget Wittra har en ny lösning för automatisk 3D-positionering av sensorer, byggd på en öppen radiostandard som förstärker erbjudandet från redan existerande stora LPWAN leverantörer som LoRa och MIOTY, via Wittras nyligen lanserade Unified Gateway.
– Nu kan alla fastighetsutvecklare accelerera utvecklingen mot smarta fastigheter genom att enkelt och snabbt installera sensorer. Det är en game-changer för hela branschen, säger Patrik Johansson, Partner & Strategic Advisor på Wittra.

I smarta fastigheter används sensorer för digitalisering och automatisering av processer för att optimera drift och skötsel men också komfort och säkerhet. Det sänker de totala kostnaderna och ökar samtidigt värdet på fastigheten.

Den här utvecklingen har dock försvårats av höga kostnader för installation och igångsättning.

Det svenska företaget Wittra har efter 10 års arbete och över 60 patent utvecklat en kommersiell lösning för 3D-positionering som gör det enklare, billigare och snabbare att göra fastigheter smarta.

– Vi kan sätta upp sensorerna i varje rum och de vet själva i vilket rum de finns. En färdig installation i en fastighet som tidigare tagit två veckor till hög kostnad görs nu på en dag till låg kostnad, säger Håkan Dackefjord, Chief Commercial Officer på Wittra.

Wittras infrastruktur öppnar för många leverantörer
Sensorernas uppgift kan enkelt ändras genom FOTA, alltså ny programvara.

– Man kan alltså byta roll på sensorn och använda den i ett annat syfte. Det gör vår lösning digitalt hållbar, säger Patrik Johansson.

Wittra jobbar med globala distributörer så som Farnell och Mouser. Det möjliggör för partners och kunder att nyttja Wittras teknologi på en stadigt växande världsmarknad för IoT.

Wittras teknik har många användningsområden, som till exempel i byggsektorn. Där kan små sensortaggar placeras på material och utrustning.

– Man kan då enkelt följa materialflödet eller snabbt hitta rätt verktyg. Det ökar effektiviteten dramatiskt. Man kan mäta framdrift och avvikelser och få en bättre överblick, avslutar Patrik Johansson.

 

 

 

Om Wittra
Wittra utvecklar innovativa teknologier och lösningar inom IoT – Internet of Things. Sedan starten 2012 har Wittra kunnat säkra en ansenlig portfölj av immateriella egendomar och rättigheter kopplade till sina innovationer.

Läs mer på: www.wittra.se

Så tar Byggföretagen krafttag mot fusk och svartarbete 

Bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen har länge stått för nolltolerans mot alla former av fusk och svartarbete i byggbranschen.
– Detta är en ödesfråga för hela sektorn, ja faktiskt för hela landets utveckling, säger Claes Thunblad, nationell samordnare för sund konkurrens på Byggföretagen. 

Alla är överens om att det förekommer fusk, svartarbete och andra avarter i byggbranschen.  

– Det är en ödesfråga för hela sektorn. Den berör myndigheter, beställare, företag, privatpersoner och banker, säger Claes Thunblad, nationell samordnare för sund konkurrens på Byggföretagen. 

Claes är mycket mån om att frågan får högsta prioritet – både bland medlemmar och hos andra aktörer. 

– Våra medlemmar ska inte behöva konkurrera med oseriösa företag som genom kriminella handlingar skaffar sig fördelar i marknaden. Vi har satt upp hårda regler för vem som får bli medlem och jobbar stenhårt med att få fler att följa de normer och riktlinjer som vi varit med och tagit fram. 

Vi på Byggföretagen tycker till exempel inte att företag som inte har kollektivavtal ska få vara med i upphandlingar.  

– Fuskar du med moms och arbetsgivaravgifter, då fuskar du ofta också med arbetsmiljöfrågor och säkerheten. 

Från problembeskrivning till lösningar
Samtidigt har branschen problem med kompetensförsörjning och med att byggutbildningarna i gymnasiet lockar för få.  

– Om man betänker att byggsektorn står för cirka 11 procent av Sverige BNP och sysselsätter 400 000 personer så inser man snabbt att detta faktiskt handlar om hela landets utveckling! 

Claes menar att vi kanske fastnat i problembeskrivningen. 

– Många ställer frågan ”Exakt hur stort är problemet?”, men jag tycker det räcker att vi är medvetna om att problemet finns och att det är stort. Nu måste vi fokusera på lösningarna och styra affärerna mot de aktörer som gör rätt. Vi har de verktyg, rutiner och vägledningar som krävs för att styra det här åt rätt håll. Nu handlar det om ett gemensamt ansvarstagande, att alla ställer krav och gör noggranna kontroller. 

ID06 gynnar reko företag
Så hur kan lösningarna se ut? 

– För det första bör beställarsidan vara mer noggranna när de använder kriteriet ”lägsta pris” i upphandlingar. Det krävs ett mycket större ansvarstagande när det gäller att följa upp och kontrollera från upphandlarens sida, tycker Claes. 

Lagstiftning är annan en viktig faktor. 

– Det är högsta prioritet att den svenska sekretesslagstiftningen luckras upp så att svenska myndigheter får rätt att dela uppgifter med varandra. 

På önskelistan står också ett ännu större genomslag för Byggföretagens säkerhetssystem ID06. 

– ID06 är i korta drag ett intelligent ID-system som tvingar alla som kommer in på en arbetsplats att identifieras. Vi på Byggföretagen välkomnar också kontroller för att säkerställa att endast behöriga personer verkar på våra byggarbetsplatser. 

Byggföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation som på olika sätt jobbar för att stoppa oseriösa företag från att verka på den svenska marknaden. Man arbetar också för att påverka regeringens arbete mot kriminalitet i byggbranschen genom opinionsbildning och konkreta förslag. Ca 65 procent av alla byggarbetare jobbar för bolag som är anslutna till branschens arbetsgivarorganisationer och har kollektivavtal. Byggföretagen säger nej till många ansökningar eftersom man ställer höga kraven för att godkänna medlemskap. 

byggforetagen.se

Linnéa Andersson och Kristin Davidsson.

BIM Energy – smart beräkningsverktyg för att nå energisnåla fastigheter 

Strömstadsbyggen och HSB Göta i Jönköping är två aktörer inom fastighetsbranschen som använder energiberäkningsprogrammet BIM Energy.
– Det är ett fantastiskt program, lätt att komma igång med och kul att använda. Man ser byggnaden i 3D och att alla beräkningsresultat uppdateras direkt när man gör förändringar, säger Philip Lundblad på HSB Göta. 

Strömstadsbyggen och dess systerbolag Strömstadslokaler förvaltar lägenheter, lokaler, skolor och idrottsanläggningar inom kommunen. För två år sedan bestämde de sig för att börja använda det webbaserade energiberäkningsprogrammet BIM Energy. 

– Det gjorde att vi kunde minska vårt konsultberoende. Nu kan vi i egen regi titta på olika alternativ på energiåtgärder. Vi kan på ett tidigt skede till exempel se vad får det för effekt att tilläggsisolera, byta fönster eller byta ventilationssystem, berättar Bo Olausson på Strömstadsbyggen.  

Lätt att använda
En annan BIM Energy-kund, HSB Göta i Jönköping, använder programmet för energideklarationer samt för att kartlägga energisituationen för sina flerbostadshus.  

– Med BIM Energy kan vi göra en mer detaljerad energikartläggning och beräkna åtgärdsförslag, berättar energikonsulten Philip Lundblad på HSB Göta.  

Han tycker att programmet är lätt att använda. 

– Man lär sig grunderna snabbt och kan sedan fördjupa sig i många bra funktioner. Grafer och diagram bidrar till överskådligheten. 

Sedan HSB Göta började använda programmet har man fått en bättre överblick på vilka renoveringsbehov som finns och hur de ska prioriteras. 

 

Stort intresse för att sänka kostnader
Enligt Kristin Davidsson, Affärsområdesansvarig Energy på StruSoft, ökar intresset för lösningar som effektiviserar energianvändningen. 

– De höga energipriserna och skärpta klimatmål bidrar förstås till att intresset för att minska energianvändningen är extra stort. I BIM Energy är det enkelt att simulera olika renoveringsalternativ och direkt se besparingseffekten.  

BIM Energy har utvecklats hos StruSoft AB, ett svenskt programvaruföretag med säte i Malmö. Bolagets olika programvaror har mer än 20 000 professionella användare i 40 länder. 

BIM Energy är molnbaserat och körs enkelt i webbläsaren. Programmet utvecklas kontinuerligt och uppdateringarna kommer snabbt användarna tillgodo. 

– Det finns ett stort antal fördefinierade indata i programmet med bland annat värmepumpar av olika fabrikat att välja på. Byggnaden modelleras i en smidig 3D-modell, vilket snabbar upp arbetet. I nästa version kommer man även kunna få fram den ekonomiska besparingen för olika åtgärder, berättar Linnéa Andersson, technical sales och support. 

BIM Energy är ett webbaserat energiberäkningsprogram som är lämpat för alla som jobbar inom fastighetsbranschen. BIM Energy har utvecklats med fokus på användarvänlighet och lättåtkomlighet, och programmet har många smarta funktioner som underlättar arbetet. På hemsidan kan du läsa mer samt kontakta StruSoft. Om du vill kan du få en gratis testlicens eller en visning i programmet.

bimenergy.se/kontakta-oss/ 

Ta kontroll över elförsörjningen 

LUMA Energy erbjuder lösningar för att ta kontroll över och hantera företags elförsörjning via LUMA Portal, en hårdvaruoberoende digital portal, där övervakning, analys och hantering av egen elproduktion med solceller, elanvändning och elhandel kan göras för hela fastighetsbeståndet.
– LUMA hjälper företagen ta över kontrollen över sin elförsörjning. Vi vill vara fastighetsägarens partner i allt som handlar om elförsörjning genom att minska kostnader, skapa nya intäktsströmmar och kvalificera hållbara fastigheter. Vår mjukvara LUMA-portalen ger fastighetsägare full kontroll och insyn.  

Sveriges elsystem ska vara hundra procent förnybart år 2040. Samtidigt ökar elförbrukningen i samhället. Hur ska vi få ihop den ekvationen? Save By solar, som nu byter namn till LUMA Energy, vill vara en del av lösningen. 

– Sedan vi startade bolaget har visionen varit att förändra sättet företagen använder elenergi så att vi tillsammans kan öka takten i klivet mot en hållbar värld. Nu har det blivit uppenbart att tjänsterna som vi erbjuder är en viktig faktor för att nå målen om ett hållbart samhälle, berättar Hugo Larsson, grundare och ansvarig för affärsutveckling på LUMA Energy. 

LUMA Energy är en vidareutveckling av det koncept som Save by Solar tidigare skapat där man jobbat nära Sveriges största fastighetsägare i utrullning av solel. 

– Save by Solar, som bolaget hette då, satte upp solceller på kommersiella fastigheter. Nu, när sju år har gått, har vi monterat cirka 125 000 solpaneler på 500 tak. 

Nytt namn och nya tjänster
Nu byter företaget namn, samtidigt som man breddar utbudet med bland annat produkter för storskalig energilagring, laddinfrastruktur och elhandelsfunktioner. Allt kombineras och kontrolleras från den nya mjukvaruplattformen LUMA Portal. 

– Vi kommer att erbjuda en helhetslösning för elförsörjning i kommersiella fastigheter. Kunden kopplar solceller, energilager, laddinfrastruktur, elhandel och så vidare till den digitala lösningen. Genom att allt integreras i en digital, hårdvaruoberoende plattform i molnet kan fastighetsägarna även få avkastning på sina investeringar genom att producera, lagra och sälja sin hållbart producerade el till hyresgäster, andra företag eller på den så kallade frekvensmarknaden, berättar VD Linus Baihofer Werner. 

LUMA-portalen hjälper till med grön finansiering
På plattformen kan man även integrera andra mjukvarulösningar, till exempel energiuppföljningssystem. 

– Det gör det bland annat lättare att miljöcertifiera byggnaderna, vilket också ökar möjligheterna till så kallad grön finansiering, berättar Hugo. 

LUMA Energy gör det även möjligt för stora fastighetsägare att finansiera nya satsningar genom att hyra ut sina tak. 

– Vi hjälper dem med hela upplägget så att de får helt finansieringsfri förnybar el, avslutar Linus. 

LUMA Energy marknadsför ett partnerskap för elförsörjning tillsammans med en egenutvecklad, hårdvaruoberoende, digital portal som kan följa upp, övervaka och hantera egen elproduktion med solceller och elanvändning i hela fastighetsbeståndet. All data sparas vilket ger tillgång till ett unikt underlag för analys, utveckling och nya affärer. Kombinationen av dataunderlag och egenproducerad solel, energilagring, laddinfrastruktur och elhandel skapar möjligheter till nya affärer i gränssnittet mellan fastighet och elnät. 

www.lumaenergy.se