Ökad trivsel, trygghet och
studiero med Spring i benen

Studier visar att ökad fysisk aktivitet utvecklar elevernas kognitiva färdigheter – eleverna får bättre förutsättningar i skolan. Fysisk aktivitet har positiva effekter på både psykisk och fysisk hälsa. Därför tog Stockholm Utbildningsförvaltning för några år sedan initiativ till Spring i benen, en satsning som på kort tid har ökat den fysiska aktiviteten på kommunens 142 grundskolor med hela 20 procent.

Målet är dock att nå upp till rekommenderade 60 minuter om dagen; enligt senaste rörelsemätningen fattas nu bara ca 15 minuters fysisk aktivitet per dag betonar projektledaren Christer Oja.

Utbildningsförvaltningen stödjer skolornas arbete genom nätverket Spring i benen. Utvecklingen kommer inifrån skolan genom att vi utgår från skolornas egna goda exempel som har delats mellan alla skolor.

Spring i benen arbetar för att stödja skolornas eget engagemang, snarare än att styra det. Skolorna väljer själva hur arbetet läggs upp och bidrar med en eller flera representanter till nätverket. Dessa träffas två gånger per termin och utbyter erfarenheter och tips via regelbunden kontakt i digitala kanaler.

Eleverna är vår målgrupp

Nätverket, som har varit aktivt sedan 2017, har tagit fasta på studier som visar en mängd positiva effekter av rörelse för elevers koncentration, kreativitet och lärande, men också när det gäller upplevelser av stress, depression och ångest.

Egna påvisade resultat är ökad trivsel, trygghet och studiero i skolor där den fysiska aktiviteten ökade mest. Tidigare inaktiva elever, samt elever med funktionsnedsättning, är de som gynnats mest.

Elevinflytande är viktigt

Vi vill att eleverna ska planera och leda den fysiska aktiviteten under skoldagen. Därför satsar vi på elevledarutbildning. Vi utbildar även skolans medarbetare till Handledare och satsar extra mot Grundsärskola och simskola, som vi ser som en viktig basfärdighet. Vi har ett nära samarbete med grundskolans fritidshem.

Ta kontakt med oss på Spring i benen i Stockholm; vi bollar gärna utvecklingsfrågor kring fysisk aktivitet i skolan.

Läs mer om Spring i benen här

Presenteras av: Spring i benen - Stockholm stad
Foto: Polismyndigheten

Polisen ska växa: Är du framtidens polis?

Vill du bli narkotikaspanare, utredare eller lösa cyberbrott? Inom polisen finns en enorm mångfald av spännande arbetsuppgifter och oväntade specialistområden. Och nu ska polisen bli fler.

Idag arbetare närmare 32 000 personer, inom 80 inriktningar och 300 olika yrkesroller på Polismyndigheten, och nu ska polisen växa ytterligare fram till år 2024. Tomas Rosenberg är polismästare och HR-chef med ansvar för polisens kompetensförsörjning samt kultur och likabehandling.
– Främst behöver vi fler ingripandepoliser och områdespoliser som kan arbeta ute i lokalområdena för att jobba mer brottsförebyggande i samverkan med bland annat kommun, skola och socialtjänst.

Fler som kan lösa cyberbrott i framtiden
Andra områden som kommer bli viktiga under 2020-talet är cyberbrott, gränspolisiär verksamhet och internationell samverkan.
– När allt mer brottslighet flyttar ut på nätet blir det viktigare att fler polisanställda patrullerar webben för att stävja cyberkriminalitet såsom barnpornografibrott och bedrägerier.

Vilka egenskaper är viktiga hos en polis?
– Vi vill ha trygga, stabila individer. Du ska ha tålamod, vara kommunikativ och kunna fatta självständiga beslut i situationer som kan vara både psykiskt och fysiskt påfrestande.

Att blixtsnabbt analysera omgivningen och ha förmåga att växla tempo menar Tomas Rosenberg är en viktig framgångsfaktor för att klara av det stundtals tuffa jobbet.
– Från ett rutinarbete kan du plötsligt gå till ett komplext uppdrag med hög anspänning, samtidigt som det andra gånger inte händer något på en hel Polisarbetet ger dig möjlighet att göra skillnad, för enskilda individer och för samhället i stort.

Alla poliser har samma grundutbildning
Samtliga poliser i Sverige går igenom en utbildning på 2,5 år, vilket innebär att man får en stabil polisiär grundkompetens innan en eventuell specialisering tar vid.
– Efterhand kan du välja att inrikta dig mot att bli exempelvis spaningspolis, utredare eller att arbeta mer brottsförebyggande.

Är du redo för en större uppgift – sök polisutbildningen nu!

Presenteras av: Polismyndigheten

Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag. Du kommer att utvecklas som människa och få erfarenheter för livet.

Polisutbildningen omfattar fem terminers heltidsstudier. I utbildningen ingår en sex månaders aspiranttjänstgöring i en polisregion. Utbildningen finns på fem orter i Sverige och går även att läsa på distans.

Ansök till utbildningen här

Funktionsmedicin – ett paradigmskifte inom vården

Funktionsmedicin adresserar de underliggande orsakerna bakom kroniska livsstilssjukdomar. Den vilar på evidensbaserad grund och växer fort med allt fler läkarmottagningar och ett ökat intresse hos försäkringsbolag och allmänhet.

För att möta den explosionsartade utvecklingen av kroniska livsstilssjukdomar behöver funktionsmedicin och en patientcentrerad vårdmodell implementeras inom vården. Detta visste doktor Peter Martin redan 2014 då han startade Göteborgsbaserade FunMed AB, en läkarmottagning med inriktning på funktionsmedicin.
– Traditionellt letar vården efter sätt att behandla sjukdomarnas symptom istället för att utreda vad orsakerna är. Funktionsmedicin arbetar holistiskt och tar hänsyn till allt från kost, sömn, stress och livsstil och jag har under de senaste åren utvecklat en progressiv, strukturerad arbetsmetod där vi med hjälp av en mängd mätdata oftast kan förstå vad som gått snett.

En grundlig process
Alla patienter går igenom samma process. Första steget är att svara på ett brett frågeformulär online som läkaren läser inför första läkarbesöket.
– Därefter genomgår patienten en noggrann undersökning innan hen lämnar både blodprov, urinprov och magtarmprover för att kartlägga den inre miljön, inklusive exempelvis biokemi, näringsstatus och tarmflora.

Den samlade informationen ger oftast en tydlig bild av vad som inte stämmer, vilket i sin tur möjliggör en individanpassad behandlingsplan.
– Detta är ett paradigmskifte – vi använder samma fysiologi, biokemi och medicinska kunskaper, men ser på det på ett nytt, orsaksinriktat och holistiskt sätt. Jag är övertygad om att detta i framtiden blir standard inom vården.

Intresset ökar snabbt
Intresset för funktionsmedicin ökar snabbt, med resultatet att FunMeds första franchisemottagning har öppnat i Stockholm.
– Allt fler hör av sig och vill utbilda sig, så vi kom fram till att ett franchisesystem är snabbaste sättet att få många nya funktionsmedicinska läkarmottagningar. Läkarna jobbar via ett eget företag medan FunMed sköter allt som har med administration, provtagning och journalsystem att göra. Målet är att bli 1000 läkare till 2026 för det är vad befolkningen behöver‚ säger Peter entusiastiskt.

Presenteras av: FunMed

FunMeds läkarmottagningar erbjuder det bästa inom funktionsmedicin sedan 2014. Vi är specialiserade på att hjälpa människor med allehanda kroniska sjukdomar genom att optimera kroppens biokemi, näringsstatus och tarmflora.

Anmäl intresse via www.funmed.se 

Fokus på ämnesspråket bidrar till en bättre skola

Att lära sig ämnesspråken i skolan är en viktig förutsättning för att elever ska kunna ta del av undervisningen, utveckla nya kunskaper och lyckas i skolan. Studier visar dessutom att lärarens fokus på sin egen språkanvändning i undervisningen kan bidra till att öppna upp och bjuda in alla elever. Forskningsprogrammet LIT (Literacy and Inclusive Teaching) vid Malmö Universitet genomför just nu ett antal forskningsprojekt som undersöker ämnesspråkets betydelse för elevers och studenters lärande, men också hur undervisningen kan bli mer inkluderande.
– Idén med forskningen är också att den ska vara klassrumsnära, ämnesnära och kunna användas direkt i skolan, säger Anders Jakobsson, professor och föreståndare för LIT på Malmö Universitet.

I forskningsprogrammet LIT vid Malmö Universitet arbetar cirka 20 forskare och doktorander med forskning kring lärande inom matematik, naturvetenskap, samhällsvetenskapliga ämnen och svenska som andraspråk. Dessutom undersöker en grupp forskare hur studenter i lärarutbildningen utvecklar sin egen litteracitet under utbildningen. Litteracitet inom olika ämnesområden utgör ett huvudbegrepp i forskningen och är programmets övergripande nämnare. Detta innefattar alla de förmågor, kunskaper och kompetenser elever och studenter behöver för att kunna ta del av undervisningen, utveckla nya kunskaper inom alla ämnen och därmed lyckas i skolan. Idag innefattar det inte bara läs- och skrivförmåga utan också exempelvis källförståelse och källkritik samt ett antal andra förmågor och kompetenser. En viktig fråga för forskningen är vilka av dessa som är avgörande för att elever och studenter ska lyckas med sina studier.

– Vi har ett antal projekt där vi tittar på frågor om litteracitet från förskolenivå till universitetsnivå. Det innebär exempelvis att vi undersöker på vilka sätt elevernas aktiva deltagande i klassrumssamtal bidrar till deras lärande eller vilka språkliga förmågor elever behöver utveckla för att kunna ta till sig kunskap på en helt ny nivå. Sätter vi fokus på dessa i undervisningen menar vi att ämneslärarna kan stärka förmågorna hos eleverna som då kan prestera bättre. Exempelvis kan undervisningen i fysik sätta fokus på att ord som energi, arbete och kraft har olika innebörd i vardagliga och vetenskapliga sammanhang. Men litteracitet finns inom alla ämnesområden – vissa förmågor är mer övergripande medan andra är ämnesspecifika, säger Anders Jakobsson.

Initiativ för ökad inkludering i skolan
LIT arbetar nära kommunerna och har direktkontakt med lärare genom seminarier och andra aktiviteter. Genom olika interventionsprogram utvecklar man också nya arbetssätt i undervisningen tillsammans med lärare som provar dessa direkt i sina klassrum.

– För elever med svenska som andraspråk har vi ett helt program med aktiviteter som syftar att språkligt inkludera alla elever i klassrummet. Forskningen visar att otydlighet i språkanvändningen är negativt för elevernas lärande medan ett tydligt fokus på det språkliga och begreppsliga innehållet och orden man använder bidrar till inkludering, förklarar Anders Jakobsson.

Maaike Hajer är gästprofessor hos LIT och har sin bas i Nederländerna. Hennes forskningsprojekt fokuserar på just inkludering i NO-ämnena och hur det språkliga perspektivet kan bidra till detta.

– All undervisning är språklig i grunden och speciellt när man har elever som inte har svenska som modersmål måste man som lärare öppna upp sin undervisning även för dem. Det perspektivet finns i läroplanen men vi vill bidra till själva genomförandet. I vår forskning tolkar vi vilka språkliga utmaningar som finns inom olika ämnen och hur ett språkutvecklande arbetssätt kan se ut. Vi vill bidra till att skapa en bättre förståelse så att lärare kan utveckla sin praktik åt rätt håll och väva in de språkliga perspektiven både i grund- och i ämneslärarutbildningen.

Presenteras av:

Forskning i specialpedagogik för att skapa bästa möjliga förutsättningar för alla elevers lärande

För att skapa en gedigen forskningsbas för lärarutbildare, och därmed god grund för framtida lärare att utveckla sin specialpedagogiska undervisning, har Vetenskapsrådet beviljat medel för en nationell forskarskola för lärarutbildare i specialpedagogik (SET). Malmö universitet är huvudlärosäte för forskarskolan, som leds av professor Mona Holmqvist i samarbete med forskare vid Högskolan Kristianstad, Linnéuniversitetet och Karolinska institutet.

Forskarskolan startade 2018 och de totalt 12 doktoranderna som ingår i forskarskolan har börjat presentera sina resultat från studier som genomförts eller är under arbete. Ett led i forskarskolans verksamhet är att kommunicera forskning med de verksamma i skolan, såväl skolledare, lärare, elever som föräldrar, för att bidra med forskning som svarar mot de behov av utveckling som upplevs. Förutom utveckling av kollaborativa lärprocesser för lärare i ett mer generellt perspektiv har forskarskolan särskilt fokuserat specialdidaktiska frågor i skolämnena matematik och svenska, samt lärande och undervisning för elever med intellektuell funktionsnedsättning respektive neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Inom ramen för den senare inriktningen har vi till exempel resultat av en studie om relationer mellan lärare och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, mer specifikt ADHD, som doktorand Linda Plantin Ewe nyligen publicerat. I tidigare forskning kunde Linda se att en majoritet av lärare upplever en mindre emotionellt nära relation till elever med ADHD. Eleverna känner sig i sin tur avvisade vilket verkar triggande och förstärker negativt beteende som konfliktsökande och impulskontroll, vilket är en situation som behöver brytas för att skapa bättre förutsättningar i skolan.

– Det är ingen nyhet hur problematiken i relationerna ser ut idag men vad gör vi med denna information? I min forskning tittar jag på just det och hur vi kan öka lärares teoretiska förståelse för relationskompetens så att det kan leda till en förändrad typ av interaktion. Detta genomför vi nu i praktik i klassrummet där vi ser på lärares förståelse före och efter samt elevernas uppfattning före och efter. Om forskningen inte når praktiken så spelar den ingen roll – den ska vara praktiknära och göra positiv skillnad, avslutar Linda Plantin Ewe.

För att få vår forskning att nå ut till er i verksamheterna har vi en verksamhetspanel, där skolledare, lärare, elever och föräldrar inte bara kan få tal del av våra resultat, utan även bidra med synpunkter och tankar på hur vi kan bidra med att utveckla skolan i ett specialpedagogiskt perspektiv. Om du vill vara med i denna panel, vänligen meddela genom att skicka ett mail till mona.holmqvist@mau.se, där du i ämnesraden anger ’Verksamhetspanel’.

Läs mer

Presenteras av:

 
Uppsala Universitet hjälper skolledare att förbereda sig för det oförutsedda

Rektorsutbildning är obligatoriskt för alla skolledare inom förskola, grundskola och gymnasium. Genom utbildningen rustas man för sin roll som rektor och får verktyg som gör att man kan känna sig säkrare i sitt ledarskap. Uppsala Universitet har hjälpt till att forma framtidens rektorer under flera år och lägger i sin utbildning särskilt fokus på hantering av oförutsedda situationer – som exempelvis flyktingkrisen 2015 och den nuvarande Coronakrisen.

Som skolledare ställs man inför en rad utmaningar som kräver kunskap och ett stabilt ledarskap. Uppsala Universitets rektorsutbildning hjälper nyblivna ledare att utvecklas inom allt från skoljuridik till hur man driver ett framgångsrikt kvalitetsarbete i sin verksamhet.

– Utbildningen innefattar skoljuridik, styrning, organisering och kvalitet samt skolledarskap som handlar mycket om hur man som rektor kan leda och förbättra sin verksamhet. Vi har fått väldigt fina omdömen från skolhuvudmän och deltagare genom åren vilket vi tycker är väldigt roligt, säger Anders Arnqvist, utbildningschef på Uppsala Universitet.

I och med att skolledare ofta måste fatta tuffa beslut och vara beredda på olika typer av händelser lägger utbildningen särskilt fokus på hantering av situationer som är svåra att förutse. Det kan vara ett plötsligt ökat antal elever i samband med en flyktingkris eller andra händelser som naturkatastrofer eller den pågående Coronapandemin.

– Detta perspektiv finns i samtliga kurser. I juridiken, som blir allt viktigare inom skolan, och i kvalitetsarbetet där mycket handlar om att ha tentakler och kunna se vilka samhällsförändringar som är på gång. Kommer många nyanlända eller måste man helt plötsligt bedriva all utbildning på distans måste man ha system på plats som kan hantera detta.

Många plötsliga förändringar går inte att förbereda sig inför, menar Anders Arnqvist. Där är mod och säkerhet i sitt ledarskap en viktig faktor.

– Man måste lära sig att vara modig nog att pröva nya sätt att bedriva skolverksamhet på. Vi försöker lära deltagarna att våga utmana invanda mönster och fundera över hur man kan göra saker och ting annorlunda. Både samhälle, elever och föräldrar har förväntningar och där hjälper vi rektorerna att hitta en balans i sitt ledarskap så att de stärks.

Läs mer om Uppsala Universitets rektorsutbildning här 

Presenteras av:

Om Avdelningen för Rektorsutbildning

Avdelningen för Rektorsutbildning finns i kvarteret Blåsenhus nedanför Uppsala Slott och granne med Uppsalas Botaniska trädgård. Vi är för närvarande 21 personer som jobbar med våra uppdragsutbildningar, masterutbildningens fristående kurser, övriga uppdrag och forskning.

Vårt team består av Utbildningschef, Studierektor, Projektsamordnare, Projektadministratör, Lektorer, Universitetsadjunkter och Doktorander. Utöver det finns även ett antal externa handledare som är knutna till oss i Professionshandledningen inom Rektorsprogrammet.

Vårt huvuduppdrag är det statliga Rektorsprogrammet.

Specialpedagogiska institutionen (fotograf: Niclas Björling) och Hanna Ginner Hau (fotograf: Rickard Kilström)

Nya utbildningar inom specialpedagogik på Stockholms Universitet

Specialpedagogikens kunskapsområde är användbart inom flera olika former av verksamheter, också utanför utbildningssektorn. Ämneskompetens inom specialpedagogik har betydelse för områden där människors liv och vardag påverkas och omfattar många av de utmaningar som finns i ett välfärdssamhälle. Vid Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet finns flera möjligheter för dig som är intresserad av att fördjupa dig i ämnet.

Behovet av kompetens inom specialpedagogik har ökat på senare år, något som till exempel märks i form av regeringens uppdrag från 2015 gällande fortbildning.

– Specialpedagogiska institutionen är den enda renodlat specialpedagogiska institutionen i Sverige, här finns en gedigen kompetens i ämnet, säger Hanna Ginner Hau, studierektor för fristående kurser och masterutbildning vid Specialpedagogiska institutionens, Stockholms universitet, och fortsätter:

– Från och med kommande läsår startar nya fristående kurser i specialpedagogik samtidigt som vi erbjuder en ny och flexiblare väg att ta en masterexamen i specialpedagogik. Vi har skapat möjligheten att ta masterexamen genom ett läsa ett antal fristående kurser istället för att gå ett masterprogram, vilket ger studenten stora möjligheter att själv planera sin utbildning.

Olika utbildningar
De fristående kurserna ger en fördjupning i specialpedagogiken som vetenskapligt ämne, och vänder sig främst till dig som inte har en speciallärar- eller specialpedagogexamen. Du kan antingen läsa dem som enbart som kurser, eller använda dem i en masterexamen i specialpedagogik. För dig som är specialpedagog eller speciallärare och vill gå vidare och läsa till masterexamen finns ett ”snabbspår” där du kan tillgodoräkna dig stora delar av din specialpedagog- eller speciallärarexamen.

– Alla utbildningar ges på halvfart och delar av undervisningen sker på distans för att utbildningarna ska vara tillgängliga även för de studenter som finns utanför Stockholmsområdet. Det har också varit viktigt för oss att kunna möjliggöra en enklare väg till masterexamen för dem som redan har en specialpedagog- eller speciallärarexamen på avancerad nivå, säger Hanna Ginner Hau.

Flera användningsområden
Specialpedagogik är ett tvärvetenskapligt ämne och institutionens forskare har sin bakgrund i flera olika discipliner. Utöver specialpedagogik är pedagogik, didaktik, psykologi, sociologi, logopedi och arbetsterapi representerade. Genom att närma sig de komplexa variationer som präglar människans lärande utifrån en vetenskaplig bredd blir specialpedagogiken som vetenskapligt ämne relevant även för yrkesgrupper och organisationer utanför skolans värld.

– Utifrån denna breda grund tittar specialpedagogiken närmare på bland annat villkor för delaktighet och lärande ur ett samhälls-, organisations-, grupp- och individperspektiv.

Hanna betonar att bredden är nödvändig för att hantera de komplexa variationer som präglar människans lärande, och att specialpedagogiken som vetenskap därmed också blir relevant för andra yrkesgrupper och organisationer än de inom skolans värld. Ett av målen med kurserna är alltså att skapa en fördjupad förståelse för många centrala samhällsutmaningar. Detta är kunskap som man har nytta av inom många olika samhällsområden, avslutar hon.

Läs mer om utbildningarna här

Presenteras av:

KONTAKTUPPGIFTER

Postadress
Specialpedagogiska institutionen
Stockholms universitet
106 91  Stockholm

Besöks-/leveransadress
Frescati Hagväg 10 (Frescati Hage)
Stockholms universitet, Stockholm

Faktureringsadress

E-post: info@specped.su.se
Telefon: 08-16 20 00 (vxl)
Fax: 08-1207 6420

Hitta till oss (Karta)

Storsatsning på lärarutveckling ska lyfta Hallsbergs skolor

Lärarbristen har de senaste åren skakat om den svenska skolvärlden – en bidragande faktor är de låga lärarlönerna. Fredrik Nordvall från bildningsförvaltningen i Hallsberg menar att det finns fler sätt för skolan att vara en attraktiv arbetsgivare på.
– Vi gör stora satsningar för att stärka våra lärare i sin professionella utveckling. Det gör att vi kan rekrytera och behålla enskilda lärare och kompetenta arbetslag.

Vi står inför en tid med en stor prognostiserad lärarbrist och fram till 2035 beräknas 79 000 lärare saknas inom det svenska skolväsendet. En bidragande faktor är låga lärarlöner. Fredrik Nordvall, förvaltningschef för bildningsförvaltningen i Hallsberg, menar att det finns en rad verktyg och insatser bortom förhöjda lärarlöner som kan bromsa utvecklingen.

– En god utbildningskvalitet är beroende av kompetenta lärare. Därför gör vi en rad satsningar i kommunen för att kompetensutveckla lärare och skapa en kontext där elever når sina mål.

Arenor för kollegialt lärande
Kompetensutvecklingsdagar, klassrumsobservationer, arenor för kollegialt lärande, flexibla klassrum och digitala undervisningsmiljöer är några av de satsningar som görs i kommunen. Elin Kullman, lärare på Transtenskolan, beskriver särskilt hur det kollegiala lärandet stärker henne i sin profession.

– Vi tillhör olika arbetslag och hjälper och stöttar varandra vid behov och vi har även schemalagda arbetsmöten då vi tar upp olika ärenden. Tillsammans skapar det ett kollegialt lärande som ger mig en trygghet i min roll.

Hallsberg har även tagit på sig ledartröjan i landet i sin användning av digitala verktyg. Tillsammans med IT-strateger och IT-pedagoger ska lärare få stöd för att utveckla sin digitala undervisningspedagogik.

Vill ha Sveriges bästa skola
Visionen för samtliga satsningar är tydlig. Hallsberg ska vara en av Sveriges bästa skolkommuner. Det är något Elin och Edvina Osmancevic, lärare på Stocksätterskolan, känner en stolthet inför.

– Vi har höga förväntningar på våra elever, då måste vi också ha höga förväntningar på oss själva. I det upplever jag att vi har kommit långt och genom att utnyttja alla kompetenser och sträva åt samma mål kan vi nå ännu längre, avslutar Edvina.

Presenteras av:

Hallsbergs kommun ligger i Sveriges hjärta, mitt i Närke, i södra Örebro län.
Kommunen består av sex tätorter. Tillsammans är vi cirka 16 000 invånare i kommunen.
Som Sveriges demografiska mittpunkt är Hallsberg den naturliga knutpunkten för resande och för gods som transporteras på väg och järnväg.

Läs mer här