En världsledande cirkulär lösning för laddning av fordon

Den 22 april invigdes ett världsledande system för laddning av fordon vid hygien- och hälsobolaget Essitys affärscenter i Mölndal. Ett energilagringssystem som består av batterier från elbilar och laddas med solpaneler förser 78 laddstationer för el- och hybridbilar och 24 för elcyklar med klimatneutral el.

Lösningen hos Essity har utvecklats genom ett samarbete mellan Volvo Cars, Essity, Stena Fastigheter och BatteryLoop, ett företag inom Stena Recycling som är ledande inom återanvändning och återvinning av batterier, främst från fordonsindustrin.

– Det här är ett väldigt spännande samarbete där vi sluter cirkeln och skapar ett hållbart kretslopp för bilar med batteridrift. Genom att vi återanvänder batterierna i vårt smarta energilagringssystem BLESS™ (BatteryLoop Energy Storage System) bevaras deras kommersiella värde, samtidigt som deras miljöbelastning minskar. Med BLESS bidrar vi till målet nollutsläpp och värnar framtiden för miljön och den kommande generationen, säger Rasmus Bergström, vd för BatteryLoop.

När ett elfordon är i slutet av sin livscykel efter många år i trafik har batteriet fortfarande en stor del av sin kapacitet kvar, tillräckligt för att det ska gå att använda i ett energilagringssystem byggt av BatteryLoop. I stället för att skicka batterierna till återvinning kan de alltså få ett andra liv.

– Volvo Cars har stora ambitioner när det gäller cirkulär ekonomi, och vi jobbar hårt på att hitta nya affärsmodeller som gör det möjligt att maximera utnyttjandet av batterier under hela deras livscykel. Det här projektet är helt i linje med våra ambitioner och kommer att lära oss mer om batteriers livslängd och hur de kan användas utanför våra bilar, säger Susanne Hägglund, som ansvarar för global eftermarknad hos Volvo Cars

För Essity är hållbara energilösningar en viktig del av företagets hållbarhetsarbete.

– Energilösningar med högre hållbarhet, bland annat med förnybara energikällor, är ett fokus för Essitys klimatarbete. Det är en förutsättning för att vi ska nå våra forskningsbaserade klimatmål. I det här fallet handlar det om att erbjuda hållbara lösningar för våra anställda, och laddmöjlighet på jobbet kan vara en avgörande faktor för att ta steget att välja en mer hållbar transportlösning. Dessutom har Essity omstrukturerat sin fordonsflotta, så nu är det i praktiken bara laddningsbara fordon som är tillåtna, säger Axel Thegerström Edh, Hållbarhetschef produkter och tjänster hos Essity.

Stena Fastigheter äger och förvaltar Essitys fastighet i Mölndal, och när Essity frågade dem om fler laddningsstationer för elbilar ville de hitta en hållbar lösning. Stena Fastigheter har tidigare byggt en liten anläggning i Göteborg tillsammans med Volvo Buses och BatteryLoop. Tack vare Essitys investering kan den lösningen nu testas i större skala.
Stena Fastigheter ser samarbetet som ett viktigt steg mot att kunna erbjuda sina hyresgäster hållbar och miljövänlig el.

– Eftersom vi kan erbjuda våra kunder möjlighet att ladda sina bilar med solenergi, oberoende av väderlek och dygnet runt, bidrar vi till ännu mer hållbara arbetsresor för Essitys anställda. Med batterilagring i den här storleksordningen kan vi bidra till bättre energireglering och energilagring i byggnaden, vilket fyller en stabiliserande funktion för ett elnät under utveckling. Vi är starkt engagerade i utvecklingen och är med och driver den framåt, vilket känns väldigt tillfredsställande, säger Agneta Kores, vd för Stena Fastigheter Göteborg.

BatteryLoop uppskattar att efterfrågan på lösningar som den som nu finns på plats hos Essity kommer att öka kraftigt under de kommande åren. Det beror delvis på att ökningen av antalet elfordon ställer större krav på en miljömässigt och ekonomiskt hållbar hantering av batterier. Det finns även ett starkt sug på marknaden efter kompletterande lösningar för elleverans från förnybara energikällor, exempelvis för fastigheter och laddstationer och för att klara toppar i efterfrågan. Dessutom ser många en fördel i att överskott från energilagringssystemet kan säljas och levereras till elnätet och därmed generera intäkter.

Läs mer om BatteryLoop här

Basen i BatteryLoops BLESS™ hos Essity är fem uppladdningsbara Volvo XC40-batterier med 78 laddningsplatser för el- och hybridbilar och 24 platser för elcyklar. BLESS är anslutet till 446 solpaneler som täcker en yta på 833 kvadratmeter på Essitys tak.

Solpanelerna producerar ungefär 150 MWh per år, vilket motsvarar den årliga förbrukningen av hushållsel för ungefär 50 lägenheter.

Systemet beräknas minska koldioxidutsläppen med 69 ton per år.

Läs mer här

Cirkulärt initiativ för tvättbranschen

Med programmet Certified tar Electrolux Professional första steget in i en cirkulär modell för att värna om miljön, samtidigt som kunderna erbjuds en längre livstid på deras professionella tvättmaskiner. Programmet är en del av satsningen mot att bli det mest hållbara företaget i branschen. 

I många år har Electrolux Professional arbetat intensivt med hållbarhetsfrågor, särskilt när det kommer till produktutveckling och produktion. Bland annat har stort fokus riktats till att reducera produkternas vatten, el och kemikalieförbrukning. För att fördjupa sitt hållbarhetsarbete ytterligare och på sikt nå de globala målen i Agenda 2030, tog Electrolux Professional fram Certified. Det är ett nytt underhållsprogram för verksamhetsområdet Laundry, som är ett första steg i en cirkulär affärsmodell genom att maskiner som är i mitten av sin livscykel uppgraderas genom ett noggrant framtaget underhållspaket med väl utvalda originaldelar och tillhörande serviceprogram som uppdaterar produkten till bästa möjliga prestanda utifrån modell. Målet är att ge kunderna det mest ekonomiska och hållbara värdet av kundernas investering i originalutförande.
– Vi uppdaterar helt enkelt maskiner som har några år på nacken så att driftprestandan blir bästa möjliga, vilket förlänger livscykeln på produkterna avsevärt. Dessutom ger vi kunden en trygghet i ett års garanti och möjlighet att ansluta ett fullserviceavtal som annars bara kan tecknas vid nyinköp säger Anders Hiltunen, Head of Electrolux Professional Nordic Operation. 

Först ut i branschen
Electrolux Professionals Certified-lösning ger kunden möjlighet att uppdatera sin befintliga maskin med ett underhållspaket som förbättrar produktens prestanda under en längre tid. Dessutom får kunden ett certifikat som intygar att maskinen är uppdaterad och ett års fullgaranti. Introduceringen av Certified är ett viktigt steg på Electrolux Professionals resa mot att bli den mest hållbara aktören i branschen. Programmet syftar i första hand till att använda så lite av jordens resurser som möjligt, men ändå skapa ett högre värde för slutkunderna. Certified är i första steget tillgängligt på utvalda fastighetstvättmodeller men inom kort är ambitionen att introducera Certified inom fler verksamhetsområden, i en framtid är det fullt möjligt att ta steget att implementera ett cirkulärt tillvägagångssätt redan i framtagningen av nya produkter.
– Då blir det betydligt enklare att byta ut och uppgradera delar av en produkt så att de dels får längre livstid, men också att de kan uppgraderas med ny teknik och få bättre prestanda än i originalutförandet. Vi är först ut på marknaden med det här upplägget och vill vara en klar vägvisare för hela branschen. Alla insatser räknas och jag är glad över att vi är med och bidrar till att spara på jordens resurser, avslutar Anders Hiltunen. 

Läs mer om Certified här. 

 

Så fungerar Certified:
* För ett fast pris uppdateras maskiner som har några års användande med ett specifikt framtaget underhållsprogram och noggrant utvalda originaldelar.
* Kunden får ett certifikat på att maskinen är uppgraderad och därmed berättigad till ett års fullgaranti.
* Kunden kan därefter addera om så önskas ett fullserviceavtal, vilket annars bara är möjligt för nya produkter. 

Vill du veta mer om Certified? Klicka här.

Första PWR BLOK installerades vid smältverket TC Smelter i Sydafrika hösten 2020.

Stirlingmotorn – framtidens förnybara energikälla

Miljöteknikföretaget Swedish Stirling är ett företag vars innovationer har potential att göra ett betydande avtryck i världen och bidra till klimatomställningen globalt. Med sin unika Stirlingteknologi har bolaget visat att det nu är möjligt att återvinna energi ur industriella restgaser. I framtiden kommer teknologin kunna skapa helt nya möjligheter för lokal och hållbar elproduktion.

Swedish Stirling, miljöteknikföretaget som grundades 2008 av Saab Kockums före detta vd Gunnar Larsson, har på bara några år utvecklat och lanserat en teknisk lösning (PWR BLOK) som gör det möjligt att tillvarata energin ur industriella restgaser och omvandla denna till elektricitet. Den unika metoden för energiåtervinning sparar inte bara stora kostnader utan minskar också kraftigt de globala koldioxidutsläppen.

– Många anser att klimatfrågan är vår tids viktigaste fråga. I diskussionerna om klimatet och elbristen blir resonemangen ofta komplexa och det är ibland svårt att värdera vilka åtgärder och energiformer som är bäst ur miljösynpunkt, men att minska elförbrukning sänker alltid koldioxidutsläppen och är positivt ur både ett ekonomiskt och klimatmässigt perspektiv, säger Gunnar Larsson vd och grundare för Swedish Stirling.

Bolaget har valt att introducera sin unika lösning för energiåtervinning i Sydafrika och har på kort tid skrivit avtal och avsiktsförklaringar med hela den sydafrikanska ferrokromindustrin. Nyligen tecknade man även en avsiktsförklaring med tyska SMS group – som är en av världens ledande leverantörer av anläggningskonstruktion och maskinteknik för de globala stål- och aluminiumindustrin – om att använda PWR BLOK för energiåtervinningsprojekt på den europeiska marknaden.

Varje PWR BLOK är mindre än en normal svensk stadsbuss, innehåller 14 Stirlingmotorer och levererar en årlig nettoeffekt på 3 500 MWh, vilket motsvarar normalförbrukningen för ca 700 hushåll.

Det är dock inte bara inom metallproduktion som industriella restgaser förkommer i stora mängder. Petroleumindustri, återvinningsindustri, reningsverk och jordbruk är andra områden med stora mängder brännbara restgaser. Det samlade energiinnehållet i restgaser från dessa industrier skulle räcka för att förse hela Afrika med elektricitet om den återvanns. Swedish Stirling har därmed en stor framtida marknad för PWR BLOK, men bolaget nöjer sig inte med detta.

– Vår vision sedan grundandet är att etablera stirlingteknologin som det bästa alternativet för lokal och hållbar produktion av elektricitet, berättar Gunnar Larsson.

De restgaser som bolagets stirlingmotorer idag omvandlar till elektricitet innehåller bland annat stora mängder vätgas. Just vätgas är ett av de framtida bränslen som många idag ser som ett av de viktigaste i strävan att komma bort från beroendet av fossila klimatskadliga bränslen.

– Vårt initiala fokus är att omvandla restgaser till el, men vi vet att i framtiden kommer allt mer av världens elproduktion behöva vara helt förnyelsebar, ske lokalt och i småskaliga anläggningar. Stirlingteknologi är då en synnerligen attraktiv lösning som kan drivas med vätgas, etanol, biogas eller andra bränslen. Med våra Stirlingmotorer och ett förnyelsebart bränsle är det möjligt att producera förnybar elektricitet dygnet runt, och oberoende av väder och vind. Inga dyra lagringslösningar krävs heller. Vi kommer att kunna producera elektricitet småskaligt och lokalt, exempelvis på platser där det inte är lönsamt med utbyggnad av elnät, eller när kapaciteten inte räcker till, avslutar Gunnar Larsson.

Swedish Stirling AB är ett publikt bolag noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Aktien handlas under kortnamnet STRLNG. Huvudkontoret ligger i Göteborg och bolagets produktionsanläggning i Sibbhult.

Läs mer på swedishstirling.com

Unika innovationsprojekt för
avancerad sårbehandling

Börsnoterade bioteknikföretaget Promore Pharma utvecklar nya produkter för avancerad sårläkning. Med ensereptide och ropocamptide har man flera alternativa vägar, med möjlighet att utveckla helt nya typer av produkter för behandling av ärr och svårläkta sår.

Promore Pharma tillhör den unika skara mindre bioteknikföretag som har två läkemedelskandidater – ensereptide och ropocamptide – i sen klinisk fas. Detta är dock inte det enda som gör att bolaget sticker ut. Inga allvarliga biverkningar har observerats med dessa produkter, och Promore bedömer sannolikheten som stor att kunna utveckla flera applikationsområden.

En marknadspotential på miljarder
– Trots att över 30 miljoner människor i västvärlden varje år drabbas av missprydande ärrbildningar eller någon form av svårläkta sår, där de senare är mycket besvärliga för de drabbade och dessutom kostsamma för samhället, finns idag inga effektiva läkemedel. Vi har ambitionen att bli världsledande inom ärrbildning och sårbehandling genom att utveckla flera läkemedel som blir de första av sitt slag, säger bolagets vd Jonas Ekblom.

Jonas Ekblom, vd Promore Pharma.

– Den senast genomförda kliniska studien på bensår visade att behandling med ropocamptide resulterar i en signifikant bättre läkning för stora bensår, där patienterna ofta går i flera år utan att såren läker. Vi har dessutom nyligen beslutat att påbörja utveckling av ensereptide för att förhindra ogynnsam ärrbildning på hud. Behovet, och därmed marknadspotentialen, är stor i båda dessa områden, fortsätter Ekblom.

Långtgående samarbete med Midroc
Promore Pharmas största investerare är kända samhälls- och industriutvecklaren Midroc New Technology AB. Vd Göran Linder konstaterar att det finns risker involverade i de tidiga faserna av läkemedelsutveckling, men att dessa begränsats genom den tekniska utvecklingen i bolaget.

Göran Linder, vd Midroc New Technology AB

– Bolagets nya satsning för att utveckla en produkt för att begränsa ärrbildning på hud är ett produktområde med enorm potential. Varje år genomförs över 300 miljoner kirurgiska procedurer i världen som kan resultera i missprydande ärr, exempelvis inom trauma- och plastikkirurgi. Läkemedelsprodukter saknas. Den årliga adresserbara marknaden beräknas överstiga 100 miljarder kronor.

Ifrån ett ägarperspektiv tilltalas Midroc av att Promore Pharma är ett bolag med flera projekt i sen fas, vilket ger både riskbalansering och en ökad uppsida, betonar Göran.

– Att produkterna adresserar sjukdomsområden där det finns ytterst få eller inga läkemedel, och att de har en gynnsam risk- och kostnadsprofil, gör inte bolaget mindre intressant, avslutar han.

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar peptidbaserade läkemedelskandidater.

Ensereptide (PXL01) utvecklas för att förebygga ärrbildning och postoperativa sammanväxningar. Bolaget har nyligen påbörjat ett projekt för att förhindra estetiskt besvärande ärr på huden efter kirurgi.

Ropocamptide (LL-37), som utvecklas för att stimulera läkning av kroniska sår, har precis genomgått i en klinisk fas IIb-studie på patienter med svårläkta venösa bensår.

Läs mer hos Promore Pharma

Så utvecklar Ebersteinska gymnasiet framtidens e-sportspelare

Många förutspår att e-sporten i framtiden kan bli en av världens största sporter. Det är en sport, liksom bransch, som utvecklas i raskt tempo – vilket också ställer krav på de deltagande, men även på utrustningen. På Ebersteinska gymnasiet i Norrköping finns e-sportsutbildningen som nu går in på sitt sjätte år som aktiva.

Att kombinera e-sport och skola i ett är ett tämligen nytt koncept, men i takt med e-sportens genomslag världen över ökar även mängden skolor som öppnar för möjligheten. En av dessa är Ebersteinska gymnasiet i Norrköping som med en e-sportsfokuserad idrottsutbildning ämnar för att utveckla eleverna inom dels e-sport, men likväl även inom bland annat uthållighet, träning och kost.

– Barnsjukdomarna som tillkommer när man startar en ny idrottsprofil har vi vuxit ifrån. Man märker att allt fler förstår och intresserar sig för vårt koncept nu, jämte starten 2016. Skillnaden nu är att folk förstår att utbildningen kräver mer än enbart spelande, säger Jonas Dahl, tidigare aktiv spelare och numera huvudinstruktör på utbildningen.

– Det finns inget proffs som spelar hela tiden. Det krävs att de sköter den fysiska biten också: kost, sömn, ergonomi och så vidare.

Tydligt upplägg
Upplägget kring utbildningen är ett tämligen enkelt sådant. Genom att kombinera en nationell gymnasieutbildning med e-sport får eleverna alla förutsättningar för en god utveckling inom området. Förutom spelandet beblandas utbildningen även med många gympass och idrottsteori.

– Vårt mål är att ge dem den bästa möjliga chansen att lyckas, och för att göra det krävs det att de kan bibehålla fokus – vilket även är en fundamental egenskap inom e-sport. Grundkonceptet är att det ska få en utbildning som de kan söka sig vidare med, men likväl även vidareutbilda sig inom just e-sporten, förklarar Drazen Dijak, samordnare.

Mycket fokus ligger även på inkvotering. Att alla ska inkluderas är en självklarhet i alla skolor, men här innebär det ett ytterligare steg. Med hjälp av tätt samarbete hittar eleverna nära vänner som de även blir goda lagkamrater med och tävlar och tränar ihop.

– Många kan uppfatta e-sport som en individuell sport. Det är det väldigt sällan, och det är knappast där individualismen segrar, fortsätter Drazen Dijak.

Framgång genom samarbeten
Goda förutsättningar är viktigt inom alla branscher och sporter, men kanske ännu viktigare inom e-sporten. Till skillnad från mer traditionella sporter utvecklas det digitala fortfarande i raketfart, och saker kan snabbt bli föråldrade och kräva nya uppgraderingar. På Ebersteinska finns en sporthall, med ett 50-tal PC-system och konsoler, där varje enskild elev får en personlig dator.

– Samarbeten med olika aktörer möjliggör att vi kan vara i framkant och uppgradera när det behövs. Det som vi har med till exempel Lenovo är ett absolut måste för att vi och eleverna ska lyckas, menar Jonas Dahl.

Eleverna har även tillgång till lokalen och medföljande kök även utanför lektionstid och på helger – under premissen att de även klarar av sina övriga skolämnen.

– Självklart är e-sporten viktig, men fokus får inte heller försvinna från andra ämnen. Vi är väldigt noga med att eleverna och dess vårdnadshavare förstår vårt koncept innan de börjar; vad vi kräver, och vad de kan kräva tillbaka. Det vi kräver är att skolan också fungerar, det är det viktiga för oss, säger Jonas Dahl och Drazen Dijak avslutar:

– Vi stämmer av väldigt ofta, finns det risk för underkända ämnen lägger vi mer tid på dessa ett tag. Balans är väldigt viktigt för att lyckas och vi ger dem verktygen för att lyckas inom både skola och e-sport.

Läs mer om Lenovo här

Fakta om Ebersteinska och e-sport: Ebersteinska gymnasiet är en kommunal gymnasieskola belägen i Norrköping, e-sport som idrottsprofil har funnits sedan HT2016. Idrottsprofilen läses som ett utökat program med fokus på e-sport i alla tre år. E-sporteleverna på skolan har vunnit flertalet utmärkelser inom ålderskategorin 15-20 år i League of Legends, Counter-Strike, FIFA, Overwatch och Rocket League.