Marie Wickman Chantereau, chefläkare och ansvarig för ackrediteringen på Sophiahemmet.

Ackrediteringssystem garanterar förstklassig vård 

Sophiahemmet använder sig av en unik ackrediteringsmodell för sina vårdgivare. För att säkerställa vårdkvalitet och patientsäkerhet har man byggt ett system som grundar sig på systematik, ordning och reda samt ömsesidig tillit.
– Med ackrediteringssystemet har vi en gemensam nämnare som säkerställer att samtliga vårdgivare bedriver vård enligt samma regelverk och värderingar, säger Marie Wickman Chantereau, chefläkare och ansvarig för ackrediteringen på Sophiahemmet. 

Sedan 1880-talet har Sophiahemmet strävat efter att erbjuda vård i världsklass. Utöver den vård som bedrivs i egen regi finns även ett drygt 30-tal självständiga vårdgivare i den stora verksamheten, något som kräver systematik och kontroll för att säkerställa hög vårdkvalitet. Sedan 2017 finns det därför ett unikt ackrediteringssystem för samtliga vårdgivare, där de förbinder sig att förutom gällande lagar och föreskrifter följa Sophiahemmets regelverk, policys och värdegrund. 

– Sjukvård är komplext med många olika delar som alla måste fungera. Systematik är en förutsättning för att upprätthålla patientsäker och högkvalitativ vård. Ackrediteringen fungerar som en del av ett årshjul, där varje vårdgivare försäkrar att man följer alla delar. Ackrediteringen följs upp med patientsäkerhetsdialoger med vårdgivarna där de olika fokusområdena diskuteras, förklarar Marie Wickman Chantereau. 

Verksamhetschefer involveras
Ackrediteringen genomförs varje år under mars och april. Verksamhetschefen hos de olika vårdgivarna får digitalt ett frågebatteri rörande basala hygien- och klädregler, läkemedelshantering, hållbar utveckling, informationssäkerhet, etiska riktlinjer för professionerna och ansvars- och patientskadeförsäkring. Frågorna varierar från år till år beroende på vårdutveckling och omvärldsfaktorer.  

Utöver arbetet med ackreditering genomförs kontinuerligt patientenkäter, där patientnöjdheten konstant ligger över 90 procent. Under 2022 svarade över 8000 patienter på enkäterna, vilket ger ett fantastiskt underlag för fortsatta förbättringar. 

Marie Wickman Chantereau betonar att upprätthållandet av förstklassig vård är ett ständigt arbete.  

– Kvalitetssystem är inte statiska, vi får mycket beröm men också förbättringsförslag från patienterna. Vi gör allt för att försäkra oss om att våra patienter får ett professionellt, säkert och personligt bemötande, avslutar hon. 

Sophiahemmet Ideell Förening grundades av Drottning Sophia 1884 för sjuksköterskeutbildning. Sjukhuset tillkom 1889 och har alltid utfört vård med högsta kvalitet. Sophiahemmets nuvarande vårdgivare ackrediteras årligen enligt högt ställda krav, där policys om värdegrund och bemötande ingår. Ackrediteringen säkrar att patienterna får ett professionellt, säkert och personligt bemötande och följs regelbundet upp med patientsäkerhetsdialoger enligt en internationell förlaga. 

www.sophiahemmet.se/