Därför arbetar Veidekke med LCA och klimatberäkningar

I höst väntas den nya ”Klimatdeklarationslagen” klubbas igenom, för att träda i kraft 2025. Den stora nyheten är gränsvärden.

– Branschen behöver ställa om under 2023 för att hinna anpassa sig i tid, säger Tom Nordin, VD på Nordic BIM Group Sweden & Anavitor LCA.

Den 1 januari 2022 blev det obligatoriskt att redovisa klimatpåverkan samt att upprätta en klimatdeklaration för vissa typer av byggnader. Det är många som inte känner till kravet på klimatdeklaration och därför ligger efter i detta arbete.

Nu skärps kraven ytterligare och fler typer av projekt inkluderas. Under våren 2023 beräknas ett nytt lagförslag att gå ut på remiss och den nya uppdaterade Klimatdeklarationslagen väntas antas i höst. Detta innebär att alla nya byggprojekt kommer att ha ett antal gränsvärden de måste hålla sig inom.

– Beräkningsarbetet måste komma in i tidiga skeden och här har branschen ingen mer tid att förlora. Gränsvärden blir gällande redan 2025 om förslaget går igenom. Den som inte har full koll på byggnadens klimatpåverkan riskerar att dra på sig stora kostnader för att kunna ställa om sent i processen. I värsta fall får projekten plockas tillbaka till ritbordet, säger Tom.

Digitalisering av livscykelanalys (LCA)
Idag är vi fortfarande tidigt i detta arbete och det finns vissa kunskapsglapp att täcka och användningen av faktiska värden med hjälp av Environmental Product Declaration (EPD) främjas. Nuvarande metoder med konservativa genereiska värden utmanas med att ge så kallade rabatter för att man använder faktisk EPD data. Tillämpning av faktisk data ger rätt till att dra av 25% av materialets påverkan. Framgent är det sannolikt att det är faktisk data som nyttjas i större utrsträckning och att rabatter tas bort.

LCA beräkningar och nyttjande av olika resursdatabaser och komplexa beräkningar kräver mycket informationsinhämtning och kan bli en dyr process. Nordic BIM Groups verktyg Anavitor LCA tar tillvara på all den här datan och är integrerad med alla nödvändiga databaser och den BIM modell som designas och som skall ligga till grund för beräkningen, allt för att användarna skall kunna utföra enklare eller fullständiga beräkningar utan att projekten skall dra på sig stora kostnader.

– Vi försöker göra det så enkelt som möjligt att kunna utföra dessa beräkningar och det skall inte bara vara experter som skall kunna utföra detta. För att branschen skall lyckas så behöver det bli enklare och därmed mer kostnadseffektivt där system stöder öppna format så som IFC eller kan nyttja den data som bolagen har i sina egna system.

Klimatkontroll i framkant
Kraven på klimatdeklarationer gäller i dagsläget inte infrastrukturverksamhet. Men Veidekke Infrastruktur har ändå valt att ta fram LCA-beräkningar med hjälp av Anavitor LCA. Vid upphandlingar kan de därför alltid presentera ett alternativt anbud som innehåller klimatpåverkan .

Thomas Taliaferro, verksamhetsutvecklare, menar att de valde Anavitor LCA därför att verktyget är kompatibelt med företagets system för ekonomiska kalkyler. All data om material och produkter kan enkelt föras in i LCA-beräkningen.

– Att ta fram projektens klimatavtryck är ett sätt att stärka erbjudandet mot kunderna. Med tanke på att bygg- och anläggningsbranschen står för en femtedel av landets klimatutsläpp har vi också ett stort ansvar att göra vad vi kan för att Sverige ska bli klimatneutralt, avslutar Thomas.

Vi ska vara branschledande i det gröna skiftet. Att kunna erbjuda klimatkalkyler är ett sätt för oss att stärka vårt miljöerbjudande till våra kunder, säger Thomas Taliaferro, verksamhetsutvecklare inom miljö Veidekke Infrastruktur.

Läs mer om Nordic BIM här

Nordic BIM Group är ett mjukvaru- och tjänsteföretag med inriktning mot BIM och PropTech för den nordiska marknaden. Vi når drygt 50% av alla arkitekter och en stor del av alla byggnadsingenjörer med våra verktyg för kvalitets- och kollisionskontroller. Vi förespråkar öppna filformat och kompatibilitet över gränserna mellan olika system. Med programvaran Anavitor erbjuder vi en heltäckande lösning för klimatberäkningar och LCA (Life Cycle Assessment).