Maria Johansson, utredare på Barnafrid och programansvarig för socialtjänstprogrammet, och Laura Korhonen, centrumchef för Barnafrid och professor i barn- och ungdomspsykiatri.

Sprider kunskap för en uppväxt fri från våld

Enligt en nationell kartläggning uppger 44 procent av barnen i Sverige att de utsatts för någon form av våld. På uppdrag av regeringen jobbar det nationella kunskapscentrumet Barnafrid vid Linköping universitet med att samla in och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn, för att ge fler barn en fredad uppväxt.

– Vi är länken mellan forskning och praktik. Vi genomför en rad olika utbildningsinsatser och organiserar nationella nätverk för exempelvis socialtjänsten och hälso- och sjukvården, där vi ger möjlighet till erfarenhets- och kunskapsutbyte, berättar Laura Korhonen, centrumchef för Barnafrid och professor i barn- och ungdomspsykiatri.

För att nå alla yrkesverksamma som möter barn och unga i sin profession eller som tar beslut som rör barn och unga har Barnafrid organiserat sig i olika program. Det nystartade socialtjänstprogrammet är ett av dem.

– Alla vuxna har ett gemensamt ansvar för att uppmärksamma barn som far illa, men socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att se till att barn och unga ska få växa upp under trygga och goda förhållanden, säger Maria Johansson, programansvarig för socialtjänstprogrammet, och fortsätter:

– Socialtjänstprogrammets syfte är, såsom alla Barnafrids program, att arbeta för att yrkesverksamma har den kunskap och de verktyg som behövs. Det är viktigt att dessa barn upptäcks så att utsatta barn kan få sina rättigheter tillgodosedda.

Inom socialtjänstprogrammet anordnas olika kunskapshöjande insatser såsom nätverksträffar och webbinarier. I början av nästa år startar inspirationsluncher där yrkesverksamma kan få ta del av goda exempel från olika verksamheter.

Stor spridning av utbildningsprogram
Ett annat exempel på en kunskapshöjande insats är Barnafrids Basprogram om våld mot barn och unga. Denna digitala och kostnadsfria utbildning ger bland annat kunskap om hur man kan förebygga, upptäcka och identifiera barn som kan vara utsatta för olika typer av våld samt hur samhällets skydd, stöd och behandlingar för utsatta ser ut.

– I dag har vi 20 000 användare av basprogrammet, som jobbar i olika sektorer och i hela Sverige. Vi uppmanar verksamheter att integrera basprogrammet i den egna introduktionsutbildningen och i kompetensutvecklingsprogram, så att alla som jobbar med barn och ungdomar har aktuella och evidensbaserade kunskaper om våld mot barn, säger Laura Korhonen.

Tydligt mål med alla insatser
I februari nästa år kommer Barnafrid att lansera en ny digital utbildning gällande sexuell beteendeproblematik hos barn och unga, som i första hand kommer att rikta sig mot yrkesverksamma inom socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Insatserna som Laura Korhonen, Maria Johansson och deras kollegor på Barnafrid gör har ett tydligt mål och utgår ifrån evidensbaserad kunskap och en tvärprofessionell kompetens.

– Alla som möter barn, möter barn som utsätts för våld. Därför är det viktigt att alla yrkesverksamma som möter barn känner en trygghet i hur de ska bemöta och agera för att ge fler barn en fredad uppväxt, säger Laura Korhonen.

Läs mer om Barnafrids arbete här.

Barnafrid är ett nationellt kunskapscentrum med uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Det är ett regeringsuppdrag som tilldelades Linköpings universitet under 2015. Barnafrid riktar sig till yrkesverksamma som i sitt arbete möter barn och unga. Barnafrid har en tvärprofessionell kompetens inom bland annat psykiatri, medicin, utbildning, socialt arbete, rättsväsende och sociologi.

Läs mer om Barnafrids arbete här