Säkerhet och hållbarhet högst på agendan för Bufab

Bufab är ett handelsföretag som erbjuder en helhetslösning för inköp, kvalitetssäkring och logistik av C-Parts. Med tydliga klimat- och arbetsmiljömål står Bufab starka på marknaden. Genom kontinuerlig riskbedömning och hållbarhetsdialoger satsar de på att helt ta bort sina koldioxidutsläpp till 2030 för Scope 1 & 2 och att genomföra en minskning av Scope 3 med 55% till 2031, i linje med målen i Parisavtalet.

Klimatförändringarna påverkar alla på planeten, och Carina Lööf, Global Sourcing and Sustainability Director på Bufab, anser att vi måste alla göra vad vi kan för att begränsa dem. Bufab har insett vikten av att skapa en hållbarhetsdialog i branschen, vilket inte funnits tidigare.

– Vi måste hänga med i samtiden, säger Walter Piva, Business Development Director BU Nordic och fortsätter:
– Inte nog med att det är en etikfråga, vi har även ett ansvar gentemot våra kunder. Vi är inte bara deras leverantör av C-parts, utan också en tydlig samarbetspartner när det handlar om hållbarhet.

Bufabs kärnverksamhet är vad andra betrakta som produkter med lågt värde men dessa små och till synes obetydliga delar av produkter, som klämmor, fjädrar, bultar och brickor, är helt nödvändiga för nästan all typ av tillverkningsindustri, från verkstad till fordon och telekom. Kunder har generellt god koll på hållbarhetsaspekter när det gäller deras A- och B-komponenter, men för C-Parts har de för många leverantörer, för många artiklar och för mycket komplexitet för att hantera det bra. Det är därför de vänder sig till ansvarsfulla och professionella C-Parts Partners som Bufab.

Hållbarhet i praktiken
Bufabs hållbarhetsagenda är därför baserad på FN:s mål och omfattar både sociala, ekonomiska och miljömässiga principer.

– Vi tror på samarbete i hela värdekedjan för att gemensamt uppnå FN:s hållbarhetsmål och har implementerat ett hållbarhetsprogram för våra samarbetspartner, säger Carina och fortsätter:
– Bufab gör endast affärer med leverantörer som har undertecknat vår uppförandekod, som bygger på ILO:s deklaration om grundläggande principer för rättigheter i arbetslivet, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och på mänskliga rättigheterna.

Målen som Bufab har åtagit sig omfattar bland annat jämställdhet mellan könen och en inkluderande arbetsmiljö. Ur klimatperspektiv vill Bufab sänka sina koldioxidutsläpp till netto noll till 2050 samt implementera risk- och möjlighetsbedömningar på samtliga hållbarhetsaspekter i företaget.

– Hållbarhet går så mycket längre än endast den miljömässiga aspekten. Det omfattar även en social och ekonomisk hållbarhet. Vi vill gå i bräschen för en förändring inom branschen och stå starka som en stabil och hållbar aktör som våra kunder kan lita på, avslutar Carina och Walter.

Bufab startades 1977 i Småland och är idag ett internationellt bolag med verksamhet i 28 länder. Bufab har förvärvat mer än 50 företag sedan 1978 och vi ser ytterligare förvärv som en viktig del för vår tillväxt samtidigt som det stärker vårt erbjudande och vår kompetens. Genom att öka vår globala närvaro kan vi dessutom serva våra kunder bättre och på fler marknader. Huvudkontoret ligger i Värnamo och Bufab har cirka 1 850 anställda. Bufabs omsättning uppgick de senaste 12 månaderna till 8,0 miljarder SEK och rörelsemarginalen till 11,5 procent. Bufab-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”BUFAB”. För mer information se www.bufab.com