Multifokal strategi för att bekämpa cancer

I dag vet vi att kunskap från flera olika terapiområden behövs för att öka möjligheterna att besegra cancer. Vid CREATE Health, det strategiska forskningscentret för translationell cancerforskning vid Lunds Universitet, bedrivs därför projekt som arbetar multidisciplinärt för att på bästa sätt bekämpa cancer.

Inom CREATE Health bedrivs projekt som angriper cancer från flera olika håll genom att utnyttja kunskap om bland annat cancerstamceller, tumörens mikromiljö, immuno-onkologi samt den psykologiska effekten på cancer och dess behandling.

Enligt Dr. Ulrika Axelsson, vice Center Director på CREATE Health, är ett annat viktigt fokusområde tidig diagnos och förbättrade diagnostiska metoder.

– När det gäller de olika typerna av cancer som undersöks fokuserar vi framförallt på bukspottkörtel-, bröst-, äggstocks- och prostatacancer; fyra cancerformer där det finns ett stort kliniskt behov.

Ett samspel mellan olika celler”
I dag vet vi att tumörer inte enbart är en samling cancerceller, utan snarare fungerar som ett organ med en mikromiljö som består av ett samspel mellan flera olika celler utöver cancercellerna. Mikromiljön utgör basen för en ny angreppsstrategi där icke-cancerceller identifieras som mål för terapeutisk intervention.

Professor Carl Borrebaeck, Center Director, berättar att en av CREATE Healths framstående grupper inom detta område leds av professor Kristian Pietras.

– Han studerar olika celltyper i tumörens mikromiljö och deras så kallade ”cross-talk”. Gruppen har redan identifierat lovande målmolekyler som nu undersöks vidare.

Kartlägger psykologin
SCAN-B Resilience är ett helt nytt projekt som kombinerar expertis från flera olika områden representerade av professorerna Lisa Rydén, Ingalill Rahm Hallberg, Carl Borrebaeck och Per Johansson. Syftet är att kartlägga den psykologiska resiliencens molekylära bakgrund och förstå hur denna kan påverkas för att ge patienter ökade möjligheter till en god prognos.

Ulrika Axelsson berättar att de bland annat undersöker om det finns psykologiska aspekter som kan öka livskvaliteten och överlevnadsfrekvensen hos dessa patienter och om det går att hitta en molekylär förklaring.

– Vi vill även ansluta projektet till e-hälsoplattformen Digital Onkologi, för att kunna följa patienterna när de inte är på kliniken. SCAN-B Resilience är ett projekt som har fått mycket bra mottagande både av läkare, sjuksköterskor och patienter, avslutar hon.

Presenteras av:

CREATE Health är sedan 2006 ett translationellt cancer center vid Lunds universitet. Centrets syfte är att utveckla förbättrade behandlings och diagnostikmetoder, samt att underlätta för forskningsresultaten att nå patienterna. CREATE Health har främst finansierats av Stiftelsen för strategisk forskning, Knut och Alice Wallenberg Foundation och VINNOVA samt av filantropiska donatorer.

Läs mer här