Ellevio vill nå en jämställd energibransch

Energibranschen är mansdominerad och i stort behov av att rekrytera fler kvinnor. Jämställdhet är något många företag strävar efter och med konkreta mål och insatser finns stora möjligheter att uppnå mer balanserade arbetsplatser. Elnätsbolaget Ellevio har genom flera riktade satsningar tagit upp kampen på allvar.

– Vår bransch och vårt företag i synnerhet behöver fler kvinnor. I dagsläget har vi endast 27 procent anställda kvinnor hos oss och målet är att det ska vara jämställt. Samtidigt har vi och andra aktörer ett stort rekryteringsbehov och vi behöver rikta oss till hela befolkningen. Ett jämställt företag är bra för utvecklingen och jämställdhet och mångfald gör att vi kan få in nya idéer och  andra perspektiv, säger Thomas Kult, ansvarig för sponsring på Ellevio.

Ellevio ser jämställdhetssträvan som ett högt prioriterat område och har satt upp konkreta mål kopplat till det. De har bland annat startat initiativet ”Switch” som är ett sponsringsarbete med tre olika organisationer som verkar inom de mansdominerade branscherna fotboll, musik respektive e-sport.

– Tillsammans försöker vi vrida och vända på perspektiven och få in nya sätt att tänka och arbeta för att bli jämställda. Vi inledde arbetet i slutet av förra året och nu har det tagit fart ordentligt. Vi har anordnat hackathon på temat jämställdhet och var bland annat med på Dreamhack för att hjälpa till att sprida budskapet och nå en yngre publik. Detta ska växa med tiden samtidigt som vi parallellt arbetar med frågan internt.

En stor utmaning för energibranschen är att teknik tidigt blir könat manligt redan i unga åldrar, konstaterar Thomas Kult.

– Tjejer uppmuntras inte på samma sätt, eller har inte möjligheten att välja tekniska utbildningar som kan göra att de slutligen hamnar på företag som till exempel Ellevio.

Arbetet mot ett jämställt företag är i sin linda och genom olika projekt har många idéer lyfts som man ska ta till vara på.

– På hacken har vi till exempel fått massor av bra inspel kring vad vi kan göra själva och tillsammans med andra. Vi vill samverka med akademin, skolvärlden och näringslivet i stort. Vår vision är att vi ska bli ett jämställt företag och ett delmål är att vi ska öka andelen kvinnor med minst 1 procent kvinnor per år. I praktiken innebär det att minst varannan person vi anställer ska vara kvinna, avslutar Thomas Kult.

Presenteras av:

Ellevio i Almedalen

Onsdag 4 juli, Södra Kyrkogatan 8

10.00-11.00: Öppet samtal: Väljer unga tjejer bort tekniska utbildningar på grund av dåligt självförtroende. Deltagare från Female Legends, Popkollo, Ellevio och 50/50-fonden.

13.00-14.30: (lunch från 12.30): Seminarium: Står energibranschens image i vägen för en ökad jämställdhet?

15.30-17.00: Öppet samtal och mingel: Brist på kvinnliga förebilder – vad blir konsekvensen? Deltagare från politik, näringsliv, e-sport, fotboll och musik.

Välkommen in på innergården under hela dagen för att träffa representanter från bland annat Female Legends, Popkollo, 50/50-fonden och Kraftkvinnorna samt prova på olika aktiviteter.

Läs mer här