"Folk ska känna att det kommer
lokalsamhället till gagn"

Trolleholmsprojektet är en ny och öppen modell för att gemensamt med lokala företag, energibolag, och myndigheter identifiera och tillgodose behovet av lokalproducerad, förnybar el. Samverkan med lokalsamhället kring ny energiproduktion säkrar industrins behov av grön el och därmed jobben, samtidigt som lokalsamhället kan långsiktigt påverka sina elkostnader.

– Sverige behöver producera mer grön energi. För klimatets skull. För vår försörjningssäkerhets skull, för vår industris konkurrenskrafts och jobbens skull. Det säger Mads Miltersen, vd för Falkenbergsbaserade EnBW Sverige.

Företaget utvecklar, bygger och driver vind- och solkraftsanläggningar. Miltersen förklarar att vindkraften på senare tid mött allt hårdare motstånd på lokal nivå.

– Det är egentligen ingen som tvivlar på den gröna omställningens nytta i sig. Men folk behöver känna att det även kommer lokalsamhället till gagn.

Leder till nya affärsidéer
Han menar att dagens system och debatt inte tar hänsyn till det.

– Om man som kommunpolitiker ska ta ställning till planer på stora vindkraftsparker måste dessa också svara på frågan vad kommunens invånare själva kan få ut av det.

Miltersen är därför övertygad om att det behövs nya modeller för utvecklingen av den gröna lokala energiproduktionen.

– Vi tror att lösningar måste utvecklas i samförstånd. De ska direkt gagna lokalsamhället till exempel genom att påverka lokala elkostnaderna eller stötta omställningen till ett hållbart jordbruk. Det skapar tydliga diskussioner om möjligheterna att förena dessa lokala behov och önskemål med miljömässig och ekonomisk hållbar energiproduktion, säger han och fortsätter:

– Vi kan se att denna modell skapar inte bara nya möjligheter till dialog mellan lokalsamhället och investerare, den leder faktiskt också helt nya och unika affärsidéer – både för oss och för det lokala samhället.

Enligt EnBW Sverige har Trolleholmsmodellen hittills stött på mycket intresse och positivt engagemang både från företag och från lokalpolitik.

– Vi är övertygade om att det här är rätt väg att gå för att göra etableringen av förnybar energiproduktion rätt för lokala samhällen, eftersom denna modell bygger på vad som ligger i allas gemensamma intresse. Lokalt! Det är bara att ta kontakt med oss, så berättar vi mer, avslutar Mads Miltersen.

 

Med huvudkontor i Falkenberg är EnBW Sverige ett dotterbolag till EnBW AG, en av Europas största operatörer och utvecklare av förnybar energi. Företagets mål är det energisystemets omvandling till förnybara och hållbara energikällor.

www.enbw.se